งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMMUNICATION IN BUSINESS. What is communication? Process Exchange Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMMUNICATION IN BUSINESS. What is communication? Process Exchange Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMMUNICATION IN BUSINESS

2 What is communication? Process Exchange Information

3 Why to study communication? Information exchange –Accurate –Precise –Most suitable time –Understand same thing –Save cost Set up “ organization structure ”

4 Communication process Encode Message Channel Noise Decode Feedback

5 Effective listening Make eye contact Exhibit affirmative head nod, facial expression Ask question Paraphrase Avoid interrupting Don ’ t overtalk Make smooth transition between the role of speaker and listener

6 Formal versus informal network Formal network –Chain –Wheel –All channel

7 Speed Moderate FastFast Accuracy High High Moderate Emergence of leader Moderate HighNone Member satisfaction Moderate LowHigh Situation ChainWheel All channel

8 Informal network (grapevine) 3 main characteristics –Not controlled by mgnt. –Perceived by employees as being more believable than formal communication issued by mgnt. –Used to serve self-interests One of the quickest Only 10% conveying the message

9 Rumor (one of the grapevine) Issue of the rumor –We ’ re interested in or it ’ s important to us –Ambiguity –Anxiety Rumor persists until –Anxiety is reduce –Result comes out –Move to other rumor

10 How to control? Can ’ t eliminate but minimize Know the center of the chain Announce timetables explain decisions and behaviors that may appear inconsistent or secretive Emphasize the horizontal communication of current decisions and future plans Openly discuss worst case possibilities

11 Benefits of grapevine To make more understanding To be a feed back of manager

12 Non-verbal communication Why to understand? –Inside signal Example of non-verbal communication –Body movement –Facial expression –Intonation / Emphasis

13 Barriers to effective communication Filtering –Sender manipulate info. –The more vertical level the more filtering –Correction - experience Selective perception –Different experience, different perception –Correction - get more info, group discussion

14 Emotion –How is their feeling at that moment –Correction - Leave it with them for a while Language –Culture –Age / experiences –Education –Status –Correction - Face to face

15 Communication in Organization Downward communication – คำสั่งให้ทำงาน ( วิธีการทำงานและ เหตุผลในการทำงาน ) – นโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การ – การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน Disadvantage –Information overload –Lack of openness –Filtering –Timing

16 Upward communication – แจ้งข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดำเนินการไป แล้ว – แจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ สามารถแก้ไขได้ – การเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ ทำงาน – การเปิดเผยความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน

17 Horizontal Communication – การประชุม – การแลกเปลี่ยนความคิด – การคุยกันทางโทรศัพท์ – การกระทำกิจกรรมทางสังคม Disadvantage – ขาดความไว้วางใจ – เกิดการแข่งขัน – เกิดผลกระทบต่อการสื่อสารจากล่างขึ้น บน

18 Cross - channel communication – จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในการ ติดต่อ – บุคคลที่ติดต่อแนวไขว้ต้องรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง – ผู้ที่ติดต่อจะต้องมีความรู้และความชำนาญใน การสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt COMMUNICATION IN BUSINESS. What is communication? Process Exchange Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google