งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML การสร้างเว็บด้วย ภาษา HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML การสร้างเว็บด้วย ภาษา HTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML การสร้างเว็บด้วย ภาษา HTML

2 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ เนื้อหา •HTML คืออะไร • รูปแบบและโครงสร้างของ HTML • การกำหนดสีให้กับ Background • การกำหนดรูปแบบตัวอักษร • การขึ้นบรรทัดใหม่ การย่อหน้าและการขีด เส้น • การแสดงผลแบบรายการ (List) • การจัดรูปแบบการแสดงผลแบบกลุ่ม • การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ • การเชื่อมโยงข้อมูล • การสร้างตาราง (TABLE)

3 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML คืออะไร HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของ โค้ดเป็นไฟล์ตัวอักษรในมาตรฐาน ของรหัสแอสกี ASCII (American Standard Code For Information Interchange) ซึ่งประกอบไปด้วย คำสั่งต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งที่ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อให้ การสร้างเว็บเพจมีความสะดวกและ ง่ายมากยิ่งขึ้น

4 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML คืออะไร ( ต่อ ) HTML ย่อมาจากคำว่า ( Hyper Text Markup Language ) โปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรม ภาษา HTML คือ โปรแกรมประเภท Text Editor เช่น Notepad, Editplus เป็นต้น

5 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ รูปแบบและโครงสร้างของ HTML ชื่อ HTML.. คำสั่งต่างๆ.. ใช้ประกาศ ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา

6 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดสีให้กับ Background bg1.html ผลลัพธ์

7 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปให้เป็น Background ผลลัพธ์ bg2.html

8 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( ขนาด ) ผลลัพธ์ font1.html

9 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( หัว เรื่อง ) ผลลัพธ์ font2.html

10 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( สี ) ผลลัพธ์ font3.html

11 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( แบบ ) ผลลัพธ์ font4.html

12 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( ลักษณะพิเศษ ) ผลลัพธ์ font5.html

13 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ( จัด ตำแหน่ง ) ผลลัพธ์ font6.html

14 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การขึ้นบรรทัดใหม่ การย่อหน้าและ การขีดเส้น ผลลัพธ์ hr1.html

15 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การแสดงผลแบบ รายการ (List) ผลลัพธ์ list1.html

16 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การแสดงผลแบบ รายการ ( List ) ผลลัพธ์ list2.html

17 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ การแสดงผลแบบ รายการ ( List ) list3.html

18 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การจัดรูปแบบการ แสดงผลแบบกลุ่ม ผลลัพธ์ pre.html

19 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ การใส่รูปภาพลงในเว็บ เพจ img1.html

20 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ ( ขนาด ) ผลลัพธ์ img2.html

21 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ ( ขอบ ) img3.html

22 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยง ข้อมูล ผลลัพธ์ a1.html

23 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ( ภายใน หน้าเดียวกัน ) ผลลัพธ์ a2.html

24 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ( ภายในเว็บไซต์ ) ผลลัพธ์ a3.html

25 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ( ภายนอกเว็บไซต์ ) ผลลัพธ์ a4.html

26 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ( ไปที่ E-Mail ) ผลลัพธ์ a5.html

27 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ( โดย ใช้รูป ) ผลลัพธ์ a6.html

28 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง (TABLE) ผลลัพธ์ table1.html

29 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง ( การ ใส่กรอบ ) ผลลัพธ์ table2.html

30 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง ( การ ใส่สีกรอบ ) ผลลัพธ์ table3.html

31 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง ( กำหนดขนาด ) ผลลัพธ์ table4.html

32 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง ( กำหนด ขนาดสีพื้น ) ผลลัพธ์ table5.html

33 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ การสร้างตาราง ( กำหนด ขนาดสีพื้น ) table6.html

34 โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ การสร้างตาราง ( กำหนด ขนาดสีพื้น ) ผลลัพธ์ table7.html


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายทองสุข เอี่ยมศิริ หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ HTML การสร้างเว็บด้วย ภาษา HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google