งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture Chapter09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture Chapter09."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture Chapter09

2 Product Architecture 2 การระบุความต้องการของลูกค้า Four Phases of Product Development

3 Product Architecture 3 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Planning Concept Development Concept Development System-Level Design System-Level Design Detail Design Detail Design Testing and Refinement Testing and Refinement Production Ramp-Up Production Ramp-Up Product architecture is determined early in the development process. Platform decision Concept decision Decomposition decision

4 Product Architecture 4 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Product Architecture) คือ การกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ กันของชิ้นส่วน Product module

5 Product Architecture 5 Modular Architecture Modularity - ความเป็นมาตรฐานที่สามารถปรับ เข้าหากันได้ ชิ้นส่วนมีหน้าที่การทำงานเพียงไม่กี่อย่าง ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนแยกแยะได้อย่าง ชัดเจน เรียบง่ายและมักใช้ Platform ร่วมกันได้ใน ผลิตภัณฑ์สายเดียวกัน

6 Product Architecture 6 Platform Architecture of the Sony Walkman

7 Product Architecture 7 Trailer Example: Modular Architecture box hitch fairing bed springs wheels protect cargo from weather connect to vehicle minimize air drag support cargo loads suspend trailer structure transfer loads to road

8 Product Architecture 8 Modular Architecture Slot-modularBus-modular Sectional-modular

9 Product Architecture 9 Integral Architecture แต่ละชิ้นส่วนอาจทำงานได้หลายหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนแยกแยะได้ ยาก มักใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานหรือลด ต้นทุน

10 Product Architecture 10 Ford Taurus Integrated Control Panel

11 Product Architecture 11 Trailer Example: Integral Architecture upper half lower half nose piece cargo hanging straps spring slot covers wheels protect cargo from weather connect to vehicle minimize air drag support cargo loads suspend trailer structure transfer loads to road

12 Product Architecture 12 Product Architecture สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย ชิ้นส่วนมาตรฐาน

13 Product Architecture 13

14 Product Architecture 14 Product Architecture สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการผลิต ศักยภาพในการจัดการ

15 Product Architecture 15 Product Architecture กระบวนการออกแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ 1. สร้างแผนผังของผลิตภัณฑ์ 2. จัดกลุ่ม 3. วางตำแหน่งคร่าวๆ 4. ระบุความเกี่ยวข้องกัน

16 Product Architecture 16 DeskJet Printer Schematic Flow of forces or energy Flow of material Flow of signals or data Store Output Store Blank Paper Enclose Printer Provide Structural Support Print Cartridge Position Cartridge In X-Axis Position Paper In Y-Axis Supply DC Power “Pick” Paper Control Printer Command Printer Connect to Host Communicate with Host Display Status Accept User Inputs Functional or Physical Elements

17 Product Architecture 17 Cluster Elements into Chunks Store Output Store Blank Paper Enclose Printer Provide Structural Support Print Cartridge Position Cartridge In X-Axis Position Paper In Y-Axis Supply DC Power “Pick” Paper Control Printer Command Printer Connect to Host Communicate with Host Display Status Accept User Inputs Paper Tray Print Mechanism Logic Board Chassis Enclosure User Interface Board Host Driver Software Power Cord and “Brick” Functional or Physical Elements Chunks

18 Product Architecture 18 Geometric Layout

19 Product Architecture 19 Incidental Interactions Enclosure Paper Tray Chassis Print Mechanism User Interface Board Logic Board Power Cord and “Brick” Host Driver Software Styling Vibration Thermal Distortion RF Interference RF Shielding


ดาวน์โหลด ppt 1 รูปร่างของผลิตภัณฑ์ Produce Architecture Chapter09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google