งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร. การตรวจสอบภายในและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร. การตรวจสอบภายในและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร. การตรวจสอบภายในและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

2 โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ แบบ non-linear Re-imagine Re-thinking the future As the future catches you World out of balance Change management Strategic thinking Strategy-focused Organization Strategy MapBalanced Scorecard Information technology Bio-technology (life sciences) Nano-technology

3 Tom Peter: Reimagine Business Excellence in a Disruptive Age Was –Old economy –Very real –Tangible assets –Technology support change –Procedure-centric –Within one specialty –Complex –Satisfies need –Competition –Management –Slow and steady Is –New Economy –Very Virtual –Intangible assets –Technology drives change –Client-centric –Cross-over assignment –Simple –Fulfills a dream –Cooperation –Empowerment –Fast and faster ตัวอ ย่าง

4 Good Governance New Public Management (NPM) Democratization Participatory State Communitarianism Direct Democracy Market mechanism Modern Management (Business-like approach) Public Sector Reform Efficiency Value-for-money Effectiveness Quality Accountability for results Participation Transparency Responsiveness Decentralization Rule of law

5 S W O T Vision Mission Goal (KPI/Target) Strategies StructureProcess ITPeople Strategy FormulationStrategy Implementation Action Plan Alignment

6 Team / Individual Scorecard Vision............................................................................. Strategic Themes (Issues) ……… Strategy Map (logic model)Corporate ScorecardAction Plan ObjectivesMeasurementTargetsInitiativesBudget Serve the Customer Run the Business Manage resources Build Capacity ประสิท ธิผล คุณภา พ ประสิทธิ ภาพ พัฒนา องค์กร Values Business Unit Scorecard Financial Customer Internal work process Learning & Growth Perspectives Detroit of AsiaKing & Queen of Fruit Entertainment Complex Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตัวอ ย่าง

7 Vision and Strategy Objectives Measures Targets Initiatives Customer “To achieve our vision,how should we appear to our customers?” Objectives Measures Targets Initiatives Learning and Growth “To achieve our vision,how will we sustain our ability to change and improve?” Objectives Measures Targets Initiatives Internal Business Process “To satisfy our shareholders and customers, what business processes must we excel at?” Objectives Measures Targets Initiatives Financial “To succeed financially, how should we appear to our shareholders?” Balanced Scorecard

8 Total Quality Management (TQM) & Balanced Scorecard (BSC) Leadership Information & Analysis Strategy Deployment HR Focus Process Management Customer & Market Focus Business Results EnablersAchievement Efficiency (Internal Work Process Perspective) Quality (Customer Perspective) Capacity- building (Learning & Growth Perspective) Effectiveness (Financial Perspective)

9 Operations Management Processes Customers Management Processes Intangible Assets Management Processes Human Capital Information Capital Organization Capital Strategic Readiness Value Creation Process Improvement Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM Cost & Waste Cycle-time Productivity Strategy-focused Organization Satisfaction Change Management Customer Care Transparency/ Public Participation Trust efficiency quality capacity- building effectiveness

10

11 Financial & Compliance Audit Management & Performance Audit Risk Assessment Rules & Regulations Specific Audit Performance Agreement (KPIs) Regularity & Legality (fiduciary / process-based accountability) Total Quality Management Economy Efficiency Effectiveness (performance-based accountability) Learning & Growth (capacity-based accountability) Review (assurance)Management Control Purposes Control Self- Assessment (CSA) Learning Organization & Intangible Assets Management Accountability & Control Quality Audit

12 Corporate Vision & Objectives Internal Auditing Management Consulting Value-added & Value creation Internal Management Consultancy IIA: Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes ที่มา : http://www.theiia.org/iia/index.cfm?doc_id=123 Assurance work Economy Efficiency Effectiveness

13 ผู้ตรวจสอบ ภายใน ผู้ตรวจ ราชการ กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร Good Governance Assurance work Performance monitoring & evaluation Capacity-building & Organization Development ภารกิจตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนา Chief Executive Officer (CEO) Direct access / report directly แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กลไกและระบบงาน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

14 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ดร. ทศพร ศิริ สัมพันธ์ เลขาธิการ ก. พ. ร. การตรวจสอบภายในและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google