งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดปริมาณข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ภูษิต รุ่งโรจน์ ดร. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดปริมาณข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ภูษิต รุ่งโรจน์ ดร. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดปริมาณข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ภูษิต รุ่งโรจน์ ดร. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ phusit@nectec.or.th หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ

2 Overview  แนะนำสถานภาพเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  ประเภทของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทย  การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย  บทสรุป  คำถาม

3 Internet Connectivity in Thailand Commercials Network Research Network

4 การเชื่อมต่อเครือข่ายเชิง พาณิชย์ การเชื่อมต่อเครือข่ายเชิง พาณิชย์ของประเทศไทย

5 การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อ การศึกษาและวิจัย UniNet ThaiSarn ThaiREN

6 Internet User in Thailand - 2548 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยทั้งสิ้น 6.09 ล้านคน - 2549 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยทั้งสิ้น 7.08 ล้านคน * ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6.09 ล้านคน 7.08 ล้านคน

7 International Bandwidth ในปี 1998 ประเทศไทยมีขนาด International Bandwidth ทั้งสิ้น 37 Mbps ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2007 ประเทศไทยมีการ ขยายขนาดของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มี ขนาด International Bandwidth ถึง 15170.176 Mbps 15170.176 Mbps

8 Domestic Bandwidth ในปี 1998 ประเทศไทยมีขนาด Domestic Bandwidth ทั้งสิ้น 335 Mbps ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2007 ประเทศไทยมีการ ขยายขนาดของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มี ขนาด Domestic Bandwidth ถึง 77010.512 Mbps 77010.512 Mbps

9 Traffic Measurements (1) Commercials Measurements จับข้อมูลที่เกตเวย์หลัก ให้การ สนับสนุนโดย บ. กสท. โทรคมนาคม

10 Traffic Measurements (2) Research/Education Measurements จับข้อมูลที่เกตเวย์หลัก ThaiREN

11 Commercials Traffic แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ Traffic ระหว่าง NIX Gateway และ IIG Gateway NIX 01/11/49 – 31/01/50 IIG 01/11/49 – 31/01/50

12 Internet Research Traffic ปริมาณข้อมูลที่ ThaiREN Gateway ThaiREN 01/11/49 – 31/01/50

13 Internet Traffic in Thailand MONTH NOV06 DEC06 JAN07 NIX 16.35Gbps 15.60Gbps 15.55Gbps IIG 3.92Gbps 2.94Gbps 2.94Gbps ThaiREN 34.40Mbps 30.84Mbps 33.31Mbps

14 IIG : 17.37% NIX : 82.46% ThaiREN : 0.17% การเปรียบเทียบปริมาณ Traffic (1)

15 การเปรียบเทียบปริมาณ Traffic (2) NIX IIG ThaiREN การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 49 – มกราคม 50

16 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการใช้งาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 49 – มกราคม 50

17 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบ ถึงปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทย และพฤติกรรมการใช้งาน อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สามารถออกแบบและวางแผนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ งานอินเทอร์เน็ตยุคหน้าได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวชี้วัดการเติบโตของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับประเทศใน ภูมิภาคอื่นๆ Summary

18 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การวัดปริมาณข้อมูล อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ภูษิต รุ่งโรจน์ ดร. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google