งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Analyzing Marketing Situation  Analyzing consumer behavior  Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment situation distribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Analyzing Marketing Situation  Analyzing consumer behavior  Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment situation distribution."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Analyzing Marketing Situation  Analyzing consumer behavior  Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment situation distribution and macroenvironment situation  Analyzing current marketing opportunities  SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Opportunities, and Threats)  Researching and selecting target market (STP)  Analyzing marketing opportunities

2 Marketing Thornburg University

3 Marketing Environment Internal Factors External Factors Macro Micro Marketing Factor Other (7) (3) (4 Ps) (6) Uncontrol Control

4 External Environment Macroenvironment ¶Demography ¶ Economic ¶Competition ¶Social and Cultural ¶Political and Legal ¶Technology ¶Natural Environment

5 1) Demography 1. Worldwide population growth 2. Decrease to born 3. Population age mix  Determines needs 4. Household patterns 5.Ethic market 6. Geographical shift in population 7. Educational group 8.Shift from a mass market to micromarkets

6 2) Economic environment 1. Income distribution  Industrial structure  Subsistence economies  Raw-material-exporting  Industrializing  Industrializing economies 2. Saving, debt and credit availability

7 3) Competition  Generic Competition  Product Form Competition  Brand Competition

8 4) Social and cultural environment 1. High persistence of core culture values  Core beliefs  Secondary beliefs 2. Shift of secondary culture values through time  Views of themselves  Views of others  Views of organizations  Views of society  Views of nature  Views of the universe

9 5) Political and Legal 1. legislation regulating business 2. Growth of special-interest group 6 ) Technology 7) Natural Environment

10 Green Marketing  Recycle  Reused  Reduced  Refilled  Rejection

11 Green Marketing & Modern Marketing Production  Reduced Product  Packaging Recycle Channel of Distribution ¸Social activities. Consumer  Support and concern. Use of resources. Limited to existing value.

12 Microenvironment  Microenvironment External Environment Supplier Supplier CompanyCompany Marketing intermediaries Middleman Marketing intermediaries Middleman Customer or Marketing Marketing CompetitorCompetitor

13  Raw material  Price  Quality  Transportation  Credit  Services  Efficiency 1) Supplier

14 2) Marketing Intermediaries Produc er Middle man Custo mer Physical distribution firms Warehousing firms Transportation firms Marketing service agencies

15 2) Marketing Intermediaries 2.1 Middleman or Seller Producer Middleman Users Buyer and/ or Seller 2.1.1 Merchant (Wholesales, Retailer) Middleman Margin Selling

16 2.1.2 Agent, Distributors 2) Marketing Intermediaries Agent Seller Customer Fees Producer Or Middleman Producer Or Middleman Firms Buyer Storage Exchange Transportation

17 3) Market or Customer 3.1 Consumer Market Buy Uses* 3.2 Industrial Market  Producer Market or Business market Buy * Produce or Service Sell * Profit

18 3) Market OR Customer 3) Market OR Customer Res eller market 3.3 Res eller market Buy Sell or For rent 3.4 Government Market 3.5 Foreign Market Buyer Users (Customer) Produce or Service Resell or government

19 Internal Environment Marketing Factors 1. Product 2. Price 3. Place 4. Promotion

20 Internal Environment Internal Non-Marketing Resources  Internal Non-Marketing Resources 1. Production 2. Financial 3. Human Resource 4. Company Location 5. Research and developing success 6. Company Image

21 กิจกรรมท้ายบทเรียน 1. จงบอกถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่สภาพแวดล้อมมีผล ต่อการดำเนินงานทางการตลาด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 2. อธิบายถึงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาคและ ระดับมหภาค 3. จงอธิบายวิธีการประยุกต์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมต่อการ ดำเนินงานทางการตลาดของกิจการ การเตรียมข้อมูลการเรียนครั้ง ต่อไป ค้นหาข้อมูลกิจการและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของ ธุรกิจ  สรุปประวัติของบริษัท  วิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดในปัจจุบัน  วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ แข่งขัน การจัดจำหน่าย  SWOT

22


ดาวน์โหลด ppt Analyzing Marketing Situation  Analyzing consumer behavior  Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment situation distribution.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google