งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Based Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Based Learning
Nutthapat Kaewrattanapat Information Management Program Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Thailand Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

2 2 + 1 + 6 Years Teaching Experiences
Sciences Math (Linear Algebra) Computer Programming Software Engineering Social-Sciences Statistics in Social Sciences Behavior Sciences Management-Sciences Information Retrieval e-Commerce Large Scale-Database System Computational-Linguistics Electronics Corpus Ontology Name-Entities Recognition Syntax Improvement Text Classification Techniques Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

3 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาต้องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมรับผังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ มีรายวิชาที่นำกระบวนการวิจัยบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน มีการประเมินผลการบูรณาการของการนำกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

4 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
Sciences / Knowledge Rich Downing DEATH Time Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

5 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
Sciences / Knowledge Future Throw Innovation UPGRADING Rich Combination Time Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

6 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
Contents/Information-Understanding Teacher Student/ Learner Time Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

7 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
Sciences / Knowledge Future Throw Innovation REBORN Rich Combination Time Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

8 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

9 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

10 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

11 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

12 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

13 Problem-Based Learning VS Project-Based Learning
problem-based learning a subset of project-based learning Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

14 Problem-Based Learning VS Project-Based Learning
Question / Answering Practices Quiz Situation Problem Requirement Simulation Hypothesis-Testing Collaboration/Sharing Research Product Improvement Service Improvement ALONE NETWORK Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

15 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
In a project-based classroom, the teacher is a facilitator, not a lecturer Instead of being the source of all knowledge, the teacher is a collaborator who helps students themselves gain the information and skills they need to succeed. Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

16 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

17 PBL: Project-Based Learning Conceptual/Context
Data/Information/Knowledge Learner Analysis / What kind of learner / Information Literacy Topic Objectives Hypothesis Storage Analysis/Synthesis Presentation Benefits Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

18 PBL: Project-Based Learning Resources
Data/Information/Knowledge Professional Tools Time Money Place/Environment Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

19 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
e-Tools Learning Management System / Blogs / Web Board SPSS (Analysis/Reporting) Microsoft Office (Word/ Powerpoint/ Excel/ Access) Particularly Software (Hotel/ Travel/ Business Intelligence/ VOA) Application Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

20 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014
Tools on iPad Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

21 Quality Assurance: QA Internal Quality Audit : IQA in Academic’s Program
* = Index TQF 1,2 2.6* , 2.7* TQF 3,4 Learning Outcome: LO 2.6* Study Problem-Based Learning: PBL 2.6* Learning Project-Based Learning: PBL 2.6*,2.7*,4.1* Project / Term Project / Senior Project 2.6*,2.7*,4.1*,4.5* Publications Lecturer’s Research 2.6* Feedback TQF 5,6,7 Publications 4.1*,4.3*,4.4*,4.5* 4.5* Improvement Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

22 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

23 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

24 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

25 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

26 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

27 Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

28 KNOWLEDGE MANAGEMENT in THAI-ACADEMIC (KM-A)
Thailand Qualifications Framework: TQF KM in your class (Teacher-Student Meeting) KM in your program (Teacher-Teacher-Staff Meeting) KM in your faculty (Executive-Teacher-Teacher-Staff Meeting) KM in your Academic Social (Meeting, Sharing & Conferencing) Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014

29 Have you applied the PBL approach to your teaching yet?
Nutthapat Kaewrattanapat .SSRU 2014


ดาวน์โหลด ppt Project Based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google