งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 ศ. ดร. ณัฏฐพงศ์ ทอง ภักดี NATTAPONG THONGPAKDE Ph.D. Economics, Boston University, USA. Research Interests : Economic Policy, International Economics, Project Planning and Analysis, Policy and Plan for Economic Development

4 ศ. ดร. ดิเรก ปัทม สิริวัฒน์ DIREK PATMASIRIWAT Ph.D., (Economics), University of Georgia, USA. Research Interests : Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

5 ศ. ดร. ธีระพงษ์ วิ กิตเศรษฐ THIRAPHONG VIKISET Ph.D. Economics, West Virginia University, USA. Research Interests : Electricity Economics, Microeconomics

6 ศ. ดร. เมธี ครองแก้ว MEDHI KRONGKAEW Ph.D. Economics, Michigan State University, USA. Research Interests : International Economic Relations, Poverty Income Distribution, Pubic Finance

7 ศ. ดร. พิริยะ ผล พิรุฬห์ PIRIYA POLPHIRUL Ph.D. Economics, Geogia State University, USA. Research Interests : International Economics, Human Development Economics, Economics of Service Sector.

8 ผศ. ดร. ณดา จันทร์สม NADA CHUNSOM D.B.A., Finance, United States International University, USA. Research Interests : Capital Market Development, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management คณบ ดี

9 รองคณบดีฝ่าย บริหาร Ph.D. Georgian State University, USA. Research Interests : International Economics, Public Economics, Applied Economics

10 ผศ. ดร. สรศาสตร์ สุข เจริญสิน SORASART SUKCHAROENSIN รองคณบดีฝ่าย วิชาการ D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Capital Markets, Corporate Governance, Market Microstructure

11 ผศ. ดร. อนันต์ วัฒ นกุลจรัส ANAN WATTANAKULJARUS Ph.D. Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin - Madison, USA. Research Interests : Computable General Equilibrium (CGE) model, Tourism Economics, Development Economics, รองคณบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา

12 ผศ. ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ PRASOPCHOKE MONGSAWAD ผู้อำนวยการ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ ) หลักสูตรนานาชาติ Ph.D., Economics, University of Missouri-Columbia, USA. Research Interests : Development Economics, Macroeconomics, Public Economics

13 ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ Ph.D. Economics, Florida State University, USA. Research Interests : Econometrics, Financial Economics, International Economics, Macroeconomics

14 ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ YUTHANA SETHAPRAMOTE ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเงิน Ph.D. Economics, University of Warwick, UK. Research Interests: Applied Econometrics, Financial Modeling, Time-series Analysis, International Economics

15 รศ. ดร. อุดมศักดิ์ ศีล ประชาวงศ์ UDOMSAK SEENPRACHAWONG Ph.D.Business Administration (Economics), University of Memphis, USA. Research Interests : Econometrics, Environmental Economics, Health Economics ผู้อำนวยการ หลักสูตร เศรษฐศาสตร์เพื่อ การบริหาร

16 รศ. ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ADIS ISRANGKURA Ph.D. Economics, North Carolina State University, USA. Research Interests : Economic Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmental Valuation, Public Policy and Education Financing

17 Ph.D. Economics, University of Ottawa, Canada. Research Interests : Public Economics, Non-profit Organizations, Social Capital, Social Network, Labour Economics, Industrial Organization

18 Ph.D. Economics, Southern Illinois University, USA. Research Interests : Econometrics, Economic Development, Financial Economics, International Economics, International Trade, Time-series Analysis

19 รศ. ดร. โกเมน จิรัญกุล KOMAIN JIRANYAKUL Ph.D., Economics, Texas A&M University, USA. Research Interests : Financial Economics, Investment Analysis, Macroeconomics

20 ผศ. ดร. สุจิตรา ชำนิ วิกย์กรณ์ SUCHITTRA CHAMNIVICKORN Ph.D. Economics, University of Illinois at Chicago, USA. Research Interests : Airlines Economics, Economics of Education, Human Capital, Microeconomic

21 รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา PORNPEN VORASITTHA Ph.D. Economics, University of Notre Dame, Research Interests : International Trade, Monetary Policy for Developing Countries, Saving Behavior and Its Impact on Development

22 ผศ. ดร. อภิรดา ชิณ ประทีป APIRADA CHINPRATEEP Ph.D. Economics, University of Minnesota Research Interests : Macroeconomics, International Trade, Growth and Development, Environment and Natural Resource

23 อ. ดร. ปริยดา สุขเจริญ สิน PARIYADA CHUKCHAREONSIN D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Risk Management, Derivatives, Financial Econometrics, Portfolio Management, Corporate Finance

24 อ. ดร. นิรมล อริย อาภากมล NIRAMOL ARIYAARPAKAMOL Ph.D. Economics, University of Bristol, UK. Research Interests: Development Economics, Poverty and Income Inequality

25 อ. ดร. ทองใหญ่ อัยยะวรากูล Tongyai Iyavarakul Ph.D. Economics Duke University, USA. Research Interests : Research interests: Applied microeconomics, applied econometrics.


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google