งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน
WORLD DELIGHT CO.,LTD. 199/14 Soi Sirichai 2, Bangkok – Nont. Rd., Bangkhen , Muang , Nonthaburi 11000 License No.11/2226 Tel : , Fax : เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน ค่าใช้จ่ายและบริการ

2 05.00 น. สมาชิกผู้เดินทางพร้อมกัน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
06.00 น. ออกเดินทางออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า บนรถ ( กาแฟ, แซนวิส) 08.00 น. เดินทางถึง อ.อรัญประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางเข้าสู่ ปอยเปต ประเทศ กัมพูชา นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศของกัมพูชา เดินทางสู่ ศรีโสภณ ระยะทาง 50 กิโลเมตรตาม ถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและบางช่วงเป็นถนนลูกรัง (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชม.) 12.00 น. ถึง อ.ศรีโสภณ จ.บยันเตียเมียนเจย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เสียมเรียบ และชมชีวิตของชาวเขมรตลอดเส้นทาง 16.00 น. เดินทางถึงเสียมเรียบ นำท่านเข้าที่พัก ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ชมลีลาการฟ้อนรำที่นำ ท่าทางเลียนแบบของนางอัปสรา ที่สลักนูนต่ำบันทึกไว้รอบๆ นครวัด หลังจากนั้น นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

3 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางผ่านชนบทเข้าสู่ “ปราสาทบันทายศรี” ปราสาทขนาดเล็กตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม ถูกค้นพบ ในปี ค.ศ โดยชาวฝรั่งเศส นำเข้าชมปราสาทที่สวยงามซึ่งก่อสร้าง ด้วยหินทรายสีชมพู ประณีต ที่สุด สมเป็นศาสนสถานที่สร้างถวายแด่พระศิวะเป็นรัตนชาติที่สวยงามมีค่ายิ่ง เปรียบเหมือนเพชรใน ศิลปะเขมร ในปี ค.ศ ได้ค้นพบจารึกข้อมูลการสร้าง ปราสาทแห่งนี้ จากนั้นนำเข้าชม “ปราสาทตา พรหม” ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างอุทิศถวายแด่พระราชมารดาชัยราชจุฑามณี ศิลปะแบบบายน เป็น พุทธศาสนสถาน นิกายมหายาน ในปี ค.ศ ชมร่องรอยการเปลี่ยนแปลงศาสนาครั้งใหญ่ของ อาณาจักรขอมจากศาสนาฮินดูสู่พุทธศาสนา ท่านจะได้เห็นรากต้นไม้ขนาดมหึมาแผ่ปกคลุมตั้งแต่หลังคา ปราสาทจนถึงฐานล่าง เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว บ่ายนำชมกลุ่มปราสาทนครธม “ปราสาทบายน” ปราสาทในพุทธศาสนแบบมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในศตวรรษที่ ชมภาพสลักใบหน้า คนขนาดมหึมา ทั้ง 4 ด้านบนยอดปรางค์ทั้ง 49 ยอด ชมภาพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ ถัดจากนี้ เป็นเขต พระราชวังหลวง ผ่านชมปราสาทบาปวน ลานช้าง และลานพระเจ้าขี้เรื้อนจากนั้นนำชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทนครวัด” สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ตาม ความเชื่อของศาสนา ฮินดู เพื่อสร้างถวายแด่พระวิษณุหรือพระนารายณ์ ชมภาพสลักอัปสราที่สวยงามและภาพแกะสลักบน ผนังหินรอบระเบียงชั้นแรกของปราสาท แล้วนำขึ้นชั้นสองและชั้นที่สาม 17.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ เขาพนมบาเค็ง จุดชมวิวที่สวยที่สุดยามเย็นของเสียมเรียบ 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

4 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ที่ ตลาดเสียมเรียบ เพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย 10.00 น. อำลาเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เดินทางกลับประเทศไทยตามเส้นทางเดิม 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารประกายพรึก อ.ศรีโสภณ หลังอาหารเดินทางสู่ปอยเปต 15.30 น. นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ประเทศจากนั้นนำท่านผ่านด่านเข้าสู่ประเทศไทย ขึ้นรถปรับอากาศคัน เดิมเดินทางสู่ตลาดโรงเกลือ แวะให้ท่านได้ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก นานาชนิดที่ตลาดโรงเกลือ หลังจากเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งแล้วออกเดินทางสู่ อ.กบินทร์บุรี 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านปาล์มสวีทโฮม กบินทร์บุรี เพลิดเพลินกับเสียงเพลง จากวงดนตรีวงใหญ่ อิ่มอร่อยและสนุกสนานพอสมควรเดินทางกลับสู่โรงเรียน เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 22.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ …………..

5 พิเศษเฉพาะบุคลากรเซนต์หลุยส์เท่านั้น !!
ค่าใช้จ่ายและบริการ ประมาณ 8,400 บาท ต่อท่าน เอกสารการทำวีซ่า หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ อัตรานี้รวม * ค่ารถปรับอากาศ เดินทาง นำเที่ยวตามรายการ (ในประเทศกัมพูชา) * ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) * ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ * ค่าเข้าชมโบราณสถาน ตามรายการ * ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น * ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท * ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา พิเศษเฉพาะบุคลากรเซนต์หลุยส์เท่านั้น !!


ดาวน์โหลด ppt เที่ยวชมวัฒนธรรมของเมืองเสียมเรียบ นครวัด นครธม บันทายศรี 3 วัน 2 คืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google