งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช บรรยายในกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช บรรยายในกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช บรรยายในกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง ประเทศไทย ( ควอท.) ประจำปี ๒๕๕๔ “ เรื่องการศึกษามุ่งผลลัพธ์ : ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21” วันที่ ๒๙ ก. ค. ๕๔

2 ความหมายของ “ ศตวรรษที่ ๒๑ ” โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นๆๆ และ ไม่แน่นอน ความรู้เปลี่ยนชุด งอกเร็ว สารสนเทศเพิ่มแบบระเบิด คน ถูกกระแสรอบทิศ วัตถุมากล้น จิตวิญญาณจาง โลกถึงกันหมด คนเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน งาน เปลี่ยน

3 การศึกษาที่มี คุณภาพ ศตวรรษที่ ๒๐, ๑๙ Teaching Teach content Teacher Content-Based Classroom Lecture Teaching – personal Sequential learning Assessment : P - F ศตวรรษที่ ๒๑ Learning Inspire Coach, Facilitator Skills – Based Studio PBL PLC Integrated learning Assessment : Reform 3

4 คุณภาพของระบบ การเรียนรู้ 21 st Century Skills Transformative Learning ( จาก informative & formative) มี Change Agent Skills, Leadership ความเป็นพลเมือง ต้องไปให้ ถึง

5 21 st Century Student Outcomes & Support Systems Life & Career Skills Learning & Innovation Skills Core Subjects & 21 st Century Themes Information, Media, & Technology Skills Standards & Assessments Curriculum & Instruction Professional Development Learning Environment http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/21st Century Skills

6 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา ) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change + 2L Learning Leadership

7 ทักษะที่ต้องการ ได้แก่ Learning Skills Critical Thinking, Leadership Skills Complex Problem-Solving, Innovation Collaboration & Competition, Sharing Skills Personal Mastery Empathy Communication ( รวม Listening) Life Skills, Intercultural Skills Etc.

8 “ อ่านออกเขียนได้ ” (Literacy) ตีความใหม่ Media Literacy Communication Literacy Team Literacy, Social Literacy Networking Literacy Environment / Earth Literacy STEM Literacy Aesthetics Literacy Civic Literacy Etc. รู้ ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทัน

9 Maslow's hierarchy of needs

10 บันได ๖ ขั้นของการ พัฒนาคุณธรรม ขั้นที่ ๑ ปฏิบัติเพราะความกลัว ไม่อยาก เดือดร้อน ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติเพราะอยากได้รางวัล ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติตามกฎ ขั้นที่ ๕ ปฏิบัติเพราะต้องการให้ตนดูดี ให้ ได้ชื่อว่าเป็นคนดี ให้ได้ชื่อว่ามีน้ำใจ ขั้นที่ ๖ ปฏิบัติตามหลักการ หรืออุดมการณ์ ของตน ไม่ต้องการให้มีคนยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล Lawrence Kohlberg's stages of moral development

11 21 st Century Learning Teach less, Learn more Beyond subject matters Student-directed Learning Collaborative (> Competitive) Team (>Individual) Learning New paradigm of evaluation : beyond standard, evaluate team, open (not secret) approach

12 LevelObjectivesOutcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning From L Chen

13 วิธีจัดการเรียนรู้ 21 st Century Skills ใช้ PBL Team Learning Studio-Type Room นำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น และ.... ครู / อาจารย์ เป็น โค้ช facilitator พ่อแม่ คนในชุมชน / ในระบบ บริการสุขภาพ

14 การเรียนการสอน Civic Education และ Service Learning ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ พลเมือง ” กับความ รับผิดชอบต่อสังคม และ “ การเรียนโดยบริการ สังคม ” นำเสนอต่อคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ( กกอ.)‏ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตร กุล

