งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thammasat University วางแผนในเรื่องคำถาม Planning Step : TU Property Management & Others 24 Aug 10 1 ระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่จะ ได้รับจากการนัดประชุมในครั้งแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thammasat University วางแผนในเรื่องคำถาม Planning Step : TU Property Management & Others 24 Aug 10 1 ระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่จะ ได้รับจากการนัดประชุมในครั้งแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thammasat University วางแผนในเรื่องคำถาม Planning Step : TU Property Management & Others 24 Aug 10 1 ระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่จะ ได้รับจากการนัดประชุมในครั้งแรก วางแผนในเรื่องเอกสารที่จะขอ ให้นศ. ทำงานกลุ่ม โดยทำการวาง แผนการตรวจสอบ Discuss & ส่งในห้องเรียนตอน หมดชั่วโมง

2 Thammasat University สำหรับกลุ่มที่ตรวจสอบ TPM I. อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ TPM ที่มี เช่น ระเบียบ มธ. ว่าด้วยสนง. จัดการทรัพย์สิน มธ., โครงสร้าง องค์กร, รายงานทางการเงิน, ระเบียบฯว่าด้วยการเงิน II. จัดเตรียมคำถามที่เกี่ยวข้อง III. จัดเตรียมรายละเอียดเอกสารที่จะขอเพิ่ม ( ถ้ามี ) IV. ระบุเป้าหมายของกลุ่มว่าหลังจากจบการประชุม ผลลัพธ์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง V. แบ่งงานการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ Note : ขั้นการวางแผนนี้ควรจดบันทึกให้เรียบร้อย ถือ เป็นส่วนหนึ่งในรายงาน 24 Aug 10 2

3 Thammasat University Communication Process – TPM S t u d e n t s 24 Aug 10 3 TU Property Management อาจารย์รัชนี คุณศุภลักษณ์ General Mgr.

4 Thammasat University Risk Factors Any Changes in systems / people / processes Payments / Receipts by cash No control activities ex. lack of review and approval High Volume or Value No clear roles and responsibilities and scope of work No written processes or policy Ask details of work to the responsible person but cannot answer No clear communication to the entire organization One process is dealt with many functions or parties 24 Aug 10 4

5 Thammasat University ตัวอย่างการประเมินความ เสี่ยง 24 Aug 10 5

6 Thammasat University Audit Control Review Checklist 24 Aug 10 6 NoInternal Control Component I. Control Environment 1 Does local management support the internal control review program (ICRP) or Business Risk Management (BRM) and assit in the identification of high risk areas? 2 Does the organizational structure and resource level support the responsibilities and necessary segregation of duties in key areas? 3 Does management demonstrate that integrity cannot be compromised? 4 Are the employees competent? Do they posses the requisite education and experience to perform key jobs effectively? 5 Has management used Audit Services as a consultant on control issues? Evaluation

7 Thammasat University 24 Aug 10 7 Audit Control Review Checklist II. Risk Assessment 1 Are entity-wide and activity level objectives established and consistent? 2 Are the internal and external risks that influence the success or failure of the achievement of the objectives identified or assessed? 3 Were business processes identified and documented? Does management understand the risk and control points? 4 Are mechanisms in place to identify changes affecting the entity's ability to achieve its objectives? 5 Are periodic risk assessments performed and documented with action plans developed? 6 Did audit Findings arise in areas not previously identified as being higher risk? Evaluation

8 Thammasat University 24 Aug 10 8 Audit Control Review Checklist III. Control Activities 1 Are policies and procedures available, current, comprehensive and distributed on a timely basis? 2 Do local procedures reduce intent of Corporate policies? 3 Are policies and procedures modified as needed? 4 Are control activities in place to ensure adherence to established policy and the carrying out of actions to address the related risks? 5 Are there appropriate control activities for each of the auditable activities? 6 Are authorization levels clearly established for all business decision and expenditures? 7 Are proper segregation of duties or alternate controls in place? 8 Is compliance with Guidelines for Employee Conduct evident (eg. Gift & gratuity)? 9 Is there adequate administration of conflict of interest program, including monitoring of situations reported by employees? Evaluation

9 Thammasat University Audit Control Review Checklist IV. Information and Communication 1 Are adequate information systems in place? 2 Are objectives and responsibilities of groups and employees clearly defined and communicated to employees with evidence of evaluation? 3 Does communication occur down, across, and upward in the entity, as well as between the entity and other parties? 4 Do internal control personnel regularly meet with top management to discuss the scope of their activities and results of control assessments completed? Evaluation 24 Aug 10 9

10 Thammasat University V. Monitoring 1 Are appropriate procedures in place to monitor on an ongoing basis, or to periodically evaluate the functioning of the components of internal control? 2 Are deficiencies reported to the right people? 3 Are action plans comprehensive, timely and taken seriously? 4 Is the ICRP or BRM reporting accurate? 5 Is the internal control function supported by an appropriate number of knowledgeable people given the time needed to regularly monitor the effectiveness of the internal control system? 6 Does a monitoring program evaluate the effectiveness of the risk assessment / measurement process? 7 Did the entity demonstrate timely and appropriate follow up to requests and interim letters? 8 Were repeat causes avoided? 9 Were control issues commonly found at other units regularly monitored to prevent or detect occurrence at location? Evaluation 24 Aug 10 10 Audit Control Review Checklist

11 Thammasat University Q & A 24 Aug 10 11


ดาวน์โหลด ppt Thammasat University วางแผนในเรื่องคำถาม Planning Step : TU Property Management & Others 24 Aug 10 1 ระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่จะ ได้รับจากการนัดประชุมในครั้งแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google