งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง –Bright-field microscope –Dark-field microscope –Phase-contrast microscope –Fluorescence microscopes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง –Bright-field microscope –Dark-field microscope –Phase-contrast microscope –Fluorescence microscopes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง –Bright-field microscope –Dark-field microscope –Phase-contrast microscope –Fluorescence microscopes

3 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กำลังขยายโดยทั่วไป 1000 – 2000 เท่า ภาพที่ได้จะเป็นภาพที่ทึบ พื้นหลังสว่าง ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุหลายอัน –parfocal microscopes remain in focus when objectives are changed กำลังขยายของภาพ = กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา x กำลังขยาย ของเลนส์ใกล้วัตถุ

4 รายละเอียดของภาพ (Resolution power) ความสามารถในการแยกจุด 2 จุดออกจาก กัน ความยาวคลื่นแสง shorter wavelength  greater resolution

5 กล้อง จุลทรรศน์ Eyepiece Arm Stage Condenser Base Objective Revolving nosepiece Mechanical stage Fine adjustment Course adjustment Binocular tube Illuminator

6 ความสามารถในการขยายภาพของ กล้องจุลทรรศน์ Resolution powerResolution power – ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการแยกจุด สองจุดที่อยู่ใกล้กัน R = 0.6 x /NA Numerical apertureNumerical aperture – ความสามารถของเลนส์ใกล้วัตถุในการเก็บ รวบรวมแสงที่หักเหภายในวัตถุ NA = n sin 

7 Working distance Low power High power

8 Working distance Oil Immersion

9 working distanceworking distance - ระยะระหว่างเลนส์ใกล้วัตถุ กับผิวของแผ่น กระจกปิด ตัวอย่าง หรือ ตัวอย่าง Objective lens Property Oil Immersion High powerLow powerScanning 0.18  m0.35  m0.9  m2.3  mResolution power (WL= 450 nm; blue light) 1.8-2.0 mm4 mm16 mm40 mmFocal length 0.1 mm0.5-0.7 mm4-8 mm17-20 mmWorking distance 1.25-1.40.55-0.650.250.1Numerical aperture 90-100x40-45x10x4xmagnification คุณสมบัติของเลนส์ใกล้วัตถุ คุณสมบัติของเลนส์ใกล้วัตถุ

10 Mechanical Lengths

11 Objective Specifications

12 The 3 Classes of Objectives Chromatic and Mono-Chromatic Corrections

13 Plan Objectives

14 กล้องพื้นหลังมืด (Dark-Field Microscope) ภาพที่เกิดจะสว่างกว่าพื้นหลัง ใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่มีชีวิต และไม่ ต้องการย้อมสี ns

15 Dark field microscope

16 Phase-contrast microscope Phase-contrast microscope ภาพที่เกิดจะแสดงให้เห็นความแตกต่าง โครงสร้างภายในที่เกิดจากการหักเหของ แสงที่แตกต่าง ใช้ในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิต โปร่งใสและไม่ต้องย้อมสี เพิ่ม annual diaphragm ใต้ condenser และ phase plate ใน objective lens wave length ~ 1/4 ของปกติ

17 Phase contrast microscope

18 Figure 2.10

19 Fluorescence Microscope ใช้แสง ultraviolet, violet หรือ blue light ตัวอย่างถูกย้อมด้วย สี fluorochromes ภาพที่เกิด ตัวอย่างหรือ ส่วนที่ถูกย้อมด้วยสี จะเรืองแสง และพื้นหลังจะมืด

20 Fluorescence Microscope

21 Fluorescence Microscope ภาพที่เกิดจากกล้อง Fluorescence Microscope

22 การเตรียมตัวอย่างและการย้อมสี เพิ่มความสามารถในการมองเห็นตัวอย่างให้ ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เห็นรูปร่างลักษณะของตัวอย่างได้ ชัดเจนขึ้น เก็บรักษาตัวอย่าง

23 Fixation หยุดกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ เป็นขั้นตอนที่รักษาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในตัวอย่าง ให้อยู่ในสภาพคงที่ เป็นการทำให้ตัวอย่างติดแน่นอยูบนแผ่นกระจกสไลด์ – โดยการใช้ความร้อน เป็นการรักษารูปร่างให้คงที่แต่ไม่รักษาโครงสร้าง ภายใน – โดยการใช้สารเคมี เป็นการรักษาโครงสร้างภายใน รูปร่าง เช่น Formaldehyde, Odmium tetroxide (Os 4 ), potassium permanganate, Glutaraldehyde

24 การทำให้แห้ง และย้อมสีแบบง่าย (dehydration and simple staining) สี (stain) – ทำให้สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในและ ภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแตกต่างจากพื้น หลัง การย้อมสีแบบง่าย – ใช้สีเพียงสีเดียว – เช่น สีเบสิค (basic dyes)

25 Electron Microscopy ใช้ลำแสงอิเล็คตรอนใน การสร้างภาพ ความยาวคลื่นแสงสั้น กว่าแสงทำให้ภาพที่ เกิดขึ้นมีรายละเอียด สูงขึ้น

