งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลลูไลท์ ( CELLULITE ) ศัตรูตัวร้ายสำหรับ ผู้หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลลูไลท์ ( CELLULITE ) ศัตรูตัวร้ายสำหรับ ผู้หญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลลูไลท์ ( CELLULITE ) ศัตรูตัวร้ายสำหรับ ผู้หญิง

2 จัดทำโดย ภญ. ปิยนุช จารุพันธุเศรษฐ์ รหัส 43076207 ภก. มนตรี วรรธนเศรณี รหัส 43076223 ภญ. วรุณยุพา ริ้วตระกูล รหัส 43076306

3 outline เซลลูไลท์คืออะไร ที่มาของการเกิดเซลลูไลท์ ระดับความรุนแรงของเซลลูไลท์ วิธีขจัดเซลลูไลท์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเซลลูไลท์

4 เซลลูไลท์คืออะไร ?  Cell-lu-leet  ส่วนประกอบ ไขมัน + น้ำ + ของเสียต่างๆ  Orange skin appearance

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการ เกิดเซลลูไลท์ น้ำหนัก พบว่าคนที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติ จะพบเซลลูไลท์มากกว่าคนปกติ เพศ พบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ พบในอายุ 18 ปีขึ้นไป ฮอร์โมน เอสโตรเจน ระบบหมุนเวียนของหลอด เลือด

6 โครงสร้างของ ผิวหนัง ผิวหนังกำพร้า ( epidermis ) ผิวหนังแท้ ( dermis ) ผิวชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ( subcutis )

7 รูปโครงสร้างของผิวหนัง

8 รูปการเกิดเซลลูไลท์

9 ที่มาของการเกิด เซลลูไลท์ Input output carbohydrate carbohydratelipid

10 กลไกที่เกี่ยวข้องต่อการ เกิดเซลลูไลท์ –Adipose tissue –Cappillary wall –Collagen fiber

11 Adipose tissue มีการสะสมไขมัน มากกว่าปกติ เซลล์ไขมันพองตัวเพิ่ม ขนาดอยู่ในชั้นใต้ ผิวหนัง

12 Capillary wall ผนังของหลอดเลือดยอม ให้มีการผ่านของของเหลว มากขึ้น แต่ไม่มีการขจัดออก เกิดการคั่งของของเหลว อยู่ภายในเซลล์

13 Collagen fiber เนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่อนแอ ลง ความยืดหยุ่นลดลง แปรผันตามอายุ

14 ระดับความรุนแรง แบ่งความรุนแรง โดย Pinch test

15 ระดับความรุนแรง Stage 0 – ยืน นอน และ pinch test ไม่พบก้อนนูน Stage 1 – ยืน นอน ไม่พบก้อนนูน pinch test พบ ก้อนนูน Stage 2 – นอน ไม่พบก้อนนูน ยืน พบก้อนนูน Stage 3 – นอน และ ยืน พบก้อนนูน

16 วิธีการขจัดเซลลู ไลท์ การขจัดไขมันส่วนที่สะสมอยู่ใต้ ผิวหนัง – ควบคุมอาหาร – สมุนไพร เช่น Ginger oil, Grapefruit – ครีมต่างๆ เช่น อนุพันธ์ Xanthine – อาหารเสริม – การผ่าตัด หรือการดูดไขมัน

17 วิธีการขจัดเซลลู ไลท์ การทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแข็งแรง ขึ้น – เพิ่มการบริโภคโปรตีน – ลดอนุมูลอิสระ การกระตุ้นการไหลเวียนของระบบ น้ำเหลือง – ออกกำลังกาย และดื่มน้ำ –Body wrapping –Electrophoresis และ Vacuum –Endermologie

18 Endermologie ใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ รักษา ใช้หลักการ คลึงและดูด ( rolling- sucking )

19 Endermologie ต้องทำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่เห็นผลในการรักษาในครั้ง ที่ 5-6 ครั้ง ให้ผลดีที่สุดเมื่อรักษาครบ 13-15 ครั้ง ผลการรักษาจะแปรผันตามอายุ สภาพความเป็นอยู่ ฮอร์โมน

