งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ภูษิต รุ่งโรจน์ ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 Overview แนะนำสถานภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ประเภทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย บทสรุป คำถาม

3 Internet Connectivity in Thailand
Research Network Commercials Network

4 การเชื่อมต่อเครือข่ายเชิงพาณิชย์
การเชื่อมต่อเครือข่ายเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย

5 การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย
UniNet ThaiSarn ThaiREN

6 Internet User in Thailand
7.08 ล้านคน 6.09 ล้านคน 2548 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งสิ้น 6.09 ล้านคน 2549 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งสิ้น 7.08 ล้านคน * ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

7 International Bandwidth
Mbps ในปี 1998 ประเทศไทยมีขนาด International Bandwidth ทั้งสิ้น 37 Mbps ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2007 ประเทศไทยมีการขยายขนาดของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ทำให้มีขนาด International Bandwidth ถึง Mbps

8 Domestic Bandwidth Mbps ในปี 1998 ประเทศไทยมีขนาด Domestic Bandwidth ทั้งสิ้น 335 Mbps ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2007 ประเทศไทยมีการขยายขนาดของเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ทำให้มีขนาด Domestic Bandwidth ถึง Mbps

9 Traffic Measurements (1)
Commercials Measurements จับข้อมูลที่เกตเวย์หลัก ให้การสนับสนุนโดย บ.กสท.โทรคมนาคม

10 Traffic Measurements (2)
Research/Education Measurements จับข้อมูลที่เกตเวย์หลัก ThaiREN

11 Commercials Traffic แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ Traffic ระหว่าง NIX Gateway และ IIG Gateway NIX 01/11/49 – 31/01/50 IIG 01/11/49 – 31/01/50

12 Internet Research Traffic
ปริมาณข้อมูลที่ ThaiREN Gateway ThaiREN 01/11/49 – 31/01/50

13 Internet Traffic in Thailand
MONTH NOV DEC JAN07 NIX Gbps Gbps Gbps IIG Gbps Gbps Gbps ThaiREN 34.40Mbps Mbps Mbps

14 การเปรียบเทียบปริมาณ Traffic (1)
IIG : 17.37% NIX : 82.46% ThaiREN : 0.17%

15 การเปรียบเทียบปริมาณ Traffic (2)
การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 49 – มกราคม 50 NIX IIG ThaiREN

16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 49 – มกราคม 50

17 Summary ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย และพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สามารถออกแบบและวางแผนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดคล้อง กับการใช้งานอินเทอร์เน็ตยุคหน้าได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวชี้วัดการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับประเทศ ในภูมิภาคอื่นๆ

18 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt การวัดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google