งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

White blood cell disorders Leukopenia – –Neutrophenia – –Lymphocytopenia Leukocytosis – –Granulocytosis – –Lymphocytosis Neoplastic proliferations of white.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "White blood cell disorders Leukopenia – –Neutrophenia – –Lymphocytopenia Leukocytosis – –Granulocytosis – –Lymphocytosis Neoplastic proliferations of white."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 White blood cell disorders Leukopenia – –Neutrophenia – –Lymphocytopenia Leukocytosis – –Granulocytosis – –Lymphocytosis Neoplastic proliferations of white cells – –Malignant lymphoma – –Leukemias

2 Neutropenia neutrophil  – –< 1,500 cells/ml ( เด็ก ) – –< 1,800 cells/ml ( ผุ้ใหญ่ ) agranulocytosis (<500 cells/ml) เป็นเซลล์ที่มีอายุ 6-7 hr ทำให้ติดเชื้อง่าย มีแผลในปาก ทางเดินอาหาร สาเหตุ จากไขกระดูกถูกกด เช่นจากยา สารเคมี ( ตารางที่ 16 หน้า 38) ขาด สารอาหาร หรือโรคบางอย่าง SLE, ติดเชื้อดึง neutrophil จากกระแสเลือดเร็วกว่าการสร้าง

3 Neutrophilia Neutrophil >10,000 cells/ml หากเพิ่มมาก = leukemoid reaction (50,000 cells/ml) ต่างจาก leukemia ตรงที่มี immature cells น้อยกว่า มีการสร้างเพิ่มขึ้น หรือ ลดการเข้าสู่เนื้อเยื่อ สาเหตุ ตารางที่ 17 หน้า 39 การรักษา ไม่เกิดความผิดปกติ อาจให้ glucocorticoids, immunosuppressants

4 Eosinopenia eosinophil< 50 cells/ml ซึ่งพบได้ น้อย สาเหตุ ติดเชื้อเฉียบพลัน รับ epinephrine, glucocorticoids

5 Eosinophilia แบ่งเป็น 3 ระดับ – –mild > 400-1500 cells/ml – –moderate > 1500-5000 cells/ml – –marked (high) > 5000 cells/ml สาเหตุ ติดเชื้อหนอนพยาธิ โรคหืด การแพ้ต่าง ๆ ตารางที่ 18 หน้า 40

6 Basophilopenia ค่าปกติ 20-80 cells/ml – – ถ้าต่ำกว่า 10 cells/ml จัดเป็นภาวะนี้ แต่ diag. ยากเพราะมีจำนวนน้อยอยู่แล้ว สาเหตุ – – ระดับ glucocorticoids เพิ่ม หรือ รับประทานยา glucocorticoids อยู่ – –hyperthyroidism – –ovulation – –hypersensitivity reaction

7 Basophilia > 300 cells/ml สาเหตุ – – การแพ้ อักเสบ : ulcerative colitis – – ยา สารเคมี หนอนพยาธิ – –hypothyroidism (myxedema) – –infection: ทรพิษ สุกใส วัณโรค – – ขาดเหล็ก มะเร็งบางชนิด – –mastocytosis :urticaria pigmentosa

8 Monocytopenia < 200 cells/ml พบร่วมกับความผิดปกติของระบบเลือดอื่น ๆ พบใน aplastic anemia, leukemia, SLE, RA หลังรับยา IFN-alpha, glucocorticoids, TNF-alpha

9 Monocytosis > 800 cells/ml พบร่วมกับความผิดปกติของระบบเลือด อื่น ๆ พบใน AML, CML, lymphoma, myeloma, SLE, RA, alcoholic liver disease, tetrachloroethane poisoning

10 Lymphocytopenia lymphocyte  – –< 3,000 cells/ml (adult) – –< 1,500 cells/ml (child) สาเหตุ : stress, AIDS, corticosteroid therapy, radiation, toxic drugs, Cushing’s syndrome

