งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15/07/57 14:28 น. 1. 2 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15/07/57 14:28 น. 1. 2 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15/07/57 14:28 น. 1

2 2 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008

3 15/07/57 14:28 น. 3 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008

4 15/07/57 14:28 น. 4 โครงสร้างภาควิชาวิสัญญีวิทยา

5 15/07/57 14:28 น. 5 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

6 15/07/57 14:28 น. 6 บริบท 1)ให้บริการระงับความรู้สึก (anesthesia) 2)ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก (SiPAC) 3)ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ(ICU) สยามินทร์และสลาด-สำอางค์ 4)ดูแลระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด (Acute Pain Service; APS) 5)ให้บริการคลินิกระงับปวด (Pain clinic) ในผู้ป่วยปวดเรื้อรังและปวดจากมะเร็ง 6)การเรียนการสอน  นักศึกษาแพทย์  โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี  โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางวิสัญญี  โครงการฝึกอบรมแพทย์วิสัญญีต่อยอด  โครงการฝึกอบรมแพทย์นานาชาติวิสัญญี (BARTC) 7)งานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการวิสัญญีและสร้างองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยา 1)ให้บริการระงับความรู้สึก (anesthesia) 2)ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก (SiPAC) 3)ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ(ICU) สยามินทร์และสลาด-สำอางค์ 4)ดูแลระงับปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด (Acute Pain Service; APS) 5)ให้บริการคลินิกระงับปวด (Pain clinic) ในผู้ป่วยปวดเรื้อรังและปวดจากมะเร็ง 6)การเรียนการสอน  นักศึกษาแพทย์  โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวิสัญญี  โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล  โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางวิสัญญี  โครงการฝึกอบรมแพทย์วิสัญญีต่อยอด  โครงการฝึกอบรมแพทย์นานาชาติวิสัญญี (BARTC) 7)งานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการวิสัญญีและสร้างองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยา

7 15/07/57 14:28 น. 7 ขอบเขตงานบริการ รวม QI 3 QI 4 QI 5 QI OBG QI Trau QI Scop QI icu QI pain QI APS QI SiPAC Ort 7 OR Eye 4 OR CVT 3 OR Gen 7 OR Obs 3  OR Tra 4  OR Scop 4 OR icu1 7 B Pain clinic IPD OPD APS 1 Unit The Heart 1 OR Pla 2 OR Neu 3 OR den  1 OR H&N 2 OR Uro 3 OR Ped 2 OR Gyn 5 OR LR 1  OR X ray 2  OR Nuc 1  OR Psy 1  OR icu2 7 B 63 หน่วย/วัน 63 Unit/Day

8 15/07/57 14:28 น. 8 บุคลากร ประเภทบุคลากร จำนวน ( คน ) 1. อาจารย์แพทย์ 1. ศาสตราจารย์ 2. ศาสตราจารย์คลินิก 3. รองศาสตราจารย์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5. อาจารย์ 7073171627 2. วิสัญญีพยาบาล 63 3. พยาบาล 4 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 5. พนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 2 5. นักวิชาการศึกษา 5 6. พนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 2 7. นายช่างเทคนิค 1 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 8. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 16161616 9. คนงาน 23 รวม191 แพทย์ประจำบ้าน / Fellow 70 /8 นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล35 อาจารย์,พยาบาล =133

9 15/07/57 14:28 น. 9 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (1) 1. งานบริการระงับความรู้สึก : สถิติ ปี พ.ศ. 2550-2553

10 15/07/57 14:28 น. 10 2. งานบริการ ICU และ HDU ให้การ ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (2) อัตราการครองเตียง ปี 2551-2553

11 15/07/57 14:28 น. 11 ศูนย์ ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หรือ การทำหัตถการที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก ศูนย์ ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หรือ การทำหัตถการที่ต้องใช้การระงับความรู้สึก ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3) 3. SiPAC (Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center)

12 15/07/57 14:28 น. 12 4. APS (Acute Pain Service) ให้การ ดูแลด้านความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนการ จากการปวดแผลผ่าตัด เพิ่มความสุขสบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (4) WF 255025512552 Staff111 Resident1-2 1-4 Nurse111 Nurse student --1-2 สถิติบริการ ปี 2550-2553

13 15/07/57 14:28 น. 13 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (5) 5. งานบริการคลินิกระงับปวด : สถิติประจำปี พ.ศ. 2550-2553

14 15/07/57 14:28 น. 14  การมีอาจารย์แพทย์อยู่เวรนอกเวลาใน รพ.  การมีอาจารย์เฉพาะสาขาเข้ามาช่วยเมื่อร้องขอ CVT, pediatric  การพัฒนาอาจารย์ตลอดเวลา เช่น CPR, การเข้าประชุมวิชาการ, การไปต่างประเทศ  การสร้างแนวปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน S S A A E E H H I I Accessibility การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเดียวกัน ในสถานที่และเวลาที่ถูกต้อง

