งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย. ปากชม นาด้วง เชียงคาน เมือง เลย วังสะพุง เอราวัณ ผาขาว หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง ท่า ลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย. ปากชม นาด้วง เชียงคาน เมือง เลย วังสะพุง เอราวัณ ผาขาว หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง ท่า ลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ปากชม นาด้วง เชียงคาน เมือง เลย วังสะพุง เอราวัณ ผาขาว หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง ท่า ลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ. หนองคาย จ. อุดรธานี จ. หนองบัวลำภู จ. ขอนแก่น จ. เพชรบูรณ์ จ. พิษณุโลก ทิศเหนือ ติดตํอกับ สปป.ลาว ทิศตะวันตก ติดตํอกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อำเภอหลํมเกำ จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอนครไทยอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อำเภอน้้าโสม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดตํอกับอำเภอน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอภูผามำน จังหวัดขอนแกํน และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ 90 ตำบลอำเภอตำบล 916 หมู่บ้าน 20 ชุมชนหมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 24 เทศบาลตำบล 75 อบต. 1 อบจ.

3 ข้อมูลประชากรจังหวัดเลย จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2544 เปรียบเทียบ ปี 2554

4 โครงสร้างประชากร ปี 2544 เปรียบเทียบ ปี 2554

5 - เวชกรรม 34 แห่ง - พยาบาล 72 แห่ง - เทคนิคการแพทย์ 3 แห่ง - แพทย์แผนไทย 1 แห่ง - สหคลินิก 2 แห่ง - ทันตกรรม 8 แห่ง - ผดุงครรภ์ชั้นสอง 4 แห่ง - กายภาพบำบัด 2 แห่ง - รพ.เอกชน 1 แห่ง - รพ.สต. ขนาดใหญ่ 8 แห่ง ขนาดกลาง 77 แห่ง ขนาดเล็ก 42 แห่ง - รพ.จิตเวชเลย ราชนครินทร์ - รพ.ค่ายศรีสองรัก - รพท. 1 แห่ง 402 เตียง - รพช. 12 แห่ง 90 เตียง 1 แห่ง 60 เตียง 2 แห่ง 30 เตียง 9 แห่ง 1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 2 ข้อมูลสถานบริการเอกชน ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข

6 ลำดับอำเภอรพ.สต.ขนาดเล็ก รพ.สต.ขนาดกลาง รพ.สต.ขนาดใหญ่รวม 1 เมืองเลย 313 319 2 นาด้วง 3205 3 เชียงคาน 59014 4 ปากชม 46010 5 ด่านซ้าย 76013 6 นาแห้ว 4105 7 ภูเรือ 4206 8 ท่าลี่ 4509 9 วังสะพุง 210517 10 ภูกระดึง 0505 11 ภูหลวง 2305 12 ผาขาว 1506 13 เอราวัณ 3508 14 หนองหิน 0505 รวม 42778127 ขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

7 ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งจังหวัด 3,677 คน ข้าราชการ 1,652 คน 44.9 % พนักงานราชการ 37 คน 1.0 % ลูกจ้างประจำ 342 คน 9.3 % ลูกจ้างชั่วคราว 1,646 คน 44.8 % เฉพาะ สสจ.เลย 147 คน ข้าราชการ 110 คน 74.8 % พนักงานราชการ 3 คน 2.1 % ลูกจ้างประจำ 10 คน 6.8 % ลูกจ้างชั่วคราว 24 คน 16.3 %

8 การเงินการคลังและการบริหาร

9 9 CUPก่อนปรับลด 5%หลังปรับลด 5% จำนวนเงินที่ลดลง รพท.เลย 231,669,211.79213,344,086.3118,325,125.48 รพช.นาด้วง 22,527,555.03 21,836,773.67 690,781.36 รพช.เชียงคาน 49,263,288.60 47,739,835.91 1,523,452.69 รพช.ปากชม 34,173,894.2133,019,728.64 1,154,165.57 รพช.นาแห้ว 12,433,031.46 12,192,796.20 240,235.26 รพช.ภูเรือ 21,478,405.32 20,848,949.00629,456.32 รพช.ท่าลี่ 28,114,679.19 26,970,523.27 1,144,155.92 รพช.วังสะพุง 86,123,736.00 82,864,314.95 3,259,421.05 รพช.ภูกระดึง 41,692,091.36 40,233,796.98 1,458,294.38 รพช.ภูหลวง 21,445,274.08 20,806,903.35 638,370.73 รพช.ผาขาว 35,074,813.92 33,514,077.52 1,560,736.40 รพร.ด่านซ้าย 47,320,627.00 45,433,836.25 1,886,790.75 รพช.เอราวัณ 34,027,517.6832,684,680.011,342,837.67 รวม 665,344,125.64631,490,302.0633,853,823.58 สรุปการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า ปีงบ 2555 หลังปรับลด 5%

