งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1
AML: M1 เป็น Classical Myeloblastic Leukemia พบคนไข้ 1 ใน 4 ของ AML ทั้งหมด โดยพบว่าคนไข้ประมาณ 3% หรือมากกว่า ที่ให้ผล MPO เป็น Positive พบว่าบางตัวของบลาสต์อาจมี Azurophilic granule หรืออาจพบ Auer rods หรือ พบทั้งสองอย่างได้เช่นกัน บลาสต์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ Type I (ไม่มีแกรนูล) และ Type II (มีแกรนูล) ในกรณีของ M1 มักจะเป็นชนิด Type I ส่วนใหญ่ M1 M2 M3 M4 M5 M6 Home

2 10X LPF

3 Myeloblast Nucleoli 100X OF

4 Auer rods

5 จบการบรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ
HOME รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt Acute Myeloblastic Leukemia FAB : M1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google