งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ข้อสอบปฏิบัติการภาคปฏิบัติ จำนวน 29 ข้อ โดยข้อสอบมีเนื้อหาดังนี้ การสอบจะจัดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ข้อสอบปฏิบัติการภาคปฏิบัติ จำนวน 29 ข้อ โดยข้อสอบมีเนื้อหาดังนี้ การสอบจะจัดเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ข้อสอบปฏิบัติการภาคปฏิบัติ จำนวน 29 ข้อ โดยข้อสอบมีเนื้อหาดังนี้ การสอบจะจัดเป็น station ซึ่งจะใช้เวลา station ละ 2 นาที โดยนักศึกษาหมุนเวียน ไปตาม station ต่างๆ เพื่อตอบคำถามของโจทย์แต่ละข้อ ในการสอบข้อสอบเทคนิค นักศึกษาจะต้องแสดง วิธีการทำการทดลองหรือใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ ระบุในโจทย์ได้อย่างถูกต้อง Topicจำนวนข้อ ข้อสอบเทคนิค general biochemistry pH, buffer, colloid Protein chemistry Enzyme Carbohydrate chemistry Molecular biology techniques Spectrophotometer Glucose tolerance High-low protien Thalassemia screening Diuresis Biological fluids Nutrition 3322212213123233222122131232

2 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 รอบที่ / เวลา รายงานตัว กลุ่มโต๊ะห้อง Lab โต๊ะห้อง Lab รอบที่ 1 รายงานตัว ภายในเวลา 12.30 น. ตรง (โต๊ะ 1 – 83) A1 – 9A (ปิยพนธ์)59B (ภัทรานิษฐ์) - 176 B18 – 26A (พิสิฏฐพล)326B(ปกรเกล้า)-34A(ขวัญฉัตร)4 C34B (วสุ) – 421042 – 501212 D51 - 59A (สิริรัฐ)959B (สุชานาถ) – 67A (พรชัย)1 E67B (พีรยา) – 75176 - 832 การสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (A-E) ต้องเข้าสอบให้ตรง กับกลุ่มที่จัดไว้ รอบที่ 2 รายงานตัว ภายในเวลา 14.00 น. ตรง (โต๊ะ 84 – 166) A84 – 92593 – 1006 B101 – 109A (ยรรยง)3109B (อาทิตยา) – 117A (ธนัท)4 C117B (ปภานัน) – 12510126 - 1331212 D134 – 142A (ไพรัชช์)9142B (ภัทราพร) – 150A (ลิตา)1 E150B (วรกานต์) – 1581159 – 166(พรชัย)2

3 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 การสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (A-E) ต้องเข้าสอบให้ตรง กับกลุ่มที่จัดไว้ IN 12 11

4 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 Group A (Lab 5/6) ข้อสอบข้อพัก 33 1 16 17 25 32 Lab 5 (17 stations) Lab 6 (16 stations) การสอบแบ่ง ออกเป็น 33 stations โดยเป็น ข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 6 7 9 11 12 13 20 21 23 24 27 28 31

5 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 Group B (Lab 3/4) ข้อสอบข้อพัก Lab 3 (17 stations) Lab 4 (16 stations) 1 5 6 8 10 11 32 9 12 15 16 33 17 18 20 21 22 7 23 24 25 26 27 28 30 การสอบแบ่ง ออกเป็น 33 stations โดยเป็น ข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ

6 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 Group C (Lab 10/12) Lab 10 (17 stations) Lab 12 (16 stations) 1 33 8 16 17 22 27 32 ข้อสอบข้อพัก การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 2 6 10 11 12 23 25 28

7 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 Group D (Lab 9/11) Lab 9 (17 stations) Lab 11 (16 stations) 1 33 8 16 17 22 27 32 ข้อสอบข้อพัก การสอบแบ่งออกเป็น 33 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ 2 6 9 11 12 23 25 28

8 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 Group E (Lab 1/2) ข้อสอบข้อพัก Lab 1 (17 stations) Lab 2 (16 stations) 1 5 6 8 10 11 32 9 12 15 16 33 17 18 20 21 22 7 23 24 25 26 27 28 30 การสอบแบ่ง ออกเป็น 33 stations โดยเป็น ข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ

