งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 04/04/60 05:06 น.

2 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008
04/04/60 05:06 น.

3 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008
04/04/60 05:06 น.

4 โครงสร้างภาควิชาวิสัญญีวิทยา
04/04/60 05:06 น.

5 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย
และบริการ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ปรัชญา ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” 04/04/60 05:06 น.

6 บริบท ให้บริการระงับความรู้สึก (anesthesia)
ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก (SiPAC) ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ(ICU) สยามินทร์และสลาด-สำอางค์ ดูแลระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด (Acute Pain Service; APS) ให้บริการคลินิกระงับปวด (Pain clinic) ในผู้ป่วยปวดเรื้อรังและปวดจากมะเร็ง การเรียนการสอน นักศึกษาแพทย์ โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางวิสัญญี โครงการฝึกอบรมแพทย์วิสัญญีต่อยอด โครงการฝึกอบรมแพทย์นานาชาติวิสัญญี (BARTC) งานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการวิสัญญีและสร้างองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยา 04/04/60 05:06 น.

7 ขอบเขตงานบริการ 63 หน่วย/วัน QI 3 QI 4 QI 5 QIOBG QITrau QIScop QIicu
QI pain QIAPS QISiPAC Ort 7 OR Eye 4 OR CVT 3 OR Gen Obs 3  OR Tra 4  OR Scop icu1 7 B Pain clinic IPD OPD APS 1 Unit The Heart 1 OR Pla 2 OR Neu den H&N Uro Ped Gyn 5 OR LR 1 OR Xray 2  OR Nuc Psy icu2 63 หน่วย/วัน รวม 63 Unit/Day 04/04/60 05:06 น.

8 บุคลากร ประเภทบุคลากร อาจารย์แพทย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินิก
จำนวน (คน) อาจารย์แพทย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์คลินิก รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 70 7 3 17 16 27 วิสัญญีพยาบาล 63 พยาบาล 4 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 5. นักวิชาการศึกษา 5 6. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7. นายช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คนงาน 23 รวม 191 อาจารย์,พยาบาล =133 แพทย์ประจำบ้าน / Fellow 70 /8 นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล 35 04/04/60 05:06 น.

9 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (1)
1. งานบริการระงับความรู้สึก : สถิติ ปี พ.ศ 04/04/60 05:06 น.

10 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (2)
2. งานบริการ ICU และ HDU ให้การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด อัตราการครองเตียง ปี 04/04/60 05:06 น.

11 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3)
3. SiPAC (Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center) ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หรือ การทำหัตถการที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก 04/04/60 05:06 น.

12 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (4)
4. APS (Acute Pain Service) ให้การดูแลด้านความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการจากการปวดแผลผ่าตัด เพิ่มความสุขสบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถิติบริการ ปี WF 2550 2551 2552 Staff 1 Resident 1-2 1-4 Nurse Nurse student - 04/04/60 05:06 น.

13 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (5)
5. งานบริการคลินิกระงับปวด : สถิติประจำปี พ.ศ 04/04/60 05:06 น.

14 การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเดียวกัน ในสถานที่และเวลาที่ถูกต้อง
Accessibility การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเดียวกัน ในสถานที่และเวลาที่ถูกต้อง S การมีอาจารย์แพทย์อยู่เวรนอกเวลาใน รพ. การมีอาจารย์เฉพาะสาขาเข้ามาช่วยเมื่อร้องขอ CVT, pediatric การพัฒนาอาจารย์ตลอดเวลา เช่น CPR, การเข้าประชุมวิชาการ, การไปต่างประเทศ การสร้างแนวปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน A E H I 04/04/60 05:06 น.

15 การเข้ารับและเข้าถึงบริการ
แนวทางการให้บริการในรายปกติและฉุกเฉิน มีการมอบหมายอาจารย์วิสัญญีแพทย์และแพทย์ประจำบ้านทั้งใน-นอกเวลาราชการ Elective Case Emergency Case S A E H I 04/04/60 05:06 น.

16 การเข้ารับและเข้าถึงบริการ
ช่วงเวลา academic activities ( น.วันราชการ) แพทย์ผ่าตัด S A E H I 04/04/60 05:06 น.

