งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดองค์กร (ORGANIZATION) ฝ่ายบริหารและบุคคล (Administration and Personnel Depart- ment) 1. ระเบียบข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดองค์กร (ORGANIZATION) ฝ่ายบริหารและบุคคล (Administration and Personnel Depart- ment) 1. ระเบียบข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดองค์กร (ORGANIZATION) ฝ่ายบริหารและบุคคล (Administration and Personnel Depart- ment) 1. ระเบียบข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. การสรรหาบุคลากร (Selection) - ประกาศรับสมัครงาน - การจ้างงาน

2 2 - แหล่งทรัพยากรบุคคล - การสัมภาษณ์งานและการสรรหาบุคลากร - การบรรจุแต่งตั้ง - การปฐมนิเทศน์ - การประเมินผลการทดลองงาน - การพิจารณาความดีความชอบ - การเลื่อนขั้น / ปรับเงินเดือน - โทษและการลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง

3 3 3. ค่าจ้างเงินเดือน (Wages & Salaries) - ค่าจ้างรายวัน - ค่าจ้างรายเดือน - ค่าจ้างตามผลงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา / ค่าทำงานวันหยุด - การให้รางวัลเพื่อการจูงใจ (Incentive Scheme) - เบี้ยขยัน - โบนัส

4 4 4. เวลาการทำงาน (Working Hours) - กฎหมายแรงงานจะกำหนดเวลาการทำงานของ ลูกจ้างโดยทั่วไปวันละ 8 ชั่วโมง ( สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ) และงานที่ต้องทำเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีและวัตถุอันต - รายวันละ 7 ชั่วโมง ( สัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง ) - โรงงานที่มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มักจะแบ่งเวลาทำงานเป็นกะทำงาน เช่น

5 5 กะทำงานแรก 07.00 น. - 15.00 น. กะทำงานที่สอง 15.00 น. - 23.00 น. กะทำงานที่สาม 23.00 น. - 07.00 น. กะทำงานปกติ 08.00 น. - 17.00 น. 5. การจัดสวัสดิการพนักงาน (Workers’ Welfare Scheme) - บ้านพัก

6 6 - รถรับส่งพนักงาน - ชุดทำงาน - สถานที่รับเลี้ยงเด็ก - โรงอาหาร - ห้องปฐมพยาบาล - สหกรณ์ร้านค้า - สหกรณ์ออมทรัพย์

7 7 6. ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work) - อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อม ดับเพลิง - ระบบน้ำดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงในโรงงาน - แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ - กอบการ

8 8 - ระบบน้ำดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงในโรงงาน - แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ - กอบกิจการ - การตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนเงินทดแทน ( กรณีเจ็บป่วยในงาน ) - กองทุนประกันสังคม ( กรณีเจ็บป่วยนอกงาน )

9 9 7. งานรักษาความปลอดภัย (Security Control) - การดูแลทรัพย์สินของบริษัทและลูกจ้าง - ระบบการจัดการจราจร 8. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) - การปฐมนิเทศน์ - การฝึกอบรมภายใน - การฝึกอบรมภายนอก

10 10 9. งานมวลชนและกิจกรรมด้านสังคม (Social Activity) - ที่ตั้งโรงงานและชุมชน - มลภาวะและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมสังคม - งบพัฒนาและการกุศล 10. การแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations) - สหภาพแรงงาน

11 11 - สมาคมนายจ้าง - การยื่นข้อเรียกร้อง - การเจรจาต่อรอง - ข้อพิพาทแรงงาน / คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ - การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (Arbitration) - การปิดงานและการนัดหยุดงาน - ข้อตกลงสหภาพการจ้าง

12 12 11. ศาลแรงงานกลาง - กระบวนการยุติธรรมในศาลแรงงาน - การฟ้องร้องคดีแรงงาน - แนวทางการพิจารณาและการตัดสินคดีแรงงาน

13 13 แจ้งใน 48 ช. ม. 5 วัน - ตั้งตัวแทน เจรจา - ไม่มีการ เจรจา ลูกจ้า ง, นายจ้ าง เป็นข้อ พิพาท แรงงาน พนักงาน ประนอม ข้อพิพาท ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท แรงงาน ที่ตกลงกัน ไม่ได้ ลูกจ้างนัด หยุดงานหรือ นายจ้างปิด งาน รัฐมนตรีสั่ง ค. รส. ให้ชี้ขาด มาตรา 35 กิจการตาม มาตรา 34 ค. รส. ชี้ ขาด คู่กรณีตั้งผู้ชี้ ขาด หรือเจรจากัน ต่อไป - คำชี้ขาดเป็น ที่สุด - ค. รส. วินิจฉัยและแจ้ง คู่กรณีใน 60 ว. อุทธรณ์ ต่อ รมต. รส. ใน 7 ว. - รมต. รส. วินิจฉัยอุทธรณ์ ใน 30 ว. ตกลงกัน ได้ทำ บันทึก ข้อตกลง จด ทะเบียน ข้อตกล งฯ 15 วัน - ยื่นก่อนข้อตกลงฯเดิมสิ้นอายุ ไม่เกิน 60 วัน หมายเหตุ ค. รส.= คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ รมต. รส.= รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง งานและสวัสดิการสังคม

14 14 PRESIDENT VICE PRESIDENT TECHNICAL VICE PRESIDENT COMMERCIAL MANAGER PRODUCTION MANAGER UTILITY MANAGER ELECTRICAL MANAGER INSTRUMENT MANAGER MECHANICAL MANAGER ADMIN& PERSONNEL MANAGER ACCOUNT& FINANCE MANAGER PURCHASE MANAGER STORES

15 15 ADMINISTRATION & PERSONNEL DEPT CHIEF PERSONNEL PERSONNEL OFFICER ADMINISTRATIVE OFFICER SUPERVISOR CLERK SUPERVISOR CLERK SECURITY (CONTRACTOR) 23 GUARDS GENERAL AFFAIRS SUPERVISOR TEL.OPERAT OR - House Keeping Cleaning - Sport Activity/ Recreation - Canteen Facility - Telephone Exchange, (-5 WORKERS), (-10 MAIDS) - Factory Licences - Government Liason - Compensation Fund - Social Security Fund - Taxation - Mill Dispensary (Contractor) - Policy - Workrules & discripline - Recruitment - Bio-data- Payrolls, - Time Attendance,- Work Appraisal STAFF = 10 WORKER = 5 MAID = 10, TOTAL = 25 ASSISTANT. MANAGER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


ดาวน์โหลด ppt 1 ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดองค์กร (ORGANIZATION) ฝ่ายบริหารและบุคคล (Administration and Personnel Depart- ment) 1. ระเบียบข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google