15 15/07/57 14:28 น. 15 แนวทางการให้บริการในรายปกติและฉุกเฉิน มี การมอบหมายอาจารย์วิสัญญีแพทย์และแพทย์ ประจำบ้านทั้งใน - นอกเวลาราชการ การเข้ารับและเข้าถึงบริการ S S A E E H I I Elective Case Emergency Case

16 15/07/57 14:28 น. 16 ช่วงเวลา academic activities (8-8.45 น. วันราชการ ) แพทย์ผ่าตัด S S A E E H I I การเข้ารับและเข้าถึงบริการ

17 15/07/57 14:28 น. 17 การปรึกษาวิสัญญี กรณีฉุกเฉินของหน่วย บริการ Cath lab ชั้น 2, 3 การเข้ารับและเข้าถึงบริการ S S A E E H I I การเข้ารับและเข้าถึงบริการ

18 15/07/57 14:28 น. 18 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (1) 1. งานบริการระงับความรู้สึก: ดัชนีชี้วัด พ.ศ. 2551-2553 1. งานบริการระงับความรู้สึก : ดัชนีชี้วัด พ.ศ. 2551-2553 THAI Study : 0.28% JCAHO : 0.33% USA : 0.2% ดัชนีชี้วัด เทียบเคีย ง  (Thai study) เป้าหมา ย  ผลลัพธ์ ปี 2550 (n=41,645) ปี 2551 (n=44,277) ปี 2552 (n=44,305) ปี 2553 (n=44,617) 1. Death  2. Intraoperative cardiac arrest  3. Pulmonary aspiration  4. Awareness (during GA)  5. Drug Error   [  จำนวน(ราย) :10,000 ราย] 28 31 2.7 3.8 1.3 < 20 <10 < 2 <1 - 2.4(10) 0.2(1) - 2.03 (9) 2.3 (10) 0 (0) 0.5 (2) 0.9 (4) 4.3 (19) 3.6 (16) 1.8 (8) 0.5 (2) 0.9 (4) 0.2 0.05 5. difficult intubation 6. Reintubation in 48 hr (n=GA) 7.post op nausea 8.post op vomiting 0.14* 0.2* 1.15* < 0.1 <0.01 0.2 1.3 1 0.2 5.2 3.6 0.2 0.013 9.8 5.9 0.2 0.006 6.9 4.4 ??? !!!

19 15/07/57 14:28 น. 19 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (2) 2. งานบริการ ICU : ดัชนีชี้วัด พ.ศ. 2551-2553 ดัชนีชี้วัด เทียบเคียง  (UHOSNET) เป้าหมา ย ผลลัพธ์ปี 2553 ( ครั้ง / เดือน ) สยามินทร์สลาด - สำอางค์ 1. VAP (per1000/ventilator-day) 2. CAUTI 3. CABSI 4. SSI (per 100 procedure) <<<<<<<< 7.8 0.3 0.1 0.3 5.6 0.25 0.1 0.7 VAP = Ventilator – Associated Pneumonia CAUTI = Catheter -Associated UTI CABSI = Catheter-Associated Blood Stream Infection SSI = Surgical Site Infection

20 15/07/57 14:28 น. 20 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3) ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย 1. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี pain score > 7 จำนวน 2 ครั้งติดกัน 1 < 10 % 2. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี pain score > 6 จำนวน 2 ครั้งขึ้นไปใน 24ชม. 1 < 20 % 3. ร้อยละของผู้ป่วยที่นอนไม่หลับ เพราะปวด< 10 % 4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะ hypotension 2 < 5 % 5. ร้อยละของผู้ป่วยที่มี respiratory depression 2 < 1 % 6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มี motor weakness 2 < 10 % 7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจต่อการดูแลเรื่องการระงับปวดโดยหน่วย APS> 90% 8. ร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มี PS > 6 2 ครั้งขึ้นไปทุก 4 ชั่วโมง ( เริ่ม ต.ค.2553) < 15 % 1 โดยดูจากใบบันทึกของหอผู้ป่วย ซึ่งมีการประเมินตามเวลาที่กำหนด 2 จากวิธีที่ใช้ระงับปวด 3. งานบริการ APS : ดัชนีชี้วัด พ.ศ. 2551-2553

21 15/07/57 14:28 น. 21 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (3) 3. งานบริการ APS : ผลลัพธ์ดัชนีชี้วัด พ.ศ. 2551-2553

22 15/07/57 14:28 น. 22 การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตาม ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตาม ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด  การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสมรรถนะและ เตรียมอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม  การอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกให้ผู้ป่วยได้เลือก วิธีการ (Informed consent)  การติดตามผลการระงับความรู้สึกหลังผ่าตัด ผู้รับบริการภายนอก Appropriateness