17 การเข้ารับและเข้าถึงบริการ
การปรึกษาวิสัญญี กรณีฉุกเฉินของหน่วยบริการ Cath lab ชั้น 2, 3 S A E H I 04/04/60 05:06 น.

18 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (1)
1. งานบริการระงับความรู้สึก : ดัชนีชี้วัด พ.ศ !!! THAI Study : 0.28% JCAHO : 0.33% USA : 0.2% ??? ดัชนีชี้วัด เทียบเคียง (Thai study) เป้าหมาย ผลลัพธ์ ปี 2550 (n=41,645) ปี 2551 (n=44,277) ปี 2552 (n=44,305) ปี 2553 (n=44,617) 1. Death 2. Intraoperative cardiac arrest 3. Pulmonary aspiration 4. Awareness (during GA)  5. Drug Error  [จำนวน(ราย) :10,000 ราย] 28 31 2.7 3.8 1.3 < 20 <10 < 2 <1 - 2.4(10) 0.2(1) 2.03 (9) 2.3 (10) 0 (0) 0.5 (2) 0.9 (4) 4.3 (19) 3.6 (16) 1.8 (8) 0.2 0.05 5. difficult intubation 6. Reintubation in 48 hr (n=GA) 7.post op nausea 8.post op vomiting 0.14* 0.2* 1.15* < 0.1 <0.01 1 5.2 3.6 0.013 9.8 5.9 0.006 6.9 4.4 04/04/60 05:06 น.

19 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (2) ผลลัพธ์ปี 2553 (ครั้ง/เดือน)
2. งานบริการ ICU : ดัชนีชี้วัด พ.ศ ดัชนีชี้วัด เทียบเคียง (UHOSNET) เป้าหมาย ผลลัพธ์ปี 2553 (ครั้ง/เดือน) สยามินทร์ สลาด-สำอางค์ 1. VAP (per1000/ventilator-day) 2. CAUTI 3. CABSI 4. SSI (per 100 procedure) < 7.8 0.3 0.1 5.6 0.25 0.7 VAP = Ventilator – Associated Pneumonia CAUTI = Catheter -Associated UTI CABSI = Catheter-Associated Blood Stream Infection SSI = Surgical Site Infection 04/04/60 05:06 น.

20 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3)
3. งานบริการ APS : ดัชนีชี้วัด พ.ศ ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย 1. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี pain score > 7 จำนวน 2 ครั้งติดกัน1 < 10 % 2. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี pain score > 6 จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปใน 24ชม.1 < 20 % 3. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอนไม่หลับ เพราะปวด 4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะ hypotension2 < 5 % 5. ร้อยละของผู้ป่วยที่มี respiratory depression2 < 1 % 6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มี motor weakness2 7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจต่อการดูแลเรื่องการระงับปวดโดยหน่วย APS > 90% 8. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี PS > 6 2 ครั้งขึ้นไปทุก 4 ชั่วโมง (เริ่ม ต.ค.2553) < 15 % 1 โดยดูจากใบบันทึกของหอผู้ป่วย ซึ่งมีการประเมินตามเวลาที่กำหนด 2 จากวิธีที่ใช้ระงับปวด 04/04/60 05:06 น.

21 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3)
3. งานบริการ APS : ผลลัพธ์ดัชนีชี้วัด พ.ศ 04/04/60 05:06 น.

22 Appropriateness การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตาม ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับบริการภายนอก การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสมรรถนะและเตรียมอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม การอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกให้ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการ (Informed consent) การติดตามผลการระงับความรู้สึกหลังผ่าตัด 04/04/60 05:06 น.

23 S I A E H Appropriateness
การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสมรรถนะ เตรียมอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม การอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกให้ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการ (Informed consent) S A E H I 04/04/60 05:06 น.

24 Appropriateness S I A E H Appropriateness
การติดตามผลการระงับความรู้สึกหลังผ่าตัด S A E H I 04/04/60 05:06 น.

25 S I A E H การทบทวนผลการระงับความรู้สึก
การบริหารความเสี่ยง และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย มาตรฐานการปฏิบัติ ให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น S A ผลการทบทวน: กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax two identifiers: Name, Date of birth E H I 04/04/60 05:06 น.

