งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 5 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 5 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 5 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด กับการออกแบบการทดลอง ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment2 หัวข้อ ฟังก์ชั่นตอบสนอง การออกแบบการทดลอง การหาจุดต่ำที่สุดของ ฟังก์ชั่นด้วยวิธีการ ออกแบบการทดลอง

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment3 ฟังก์ชั่นตอบสนอง 1 Black box  Finite element solver  Experiment

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment4 การสุ่มตัวอย่าง x1 x2 f …

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment5 การสุ่มตัวอย่าง

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment6 การสุ่มตัวอย่าง f ( x ) = ?

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment7 รูปแบบของฟังก์ชั่น p > m

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment8 การหาสัมประสิทธิ์ C i เขียนสมการจำนวน p สมการ

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment9 ตัวอย่าง 5.1

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment10 ตัวอย่าง 5.1 (2)

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment11 ตัวอย่าง 5.1 (3)

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment12 ตัวอย่าง 5.1 (4)

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment13 ตัวอย่าง 5.2

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment14 ตัวอย่าง 5.2 (2)

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment15 ตัวอย่าง 5.2 (3) กราฟของชุดข้อมูล

16 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment16 ตัวอย่าง 5.2 (3) ฟังก์ชั่นตอบสนองที่เหมาะสม เลือกจุดที่มีกำลังสูงสุด 18 จุด มาฟิตสมการ

17 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment17 ตัวอย่าง 5.2 (4)

18 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment18 ตัวอย่าง 5.2 (5)

19 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment19 ตัวอย่าง 5.2 (6)

20 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment20 ตัวอย่าง 5.2 (6)

21 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment21 การออกแบบการทดลอง 2

22 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment22 การเก็บตัวอย่างด้วยไฟไนท์ดิฟเฟอร์ เรนท์

23 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment23 ฟังก์ชั่นตอบสนองแบบพาราโบลอยด์

24 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment24 การเก็บตัวอย่างแบบแฟคทอเรียล สอง ระดับ (2 n )

25 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment25 ฟังก์ชั่นตอบสนองแบบเชิงเส้นหลาย แกน

26 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment26 การเข้ารหัส

27 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment27 สมการเมตริกซ์สำหรับ 2 n

28 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment28 Yate’s algorithm

29 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment29 การเก็บตัวอย่าง 2 n จุด

30 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment30 การทดลองแบบผสม

31 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment31 การทดลองแบบผสม

32 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment32 การทดลองแบบผสม Saturate design:

33 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 5 : Designed Experiment33 การทดลองแบบผสม Saturate design:


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 5 การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google