11 Lymphocytosis Lymphocyte  – –> 4,000 cells/ml (adult) – –> 9,000 cells/ml (child) สาเหตุ : – – อาจเกิดจากมีการสร้าง adrenal corticosteroid hormones ลดลง – – ติดเชื้อไวรัส (common)

12 Neoplastic proliferations of white cells Lymphoma ( มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง ) lymphoid tissues (solid tumor) Non-Hodgkin’s lymphomas (NHLs) Hodgkin’s lymphoma ตารางที่ 19 หน้า 42 Leukemias ( มะเร็งเม็ด เลือดขาว ) แบ่งตามชนิด : myeloid, lymphoid cell; acute, chronic Acute lymphocytic leukemia (ALL); Acute myelocytic leukemia (AML) CLL, CML

13 Acute Leukemias (FAB) ALL 3 subgroups: L1-L3 L1 (children) L2 (older children, adults) L3 (secondary to lymphoma) WHO แบ่งเป็น – –T cell ALL – –B cell ALL AML 7 subgroups: M1-M7 M1 (myeloblasts without differentiation) M2 (myeloblasts with some diff.) M3 (acute promyelocytic) M4 (acute myelomonocytic) M5 (acute monocytic) M6 (erythroleukemia) M7 (megakaryoblastic) ( ตารางที่ 20 หน้า 43)

14 Acute leukemias Blasts  ใน marrow ทำให้กดการสร้าง เซลล์ชนิดอื่น อาการ – –anemia – – ไข้ – – ติดเชื้อง่าย – – จ้ำเลือด – – ต่อมน้ำเหลืองโต – – ม้ามตับโต – – ปวดกระดูก – – อาจมีอาการทาง CNS

15 Chronic Leukemias CLL B lymphocyte adult 50 + yrs. อาการไม่จำเพาะ อ่อนเพลีย เบื่อ อาหาร น้ำหนักลด ต่อมน้ำเหลือง ตับ ม้ามโต CML  neutrophil adult 40-50 yrs. อาการไม่จำเพาะ เมื่อเป็นแล้ว = 3 ปี  acute leukemia (blast crisis)

16 Treatment Supportive treatment Chemotherapy: AML: anthracycline (duanorubicin)+ cyt arabinosine (6-thioguanine) ALL: vincristine, prednisolone, L-asperaginase CML: hydroxyurea, busulfan, alpha interferon CLL : chlorambucil, CHOP (cyclophosphamide + doxorubicin + vincristine + prednisolone) Stem cell transplantation

17 Platelet disorders Quantitative disorders – –thrombocytopeni a (40,000/ mL) – –thrombocytosis (1,000,000/ mL ) Qualitative disorders Qualitative disorders –Inherited เช่น VWD –Acquired เช่น chronic liver disease

18 Coagulation disorders Hemophilias Coagulation disorders Vitamin K deficiency DIC Afrinogenemia

19 Pro-and anticoagulant activities of endothelial cells Mitchell, RN, and Cotran, RS, p.86, 2003

20 Coagulation cascade http://www.life.sci.qut.edu.au/dow/olmt/haemostasis/coagulation3.htm

21 Coagulation Factors Factor II, VII, IX, X : Vit K dependent factors Factor XI, XII, prekallikrein HMW kininogen : contact activation factors Factor V, VIII, XIII, fibrinogen : thrombin-sensitive factors ตารางที่ 21 หน้า 46 ตารางที่ 21 หน้า 46

22 Platelet and Coagulation disorders Essential thrombocythemia Essential thrombocythemia hemophilia A, B hemophilia A, B von Willebrand disease (VWD) von Willebrand disease (VWD) Vitamin K deficiency Vitamin K deficiency Liver disease Liver disease ตารางที่ 22 หน้า 48 (Lab) ตารางที่ 22 หน้า 48 (Lab)