26 Appropriateness S I A E H Appropriateness
สถิติ ความพึงพอใจของผู้ป่วย ปี พอใจมาก ≃ 20% พอใจ ≃ 80% ไม่พอใจ ≃ 0.2% S A E H I 04/04/60 05:06 น.

27 S I A E H Appropriateness ความไม่พึงพอใจในงานระงับความรู้สึกของผู้ป่วย
04/04/60 05:06 น.

28 S I A E H Acceptability สาเหตุความไม่พึงพอใจ การดำเนินการ
ความเจ็บปวดจากทำหัตถการ; spinal block, BPB, drug induction (propofol) = 31.25% เจ็บปวด / รู้ตัวขณะผ่าตัด (RA) = 12.5% ผลข้างเคียงของยาระงับความรู้สึก (N/V, itchy) = 25% ไม่ทราบสาเหตุ = 25% S A E การดำเนินการ H แจ้งให้หัวหน้าแต่ละหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข I ระหว่างจัดทำโครงการวิจัย ความพึงพอใจ ความผูกพันของ ผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก 04/04/60 05:06 น.

29 Acceptability การให้บริการ ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ S สามารถให้บริการระงับความรู้สึกทุกชนิด ทั้ง GA, RA,TIVA, PNB ให้ ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย เช่น echocardiography ultrasound-guided PNB state-of-the-art intubation equipment มี ICU, Acute Pain Unit, Pain Clinic พร้อมสำหรับการดูแลต่อเนื่อง หลังการระงับความรู้สึกและการระงับปวด A E H I 04/04/60 05:06 น.

30 S I A E H Acceptability ผู้รับผลงานภายใน
การเริ่มให้บริการตรงเวลา (ไม่เกิน 30 นาที;OBG) การสำรวจความพึงพอใจแพทย์ผ่าตัด พยาบาล การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในภาควิชาฯ A E H I 04/04/60 05:06 น.

31 S I A E H ผู้รับผลงานภายใน จำนวนการลาออกของบุคลากรภาควิชาฯ
04/04/60 05:06 น.

32 การดำเนินการ S สำรวจ “ความสุขในการทำงาน” ของอาจารย์วิสัญญีแพทย์ A E H I 04/04/60 05:06 น.

33 S I A E H การดำเนินการ - พ.ย.53 ถึง พ.ค. 54 รวม 10 เรื่อง การดำเนินการ
กล่องรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน เสนอแนะ S - พ.ย.53 ถึง พ.ค. 54 รวม 10 เรื่อง การดำเนินการ ประสานงานแก้ไขได้ทันที 2 เรื่อง ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ 8 เรื่อง work system 5 เรื่อง workforce 4 เรื่อง education 1 เรื่อง แก้ไขแล้ว 3 เรื่อง A E H I 04/04/60 05:06 น.

34 การดำเนินการ S I ปรับปรุงห้องพักเวร
จัดหาห้องพักในราคาถูกให้เป็นสวัสดิการวิสัญญีพยาบาล A จัดทำห้อง Breast feeding สำหรับบุคลากรที่เป็นมารดา E จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม H I 04/04/60 05:06 น.

35 ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
งานการบริการ Objectives Measures Targets S3 ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่พอใจ 1. อัตราการตาย < 0.2% 2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ >85% I4 ให้บริการทางวิสัญญี ตามมาตรฐานสากล 1. การได้รับการประเมินมาตรฐาน JCIA โดยผู้เยี่ยมสำรวจภายใน > 80%ของเกณฑ์ 2. การได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Reaccredit) > 4/5 3. การปฏิบัติตามเกณฑ์ ASA 100% 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (แพทย์ผ่าตัด, พยาบาลห้องผ่าตัด) > 90% THAI Study : 0.28% JCAHO : 0.33% USA : 0.2% Benchmarking ASA Standard UHOSNET THIP 04/04/60 05:06 น.