23 15/07/57 14:28 น. 23  การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสมรรถนะ เตรียม อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม  การอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกให้ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการ (Informed consent)  การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อประเมินสมรรถนะ เตรียม อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม  การอธิบายวิธีการระงับความรู้สึกให้ผู้ป่วยได้เลือกวิธีการ (Informed consent) S S A E E H I I Appropriateness

24 15/07/57 14:28 น. 24 Appropriateness Appropriateness  การติดตามผลการระงับ ความรู้สึกหลังผ่าตัด S S A A E E H H I I Appropriateness

25 15/07/57 14:28 น. 25 มาตรฐานการปฏิบัติ ให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น มาตรฐานการปฏิบัติ ให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น การบริหารความเสี่ยง และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ผลการทบทวน: กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax two identifiers: Name, Date of birth ผลการทบทวน: กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax two identifiers: Name, Date of birth การทบทวนผลการระงับความรู้สึก S S A A E E H H I I

26 15/07/57 14:28 น. 26 Appropriateness Appropriateness  สถิติ ความพึงพอใจของผู้ป่วย ปี 2551-53  พอใจมาก ≃ 20%  พอใจ ≃ 80%  ไม่พอใจ ≃ 0.2% S S A A E E H H I I Appropriateness

27 15/07/57 14:28 น. 27 ความไม่พึงพอใจในงานระงับความรู้สึกของผู้ป่วย (n=41,645)(n=44,277)(n=44,305)(n=44,617) S S A A E E H H I I Appropriateness

28 15/07/57 14:28 น. 28 ระหว่างจัดทำโครงการวิจัย ความพึงพอใจ ความผูกพันของ ผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก สาเหตุความไม่พึงพอใจ แจ้งให้หัวหน้าแต่ละหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 1. ความเจ็บปวดจากทำหัตถการ; spinal block, BPB, drug induction (propofol) = 31.25% 2. เจ็บปวด / รู้ตัวขณะผ่าตัด (RA) = 12.5% 3. ผลข้างเคียงของยาระงับความรู้สึก (N/V, itchy) = 25% 4. ไม่ทราบสาเหตุ = 25% 1. ความเจ็บปวดจากทำหัตถการ; spinal block, BPB, drug induction (propofol) = 31.25% 2. เจ็บปวด / รู้ตัวขณะผ่าตัด (RA) = 12.5% 3. ผลข้างเคียงของยาระงับความรู้สึก (N/V, itchy) = 25% 4. ไม่ทราบสาเหตุ = 25% การดำเนินการ S S A A E E H H I I Acceptability

29 15/07/57 14:28 น. 29 การให้บริการ ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการ  สามารถให้บริการระงับความรู้สึกทุกชนิด ทั้ง GA, RA,TIVA, PNB ให้ ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  มีเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย เช่น echocardiography ultrasound-guided PNB state-of-the-art intubation equipment  มี ICU, Acute Pain Unit, Pain Clinic พร้อมสำหรับการดูแลต่อเนื่อง หลังการระงับความรู้สึกและการระงับปวด  สามารถให้บริการระงับความรู้สึกทุกชนิด ทั้ง GA, RA,TIVA, PNB ให้ ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  มีเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย เช่น echocardiography ultrasound-guided PNB state-of-the-art intubation equipment  มี ICU, Acute Pain Unit, Pain Clinic พร้อมสำหรับการดูแลต่อเนื่อง หลังการระงับความรู้สึกและการระงับปวด S S A A E E H H I I Acceptability

30 15/07/57 14:28 น. 30 ผู้รับผลงานภายใน S S A A E E H H I I Acceptability  การเริ่มให้บริการตรงเวลา ( ไม่เกิน 30 นาที;OBG )  การสำรวจความพึงพอใจแพทย์ผ่าตัด พยาบาล  การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในภาควิชาฯ

31 15/07/57 14:28 น. 31 ผู้รับผลงานภายใน S S A A E E H H I I  จำนวนการลาออกของบุคลากรภาควิชาฯ

32 15/07/57 14:28 น. 32 S S A A E E H H I I การดำเนินการ  สำรวจ “ความสุขในการทำงาน” ของอาจารย์วิสัญญีแพทย์

33 15/07/57 14:28 น. 33 S S A A E E H H I I การดำเนินการ  กล่องรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน เสนอแนะ - พ.ย.53 ถึง พ.ค. 54 รวม 10 เรื่อง การดำเนินการ ประสานงานแก้ไขได้ทันที 2 เรื่อง ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ 8 เรื่อง work system 5 เรื่อง workforce 4 เรื่อง education 1 เรื่อง แก้ไขแล้ว 3 เรื่อง - พ.ย.53 ถึง พ.ค. 54 รวม 10 เรื่อง การดำเนินการ ประสานงานแก้ไขได้ทันที 2 เรื่อง ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ 8 เรื่อง work system 5 เรื่อง workforce 4 เรื่อง education 1 เรื่อง แก้ไขแล้ว 3 เรื่อง