9 ส่งสมุด Data lab โดยเริ่มส่งได้ตั้งแต่หลังสอบเสร็จไปจนถึง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม (ภายใน 16.00 น.) ที่ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม หลังเวลา 12.00 น. ห้ามนักศึกษาเข้า ห้องปฏิบัติการศรีสวรินทิรา ชั้น 5 โดยเด็ดขาด จะมีการติดประกาศการแบ่งกลุ่ม, เวลาในการเข้าสอบ, และการปฏิบัติตัว ระหว่างการสอบที่ board หน้าห้องปฏิบัติการศรีสวรินทิรา ชั้น 5 และ website,facebook ภาควิชา ให้นักศึกษาอ่านประกาศเกี่ยวกับการสอบให้ เข้าใจเพื่อป้องกันการเข้าสอบผิดพลาด ซึ่งอาจจะทำให้หมดสิทธิ์ในการเข้าสอบได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อน/หลังการสอบ เมื่อสิ้นสุดการสอบ ให้นักศึกษาลงจากตึกศรีสวรินทิราชั้น 5 ทันที ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211

10 ติดป้ายชื่อขณะสอบ ห้ามพูดหรือปรึกษากันขณะสอบ ห้ามนำหนังสือ, สมุด Data lab, เครื่องคิดเลข, PDA หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ที่นำอุปกรณ์ ดังกล่าวมา ให้วางไว้ที่หน้าห้องสอบ งดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารทุกชนิดตลอดเวลา จนกว่าการสอบจะแล้วเสร็จ ผู้ฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ ตามประกาศของคณะฯ เกี่ยวกับการ ทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทำความผิดสามารถถูกปรับตกหรือต้องซ้ำชั้นในปีต่อไป สิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันสอบ เนื่องจากการสอบจะแบ่งเป็นรอบตามเลขโต๊ะปฏิบัติการของนักศึกษา ดังนั้น โปรด ตรวจเช็ครายชื่อ, เลขที่, กลุ่มที่สอบและห้องสอบให้แน่นอน ให้นักศึกษามารายงาน ตัวและเช็คชื่อก่อนเข้าสอบที่ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ตาม เวลาที่กำหนดไว้ นักศึกษาที่มารายงานตัวล่าช้าจะถูกตัดสิทธิในการสอบ ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211

11 ข้อแนะนำในการสอบ เวลาทีใช้แต่ละ station = 2 นาที จะมีเสียงเตือน 30 วินาทีก่อนหมดเวลาในแต่ละ ข้อ และให้เวลาเพิ่มอีก 2 นาทีหลังหมดเวลาสอบ เพื่อให้ตรวจทาน ชื่อและเลขที่อีก ครั้งให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อสอบจะถูกแยกตรวจ เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นักศึกษาเข้านั่งให้ตรงตามห้อง ที่ station ใดก็ได้ ในการสอบข้อสอบเทคนิค นักศึกษาจะต้องแสดง วิธีการทำการทดลอง หรือใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่ระบุในโจทย์ได้อย่างถูกต้อง พยายามเขียน คำตอบด้วยตัวหนังสือที่อ่านได้ง่าย ระหว่างที่อยู่ในข้อพัก นักศึกษาอาจจะพัก หรือ ใช้เวลาทบทวนคำตอบ หรือ ตรวจดู ชื่อเลขที่ให้เรียบร้อย ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211

12

13 1 C D E B A

14 2

15 2

16

17 ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 ข้อสอบ 1234 5 76 89 10 14131211 31 15 16 21 2223 2524 26 272829 30 ข้อพัก การสอบแบ่งออกเป็น 34 stations โดยเป็นข้อสอบ 29 ข้อ และ ข้อพัก 4 ข้อ (ตามรูป แสดงตัวอย่างกลุ่ม A ห้อง 301/302)


ดาวน์โหลด ppt ประกาศเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการชีวเคมี SIBC 211 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ข้อสอบปฏิบัติการภาคปฏิบัติ จำนวน 29 ข้อ โดยข้อสอบมีเนื้อหาดังนี้ การสอบจะจัดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google