20 Endermologie

21

22 Liposuction เป็นวิธีการดูดไขมันเฉพาะที่ ได้ใน ปริมาณมาก มีการสูญเสียเลือด และเกิดแผลน้อย วิธีนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการลด น้ำหนัก ใช้กับเซลลูไลท์ที่เกิดในตำแหน่งที่ ไม่สามารถลดด้วยวิธีลดน้ำหนักและ ออกกำลังกายได้

23 Body wrapping เป็นการกระตุ้นการไหลเวียน ของระบบน้ำเหลืองให้ดีขึ้น

24 Body wrapping

25 Electrotherapy เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย กระแสไฟฟ้าและระบบสูญญากาศ ทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง นาน 3-4 สัปดาห์

26 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ เซลลูไลท์ ชนิดที่ใช้ภายนอก กลุ่มอนุพันธ์ xanthines ex. Theophylline,Caffeine กลไก ยับยั้ง enzyme phosphodieterase ทำให้ CAMP ไม่ถูก เปลี่ยนเป็น 5AMP ทำให้เกิด lypolysis CAMP 5AMP Phosphodiesterase

27 Body sculpture lotion,cream ส่วนประกอบ Cocoa Extract Theophylline or Caffeine Witch Hazel Horsechestnut Liposome พบว่าจะทำให้เกิดการลดลงของไขมันใต้ ผิวหนัง 8-14%

28 Cellulite Gel ส่วนประกอบ Britain seaweed Indian chestnut Red vine ivy Cantella Asiatica กลไก เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ

29 Cellasene ส่วนประกอบ EPO Natural fish oil Grape seed bioflavonoids Dried ginkgo biloba Iron oxide กลไก มีผลต่อการสลายไขมัน แต่ไม่พบว่ามี สารตัวใดเกี่ยวข้อง

30 การทดลองในผลิตภัณฑ์ Cellasene ไม่พบกลไกเกี่ยวกับการสลายไขมัน พบ ไอโอดีนถึง 240mcg เกิน USRDA กำหนด (150mcg) การทดลองไม่มีการกล่าวถึงวิธีการวัด ความหนาเซลลูไลท์ จำนวนอาสาสมัครน้อยเกินไป (25 คน )

31 Grapefruit (Citrus Paradisi) ส่วนประกอบ essential oil กลไก essential oil จะไปมีผลใน การขจัดสารพิษในร่างกาย สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ยังไม่มีการ ทดลองที่ช่วยสนับสนุน

32 บทสรุป จากที่กล่าวมาแล้วนั้นจะพบว่าวิธีการ ขจัดเซลลูไลท์นั้น พื้นฐานของการ รักษาคือ การรับประทานอาหารใน ปริมาณที่เหมาะสม รับประทานอาหาร ที่มีการใยสูงออกกำลังกายการนวด ตามบริเวณที่มีเซลลูไลท์ ส่วนวิธีอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือก หนึ่งในการรักษาเซลลูไลท์ แต่การ ที่จะประเมิน เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ แต่ละบุคคล และสภาพเศรษฐกิจ

33 เอกสารอ้างอิง 1.What is cellulite ? [ homepage on the internet ]. Dr. Hawkins.R.Bailey [ cite 2001 June 20 ].Available from: http//www.hawkslim.com/cellulite.htm. 2.How Dose Cellulite Development [ homepage on the internet ]. Draelos ZD and Marenus KD [ cite 2001 June ].Available from: http//www.celluliteexpert.com/english/ profile.html 3. รศ. ดร. นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล. อ้วนไขมัน. กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสปอร์ต ;2543:122-141. 4.Cellulite Treatment:Surgical [ homepage on the internet ].Clara Lieberman,M.D.[ cite 2001 June 21 ].Available from: http://www.eBody.com.


ดาวน์โหลด ppt เซลลูไลท์ ( CELLULITE ) ศัตรูตัวร้ายสำหรับ ผู้หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google