36 แผนภูมิพาเรโตจำนวนผู้ป่วยในแต่ละหน่วยบริการวิสัญญี ปี 2552
Scope OBG Gen Ort ราย / ปี 10,000- 8,000- 5,000- 7,000- 9,000- 6,000- 4,000- 3,000- 2,000- 1,000- 0- -100 % -80 % -50% -70% -90% -60% -40% -30% -20% -10% -0% Scope OBS Gen Ort ENT Uro H&N RAD CVT Neuro Ped EYE Trau Pla Cath MRI Den Psy 9436 7490 5126 4839 3124 1967 1608 1602 1468 1452 1423 1377 1036 988 849 421 71 28 04/04/60 05:06 น.

37 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (6)
ผลจากการทบทวนคุณภาพงานบริการ การก่อตั้งหน่วยงาน APS (Acute Pain Service) ก.ย.2549 ก่อตั้งหน่วยงาน SiPAC (Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center) ปี 2551 การจัดการระบบยา [ 2550 : Color Code (ASA Std.), : Drug box, NOF, 2553: ID access, CCTV ] ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในการดมยาสลบ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการอุ่นสารน้ำและเลือด (2551) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใส่ท่อหายใจด้วย fiberoptic (2552-3) 04/04/60 05:06 น.

38 การประสานงาน และส่งต่อ ติดตามดูแลต่อเนื่อง
Continuity of service การประสานงาน และส่งต่อ ติดตามดูแลต่อเนื่อง S ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจาก SiPAC  premed ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจากการ premed  intraop ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งผู้ป่วยหนักต่อไป ICU, ward มีการ consult postop pain relief, ICU การติดตามผลหลังผ่าตัดช่วยให้ identify ปัญหา A E H I 04/04/60 05:06 น.

39 ความต่อเนื่องในการให้บริการ
S A E H I 04/04/60 05:06 น.

40 S I A E H ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ 1. สติกเกอร์หยิบไม่ผิดและกล่องแสนสะดวก
อุบัติการณ์ Drug error;7.14% (ปี 2550) สาเหตุจากการหยิบยาด้วยความคุ้นเคย ไม่อ่านป้าย สีฉลากคล้ายกัน S A E ผลลัพธ์ H Prevention (color-coded label); ASA standard, NPSG by JCIA เผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ขาย รายได้เข้าคณะฯ) I ดัชนีชี้วัด เทียบเคียง (Thai study) เป้าหมาย ผลดำเนินการ ปี 2551 (n=44,277) ปี 2552 (n=44,305) ปี 2553 (n=44,617) Drug Error [จำนวน(ราย) :10,000 ราย] 1.3 <1 0.9 (4) 04/04/60 05:06 น.

41 S I A E H ประสิทธิภาพ 2. Drug box ผลลัพธ์
ยาหายจาก stock และรถดมยา ตรวจสอบไม่ได้ เปรียบเทียบปริมาณการเบิกยาก่อนและหลังโครงการฯ S A E H I 04/04/60 05:06 น. OBGYN

42 Clinical Tracer : Acute Pain Service (APS)
Area of Excellence Clinical Tracer : Acute Pain Service (APS) กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการระงับปวดด้วยวิธีที่ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ epidural analgesia, PCA, PCEA, PCNB, CPNB และ IV continuous infusion 3. ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคเดิม โรคประจำตัว มีปัญหาการเสพยา หรือใช้ยาแก้ปวดในปริมาณมากตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด 4. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความปวดหลังผ่าตัดด้วยการระงับปวดแบบปกติ 04/04/60 05:06 น.

43 Area of Excellence; APS
กระบวนการดูแลผู้ป่วย S A E H I 04/04/60 05:06 น.

44 S I Area of Excellence A E H
เทคนิค วิธีการ และการดูแลระงับปวดหลังผ่าตัด S A E H I 04/04/60 05:06 น.

45 Area of Excellence; APS
จัดทำคำแนะนำสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัด S A E H I 04/04/60 05:06 น.

46 Area of Excellence; APS
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ S A E H I 04/04/60 05:06 น.

47 Area of Excellence; Pain Clinic
- Multidisciplinary team;วิสัญญี,เวชศาสตร์, จิตเวช Outpatient Service Interventional Pain Service In-patient Service S A E H I 04/04/60 05:06 น.