34 15/07/57 14:28 น. 15/07/57 14:28 น. 15/07/57 14:28 น. 34 S S A A E E H H I I การดำเนินการ  ปรับปรุงห้องพักเวร  จัดหาห้องพักในราคาถูกให้เป็น สวัสดิการวิสัญญีพยาบาล  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง เหมาะสม  จัดทำห้อง Breast feeding สำหรับ บุคลากรที่เป็นมารดา

35 15/07/57 14:28 น. 35 ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ งานการบริการ ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ งานการบริการ ObjectivesMeasuresTargets S3 ผู้ป่วยได้รับบริการที่ได้ มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่พอใจ 1. อัตราการตาย < 0.2% 2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ>85% I4 ให้บริการทางวิสัญญี ตามมาตรฐานสากล 1. การได้รับการประเมินมาตรฐาน JCIA โดยผู้เยี่ยมสำรวจภายใน > 80%ของเกณฑ์ 2. การได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Reaccredit) > 4/5 3. การปฏิบัติตามเกณฑ์ ASA100% 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (แพทย์ผ่าตัด, พยาบาลห้องผ่าตัด) > 90% Benchmarking ASA Standard UHOSNET THIP THAI Study : 0.28% JCAHO : 0.33% USA : 0.2%

36 15/07/57 14:28 น. 36 แผนภูมิพาเรโตจำนวนผู้ป่วยในแต่ละหน่วยบริการวิสัญญี ปี 2552 ราย / ปี -100 % -80 % -50% -70% -90% -60% -40% -30% -20% -10% -0% 10,000- 8,000- 5,000- 7,000- 9,000- 6,000- 4,000- 3,000- 2,000- 1,000- 0- Scope OBS Gen Ort ENT Uro H&N RAD CVT Neuro Ped EYE Trau Pla Cath MRI Den Psy 9436 7490 5126 4839 3124 1967 1608 1602 1468 1452 1423 1377 1036 988 849 421 71 28 ScopeOBGGenOrt

37 15/07/57 14:28 น. 37 ผลจากการทบทวนคุณภาพงานบริการ การก่อตั้งหน่วยงาน APS (Acute Pain Service) ก.ย.2549 ก่อตั้งหน่วยงาน SiPAC (Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center) ปี 2551 การจัดการระบบยา [ 2550 : Color Code (ASA Std.), 2551: Drug box, NOF, 2553: ID access, CCTV ] ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในการดมยาสลบ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการอุ่นสารน้ำและเลือด (2551) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใส่ท่อหายใจด้วย fiberoptic (2552-3) ผลจากการทบทวนคุณภาพงานบริการ การก่อตั้งหน่วยงาน APS (Acute Pain Service) ก.ย.2549 ก่อตั้งหน่วยงาน SiPAC (Siriraj Pre-anesthesia Assessment Center) ปี 2551 การจัดการระบบยา [ 2550 : Color Code (ASA Std.), 2551: Drug box, NOF, 2553: ID access, CCTV ] ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในการดมยาสลบ ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการอุ่นสารน้ำและเลือด (2551) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใส่ท่อหายใจด้วย fiberoptic (2552-3) ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (6)

38 15/07/57 14:28 น. 38 การประสานงาน และส่งต่อ ติดตาม ดูแลต่อเนื่อง  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจาก SiPAC  premed  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจากการ premed  intraop  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งผู้ป่วยหนักต่อไป ICU, ward  มีการ consult postop pain relief, ICU  การติดตามผลหลังผ่าตัดช่วยให้ identify ปัญหา  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจาก SiPAC  premed  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งต่อจากการ premed  intraop  ใช้แบบฟอร์มเพื่อส่งผู้ป่วยหนักต่อไป ICU, ward  มีการ consult postop pain relief, ICU  การติดตามผลหลังผ่าตัดช่วยให้ identify ปัญหา S S A E E H I I Continuity of service

39 15/07/57 14:28 น. 39 S S A A E E H H I I ความต่อเนื่องในการให้บริการ

40 15/07/57 14:28 น. 40 ดัชนีชี้วัด เทียบเคีย ง  (Thai study) เป้าหมา ย  ผลดำเนินการ ปี 2551 (n=44,277) ปี 2552 (n=44,305) ปี 2553 (n=44,617) Drug Error  [  จำนวน(ราย) :10,000 ราย] 1.3<10.9 (4) อุบัติการณ์ Drug error;7.14% (ปี 2550) สาเหตุจากการหยิบยาด้วยความคุ้นเคย ไม่อ่านป้าย สีฉลากคล้ายกัน อุบัติการณ์ Drug error;7.14% (ปี 2550) สาเหตุจากการหยิบยาด้วยความคุ้นเคย ไม่อ่านป้าย สีฉลากคล้ายกัน 1. สติกเกอร์หยิบไม่ผิดและกล่องแสนสะดวก ผลลัพธ์ 1.Prevention (color-coded label); ASA standard, NPSG by JCIA 2.เผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ขาย รายได้เข้าคณะฯ) 1.Prevention (color-coded label); ASA standard, NPSG by JCIA 2.เผยแพร่ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ขาย รายได้เข้าคณะฯ) S S A A E E H H I I ประสิทธิภาพ

