งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Payap Dummy Company ; PDC Managing ; Organizing, Implementing and Control By Marketing Department Business Administration Faculty Payap University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Payap Dummy Company ; PDC Managing ; Organizing, Implementing and Control By Marketing Department Business Administration Faculty Payap University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Payap Dummy Company ; PDC Managing ; Organizing, Implementing and Control By Marketing Department Business Administration Faculty Payap University

2 Management Team Organization Chart GM HRPRMISSMMM PM A/CF/NP/SW/H SC

3 Management Team ; M-Team •GM – General Manager • - Assistance GM •SC - Secretarial •MM – Marketing Manager •PM – Product Manager •HR – Human Resource Manager •PR – Public Relation • •SM – Sale Manager • •A/C – Accounting Mng. • •FIN – Financial Director • •P/S – Purchasing Mng. • •W/H - Warehousing • •MIS – Management of Information System

4 Marketing Plan • •1. Current Marketing Situation by • SWOT Analysis ; SWOT Analysis •2. Mission, Goal And ObjectivesMission, Goal And Objectives •3. Target MarketTarget Market •4. Marketing Strategy •- Product and Price Policy ; Product Line,Product and Price Policy Supplier and Price Setting •- Distribution Strategy ;Distribution Strategy •- Promotion Strategy ;Promotion Strategy

5 Marketing Plan (cont.) •5. Implementation •- Marketing ActivitiesMarketing Activities •- Action PlanAction Plan •6. Marketing Control •- Financial Plan and BudgetingFinancial Plan and Budgeting - HR Plan and controlHR Plan and control •- MeetingMeeting •7. Job Description • GM, SC, MM, PM, HRM, AC/FN, PR, PS/WH, SM, etc…

6 SWOT Analysis •External Environment : Economics, Social, Technological, Political...etc •Task Environment : Faculty Policy, Supplier, Customer, Competitor, Community...etc •Internal Environment : – Marketing : Product, Price, Place, Promotion, – Management : Operation, HRM, Account/Financing, Purchasing and Warehouse Policy, IT and Public Relation BackBack

7 Mission Goal and Objectives •Apply Marketing Management Theory to real business. •Can defining and solving the problem from real business. •Can participating and working with the others. •For all of social responsibilty with customer, supplier, teamwork, institute, poverty people •For supporting the community and promote Thai products. BACK

8 Target Martket •People who live in Payap University •Sale force’s Family and Friend •Organization •The Others BACK

9 Product and Price Policy •Product Policy : Consumer Goods •Product Line : Electrical Product, Office Automation, Telecommunication Product, Household, Furniture, Stationery, Natural & Beauty, Dressing,Fashion, OTOP ; One Tambon One Products. •Price : Set up price by Suppliers Set up price by Mark up BACK BACK

10 Distribution Strategy •Direct Sale •Door to Door Selling •Booth Exhibition –Indoor Booth –Outdoor Booth –Exhibition with Suppliers •In the Future : Electronic Marketing –E-Commerce ; By Internet or Mobile Phone BACK

11 Promotion Strategy •Promotion with Suppliers –Special Price on event marketing •Promotion by Management Team –Discount Pricing, Premium •Advertising ; Billboard, Print-Ad, Brochure, Leaflet, Faculty Announcement BACK

12 Marketing Activities •Booth Exhibition (Faculty Booth) •Door-to-door Selling •Knock Office •Outdoor booth •Meeting : M-team, Supervisor, Sales •Participate with Department, Faculty and University •Co-activities with suppliers BACK

13 Action Plan Gantt’s Chart BACK

14 Financial Plan & Budgeting รายได้จากการขาย XXX หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดเครื่องมือสื่อสาร หมวดอุปกรณ์สำนักงาน หมวดเครื่องสำอาง หมวดเครื่องใช้ภายใน บ้าน หมวดสินค้าเบ็ดเตล็ด หัก ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น XXX • • หัก ค่าใช้จ่าย – การดำเนินงาน – การบริหาร – เงินสนับสนุนสังคม • • บวก รายได้อื่นๆ – เงินโบนัสจากการขาย – เงินสนับสนุนจากคู่ค้า – ค่าใบสมัครพนักงานขาย • • กำไรสุทธิ XXX BACK

15 HR Plan & Control • กฎระเบียบพนักงานทั่วไป – ระเบียบการแต่งกาย หญิง ชาย – ระเบียบการเข้า – ออกงาน ลา ขาด สาย – ระเบียบการประชุม เข้า ออกห้องประชุม ลา ขาด สาย • การจัดสวัสดิการ เฝ้าเวร เจ็บป่วย สุขภาพ • การจัดแบ่งแผนกงาน การจัดคนเข้างาน • การจัดอบรมบุคคลากรและการอบรมผลิตภัณฑ์ • นโยบายการปันผล Back Back

16 Meeting •Opening Project Meeting & Grand Opening •Management Team Meeting –1 time / every week •Supervisor Meeting : 1-2 times / every week •Supervisor and Sale Meeting : 1 time / month •Half project Meeting : 1 time on half of project •Close Period Meeting –3 times for every end of period •Close Project Meeting : at the end of Project BACK


ดาวน์โหลด ppt Payap Dummy Company ; PDC Managing ; Organizing, Implementing and Control By Marketing Department Business Administration Faculty Payap University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google