งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ข้อสอบปฏิบัติการภาคปฏิบัติ จำนวน 29 ข้อ โดยข้อสอบมีเนื้อหาดังนี้ Topic จำนวนข้อ ข้อสอบเทคนิค general biochemistry pH, buffer, colloid Protein chemistry Enzyme Carbohydrate chemistry Molecular biology techniques Spectrophotometer Glucose tolerance High-low protien Thalassemia screening Diuresis Biological fluids Nutrition 3 2 1 การสอบจะจัดเป็น station ซึ่งจะใช้เวลา station ละ 2 นาที โดยนักศึกษาหมุนเวียนไปตาม station ต่างๆ เพื่อตอบคำถามของโจทย์แต่ละข้อ ในการสอบข้อสอบเทคนิค นักศึกษาจะต้องแสดง วิธีการทำการทดลองหรือใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ระบุในโจทย์ได้อย่างถูกต้อง

2 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 รอบที่ / เวลารายงานตัว
การสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (A-E) ต้องเข้าสอบให้ตรงกับกลุ่มที่จัดไว้ รอบที่ / เวลารายงานตัว กลุ่ม โต๊ะ ห้อง Lab รอบที่ 1 รายงานตัว ภายในเวลา น. ตรง (โต๊ะ 1 – 83) A 1 – 9A (ปิยพนธ์) 5 9B (ภัทรานิษฐ์) - 17 6 B 18 – 26A (พิสิฏฐพล) 3 26B(ปกรเกล้า)-34A(ขวัญฉัตร) 4 C 34B (วสุ) – 42 10 42 – 50 12 D A (สิริรัฐ) 9 59B (สุชานาถ) – 67A (พรชัย) 11 E 67B (พีรยา) – 75 1 2 รอบที่ 2 รายงานตัว ภายในเวลา น. ตรง (โต๊ะ 84 – 166) A 84 – 92 5 93 – 100 6 B 101 – 109A (ยรรยง) 3 109B (อาทิตยา) – 117A (ธนัท) 4 C 117B (ปภานัน) – 125 10 12 D 134 – 142A (ไพรัชช์) 9 142B (ภัทราพร) – 150A (ลิตา) 11 E 150B (วรกานต์) – 158 1 159 – 166(พรชัย) 2

3 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
การสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (A-E) ต้องเข้าสอบให้ตรงกับกลุ่มที่จัดไว้ 12 11 IN

4 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
ข้อสอบ ข้อพัก Group A (Lab 5/6) 27 21 28 การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 23 Lab 6 (16 stations) 25 24 20 31 32 17 33 16 1 9 เข้าไปแล้วนั่งตรงไหนก้อได้ 7 13 Lab 5 (17 stations) 6 11 12

5 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
ข้อสอบ ข้อพัก Group B (Lab 3/4) การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 16 33 32 17 9 25 1 15 8 24 18 30 10 26 7 23 20 12 28 5 21 11 6 27 22 Lab 3 (17 stations) Lab 4 (16 stations)

6 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
Group C (Lab 10/12) การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 2 28 1 6 32 27 8 33 25 10 23 11 22 12 16 17 Lab 10 (17 stations) Lab 12 (16 stations) ข้อสอบ ข้อพัก

7 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
Group D (Lab 9/11) การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 12 16 17 11 22 9 23 8 33 25 6 32 27 1 2 28 Lab 9 (17 stations) Lab 11 (16 stations) ข้อสอบ ข้อพัก

8 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
ข้อสอบ ข้อพัก Group E (Lab 1/2) การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 32 16 33 17 9 25 1 15 8 24 18 30 10 26 7 23 20 28 12 5 21 11 6 27 22 Lab 1 (17 stations) Lab 2 (16 stations)

9 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อน/หลังการสอบ จะมีการติดประกาศการแบ่งกลุ่ม, เวลาในการเข้าสอบ, และการปฏิบัติตัว ระหว่างการสอบที่ board หน้าห้องปฏิบัติการศรีสวรินทิรา ชั้น 5 และ website ,facebook ภาควิชา ให้นักศึกษาอ่านประกาศเกี่ยวกับการสอบให้เข้าใจเพื่อป้องกันการเข้าสอบผิดพลาด ซึ่งอาจจะทำให้หมดสิทธิ์ในการเข้าสอบได้ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม หลังเวลา น. ห้ามนักศึกษาเข้าห้องปฏิบัติการศรีสวรินทิรา ชั้น 5 โดยเด็ดขาด เมื่อสิ้นสุดการสอบ ให้นักศึกษาลงจากตึกศรีสวรินทิราชั้น 5 ทันที ส่งสมุด Data lab โดยเริ่มส่งได้ตั้งแต่หลังสอบเสร็จไปจนถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม (ภายใน น.) ที่ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 5

10 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันสอบ เนื่องจากการสอบจะแบ่งเป็นรอบตามเลขโต๊ะปฏิบัติการของนักศึกษา ดังนั้น โปรดตรวจเช็ครายชื่อ, เลขที่, กลุ่มที่สอบและห้องสอบให้แน่นอน ให้นักศึกษามารายงานตัวและเช็คชื่อก่อนเข้าสอบที่ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ตามเวลาที่กำหนดไว้ นักศึกษาที่มารายงานตัวล่าช้าจะถูกตัดสิทธิในการสอบ ติดป้ายชื่อขณะสอบ ห้ามพูดหรือปรึกษากันขณะสอบ ห้ามนำหนังสือ, สมุด Data lab, เครื่องคิดเลข, PDA หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ที่นำอุปกรณ์ดังกล่าวมา ให้วางไว้ที่หน้าห้องสอบ งดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทุกชนิดตลอดเวลา จนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ ผู้ฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ ตามประกาศของคณะฯ เกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทำความผิดสามารถถูกปรับตกหรือต้องซ้ำชั้นในปีต่อไป

11 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
ข้อแนะนำในการสอบ เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นักศึกษาเข้านั่งให้ตรงตามห้อง ที่ station ใดก็ได้ เวลาทีใช้แต่ละ station = 2 นาที จะมีเสียงเตือน 30 วินาทีก่อนหมดเวลาในแต่ละข้อ และให้เวลาเพิ่มอีก 2 นาทีหลังหมดเวลาสอบ เพื่อให้ตรวจทาน ชื่อและเลขที่อีกครั้งให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อสอบจะถูกแยกตรวจ ในการสอบข้อสอบเทคนิค นักศึกษาจะต้องแสดง วิธีการทำการทดลองหรือใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ระบุในโจทย์ได้อย่างถูกต้อง พยายามเขียน คำตอบด้วยตัวหนังสือที่อ่านได้ง่าย ระหว่างที่อยู่ในข้อพัก นักศึกษาอาจจะพัก หรือ ใช้เวลาทบทวนคำตอบ หรือ ตรวจดู ชื่อเลขที่ให้เรียบร้อย

12

13 1 C D E B A

14 2

15 2

16

17 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211
การสอบแบ่งออกเป็น 34 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ (ตามรูป แสดงตัวอย่างกลุ่ม A ห้อง 301/302) ข้อสอบ 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 14 13 12 11 31 15 16 21 22 23 25 24 26 27 28 29 30 ข้อพัก


ดาวน์โหลด ppt ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google