48 Area of Excellence; Pain Clinic
- Indicators Indicators Target(%) 2008 (%) 2009 (%) 2010(%)(1/2ปี) 1.ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วย ปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็ง ปวดเรื้อรังจากมะเร็ง 2.ร้อยละอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา 3.ร้อยละความเข้าใจการใช้ยาแก้ปวดของผู้ป่วย 4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ 5.ร้อยละการร้องเรียนต่อคุณภาพการบริการ >90 >70 <1 >80 96 67 75 91 90 100 69 86 92 79 74 88 S A E H I 04/04/60 05:06 น.

49 Area of Excellence; Pain Clinic
- Multidisciplinary team Palliative Care Center End of life Care Call Service 24 hours for terminal stage cancer and Palliative home care - Clinical Education in Pain Management - Pain Camp? S A E H I 04/04/60 05:06 น.

50 S I Technical expertise A E H การอบรมนานาชาติ laryngeal mask airway
การประดิษฐ์หมอนป้องกันทางหายใจอุดกั้น ระบบการเบิกยาที่มีโอกาสเสพติด การประกวดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแทงเส้น A E H I 04/04/60 05:06 น.

51 S I Technical expertise A E H อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล
อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล ศิริราช 1: : :681 คู่เทียบ 1: : :271 (60:16233) 04/04/60 05:06 น.

52 Technical expertise LMA Training Center; จัดอบรม 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 12 คน Peripheral nerve block guidance; จัดอบรม .... ครั้ง ผู้เข้ารับการ อบรม.....คน Postoperative pain care; จัดอบรม ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม.....คน Cancer pain; จัดอบรม ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม.....คน 04/04/60 05:06 น.

53 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ
Safety หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ การลดโอกาสการติดเชื้อ การให้ความรู้เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ การปรับเปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดผิวหนัง การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ การย้ำเตือนเรื่องเวลาในการฉีด ATB 04/04/60 05:06 น.

54 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ
Safety หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ การป้องกันอันตราย การย้ำเตือนเรื่องการ identify ผู้ป่วย การย้ำเตือนเรื่อง medication error 04/04/60 05:06 น.

55 การจัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย SAFETY การจัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ การส่งบุคลากรอบรมการดับเพลิง, safety camp AREA of EXCELLENCE การส่งบุคลากรฝึกอบรมต่อ เช่น liver transplant, pain management การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย 04/04/60 05:06 น.

56 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
Empowerment; หัวน้าหน่วยวิสัญญี Anesthesia Medical Record form reviewed Itemization reviewed Informed consent เริ่มดำเนินนำโครงการ Lean มาพัฒนางานบริการระงับ ความรู้สึก 04/04/60 05:06 น.

57 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
(ร่าง) 04/04/60 05:06 น.

58 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในภาควิชาฯ (> 2 เรื่อง/ปี) - จัดโครงการประกวดการประดิษฐ์ “ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” - ทำโครงการแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพงาน “SiA_ThinkTank” ปี 2552 ส่งประกวด 2 เรื่อง ได้รับรางวัล 2 เรื่อง ปี ส่งประกวด 4 เรื่อง ได้รับรางวัล 1 เรื่อง 04/04/60 05:06 น.

59 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
จัด QD Activities 1-2 ครั้งต่อเดือน ต.ค เม.ย.54 - โดยบุคคลภายใน 3 ครั้ง (OFI Education, RM to KM, TQA พัฒนาคุณภาพงานบริหารได้อย่างไร) - โดยบุคคลภายนอก 3 ครั้ง (IC, TQA ฝันที่เป็นจริง) - อบรม TQA 3 ครั้ง 04/04/60 05:06 น.

60 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
สร้างยุวทูตคุณภาพ (ร้อยละ 30 ใน 3 ปี) ต.ค.53- เม.ย.54 - TQA Training 4 รุ่น จำนวน 12 คน (คิดเป็น 8.3%) (อาจารย์แพทย์ 8, พยาบาล 3, เจ้าหน้าที่ 1) - Siriraj safety camp 1 รุ่น 3 คน, IC camp 4 รุ่น17 คน (15%) - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป(คนงาน) อบรม IC จำนวน 23 คน (100%) (ประเมินผลความรู้หลัง 2 wk เฉลี่ย 8.53 :10 คะแนน) - พยาบาลฟังบรรยาย IC 4 ครั้ง ร้อยละ (ประเมินผลความรู้ เฉลี่ย คะแนน) 04/04/60 05:06 น.