41 15/07/57 14:28 น. 41 ยาหายจาก stock และรถดมยา ตรวจสอบไม่ได้ 2. Drug box เปรียบเทียบปริมาณการเบิกยาก่อนและหลังโครงการฯ ผลลัพธ์ OBGYN 2552-53 S S A A E E H H I I ประสิทธิภาพ

42 15/07/57 14:28 น. 42 กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 2.ผู้ป่วยที่ได้รับการระงับปวดด้วยวิธีที่ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ epidural analgesia, PCA, PCEA, PCNB, CPNB และ IV continuous infusion 3.ผู้ป่วยที่มีปัญหาจากโรคเดิม โรคประจำตัว มีปัญหาการเสพยา หรือใช้ยาแก้ ปวดในปริมาณมากตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด 4.ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมความปวดหลังผ่าตัดด้วยการระงับปวดแบบปกติ Clinical Tracer : Acute Pain Service (APS) Area of Excellence

43 15/07/57 14:28 น. 43 กระบวนการดูแลผู้ป่วย S S E E H H I I A A Area of Excellence; APS

44 15/07/57 14:28 น. 44 เทคนิค วิธีการ และการดูแลระงับปวดหลังผ่าตัด S S E E H H I I A A Area of Excellence

45 15/07/57 14:28 น. 45 Area of Excellence; APS จัดทำคำแนะนำสำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัด S S H H I I A A E E

46 15/07/57 14:28 น. 46 ดัชนีชี้วัดคุณภาพ S S E E H H I I A A Area of Excellence; APS

47 15/07/57 14:28 น. 47 - Multidisciplinary team;วิสัญญี,เวชศาสตร์, จิตเวช Outpatient Service Interventional Pain Service In-patient Service - Multidisciplinary team;วิสัญญี,เวชศาสตร์, จิตเวช Outpatient Service Interventional Pain Service In-patient Service S S E E H H I I A A Area of Excellence; Pain Clinic

48 15/07/57 14:28 น. 48 - Indicators Indicators Target (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) (1/2ปี) 1.ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วย ปวดเฉียบพลัน ปวดเรื้อรังที่ไม่ใช่มะเร็ง ปวดเรื้อรังจากมะเร็ง 2.ร้อยละอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา 3.ร้อยละความเข้าใจการใช้ยาแก้ปวดของผู้ป่วย 4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ 5.ร้อยละการร้องเรียนต่อคุณภาพการบริการ >90 >70 <1 >80 >90 <1 96 67 75 0 91 90 0 100 75 69 0 86 92 0 100 79 74 0 88 92 0 S S E E H H I I A A Area of Excellence; Pain Clinic

49 15/07/57 14:28 น. 49 - Multidisciplinary team Palliative Care Center End of life Care Call Service 24 hours for terminal stage cancer and Palliative home care - Clinical Education in Pain Management - Pain Camp? - Multidisciplinary team Palliative Care Center End of life Care Call Service 24 hours for terminal stage cancer and Palliative home care - Clinical Education in Pain Management - Pain Camp? S S E E H H I I A A Area of Excellence; Pain Clinic

50 15/07/57 14:28 น. 50  การอบรมนานาชาติ laryngeal mask airway  การประดิษฐ์หมอนป้องกันทางหายใจอุดกั้น  ระบบการเบิกยาที่มีโอกาสเสพติด  การประกวดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแทงเส้น  การอบรมนานาชาติ laryngeal mask airway  การประดิษฐ์หมอนป้องกันทางหายใจอุดกั้น  ระบบการเบิกยาที่มีโอกาสเสพติด  การประกวดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแทงเส้น Technical expertise S S E E H H I I A A

51 15/07/57 14:28 น. 51 อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล ศิริราช 1:642 1:633 1:681 คู่เทียบ 1:451 1:773 1:271 ( 60:16233 ) S S E E H H I I A A Technical expertise

52 15/07/57 14:28 น. 52 LMA Training Center; จัดอบรม 2 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 12 คน Peripheral nerve block guidance; จัดอบรม.... ครั้ง ผู้เข้ารับการ อบรม.....คน Postoperative pain care; จัดอบรม........ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม.....คน Cancer pain; จัดอบรม........ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม.....คน Technical expertise

53 15/07/57 14:28 น. 53 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ  การลดโอกาสการติดเชื้อ การให้ความรู้เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ การปรับเปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดผิวหนัง การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ การย้ำเตือนเรื่องเวลาในการฉีด ATB  การลดโอกาสการติดเชื้อ การให้ความรู้เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ การปรับเปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดผิวหนัง การให้ความรู้เรื่องการล้างมือ การย้ำเตือนเรื่องเวลาในการฉีด ATB Safety

