งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Pathology for 3rd yr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Pathology for 3rd yr"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Pathology for 3rd yr
Introduction to Pathology for 3rd yr. Medical student, Medical Faculty Naresuan University By S. Pongsabutra MD. 13 June 06

2 LEARNING OBJECTIVE OF INTRODUCTION TO PATHOLOGY
Student must understand and can explain the followings : Course Syllabus of Pathology I(405311) (ประมวลการเรียนการสอนรายวิชาพยาธิวิทยา 1 ชี้แจงรายละเอียดในชั่วโมงแนะนำพยาธิวิทยาภาคปฏิบัติ) 2. The meaning and general knowledge concern with study the pathology

3 LEARNING CONTENT OF INTRODUCTION TO PATHOLOGY
A. Course Syllabus Pathology I (ประมวลหัวข้อรายวิชา) Content And Learning objective Topic of learning Organization of teaching & learning Teaching media Learning place Assessment Time table study References * รายละเอียดพิมพ์เป็นเอกสารแจก

4 LEARNING CONTENT (CONT.ue)
The meaning and general knowledge concern with study the pathology : The meaning of pathology and scope of pathology How to study the pathology? * Strategy of learning * Tactics of learning The general main causes of diseases Applied pathology to solve clinical problems.

5 MEANING : WHAT IS THE PATHOLOGY (พยาธิวิทยา?)
Pathology is the study of abnormal state of body particulary in morphological and functional changes of organ, tissue, cell. (Pathology; Gr.=Pathos+Logos) Pathology is the medical science specialty practice concerned with all aspects of Diseases

6 MEANING : WHAT IS THE DISEASE
( อย่างไรที่เรียกว่า โรค?, ความหมายคำว่า โรค. )

7 Disease is the disorderly function(symptom,sign)of organ system of body (=cell; tissue; organ). or Disease= dis+ease =(suffering, torture of that body which show off as abnormal sign and symptom)

8 Scope of Pathology General Pathology Special Pathology AP + CP
Anatomic Pathology (AP) Clinical Pathology (CP) Basic Pathology Systemic Pathology * Autopsy Pathology * Forensic Pathology * Surgical Pathology * Cyto Pathology * Molecular Pathology * Hemato Pathology …….ฯลฯ APPLY TO SOLVE PROBLEMS OF CLINICAL DISEASES

9 ( ความเชื่อ สมมุติฐาน แนวคิด ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ )
HOW TO STUDY PATHOLOGY STRATEGIC PLAN A. THEORETICAL STUDY B. TACTICAL (PRACTICE) ( ความเชื่อ สมมุติฐาน แนวคิด ที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ ) ( กลวิธีตรวจสอบความเชื่อ แนวคิดนั้น ) Anatomical changes Functional changes

10 THEORETICAL STUDY A Main object is to know the nature of DISEASE by study as the following : Etiology( causes of diseases ) Pathogenesis (mechanism of diseases) Pathological changes (structural change = Lesion) Clinical feature (functional & structural changes presented as symptom and sign of patient) Complication – ภาวะแทรกซ้อน – ผลกระทบกับอวัยวะระบบอื่น ๆ Prognosis ( prediction the future of victim)

11

12 TACTICAL STUDY B กลวิธีศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และหน้าที่ เมื่อเกิดโรคขึ้น คือ “การเปรียบเทียบ” ระหว่าง ธรรมชาติ ของสิ่งปกติ กับ สิ่งซึ่งผิดปกติไปจากธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน ชนิดเดียวกันในเรื่อง โครงสร้าง และ หน้าที่การทำงาน ของอวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ นั้น

13 ตัวอย่างการเปรียบเทียบ
Normal squamous cell vs abnormal squamous cell? Structure Normal mucosal small bowel vs abnormal mucosal small bowel? Normal liver vs abnormal liver Function Normal blood sugar vs abnormal blood sugar of …..etc….. organ, tissue, cell

14 เครื่องมือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (โรค) ทั้ง Anatomical and Functional changes
ประกอบด้วย ความรู้เรื่องธรรมชาติ ปกติในร่างกายมนุษย์ เครื่องมือตาม ธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคนิคปฏิบัติการต่าง ๆ * ด้านโครงสร้าง :Gross Anatomy :Micro Anatomy * ด้านเจริญเติบโต : Embryology * ด้านหน้าที่การทำงาน : Physiology included Biochemistry Immunology ..etc.. * ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส eg. การซักประวัติ การตรวจร่างกาย คลำ, เคาะ, ฟัง เพื่อหา ความผิดปกติของอวัยวะ * ด้าน Physic, เคมี ตลอดจนชีววิทยาในทางการแพทย์ เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์, x-rays, MRI การใช้ปฏิกิริยาทาง เคมี Immunochemistry การตรวจวิเคราะห์สารต่าง ๆ ทิ่ เปลิ่ยนแปลงไป….ฯลฯ…

15

16 กลุ่มที่มาของพยาธิสภาพชนิดต่างฯ The general main causes of disease
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 Congenital Disorders Disorders of Self defense mechanism * inflammation * Immune disorder Formation of Tumor * Non – Neoplastic * Neoplastic Hereditary Disease Congenital anomaly * Familial diseases * Abnormal Growth & Development (Biological orNon Biological causes) กลุ่ม 4 Unclassified: *Degeneration. * Metabolic Disorders eg. DM. ….ฯลฯ

