งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P roject B ased L earning Nutthapat Kaewrattanapat Information Management Program Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P roject B ased L earning Nutthapat Kaewrattanapat Information Management Program Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P roject B ased L earning Nutthapat Kaewrattanapat Information Management Program Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University Thailand Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

2 2 + 1 + 6 Years Teaching Experiences • Sciences - Math (Linear Algebra) - Computer Programming - Software Engineering • Social-Sciences - Statistics in Social Sciences - Behavior Sciences • Management-Sciences - Information Retrieval - e-Commerce - Large Scale-Database System • Computational-Linguistics - Electronics Corpus - Ontology - Name-Entities Recognition - Syntax Improvement - Text Classification Techniques Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

3 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ • 1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557 • สาขาวิชาต้องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้นักศึกษามี ส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ • นำนักศึกษาเข้าร่วมรับผังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการ ด้านวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ อาจารย์ • มีรายวิชาที่นำกระบวนการวิจัยบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน มีการประเมินผลการบูรณาการของการนำกระบวนการวิจัยสู่การ เรียนการสอน มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

4 Sciences / Knowledge Time Rich Downing DEATH Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

5 Sciences / Knowledge Time Rich Combination UPGRADING Throw Innovation Future Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

6 Contents/Information-Understanding Time Teacher Student/ Learner Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

7 Sciences / Knowledge Time Rich Throw Combination Innovation REBORN Future Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

8

9

10

11

12

13 Problem-Based Learning VS Project-Based Learning problem-based learning a subset of project- based learning Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

14 Problem-Based Learning VS Project-Based Learning Problem-Based Learning • Question / Answering • Practices • Quiz • Situation Project-Based Learning • Problem • Requirement • Simulation • Hypothesis-Testing • Collaboration/Sharing • Research • Product Improvement • Service Improvement ALONE NETWORK Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

15 In a project-based classroom, the teacher is a facilitator, not a lecturer Instead of being the source of all knowledge, the teacher is a collaborator who helps students themselves gain the information and skills they need to succeed. Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

16

17 PBL: Project-Based Learning Conceptual/Context • Data/Information/Knowledge • Learner Analysis / What kind of learner / Information Literacy • Topic • Objectives • Hypothesis • Storage • Analysis/Synthesis • Presentation • Benefits Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

18 PBL: Project-Based Learning Resources • Data/Information/Knowledge • Professional • Tools • Time • Money • Place/Environment Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

19 e-Tools • Learning Management System / Blogs / Web Board • SPSS (Analysis/Reporting) • Microsoft Office (Word/ Powerpoint/ Excel/ Access) • Particularly Software (Hotel/ Travel/ Business Intelligence/ VOA) • Application Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

20 Tools on iPad Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

21 Quality Assurance: QA Internal Quality Audit : IQA in Academic’s Program TQF 3,4 Study Learning Project / Term Project / Senior Project Publications Feedback Improvement Lecturer’s Research Publications TQF 1,2 Problem-Based Learning: PBL Project-Based Learning: PBL TQF 5,6,7 * = Index 2.6*, 2.7* 2.6* 2.6*,2.7*,4.1* 2.6*,2.7*,4.1*,4.5* 4.5* 2.6* 4.1*,4.3*,4.4*,4.5* Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014 Learning Outcome: LO

22 Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

23

24

25

26

27

28 KNOWLEDGE MANAGEMENT in THAI-ACADEMIC (KM-A) • Thailand Qualifications Framework: TQF • KM in your class (Teacher-Student Meeting) • KM in your program (Teacher-Teacher-Staff Meeting) • KM in your faculty (Executive-Teacher-Teacher-Staff Meeting) • KM in your Academic Social (Meeting, Sharing & Conferencing) Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014

29 Have you applied the PBL approach to your teaching yet? Nutthapat Kaewrattanapat.SSRU 2014


ดาวน์โหลด ppt P roject B ased L earning Nutthapat Kaewrattanapat Information Management Program Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google