งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WORLD DELIGHT CO.,LTD. 199/14 Soi Sirichai 2, Bangkok – Nont. Rd., Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 License No.11/2226 Tel : 0-2527-7088-9, 0-2527-7580-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WORLD DELIGHT CO.,LTD. 199/14 Soi Sirichai 2, Bangkok – Nont. Rd., Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 License No.11/2226 Tel : 0-2527-7088-9, 0-2527-7580-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WORLD DELIGHT CO.,LTD. 199/14 Soi Sirichai 2, Bangkok – Nont. Rd., Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 License No.11/2226 Tel : 0-2527-7088-9, 0-2527-7580-1 Fax : 0-2527-7089 เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายและ บริการ ค่าใช้จ่ายและ บริการ

2 05.00 น. สมาชิกผู้เดินทางพร้อมกัน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 06.00 น. ออกเดินทางออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา มุ่งหน้าสู่ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว บริการอาหารเช้า บนรถ ( กาแฟ, แซนวิส ) 08.00 น. เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่าน ขึ้นรถบัสปรับอากาศของกัมพูชา เดินทางสู่ ศรีโสภณ ระยะทาง 50 กิโลเมตรตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและบางช่วง เป็นถนนลูกรัง ( ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชม.) 12.00 น. ถึง อ. ศรีโสภณ จ. บยันเตียเมียนเจย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เสียมเรียบ และชมชีวิตของ ชาวเขมรตลอดเส้นทาง 16.00 น. เดินทางถึงเสียมเรียบ นำท่านเข้าที่พัก ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา พร้อมชม การแสดงพื้นเมือง ชมลีลาการฟ้อนรำที่นำท่าทางเลียนแบบ ของนางอัปสรา ที่สลักนูนต่ำบันทึกไว้รอบๆ นครวัด หลังจากนั้น นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์

3 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น. เดินทางผ่านชนบทเข้าสู่ “ ปราสาทบันทายศรี ” ปราสาทขนาดเล็กตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม ถูกค้นพบในปี ค. ศ. 1914 โดยชาวฝรั่งเศส นำเข้าชมปราสาทที่สวยงามซึ่งก่อสร้างด้วย หินทรายสีชมพู ประณีตที่สุด สมเป็นศาสนสถานที่สร้างถวายแด่ พระศิวะเป็นรัตนชาติที่สวยงามมีค่ายิ่ง เปรียบเหมือนเพชรใน ศิลปะเขมร ในปี ค. ศ. 1936 ได้ค้นพบจารึกข้อมูลการสร้าง ปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนำเข้าชม “ ปราสาทตาพรหม ” ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชมารดาชัยราชจุฑามณี ศิลปะแบบบายน เป็นพุทธศาสนสถาน นิกายมหายาน ในปี ค. ศ. 1186 ชม ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงศาสนาครั้งใหญ่ของอาณาจักรขอมจากศาสนา ฮินดูสู่พุทธศาสนา ท่านจะได้เห็นรากต้นไม้ขนาดมหึมาแผ่ปกคลุม ตั้งแต่หลังคาปราสาทจนถึงฐานล่าง เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว บ่ายนำชมกลุ่มปราสาทนครธม “ ปราสาทบายน ” ปราสาทในพุทธ ศาสนแบบมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 ชมภาพสลักใบหน้าคนขนาดมหึมา ทั้ง 4 ด้านบนยอดปรางค์ทั้ง 49 ยอด ชมภาพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ ถัดจากนี้เป็นเขต พระราชวังหลวง ผ่านชมปราสาทบาปวน ลานช้าง และลาน พระเจ้าขี้เรื้อนจากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทนครวัด ” สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ตาม ความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวายแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ชมภาพสลักอัปสราที่สวยงามและภาพแกะสลักบนผนัง หินรอบระเบียงชั้นแรกของปราสาท แล้วนำขึ้นชั้นสองและชั้นที่สาม 17.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ เขาพนมบาเค็ง จุดชม วิวที่สวยที่สุดยามเย็นของเสียมเรียบ 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่ พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

4 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรงแรม 08.00 น. อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ที่ ตลาดเสียมเรียบ เพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 10.00 น. อำลาเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เดินทางกลับ ประเทศไทยตามเส้นทางเดิม 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารประกายพรึก อ. ศรีโสภณ หลังอาหารเดินทางสู่ปอยเปต 15.30 น. นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ประเทศจากนั้นนำท่านผ่าน ด่านเข้าสู่ประเทศไทย ขึ้นรถปรับอากาศคันเดิมเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ แวะให้ท่านได้ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก นานาชนิด ที่ตลาดโรงเกลือ หลังจากเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้ง แล้วออกเดินทางสู่ อ. กบินทร์บุรี 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านปาล์มสวีทโฮม กบินทร์บุรี เพลิดเพลินกับเสียงเพลง จากวงดนตรีวงใหญ่ อิ่มอร่อยและสนุกสนานพอสมควร เดินทางกลับสู่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 22.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ …………..

5 เอกสารการทำวีซ่า 1. หนังสือเดินทาง ( มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ) 2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ อัตรานี้รวม * ค่ารถปรับอากาศ เดินทาง นำเที่ยวตาม รายการ ( ในประเทศกัมพูชา ) * ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน ( พักห้องละ 2 ท่าน ) * ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ * ค่าเข้าชมโบราณสถาน ตามรายการ * ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น * ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท * ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ค่าใช้จ่าย และบริการ


ดาวน์โหลด ppt WORLD DELIGHT CO.,LTD. 199/14 Soi Sirichai 2, Bangkok – Nont. Rd., Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 License No.11/2226 Tel : 0-2527-7088-9, 0-2527-7580-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google