17 Basic Medical Science with Clinico-pathological Correletion
Management Aortic Valve Stenosis c Lt. Sided Failure Solution of problem Clinical Problem Pathology (disease) Structural Changes Functional Changes Prophylaxis or Prevention Prognosis Surgery Medical Other Rx. Clinical Dx. หอบ เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว เสียงหัวใจผิดปกติ (Murmur) เสียงหายใจผิดปกติ (Crepitation) Heart V. (Sclerosis Stenosis) - Heart sound - Murmur Circulation Disturb Cardiac out put Complication Fail to pump Over Compensate Irregular heart rate Hypertrophy heart Muscle Strength of heart pump เลือดคั่งในปอด น้ำไหลเข้าถุงลม หายใจไม่สะดวก หอบ มีเสียงกรอบแกรบ Heart,lungs s changes Compensate to be normal Heart rate

18

19 Macroscopic : พยาธิสภาพลิ้น Aortic Valve
Acute bacterial vegetative endocarditis

20 พยาธิสภาพ ผนังหัวใจซ้ายโต
พยาธิสภาพ ผนังหัวใจซ้ายโต Left ventricular hypertrophy(1.8cm)

21 พยาธิสภาพ hypertrophy heart

22 พยาธิสภาพ Microscopic ของเหลวในถุงลมปอด
Acute pulmonary edema

23 Macroscopic : Abnormal cut surface characterized by multiple ,
varying in size , up to 1 cm. , grey – white , masses

24 Microscopic : Abnormal both in size , shape of liver Cell

25 Macroscopic : Focals loss Liver parenchyma ; Multiple lesions

26 Microscopic : Foreign body in Hepatic bile duct
( Fluke – พยาธิ์ในท่อน้ำดีตับ )

27 Macroscopic : Severe , Diffuse dilatation of sinusoid with reddish – brown color
Passive congestion of liver

28 Microscopic : Changes characterized by loss of Liver cord around
central vein – meaning ? Central necrosis of Liver

29 Macroscopic : Abnormal surface – diffuse nodular lesions ,
Liver Macroscopic : Abnormal surface – diffuse nodular lesions , size mm. and Shrinkage

30 Liver Macroscopic : Abnormal cut surface show diffuse grey-white spots
size vary to ~ mm. through out cut surface

31 TISSUE SLIDE PROCESSING
APPENDIX TISSUE SLIDE PROCESSING For Microscopic Study

32 for light microscopy (formalin)
Any time Necropsy Biopsy During operation in OR. Chemical Fixation for light microscopy (formalin) Specimen Freezing Dehydration (ethanol) Clearing (xylene) Infiltration (xylene/paraffin) Embedding (paraffin) Sectioning (microtome) Mounting (glass slide) Sectioning (cryostat) Removal of paraffin Rehydration Staining (H & E) and / or histochemical reaction Light Microscopy

33 REFERENCES 1. Anderson’ s Pathology, 10th edition Edited by Ivan
Damjanov, James Linder, Vol. I, “The history of pathology” pp 1 – 11. 2. Concise Pathology, 3rd edition, Edited by P. Chandrasoma ; C.R. Taylor, Introduction : The discipline of Pathology, pp xiii – xiv 3. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th edition, Edited by Kumar; Abbas; Fausto; “Introduction to Pathology” pp 4

34 เฉลย Post-Test 1. พยาธิวิทยา คือ
1. พยาธิวิทยา คือ วิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับโรค (disease) โดยการศึกษาโครงสร้าง (structure) หน้าที่การทำงาน (physiology or function) และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยเปรียบเทียบกับความเป็นปกติ โครงสร้าง และหน้าที่ในส่วนนั้น ๆ ของ cell, tissues, organs=Body

35 2. โรค คือ สิ่งที่ปรากฏแสดงออกมาเป็นอาการ (symptom) และเครื่องหมายโรค (sign) เนื่องจากมีความผิดปกติในส่วนต่าง ๆนั้น ของร่างกาย (cell, tissue, organ)

36 3. พยาธิวิทยากายวิภาคกับพยาธิวิทยาคลินิกต่างกันอย่างไร
พยาธิวิทยากายวิภาค(Anatomic Pathology) หมายถึง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานจาก cell, tissue, organ โดยตรง เป็นการศึกษาความผิดปกติในภาวะคงที่ (static condition=dead tissue) ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของโรค

37 พยาธิวิทยาคลินิก(Clinical Pathology) หมายถึง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของ cell, tissue, organ โดยกระทำกับร่างกายคนเป็นการศึกษาในภาวะ dynamic condition คือขณะมีชีวิตอยู่การศึกษาต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ เข้ามาช่วยวิเคราะห์ศึกษาให้ได้คำตอบทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปดูแลรักษาผู้ป่วย

38 4. ถ้าต้องการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคใดโรคหนึ่ง ท่านจะเริ่มวางแผนขั้นตอนการศึกษาโรคนั้นอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ. การวางแผนขั้นตอนการศึกษา; 1. ศึกษา Etiology 2. ศึกษา Pathogensis 3. ศึกษา Pathologic changes (lesion) 4. ศึกษา Clinical manifestation 5. ศึกษา Complication 6. ศึกษา prognosis


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Pathology for 3rd yr

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google