54 15/07/57 14:28 น. 54 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดอันตรายจากการให้บริการ  การป้องกันอันตราย การย้ำเตือนเรื่องการ identify ผู้ป่วย การย้ำเตือนเรื่อง medication error  การป้องกันอันตราย การย้ำเตือนเรื่องการ identify ผู้ป่วย การย้ำเตือนเรื่อง medication error Safety

55 15/07/57 14:28 น. 55 SAFETY การจัดกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ การส่งบุคลากรอบรมการดับเพลิง, safety camp AREA of EXCELLENCE การส่งบุคลากรฝึกอบรมต่อ เช่น liver transplant, pain management การจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย

56 15/07/57 14:28 น. 56 Empowerment; หัวน้าหน่วยวิสัญญี Anesthesia Medical Record form reviewed Itemization reviewed Informed consent เริ่มดำเนินนำโครงการ Lean มาพัฒนางานบริการระงับ ความรู้สึก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย

57 15/07/57 14:28 น. 57 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย (ร่าง)

58 15/07/57 14:28 น. 58  การสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในภาควิชาฯ (> 2 เรื่อง/ปี) - จัดโครงการประกวดการประดิษฐ์ “ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” - ทำโครงการแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพงาน “SiA_ThinkTank” - จัดโครงการประกวดการประดิษฐ์ “ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” - ทำโครงการแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพงาน “SiA_ThinkTank” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย ปี 2552 ส่งประกวด 2 เรื่อง ได้รับรางวัล 2 เรื่อง ปี 2553 ส่งประกวด 4 เรื่อง ได้รับรางวัล 1 เรื่อง ปี 2552 ส่งประกวด 2 เรื่อง ได้รับรางวัล 2 เรื่อง ปี 2553 ส่งประกวด 4 เรื่อง ได้รับรางวัล 1 เรื่อง

59 15/07/57 14:28 น. 59  จัด QD Activities 1-2 ครั้งต่อเดือน ต.ค. 53 - เม.ย.54 - โดยบุคคลภายใน 3 ครั้ง (OFI Education, RM to KM, TQA พัฒนาคุณภาพงานบริหารได้อย่างไร) - โดยบุคคลภายนอก 3 ครั้ง (IC, TQA ฝันที่เป็นจริง) - อบรม TQA 3 ครั้ง ต.ค. 53 - เม.ย.54 - โดยบุคคลภายใน 3 ครั้ง (OFI Education, RM to KM, TQA พัฒนาคุณภาพงานบริหารได้อย่างไร) - โดยบุคคลภายนอก 3 ครั้ง (IC, TQA ฝันที่เป็นจริง) - อบรม TQA 3 ครั้ง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย

60 15/07/57 14:28 น. 60 ต.ค.53- เม.ย.54 - TQA Training 4 รุ่น จำนวน 12 คน (คิดเป็น 8.3%) (อาจารย์แพทย์ 8, พยาบาล 3, เจ้าหน้าที่ 1) - Siriraj safety camp 1 รุ่น 3 คน, IC camp 4 รุ่น17 คน (15%) - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป(คนงาน) อบรม IC จำนวน 23 คน (100%) (ประเมินผลความรู้หลัง 2 wk เฉลี่ย 8.53 :10 คะแนน) - พยาบาลฟังบรรยาย IC 4 ครั้ง ร้อยละ 100 (ประเมินผลความรู้ เฉลี่ย คะแนน) ต.ค.53- เม.ย.54 - TQA Training 4 รุ่น จำนวน 12 คน (คิดเป็น 8.3%) (อาจารย์แพทย์ 8, พยาบาล 3, เจ้าหน้าที่ 1) - Siriraj safety camp 1 รุ่น 3 คน, IC camp 4 รุ่น17 คน (15%) - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป(คนงาน) อบรม IC จำนวน 23 คน (100%) (ประเมินผลความรู้หลัง 2 wk เฉลี่ย 8.53 :10 คะแนน) - พยาบาลฟังบรรยาย IC 4 ครั้ง ร้อยละ 100 (ประเมินผลความรู้ เฉลี่ย คะแนน)  สร้างยุวทูตคุณภาพ (ร้อยละ 30 ใน 3 ปี) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย

61 15/07/57 14:28 น. 61  สร้างยุวทูตคุณภาพ (ร้อยละ 30 ใน 3 ปี) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย ผลประเมินการจัดอบรม IC 4 ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ IC ต่อ จาก 15 เรื่อง จัดทำบริเวณล้างอุปกรณ์สกปรกวิสัญญี: Laryngoscope. โครงการรณรงค์ Hand Hygiene ริเริ่มโครงการ ICAN จัดทำ standard precaution in anesthesia procedure ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ IC ต่อ จาก 15 เรื่อง จัดทำบริเวณล้างอุปกรณ์สกปรกวิสัญญี: Laryngoscope. โครงการรณรงค์ Hand Hygiene ริเริ่มโครงการ ICAN จัดทำ standard precaution in anesthesia procedure รูปล้างมือในห้องประชุม