15 หมวดวิชาการ ศึกษาทั่วไป ม. ธรรมศาสตร์ รศ. ดร. ปริญญา เทวา นฤมิตรกุล วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Education) ๓ หน่วยกิต ๑๖ คาบ x ๓ ชม. กลุ่มคละคณะ ครั้งที่ ๑ ปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เราทุกคนเป็นทั้งปัญหาและ สาเหตุ แก้ที่ตัวเอง คิดโครงการ ครั้งต่อๆ ไปเป็น “ ปฏิบัติการพลเมือง ” (Service Learning) ลงพื้นที่ ดำเนินการแก้ไข ประเมินผล นำเสนอต่อเพื่อนในชั้น

16 วิชาพลเมืองกับความ รับผิดชอบต่อสังคม ใช้การเรียนรู้แบบ PBL ได้ 21 st Century Skills ได้รู้จักบ้านเมือง สังคม ชุมชน ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมใน ๑ มหาฯ ๑ จังหวัด ได้ (Service Learning) เป็นรูปธรรมของ ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความ เป็นพลเมือง พ. ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑

17 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาค ชีวิตจริง Team Learning เป็น COP เฉพาะกิจ ทำงาน / โครงการกับ real sector ตั้งเป้าหมาย - BAR ลงมือ ดำเนินการร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR Reflection (AAR) ตีความด้วยแนวคิด ของความเป็นพลเมือง เข้าไป เรียนรู้ปัญหาของสังคม ให้เห็นว่า ทุกคนเป็นสาเหตุ และมีโอกาส แก้ไข ความเป็น พลเมือง จิต สาธารณ ะ

18 นศ. เรียนด้วย PBL ในภาค ชีวิตจริง Team Learning เป็น COP เฉพาะกิจ ทำงาน / โครงการกับ real sector ตั้งเป้าหมาย - BAR ลงมือดำเนินการ ร่วมกัน ลปรร. ระหว่างดำเนินการ – AAR Reflection (AAR ตีความด้วยทฤษฎี ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและ เชื่อมโยง รายงานผลต่อที่ประชุม … / เขียน รายงานผลการวิจัย

19 21 st Century Learning Assessment ๓ เปลี่ยน จากข้อสอบเป็นความลับ เป็น เปิดเผย จากสอบเป็นคนๆ เป็นสอบ เป็นทีม จากถูก - ผิด เป็นสอบ ความคิด

20 ต้องช่วยครู / อาจารย์ ครูยากลำบากกว่าศิษย์ เพราะ ครูต้อง unlearn/delearn & relearn ครูต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นครู ช่วยด้วย PLC (Professional Learning Community ) ไม่ใช่ Training ครู / อาจารย์ ใช้ KM / CoP เรียนรู้ ทักษะการเป็นครู / อาจารย์ ทุก วัน

21 ทักษะการเป็นครู ทักษะการวินิจฉัยทำความรู้จัก ทำความเข้าใจศิษย์ ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ ออกแบบ PBL ทักษะการชวนศิษย์ทำ reflection / AAR ทักษะการเรียนรู้ และสร้าง ความรู้ใหม่ จากการทำหน้าที่ครู ทักษะการ ลปรร. ใน PLC

22 ส่งเสริม อาจารย์ ด้วย PLC เสริมด้วย Training การวิจัยการเรียนรู้ วิชาการสายการเรียนรู้ เพื่อการ เป็นบัณฑิตเพื่อสังคม ตีพิมพ์ใน PLOT Learning ICT System supporting PLC Annual Conference การจัดการเรียนรู้ บัณฑิตเพื่อสังคม ในศตวรรษที่ ๒๑ รางวัล อาจารย์นักจัดการเรียนรู้....

23 สรุป การศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งศิษย์และอาจารย์ เป็น “ นักเรียน ” เรียนจาก ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติ ๔๐ : ๓๐ : ๓๐ เรียน Affective, Cognitive, Psychomotor Domains พร้อมๆ กัน แบบบูรณาการ เน้นทักษะ ศิษย์ใช้ PBL+ อาจารย์ใช้ PLC+ เรียนจากการฝึกฝน ( ไม่ใช่ท่อง บ่น )


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช บรรยายในกำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google