23 Essential thrombocythemia (ET) Myeloproliferative disorder เช่นเดียวกับ polcythemia vera Myeloproliferative disorder เช่นเดียวกับ polcythemia vera LAB: LAB: –Platelet > 600,000 /  L –Leukocytosis, erythrocytosis –Megakaryocytic hyperplasia (bone marrow) อาการ มักพบใน คนอายุ 50-70 ปี อาการ มักพบใน คนอายุ 50-70 ปี – พบอาการ 2 episodes: hemorrhage & thrombosis – ม้ามโตเล็กน้อย ห้อเลือด ช้ำ เลือดออกง่าย และเกิด thrombosis – เลือดออกง่าย มักพบในผู้ใช้ aspirin – thrombosis มักพบใน artery : สมอง coronary การรักษา ใช้ hydroxyurea, IFN-gamma การรักษา ใช้ hydroxyurea, IFN-gamma follow up : Plt count follow up : Plt count Transformation to AML, polcythemia vera Transformation to AML, polcythemia vera

24 Hemophilia A, B X-linked recessive disorder A: factor VIII, B: factor IX อาการ ฟกช้ำ hemorthroses ใน กล้ามเนื้อ เลือดออกไม่หยุด อาการ ขึ้นกับระดับของการขาด factor ค่า aPTT นานขึ้น อาการและผล Lab ( ตารางที่ 24 หน้า 50)

25 Hemophilia A, B (Cont) การรักษา เพื่อหยุดเลือดที่ไหลเมื่อมี bleeding และเพื่อป้องกัน bleeding & complications – –replacement with factor – –Desmopressin หรือย่อว่า DDAVP ใช้ใน กรณี mild hemophilia A – –antifibrinolytic agents เช่น epsilon- aminocaproic acid, tranexamic acid ใช้ ใน hemophilia A

26 Von Willebrand disease (VWD) พบบ่อยที่สุด vWF subunit from endothelial cells  mutimer ส่วนที่สำคัญคือ HMW vWF ทำหน้าที่ – – เชื่อม Plt-subendothelium – –bind and stabilize Factor VIII 3 types (I, II (2A, 2B, 2M, 2N), III) อาการตามชนิด Lab: BT นาน, Ptl ปกติ, aPTT อาจนานขึ้น ตรวจเฉพาะ vWF:Ag vWF:Rco (ristocetin): ตรวจ HMW Factor VIII acitivity ตรวจความรุนแรง

27 Vitamin K Deficiency Newborn hemorragic disease Vit K - dependent factor ต่ำ, PT, aPTT, TT นานขึ้น Phytonadione (K1): IM, as soon as deliver

28 Liver disease Liver สังเคราะห์ coagulation factors – –II, VII, IX, X, XII, V, fibrinogen – –inhibitor : anti-thrombin, protein C, S รักษาภาวะเลือดออกจากโรคตับ – – ให้เกล็ดเลือด – –factor replacement

29 References 1. 1. คมกฤช ศรีสรรพศิริกุล (2545) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิ วนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 320-325. 2. คมกฤช ศรีสรรพศิริกุล (2545) มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดา ราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิก ไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 331-338. 3. นวพรรณ จารุรักษ์ (2545) การตรวจวิเคราะห์เม้ดเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยา คลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 243-258. 4. นวพรรณ จารุรักษ์ (2545) ภาวะโลหิตจางจากความบกพร่องในการสร้างเม็ดเลือดแดง ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคม พยาธิวิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 272-286. 5. นฤดี โภไคศวรรย์ (2545) การตรวจโลหิตวิทยาพื้นฐาน ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะ ชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 235-242. 6. พนัสยา เธียรธาดากุล (2545) ภาวะเลือดออกผิดปกติ ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิ วนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 371-386. 7. วันชัย วนะชิวนาวิน (2545) ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงอายุสั้น ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดา ราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิก ไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 287-295. 8. เสถียร สุขพณิชนันท์ (2545) ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 259-271.

