งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analyzing Marketing Situation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analyzing Marketing Situation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analyzing Marketing Situation
Analyzing marketing opportunities Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment situation Analyzing current marketing opportunities SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Researching and selecting target market (STP) Analyzing consumer behavior

2 Unit 2 Marketing Environment
Thornburg University

3 Marketing Environment
Uncontrol Control External Factors Internal Factors Macro Micro Marketing Factor Other (7) (3) (6) (4 Ps)

4 External Environment Macroenvironment Demography Economic Competition
Social and Cultural Political and Legal Technology Natural Environment

5 1) Demography 1. Worldwide population growth 2. Decrease to born
3. Population age mix Determines needs 4. Household patterns 5. Ethic market 6. Geographical shift in population 7. Educational group 8. Shift from a mass market to micromarkets

6 2) Economic environment
1. Income distribution Industrial structure Subsistence economies Raw-material-exporting Industrializing Industrializing economies 2. Saving, debt and credit availability

7 3) Competition Generic Competition Product Form Competition
Brand Competition

8 4) Social and cultural environment
1. High persistence of core culture values Core beliefs Secondary beliefs 2. Shift of secondary culture values through time Views of themselves Views of others Views of organizations Views of society Views of nature Views of the universe

9 6) Technology 5) Political and Legal 7) Natural Environment
1. legislation regulating business 2. Growth of special-interest group 6) Technology 7) Natural Environment

10 Green Marketing Recycle Reused Reduced Refilled Rejection

11 Green Marketing & Modern Marketing
Production  Reduced  Packaging Recycle Product Channel of Distribution Social activities. Support and concern. Use of resources.       Limited to existing value. Consumer

12 Marketing intermediaries
External Environment  Microenvironment Marketing intermediaries Middleman Company Supplier Competitor Customer or Marketing

13 1) Supplier Raw material Price Quality Transportation Credit Services
Efficiency

14 Physical distribution firms
2) Marketing Intermediaries Producer Middleman Customer Physical distribution firms Warehousing firms Transportation firms Marketing service agencies

15 2) Marketing Intermediaries
2.1 Middleman or Seller Producer Middleman Users Buyer and/ or Seller 2.1.1 Merchant (Wholesales, Retailer) Middleman Margin Selling

16 2) Marketing Intermediaries
Agent, Distributors Agent Seller Customer Fees Producer Or Middleman Firms Buyer Storage Exchange Transportation

17 3) Market or Customer 3.1 Consumer Market 3.2 Industrial Market
Buy Uses* 3.2 Industrial Market Producer Market or Business market * Produce or Service Buy Sell * Profit

18 3) Market OR Customer 3.3 Reseller market Buyer Buy Sell or For rent
3.4 Government Market 3.5 Foreign Market Buyer Users (Customer) Produce or Service Resell or government

19 Internal Environment Marketing Factors 1. Product 2. Price 3. Place
4. Promotion

20 Internal Environment  Internal Non-Marketing Resources 1. Production
2. Financial 3. Human Resource 4. Company Location 5. Research and developing success 6. Company Image

21 การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้งต่อไป
กิจกรรมท้ายบทเรียน จงบอกถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่สภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ อธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาคและระดับมหภาค จงอธิบายวิธีการประยุกต์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต่อการดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้งต่อไป ค้นหาข้อมูลกิจการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของธุรกิจ สรุปประวัติของบริษัท วิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดในปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การแข่งขัน การจัดจำหน่าย SWOT

22


ดาวน์โหลด ppt Analyzing Marketing Situation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google