งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Contemporary Marketing Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Contemporary Marketing Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Contemporary Marketing Management
Business Administration THONBURI UNIVERSITY A.Suchada Hommanee

2 Chapter 1 Understanding marketing management
Chapter 2 Analyzing marketing situation Chapter 3 Developing, managing, marketing strategies and marketing programs

3 Understanding marketing management
Chapter 1 Understanding marketing management

4 Unit 1 Principle of Marketing
THONBURI UNIVERSITY

5 Marketing Function Marketing Mix Marketing Development
Marketing Defined The Importance of Marketing Marketing Function Marketing Mix

6 Marketing concept Development
Production concept Product concept Selling concept Customer concept Societal marketing concept

7 Core marketing concept
Tarket market Target market Market offering Market segmentation Demographic Geographic Phychographic Behavior

8 Market & Marketing System
Consumer market Business market Producer market or Industrial market Middle market or Reseller market Resource market Global market Nonprofit market Government market

9 Core marketing concept
Marketer &Prospect Need Wants Demands Product( goods service idea) Exchange & Transaction Relationship marketing & marketing networks

10 Core marketing concept
Marketing channels Supply chain management Competition Market environment Marketing program

11 Marketing Management Modern marketing concept
Meaning of Marketing Concept Marketing Connection in Transition

12 Marketing management Process
Marketing situation analysis Analyzing marketing opportunities Researching and selecting target market Marketing planning Developing marketing stategies Planning marketing program Marketing implementation and control Marketing organization Marketing implementation Marketing control

13 การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้งต่อไป
กิจกรรมท้ายบทเรียน อธิบายความแตกต่างของความจำเป็น (need) และความต้องการ (Wants) ถ้าท่านคิดจะจำหน่ายสินค้า ให้เลือกสินค้าที่จะจำหน่ายและอธิบายเหตุผลประกอบ การตลาดอดีตกับการตลาดยุคปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างไร การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้งต่อไป 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าศึกษาจากเว็บไซด์ของกิจการที่มีชื่อเสียงที่จำหน่ายสินค้าชนิดต่าง ๆ 2. เลือกสินค้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและคู่แข่งขัน ของกิจการที่จะทำงานกลุ่ม โดยนำมาอภิปรายในชั้นเรียนครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Contemporary Marketing Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google