งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดองค์กร (ORGANIZATION) ฝ่ายบริหารและบุคคล (Administration and Personnel Depart- ment) 1. ระเบียบข้อบังคับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. การสรรหาบุคลากร (Selection) - ประกาศรับสมัครงาน - การจ้างงาน

2 - แหล่งทรัพยากรบุคคล - การสัมภาษณ์งานและการสรรหาบุคลากร - การบรรจุแต่งตั้ง - การปฐมนิเทศน์ - การประเมินผลการทดลองงาน - การพิจารณาความดีความชอบ - การเลื่อนขั้น/ ปรับเงินเดือน - โทษและการลงโทษทางวินัย - การเลิกจ้าง

3 3. ค่าจ้างเงินเดือน (Wages & Salaries)
- ค่าจ้างรายวัน - ค่าจ้างรายเดือน - ค่าจ้างตามผลงาน - ค่าทำงานล่วงเวลา/ ค่าทำงานวันหยุด - การให้รางวัลเพื่อการจูงใจ (Incentive Scheme) - เบี้ยขยัน - โบนัส

4 4. เวลาการทำงาน (Working Hours)
- กฎหมายแรงงานจะกำหนดเวลาการทำงานของ ลูกจ้างโดยทั่วไปวันละ 8 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง) และงานที่ต้องทำเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีและวัตถุอันต- รายวันละ 7 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง) - โรงงานที่มีกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มักจะแบ่งเวลาทำงานเป็นกะทำงาน เช่น

5 กะทำงานแรก น น. กะทำงานที่สอง น น. กะทำงานที่สาม น น. กะทำงานปกติ น น. 5. การจัดสวัสดิการพนักงาน (Workers’ Welfare Scheme) - บ้านพัก

6 - รถรับส่งพนักงาน - ชุดทำงาน - สถานที่รับเลี้ยงเด็ก - โรงอาหาร - ห้องปฐมพยาบาล - สหกรณ์ร้านค้า - สหกรณ์ออมทรัพย์

7 6. ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work)
- อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อม ดับเพลิง - ระบบน้ำดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงในโรงงาน - แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ- กอบการ

8 - ระบบน้ำดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงในโรงงาน
- แผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ- กอบกิจการ - การตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนเงินทดแทน (กรณีเจ็บป่วยในงาน) - กองทุนประกันสังคม (กรณีเจ็บป่วยนอกงาน)

9 7. งานรักษาความปลอดภัย (Security Control)
- การดูแลทรัพย์สินของบริษัทและลูกจ้าง - ระบบการจัดการจราจร 8. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) - การปฐมนิเทศน์ - การฝึกอบรมภายใน - การฝึกอบรมภายนอก

10 9. งานมวลชนและกิจกรรมด้านสังคม (Social Activity)
- ที่ตั้งโรงงานและชุมชน - มลภาวะและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมสังคม - งบพัฒนาและการกุศล 10. การแรงงานสัมพันธ์ (Industrial Relations) - สหภาพแรงงาน

11 - สมาคมนายจ้าง - การยื่นข้อเรียกร้อง - การเจรจาต่อรอง - ข้อพิพาทแรงงาน/ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ - การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน (Arbitration) - การปิดงานและการนัดหยุดงาน - ข้อตกลงสหภาพการจ้าง

12 11. ศาลแรงงานกลาง - กระบวนการยุติธรรมในศาลแรงงาน - การฟ้องร้องคดีแรงงาน - แนวทางการพิจารณาและการตัดสินคดีแรงงาน

13 -คำชี้ขาดเป็นที่สุด ลูกจ้างนัดหยุดงานหรือ นายจ้างปิดงาน
ตั้งตัวแทนเจรจา - ไม่มีการเจรจา รัฐมนตรีสั่ง ค.รส. ให้ชี้ขาดมาตรา 35 แจ้งใน 48 ช.ม. ลูกจ้าง, นายจ้าง เป็นข้อพิพาท แรงงาน พนักงานประนอม ข้อพิพาทไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้ 5 วัน -คำชี้ขาดเป็นที่สุด -ยื่นก่อนข้อตกลงฯเดิมสิ้นอายุ ไม่เกิน 60 วัน กิจการตามมาตรา 34 ค.รส. ชี้ขาด ตกลงกันได้ทำ บันทึกข้อตกลง -ค.รส.วินิจฉัยและแจ้ง คู่กรณีใน 60 ว. อุทธรณ์ ต่อ รมต.รส. ใน 7 ว. - รมต.รส.วินิจฉัยอุทธรณ์ ใน 30 ว. 15วัน หมายเหตุ ค.รส.= คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ รมต.รส.= รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง งานและสวัสดิการสังคม จดทะเบียน ข้อตกลงฯ คู่กรณีตั้งผู้ชี้ขาด หรือเจรจากันต่อไป

14 VICE PRESIDENT TECHNICAL VICE PRESIDENT COMMERCIAL
MANAGER PRODUCTION MANAGER UTILITY MANAGER ELECTRICAL MANAGER ADMIN& PERSONNEL MANAGER ACCOUNT& FINANCE MANAGER INSTRUMENT MANAGER MECHANICAL MANAGER PURCHASE MANAGER STORES

15 ADMINISTRATION & PERSONNEL DEPT
CHIEF PERSONNEL 1 ASSISTANT. MANAGER 1 ADMINISTRATIVE OFFICER 1 PERSONNEL OFFICER 1 SUPERVISOR 1 SUPERVISOR 1 SECURITY (CONTRACTOR) GENERAL AFFAIRS SUPERVISOR 1 CLERK 1 CLERK 1 - Policy - Workrules & discripline - Recruitment - Bio-data - Payrolls, - Time Attendance, - Work Appraisal STAFF = WORKER = 5 MAID = 10, TOTAL = 25 1 23 GUARDS TEL.OPERATOR - Factory Licences - Government Liason - Compensation Fund - Social Security Fund - Taxation - Mill Dispensary (Contractor) - House Keeping Cleaning - Sport Activity/ Recreation - Canteen Facility - Telephone Exchange, (-5 WORKERS), (-10 MAIDS)


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google