26 Transmission Electron Microscope electrons scatter when they pass through thin sections of a specimen transmitted electrons (those that do not scatter) are used to produce image denser regions in specimen, scatter more electrons and appear darker

27 EM

28

29 Ebola

30 The Scanning Electron Microscope uses electrons reflected from the surface of a specimen to create image produces a 3-dimensional image of specimen ’ s surface features

31

32 Fly head

33

34 Confocal microscopy have extremely high resolution can be used to observe individual atoms

35 Confocal Microscopy confocal scanning laser microscope laser beam used to illuminate spots on specimen computer compiles images created from each point to generate a 3-dimensional image

36

37 Figure 2.30

38 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและ หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของ เซลล์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและ หน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของ เซลล์Molecule Sma ll Larg e Assembly of macromolec ule Biochemical Techniques

39 หลักการ คือ การทำให้เซลล์แตกเป็นชิ้นส่วน (Cell fractination) และเก็บชิ้นส่วน ของเซลล์มาศึกษา โดย 1. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) สามารถทำได้หลายวิธี คือ 1. การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenization) สามารถทำได้หลายวิธี คือ 1. โดยการบด (Pestle /Moltar) 2. การใช้คลื่นเสียง (Ultrasonic vibration) 3. การสับเป็นชิ้นๆ (Wareing bleden/ Potter homogenizers) 4. การทำให้แข็งตัวและละลาย (Freeze and Thaw) 5. การอัดด้วยความดันสูง (Deactivation) 6. การใช้สารเคมี (Chemical) 7. การใช้เอนไซม์ (Enzyme)

40 Homogenizer http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3C ellfractionation.gif

41 Ultrasonic vibration

42 Deep freezer

43 Gel Filtration http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/pr otein/proteinsb.htm

44 2. การแยกส่วนประกอบต่างๆ ออกจาก กัน (Separation of the homogenate) 1. การปั่นตกตะกอน (Centrifugation) - Gravity (g) - Gravity (g) - Relative centrifugal force (RFC) - Rate of sedimentation of components (size, shape, density of particle and solvent, speed)- Differential centrifugation (size, shape, density of particle and solvent, speed)- Differential centrifugation - Rate-zonal or density-gradient centrifugation

45 Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3C ellfractionation.gif

46 Differential Centrifigation http://www.freewebs.com/ltaing/chpt7.3C ellfractionation.gif

47 3. การแยกชิ้นส่วนของเซลล์ (Separation of biomolecules) 1. ความสามารถในการละลาย (Solubility) 2. ขนาด (size) - Centrifugation - Dialysis - Ultrafiltration - Gel filtration - SDS -PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)

48

49 Ultrafiltration

50 3. ประจุไฟฟ้า (Charge) Ion exchange chromatography Isoelectric focusing Electrophoresis 4. Biological properties Affinity of chromatography Immunoelectrophoresis Blotting - Southern blot (DNA) - Northern blot (RNA) - Northern blot (RNA) - Western blot (Protein) - Western blot (Protein) Chromatography อื่นๆ (paper. Gas, Thin-layer) PCR (Polymerase chain reaction)

51 Ion Exchange http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/pr otein/ion_exchange.jpg

52 Immunoelectrophoresi s http://www.haps.nsw.gov.au/edrsrch/edi mages/myeloma2.jpg

53 Southern blot เป็นเทคนิคที่ศึกษา DNA ที่ได้ทำการ แยกด้วย agarose gel electrophoresis

54 Northern blot เป็นเทคนิคที่ศึกษา RNA

55 Western blot

56

57 PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการเพิ่มปริมาณ DNA ที่ต้องการ ศึกษา โดยการใช้เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA ประกอบด้วยขั้นตอน 1. Denaturation เป็นการแยก สาย DNA จากสายคู่ให้เป็นสายเดี่ยว โดยใช้ความร้อน ประมาณ 90-95 o C 1. Denaturation เป็นการแยก สาย DNA จากสายคู่ให้เป็นสายเดี่ยว โดยใช้ความร้อน ประมาณ 90-95 o C 2. Annealing เป็นการลดอุณหภูมิลง เพื่อให้ Primer มาจับกับสาย DNA ต้นแบบ โดยใช้ความร้อน ประมาณ 50- 55 o C 3. Extension (primer extension, synthesis) โดยใช้ความร้อน ประมาณ 70-75 o C

58 Buffer Optimalization 10 mM Tris HCl, pH 8.310 mM Tris HCl, pH 8.3 50 mM KCl50 mM KCl 1.5 - 2.5 mM MgCl 21.5 - 2.5 mM MgCl 2 50 - 200 mM dNTP50 - 200 mM dNTP DNA template concentrationDNA template concentration Optional compoundsOptional compounds

59 Primer Considerations Primer lengthsPrimer lengths GC contentsGC contents Melting temperatureMelting temperature –T m = 2(T+A)+4(G+C) T m differenceT m difference 3’ and 5’ end considerations3’ and 5’ end considerations

60 PCR Principle

61


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้แสง –Bright-field microscope –Dark-field microscope –Phase-contrast microscope –Fluorescence microscopes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google