61 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
สร้างยุวทูตคุณภาพ (ร้อยละ 30 ใน 3 ปี) ผลประเมินการจัดอบรม IC 4 ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ IC ต่อ จาก 15 เรื่อง จัดทำบริเวณล้างอุปกรณ์สกปรกวิสัญญี: Laryngoscope. โครงการรณรงค์ Hand Hygiene ริเริ่มโครงการ ICAN จัดทำ standard precaution in anesthesia procedure 04/04/60 05:06 น. รูปล้างมือในห้องประชุม

62 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การใช้ข้อมูลจริงและดัชนีวัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพ 2.1 ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมให้ถูกต้องแม่นยำ ทันกาล - โครงการ “เชื่อเถอะ เชื่อได้” (เริ่มดำเนินการ 4Ϭ ใน 1 ปี, 5Ϭ ใน 2 ปี) 2.2 พัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร; QD Activities, Web site 2.3 พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ - พัฒนาดัชนีวัดคุณภาพทุกพันธกิจ - ติดตาม รวบรวมรายงาน ทุก 3 เดือน 04/04/60 05:06 น.

63 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การส่งบุคลากรอบรมความเป็นผู้นำ, การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ การบริหาร การสื่อสารแบบสองทาง กรรมการบริหารภาควิชาฯ การประชุมธุรการฯ ประชุมอาจารย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทุกเดือน ติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ทุก 3 เดือน กล่องรับความคิดเห็น ติดตามทุก 1เดือน 04/04/60 05:06 น.

64 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 1.สร้างการยอมรับและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ (ระดับ  4 ร้อยละ 40 ใน 4 ปี) 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ระดับ  4 ร้อยละ ใน 4 ปี) ส่งเสริม สอดแทรกในทุกการประชุมของภาควิชาฯ ทำแบบวัดและสำรวจ วัฒนธรรมองค์กร ความสุขในการ ทำงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 04/04/60 05:06 น.

65 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสำรวจวัฒนธรรมองค์กร (107:191= 56.3%) ร้อยละของบุคลากรในแต่ละประเภทที่ตอบกลับ (n = 191) ประเภทบุคลากรที่ตอบกลับแบบสอบถาม (n = 107) 04/04/60 05:06 น.

66 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในภาควิชา 04/04/60 05:06 น.

67 ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ปี 2554 (107:191= 56
ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ปี (107:191= 56.3%) 04/04/60 05:06 น.

68 ลำดับวัฒนธรรมองค์กร Highest-Lowest 5 ลำดับแรก
ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ปี (107:191= 56.3%) ลำดับวัฒนธรรมองค์กร Highest-Lowest 5 ลำดับแรก 04/04/60 05:06 น.

69 ลำดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ Highest-Lowest 5 ลำดับแรก
04/04/60 05:06 น.

70 ลำดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Highest-Lowest 5 ลำดับแรก
ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับ HRD ปี (107:191= 56.3%) ลำดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Highest-Lowest 5 ลำดับแรก 04/04/60 05:06 น.

71 17 มิ.ย. 2554 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย
ผลดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง จัดสัมมนาวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 มิ.ย. 2554 04/04/60 05:06 น.

72 Result & improvement Assessment ทุก 3 เดือน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย ทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี ทบทวนทุกปี Str.plan reviewed ต.ค.2553 ดำเนินการ ต.ค.2553 Result & improvement Assessment ทุก 3 เดือน 1.27 Jan 2011 2. May 2011 04/04/60 05:06 น.