30 References 9. เสถียร สุขพณิชนันท์ (2545) โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยววัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิวิทยา คลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 296-309. 10. เสถียร สุขพณิชนันท์ (2545) ความผิดปกติเชิงปริมาณของเม็ดเลือดขาว ใน นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล, วัฒนา เลี้ยว วัฒนา, ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, มงคล คุณากร และ วนิดา วงศ์ถิรพร ( บรรณาธิการ ) พยาธิวิทยาคลินิก, สมาคมพยาธิ วิทยาคลินิกไทย ( สพคท ), กรุงเทพมหานคร หน้า 310-319. 11. Aster, J. (2003) The hematopoietic and lymphoid systems in Kumar, V., Cotran, R. S., and Robbins, S. L (2003) Robbins Basic Pathology, 7th ed., W.B Saunders Company, Philadelphia, pp. 395-452. 12. Bickert, B., and Kwaitkowski, J.L. (2002) Coagulation disorders in DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G. and Posey, L.M. (eds.) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 5th ed., McGraw Hill, New York, pp. 1747-1768. 13. Curry,Jr., C.E., and Beasley, E.D. (2002) Sickle cell anemia in DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G. and Posey, L.M. (eds.) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 5th ed., McGraw Hill, New York, pp. 1769-1781. 14. Groce III, J.B., and Leumas, J.B., (2004) Hematology: Blood coagulation tests in Lee, M. (ed.) Basic Skills in Interpreting Laboratory Data, 3rd ed., American Society of health-System Pharmacists, Maryland, pp. 469-500. 15. Howard, M.R., and Hamilton, P.J. (2002) An Illustrated Colour Text Haematology, 2nd ed., Churchill Livingstone, New York, pp14-55. 16. Hutson, P.R.(2004) Hematology: Red and white blood cell tests in Lee, M. (ed.) Basic Skills in Interpreting Laboratory Data, 3rd ed., American Society of health-System Pharmacists, Maryland, pp. 441-468. 17. Lichtman, M.A., Beutler, E., Kipps, T.J., and Williams, W.J. (2003) Williams Manual of Hematology, 6h ed., McGraw Hill, New York, pp. 1-8, 27-39, 45-60, 75-106, 117-119, 155-164, 173-210, 387-448.

31 References 18. Mitchell, R.N., and Cotran, R.S. (2003) Hemodynamic disorders, thrombosis and shock in Kumar, V., Cotran, R. S., and Robbins, S. L (2003) Robbins Basic Pathology, 7th ed., W.B Saunders Company, Philadelphia, pp. 79-102. 19. Petros, P.P., and Long, G.D. (2002) Hematopoiesis in DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G. and Posey, L.M. (eds.) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 5th ed., McGraw Hill, New York, pp. 1717-1727. 20. Prendergast, T. J., and Ruoss, S. J. (1997) Pulmonary disease in McPhee, S. J., Lingappa, V. R., Ganong, W. F., and Lange, J. D. (eds.) Pathophysiology of Disease: an introduction to clinical medicine, 2nd ed., Prentice-Hall International, New Jersey, pp. 182-217. 21. Robbins, S. L, Cotran, R. S., and Kumar, V. (1995) Pathologic Basis of Disease, 5th ed., W.B Saunders Company, Philadelphia, pp. 42-57. 22. Turgeon, M. L. (1999) Clinical hematology, 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, New York, pp. 398-419. 23. Waddelow, T.A., and Sproat, T.T. (2002) Anemias in DiPiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, B.G. and Posey, L.M. (eds.) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 5th ed., McGraw Hill, New York, pp. 1729-1745.


ดาวน์โหลด ppt White blood cell disorders Leukopenia – –Neutrophenia – –Lymphocytopenia Leukocytosis – –Granulocytosis – –Lymphocytosis Neoplastic proliferations of white.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google