62 15/07/57 14:28 น. 62 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  การใช้ข้อมูลจริงและดัชนีวัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา คุณภาพ 2.1 ปรับปรุงระบบการเก็บรวบรวมให้ถูกต้องแม่นยำ ทันกาล - โครงการ “เชื่อเถอะ เชื่อได้” (เริ่มดำเนินการ 4Ϭ ใน 1 ปี, 5Ϭ ใน 2 ปี) 2.2 พัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร; QD Activities, Web site 2.3 พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ - พัฒนาดัชนีวัดคุณภาพทุกพันธกิจ - ติดตาม รวบรวมรายงาน ทุก 3 เดือน - พัฒนาดัชนีวัดคุณภาพทุกพันธกิจ - ติดตาม รวบรวมรายงาน ทุก 3 เดือน

63 15/07/57 14:28 น. 63 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  การส่งบุคลากรอบรมความเป็นผู้นำ, การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ  การบริหาร การสื่อสารแบบสองทาง กรรมการบริหารภาควิชาฯ การประชุมธุรการฯ ประชุมอาจารย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ทุกเดือน ติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ทุก 3 เดือน กล่องรับความคิดเห็น ติดตามทุก 1เดือน

64 15/07/57 14:28 น. 64 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริม สอดแทรกในทุกการประชุมของภาควิชาฯ ทำแบบวัดและสำรวจ วัฒนธรรมองค์กร ความสุขในการ ทำงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.สร้างการยอมรับและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ (ระดับ  4 ร้อยละ 40 ใน 4 ปี) 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ระดับ  4 ร้อยละ 70 ใน 4 ปี)

65 15/07/57 14:28 น. 65 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสำรวจวัฒนธรรมองค์กร (107:191= 56.3%) ประเภทบุคลากรที่ตอบกลับ แบบสอบถาม (n = 107) ร้อยละของบุคลากรในแต่ละ ประเภทที่ตอบกลับ (n = 191)

66 15/07/57 14:28 น. 66 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในภาควิชา

67 15/07/57 14:28 น. 67 ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ปี 2554 (107:191= 56.3%)

68 15/07/57 14:28 น. 68 ลำดับวัฒนธรรมองค์กร Highest-Lowest 5 ลำดับแรก ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ปี 2554 (107:191= 56.3%)

69 15/07/57 14:28 น. 69 ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับ LO ปี 2554 (107:191= 56.3%) ลำดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ Highest-Lowest 5 ลำดับแรก

70 15/07/57 14:28 น. 70 ผลสำรวจความคิดเห็นบุคลากรเกี่ยวกับ HRD ปี 2554 (107:191= 56.3%) ลำดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Highest-Lowest 5 ลำดับแรก

71 15/07/57 14:28 น. 71 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  ผลดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง จัดสัมมนาวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 17 มิ. ย. 2554

72 15/07/57 14:28 น. 72 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สำคัญความท้าทาย  ทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี ทบทวนทุกปี ดำเนินการ ต.ค.2553 Str.plan reviewed ต.ค.2553 Result & improvement Assessment ทุก 3 เดือน 1.27 Jan 2011 2. May 2011 Assessment ทุก 3 เดือน 1.27 Jan 2011 2. May 2011

73 15/07/57 14:28 น. 73 ทุนด้าน บุคลากร I2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สู่ระดับสากล I3 สร้างเครือข่ายงานวิจัย S1 ผู้เรียน ทุกระดับมีคุณภาพ จริยธรรม S2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานวิจัยที่มี คุณค่าสูง S3 ผู้ป่วยได้รับ บริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่ พอใจ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาที่เป็นเลิศ ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ มีคุณภาพคู่คุณธรรม ทุนด้าน สารสนเทศ ทุนด้าน องค์กร I1 พัฒนา การศึกษาทุก หลักสูตรสู่ความเป็น เลิศระดับสากล F1 บริหารทรัพยากรภาควิชาอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ I4 ให้บริการทาง วิสัญญีตาม มาตรฐานสากล L2 ธำรงรักษาและ พัฒนาความ ผูกพันของ บุคลากร L1 สรรหา พัฒนา บุคลากรให้มีศักยภาพสูง L3 พัฒนาสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ L4 พัฒนาความ เป็นผู้นำและ การบริหาร อย่างมีกลยุทธ์ L5 พัฒนา สารสนเทศและ การสื่อสาร สู่ภายนอก ตุลาคม 2553

74 15/07/57 14:28 น. 74 ผลดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติต่อไปผลดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติต่อไป