73 ทุนด้านสารสนเทศ ทุนด้านบุคลากร ทุนด้านองค์กร ตุลาคม 2553
ภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตุลาคม 2553 S1 ผู้เรียน ทุกระดับมีคุณภาพ จริยธรรม S2 ผู้ใช้ผลงานวิจัยได้รับงานวิจัยที่มีคุณค่าสูง S3 ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พอใจ I1 พัฒนาการศึกษาทุกหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล I2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล I3 สร้างเครือข่ายงานวิจัย I4 ให้บริการทางวิสัญญีตามมาตรฐานสากล F1 บริหารทรัพยากรภาควิชาอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ L1 สรรหา พัฒนา บุคลากรให้มีศักยภาพสูง L2 ธำรงรักษาและพัฒนาความผูกพันของบุคลากร L3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ L4 พัฒนาความ เป็นผู้นำและ การบริหาร อย่างมีกลยุทธ์ L5 พัฒนา สารสนเทศและ การสื่อสาร สู่ภายนอก 04/04/60 05:06 น. ทุนด้านบุคลากร ทุนด้านสารสนเทศ ทุนด้านองค์กร

74 ผลดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติต่อไป 04/04/60 05:06 น.

75 งานการศึกษา สัมมนาการศึกษา ผลลัพธ์ / การปรับปรุง  E-learning
 จัดทำ self evaluation exam ทุกสาขาบริการของวิสัญญี  competency base learning  จัดทำโครงการ simulation skill  จัดทำ crisis management (R1)  เครือข่ายสถาบันสมทบ  ปี พ.ศ มี 5 แห่ง  แพทย์ประจำบ้านดูงานต่างประเทศ(R3)  สร้างระบบฐานข้อมูลคู่เปรียบเทียบ 04/04/60 05:06 น.

76 งานวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล (Jan-Apr) (Jan-Apr) 04/04/60 05:06 น.

77 งานวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล (Jan-Apr) ปี 2554 รางวัลประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ อ.ศิริพร และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท GA อ.กษณา และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท GA 3. อ.วิมลลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท RA 04/04/60 05:06 น.

78 ผลการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ปรับปรุง Anesthesia Medical Record form พัฒนาระบบ e-office ให้สามารถรายงานผลได้ ตามต้องการ และพัฒนาต่อสู่ “โครงการ Paperless” ระหว่างปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล งานบริการให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพงาน บริการ งานการศึกษา และงานวิจัย การตรวจสอบเวชระเบียน: ระหว่างดำเนินการโครงการ R2R 04/04/60 05:06 น.

79 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ทบทวน การคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ ทบทวนการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ ทบทวนการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ  RM to KM, activities ǧ 3 m.  M&M to KM  CPG; high risk patient & technique (8 : 2554) 04/04/60 05:06 น.

80 การมุ่งเน้นบุคลากร บุคลากรทุกระดับของภาควิชาฯ 04/04/60 05:06 น.

81 การพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น
Safety Area of excellence Effective communication Health Promotion Increase customer satisfaction - Risk management - Clinical Tracer : Acute Pain Service : APS - R2R 3 เรื่อง - Anesthesia record form & Audit - Palliative care : Pain Clinic - Patient satisfaction - Partner & stakeholder satisfaction 04/04/60 05:06 น.

82 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
04/04/60 05:06 น.

83 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008
04/04/60 05:06 น.

84 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008
04/04/60 05:06 น.

85 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ)
HA Standard 04/04/60 05:06 น.

86 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ)
HA Standard 04/04/60 05:06 น.

87 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) การตรวจสอบเวชระเบียน
การบริหารความเสี่ยง การให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax การตรวจสอบเวชระเบียน โครงการ R2R ระบบจัดการด้านยา ระบบควบคุมยา 04/04/60 05:06 น.

88 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC SiPAC pre-anesthesia intra-anesthesia post-anesthesia ICU APS 04/04/60 05:06 น.

89 การเข้ารับและเข้าถึงบริการ
ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC SiPAC pre-anesthesia intra-anesthesia post-anesthesia ICU APS Pain Clinic 04/04/60 05:06 น.

90 Thank you มาต้องหลับ กลับต้องตื่น ฟื้นสบาย ไม่เจ็บปวด
04/04/60 05:06 น. Thank you มาต้องหลับ กลับต้องตื่น ฟื้นสบาย ไม่เจ็บปวด dissatisfied satisfied delighted 04/04/60 05:06 น.


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google