งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนะนำคณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดีNATTAPONG THONGPAKDE
Ph.D. Economics, Boston University, USA. Research Interests : Economic Policy, International Economics, Project Planning and Analysis, Policy and Plan for Economic Development

3 ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ DIREK PATMASIRIWAT
Ph.D., (Economics), University of Georgia, USA. Research Interests : Public Economics, Local Public Finance, Environmental Economics, Applied Econometrics

4 ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ THIRAPHONG VIKISET
Ph.D. Economics, West Virginia University, USA. Research Interests : Electricity Economics, Microeconomics

5 ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว MEDHI KRONGKAEW
Ph.D. Economics, Michigan State University, USA. Research Interests : International Economic Relations,  Poverty Income Distribution, Pubic Finance

6 ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ PIRIYA POLPHIRUL
ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ PIRIYA POLPHIRUL Ph.D. Economics, Geogia State University, USA. Research Interests : International Economics, Human Development Economics, Economics of Service Sector.

7 ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม NADA CHUNSOM
คณบดี D.B.A., Finance, United States International University, USA. Research Interests : Capital Market Development, Corporate Finance, Financial Investment, International Finance, Project Evaluation and Management

8 รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ SASATRA SUDSAWAD รองคณบดีฝ่ายบริหาร Ph.D. Georgian State University, USA. Research Interests : International Economics, Public Economics, Applied Economics

9 ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน SORASART SUKCHAROENSIN
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Capital Markets, Corporate Governance, Market Microstructure TYTRY

10 ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส ANAN WATTANAKULJARUS
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา Ph.D. Agricultural and Applied Economics, University of Wisconsin - Madison, USA. Research Interests : Computable General Equilibrium (CGE) model , Tourism Economics, Development Economics,

11 ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ PRASOPCHOKE MONGSAWAD
ผู้อำนวยการหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ Ph.D., Economics, University of Missouri-Columbia, USA. Research Interests : Development Economics, Macroeconomics, Public Economics

12 ผู้อำนวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข WISIT CHAISRISAWATSUK ผู้อำนวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Ph.D. Economics, Florida State University, USA. Research Interests: Econometrics, Financial Economics, International Economics, Macroeconomics

13 ผู้อำนวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเงิน
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ YUTHANA SETHAPRAMOTE ผู้อำนวยการหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเงิน Ph.D. Economics, University of Warwick, UK. Research Interests: Applied Econometrics, Financial Modeling, Time-series Analysis, International Economics

14 ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ UDOMSAK SEENPRACHAWONG ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร Ph.D.Business Administration (Economics), University of Memphis, USA. Research Interests : Econometrics, Environmental Economics, Health Economics

15 รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ADIS ISRANGKURA
Ph.D. Economics, North Carolina State University, USA. Research Interests : Economic Cost Benefit Analysis, Environmental Economics, Environmental Valuation, Public Policy and Education Financing

16 ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล AMORNRAT APINUNMAHAKUL
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล AMORNRAT APINUNMAHAKUL Ph.D. Economics, University of Ottawa, Canada. Research Interests : Public Economics, Non-profit Organizations, Social Capital, Social Network, Labour Economics, Industrial Organization TYTRY

17 ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข SANTI CHAISRISAWATSUK Ph.D. Economics, Southern Illinois University, USA. Research Interests : Econometrics, Economic Development, Financial Economics, International Economics, International Trade, Time-series Analysis

18 รศ.ดร.โกเมน จิรัญกุล KOMAIN JIRANYAKUL
Ph.D., Economics, Texas A&M University, USA. Research Interests : Financial Economics, Investment Analysis, Macroeconomics

19 ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ SUCHITTRA CHAMNIVICKORN
Ph.D. Economics, University of Illinois at Chicago, USA. Research Interests : Airlines Economics, Economics of Education, Human Capital, Microeconomic

20 รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา PORNPEN VORASITTHA
Ph.D. Economics, University of Notre Dame, Research Interests : International Trade, Monetary Policy for Developing Countries, Saving Behavior and Its Impact on Development

21 ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป APIRADA CHINPRATEEP Ph.D. Economics,
University of Minnesota Research Interests : Macroeconomics, International Trade, Growth and Development, Environment and Natural Resource

22 อ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน PARIYADA CHUKCHAREONSIN
D.B.A., Finance, Thammasat University,Thailand. Research Interests : Risk Management, Derivatives, Financial Econometrics, Portfolio Management, Corporate Finance

23 อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล NIRAMOL ARIYAARPAKAMOL
Ph.D. Economics, University of Bristol, UK. Research Interests: Development Economics, Poverty and Income Inequality

24 อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล
อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล Tongyai Iyavarakul Ph.D. Economics Duke University, USA. Research Interests : Research interests: Applied microeconomics, applied econometrics.


ดาวน์โหลด ppt คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google