75 15/07/57 14:28 น. 75 งานการศึกษา  สัมมนาการศึกษา  E-learning ผลลัพธ์ / การปรับปรุง  จัดทำ self evaluation exam ทุก สาขาบริการของวิสัญญี  competency base learning  จัดทำโครงการ simulation skill  จัดทำ crisis management ( R1 )  จัดทำโครงการ simulation skill  จัดทำ crisis management ( R1 )  เครือข่ายสถาบัน สมทบ  ปี พ.ศ. 2554 มี 5 แห่ง  แพทย์ประจำบ้านดูงานต่างประเทศ ( R3 )  สร้างระบบฐานข้อมูลคู่เปรียบเทียบ  ปี พ.ศ. 2554 มี 5 แห่ง  แพทย์ประจำบ้านดูงานต่างประเทศ ( R3 )  สร้างระบบฐานข้อมูลคู่เปรียบเทียบ

76 15/07/57 14:28 น. 76 งานวิจัยงานวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล (Jan- Apr )

77 15/07/57 14:28 น. 77 งานวิจัยงานวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล ผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้รับงานที่มีคุณค่าสูง มีประโยชน์ต่อ ประเทศ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากล (Jan- Apr ) ปี 2554 รางวัลประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ 1.อ.ศิริพร และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท GA 2.อ.กษณา และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท GA 3. อ.วิมลลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท RA ปี 2554 รางวัลประกวดงานวิจัยของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ 1.อ.ศิริพร และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท GA 2.อ.กษณา และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท GA 3. อ.วิมลลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท RA

78 15/07/57 14:28 น. 78 ผลการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ปรับปรุง Anesthesia Medical Record form ระหว่างปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล งานบริการให้ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพงาน บริการ งานการศึกษา และงานวิจัย พัฒนาระบบ e-office ให้สามารถรายงานผลได้ ตามต้องการ และพัฒนาต่อสู่ “โครงการ Paperless” การตรวจสอบเวชระเบียน: ระหว่างดำเนินการโครงการ R2R

79 15/07/57 14:28 น. 79 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ทบทวนการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ  RM to KM, activities ǧ 3 m.  M&M to KM  CPG; high risk patient & technique (  8 : 2554) ทบทวน การคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ ทบทวนการจัดการความรู้ของภาควิชาฯ

80 15/07/57 14:28 น. 80 การมุ่งเน้นบุคลากร บุคลากรทุกระดับของภาควิชาฯ

81 15/07/57 14:28 น. 81 การพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น 1.Safety 2.Area of excellence 3.Effective communication 4.Health Promotion 5.Increase customer satisfaction 1.Safety 2.Area of excellence 3.Effective communication 4.Health Promotion 5.Increase customer satisfaction - Risk management - Clinical Tracer : Acute Pain Service : APS - R2R 3 เรื่อง - Anesthesia record form & Audit - Palliative care : Pain Clinic - Patient satisfaction - Partner & stakeholder satisfaction

82 15/07/57 14:28 น. 82 การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ

83 15/07/57 14:28 น. 83 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008

84 15/07/57 14:28 น. 84 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008

85 15/07/57 14:28 น. 85 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) HA Standard

86 15/07/57 14:28 น. 86 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) HA Standard

87 15/07/57 14:28 น. 87 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) การให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น การให้บริการโดยผู้มีสิทธิและการกำกับ ดูแลผู้ฝึกอบรม Monitoring: standard monitoring ครบทุกหน่วยบริการ Invasive monitoring เพียงพอในรายที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น การบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax กำหนดแนวทางปฏิบัติในอุบัติการณ์ sentinel event dental injury lip trauma pneumothorax การตรวจสอบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา โครงการ R2R ระบบควบคุมยา

88 15/07/57 14:28 น. 88 3.4 ผลดำเนินการ (Output/Outcome) (ต่อ) ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC การเข้าถึงและเข้ารับบริการ SiPAC SiPAC pre-anesthesia pre-anesthesia intra-anesthesia intra-anesthesia post-anesthesia post-anesthesia ICU ICU APS APS

89 15/07/57 14:28 น. 89 ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC ระเบียบปฏิบัติการรับ Set Elective, Emergency Case Flow charts for emergency case: OBG, Cath lab., The Heart etc. Emergency teams: CVT, Pediatric, Organ transplantation etc. APS 24 hrs, SiPAC SiPAC SiPAC pre-anesthesia pre-anesthesia intra-anesthesia intra-anesthesia post-anesthesia post-anesthesia ICU ICU APS APS Pain ClinicPain Clinic การเข้ารับและเข้าถึงบริการ

90 15/07/57 14:28 น. 90 มาต้องหลับ กลับต้องตื่น ฟื้นสบาย ไม่เจ็บปวด dissatisfied satisfied delighted


ดาวน์โหลด ppt 15/07/57 14:28 น. 1. 2 ผลการเยี่ยมสำรวจครั้งก่อนของ HA 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google