งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีกับ วิทยาศาสตร์ : อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีกับ วิทยาศาสตร์ : อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณคดีกับ วิทยาศาสตร์ : อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร ศาสตร์

2 นวนิยายซีไรต์ประจำปี 2543 ๏ “Amata is an imaginative novel about the future. It concerns the search for immortal life and is focused on the conflict between consumerism and religious belief of the East. The plot of the novel concerns cloning of human beings and organ transplantation, which leads to ethical and humanitarian problems. The outstanding point of this novel is that the author tackels the issues that could post problems in the future and takes these issues as the main plot…. The novel … challenges us to think further what is the real meaning f humanity and immortality.”

3 ประเด็นสำคัญของนวนิยาย ๏การต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม ๏ธรรมะ --> พุทธศาสนา, ความรัก, การ ต่อสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม ๏อธรรม --> วิทยาศาสตร์. เทคโนโลยี, ธุรกิจข้ามชาติ, โลกาภิวัตน์

4 แก่นเรื่อง ๏การทำสำเนาพันธุกรรมมนุษย์ (human cloning) ๏ปัญหาเกี่ยวกับการทำสำเนาพันธุกรรม - ขาดเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม - ความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายอวัยวะโดยที่ ร่างกายไม่ต่อต้าน --> หนทางสู่ความเป็นอมตะ - ช่องทางสำหรับการทำธุรกิจบนร่างกายของ มนุษย์

5 ความเชื่อพื้นฐาน ๏ผู้แต่งดูจะเชื่อว่า ที่อยู่ของเอกลักษณ์ส่วน บุคคลอยู่ที่หัวใจ แทนที่จะเป็นสมองอย่าง ที่นักวิชาการส่วนมากคิด ๏ด้วยเหตุนี้ เมื่ออรชุนเปลี่ยนสมองกับพรหม มินทร์ การเปลี่ยนตัวตนจึงไม่เกิดขึ้น ๏ ironic twist กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การเปลี่ยนตัวตนเกิดขึ้นแล้ว แต่จริงๆใน เรื่องไม่เป็นเช่นนั้น ๏ชัยชนะของภูมิปัญญาดั้งเดิม (?) ต่อ วิทยาศาสตร์โลกาภิวัตน์

6 การมองงานศิลปะว่าเป็นตัว บ่งชี้สถานการณ์ทางสังคม ๏นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ ปากไก่และใบเรือ ” เป็นการมองงานวรรณกรรมของสุนทรภู่ ในฐานะเป็นตัวบททางประวัติศาสตร์ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ๏เรามองงานศิลปะเช่นนี้ได้ ก็เพราะว่า งานศิลปะใดๆก็ตาม ย่อมเป็นผลผลิต ของคน เป็นการแสดงออกของความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของสังคม ในยุคสมัย นั้นๆ ๏ Zeitgeist

7 ระเบียบวิธี ๏การมองงานศิลปะว่าเป็นผลิตผลทาง สังคมและวัฒนธรรมเช่นนี้ ต่างจาก แนวทางการศึกษาโดยทั่วไปของ วรรณคดีศึกษาหรือวรรณคดีวิจารณ์ ที่ มุ่งหา “ คุณค่าทางวรรณศิลป์ ” ของตัว งานเป็นหลัก หรือหา “ ความหมาย ” ของ ตัวบทผ่านการตีความของผู้ศึกษา โดย ไม่สนใจกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม

8 ระเบียบวิธี ๏การศึกษาเช่นนั้นเป็นสิ่งดี แต่ทำให้เรา เลือกที่จะไม่มองผลผลิตทางวัฒนธรรม อื่นๆ ที่ไม่ได้มี “ คุณค่าทางวรรณศิลป์ ” เท่าใด เช่นละครน้ำเน่า หรือวรรณกรรม ชาวบ้าน หรือภาพยนตร์ ๏เรากำลังทำ cultural studies ไม่ใช่ literary criticism ๏อย่างแรกเป็นการรวมกันระหว่าง สังคมศาสตร์กับมนุษยศาสตร์

9 เรื่อง อมตะ บอกอะไรเรา เกี่ยวกับสังคมไทยปัจจุบัน ๏การปะทะกันระหว่างกระแสความคิด วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากตะวันตก กับภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ๏การมองว่ามีการประสานกันระหว่าง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับโลกาภิวัตน์ ๏พุทธศาสนาในฐานะแก่นรากของภูมิ ปัญญาของไทย กับวิทยาศาสตร์

10 อมตะ บอกอะไรเราได้อีก ๏นวนิยายเรื่องนี้เป็นความพยายามหนึ่ง ของสังคมไทย ในการตอบโต้กับวิกฤติ ทางเศรษฐกิจในปี 2540 ๏วิกฤตนี้เป็นผลพวงของการเปิดเสรี ทางการเงิน ทำให้คนไทยติดพันอยู่กับ กระแสโลกมากจนเกินไป ๏แรงต้านอยู่ที่การมองหาแหล่งทรัพยากร ทางปัญญาที่เป็นของของเราเอง

11 จริยศาสตร์ของการโคลนนิ่ง ๏ในเรื่องนี้การทำสำเนาพันธุกรรม หรือ “ โคลนนิ่ง ” ทำไปเพื่อจุดประสงค์ในการ ยืดชีวิตของคนบางคน โดยอาศัยชีวิต ของอีกคนหนึ่ง ๏การทำเช่นนี้ผิดหลักจริยธรรมของทุก ศาสนา ๏ดังนั้นเหตุผลที่วิมลเสนอเช่นนี้ ก็น่ามา จากว่าเขามีทรรศนะในเชิงลบต่อ เทคโนโลยี วิมลดูจะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ กับเทคโนโลยีต้องขัดกับหลักจริยธรรม เสมอ

12 วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา โลกาภิวัตน์ ๏เพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมด เราต้อง แยกแยะความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ ระหว่างวิทยาศาสตร์ ( รวมเทคโนโลยี ) พุทธศาสนา กับโลกาภิวัตน์ ๏วิมลเชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับโลกาภิวัตน์ ต้องไปด้วยกัน และพุทธศาสนาอยู่อีก ฝ่ายหนึ่ง

13 วิทยาศาสตร์ พุทธศาสนา โลกาภิวัตน์ ๏แต่เราก็มีพุทธศาสนาที่แนบแน่นกับ โลกาภิวัตน์ ( พุทธพาณิชย์ การเผยแพร่ ธรรมะในต่างแดน วัดธรรมกาย ฯลฯ ) ๏นอกจากนี้เราก็อาจมีวิทยาศาสตร์ที่ไม่ ผูกพันกับโลกาภิวัตน์ก็ได้ ( วิทยาศาสตร์ ชุมชน ) ๏ทางเลือกใหม่ๆเรานี้เปิดให้เราเห็นได้ จากการอ่านและวิเคราะห์งานของวิมล


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีกับ วิทยาศาสตร์ : อมตะ ของวิมล ไทรนิ่มนวล โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษร ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google