10 โรงพยาบาล รวมรายได้ค่ารักษารายได้ UCรายได้ Non UC บาท% % % รพ.เชียงคาน33,813,76010026,240,20577.607,573,55622.40 รพ.ผาขาว27,299,73710024,258,01688.763,041,72211.14 รพ.ปากชม27,411,50110023,264,32584.874,147,17615.13 รพ.เอราวัณ26,375,76710022,595,61185.673,780,15514.33 รพ.ท่าลี่29,508,799 100 20,740,78170.298,768,01829.71 รพ.ภูหลวง18,389,625 100 15,311,64383.263,077,98216.74 รพ.นาด้วง16,397,064 100 14,020,94285.512,376,12114.49 รพ.ภูเรือ14,956,006 100 11,634,81477.793,321,19222.21 รพ.นาแห้ว8,338,001 100 6,576,12778.871,761,87421.13 รายได้โรงพยาบาลแยกตามสิทธิ ปี 2555 (ต.ค.54-มิ.ย.55)

11 โรงพยาบาล รวมรายได้ค่ารักษารายได้ UCรายได้ Non UC บาท% % % รพ.เลย362,853,848 100 203,646,429 56.12 159,207,419 43.88 รพ.วังสะพุง82,780,706 100 67,962,908 82.10 14,817,798 17.90 รพร.ด่านซ้าย45,999,984 100 34,203,537 74.36 11,796,447 25.64 รพ.ภูกระดึง31,540,878 100 25,931,047 82.21 5,609,831 17.79 รวมทั้งจังหวัด725,665,676 100 496,386,386 68.40 229,279,290 31.60 รายได้โรงพยาบาลแยกตามสิทธิ ปี 2555 (ต.ค.54 - มิ.ย.55) ต่อ

12 รายจ่ายโรงพยาบาลประเภทต่างๆ ปี 2555 (ต.ค.54 - มิ.ย.55) โรงพยาบาล รายจ่ายทั้งหมดค่าตอบแทน ยาเวชภัณฑ์&วัสดุ การแพทย์ ค่าสาธารณูปโภค บาท% % % % รพ.เชียงคาน62,959,964 100 10,327,24616.4016,367,65926.001,202,9421.91 รพ.ปากชม49,471,336 100 9,256,43418.7115,143,71630.61955,8191.93 รพ.นาด้วง46,004,081 100 4,318,9979.3916,367,65935.581,202,9422.61 รพ.เอราวัณ42,233,737 100 7,200,34817.0512,745,39030.18607,9851.44 รพ.ผาขาว 40,359,218 100 8,022,31219.8811,595,01728.73784,9721.94 รพ.ท่าลี่ 33,040,755 100 4,528,64613.718,996,10027.23883,6932.67 รพ.ภูหลวง 32,546,059 100 6,346,30919.506,458,83419.85613,0791.88 รพ.ภูเรือ 30,427,007 100 5,233,45517.206,867,89522.57319,4851.05 รพ.นาแห้ว 19,058,766 100 4,081,95121.422,063,43210.83493,8822.59

13 รายจ่ายโรงพยาบาลประเภทต่างๆ ปี 2555 ( ต. ค.54 - มิ. ย.55) ต่อ โรงพยาบาล รายจ่ายทั้งหมดค่าตอบแทน ยาเวชภัณฑ์&วัสดุ การแพทย์ ค่าสาธารณูปโภค บาท% % % % รพ.เลย 555,701,21810084,338,88815.18186,934,21333.6414,399,1902.59 รพ.วังสะพุง 115,328,84110016,593,77114.3929,239,46825.351,481,0281.28 รพร.ด่านซ้าย 74,048,95610010,449,69314.1118,827,75925.431,651,8572.23 รพ.ภูกระดึง 50,217,43510011,850,81423.6012,789,05725.47812,7111.62 รวมทั้งจังหวัด 1,151,397,372100182,548,86215.85344,396,19829.9125,409,5842.21

14 หน่วยบริการจำนวนเงิน(บาท)ร้อยละ สสจ. 68,147,444.789.74 รพท. 203,977,311.2229.15 รพช. 368,564,443.1452.68 รพ.สต. 58,948,528.228.43 รวม 699,637,727.36100 จำนวนเงินที่หน่วยบริการได้รับแยกระดับหน่วยบริการ หมายเหตุ ไม่รวมงบลงทุนไม่รวมเงินเดือน ไม่รวมเงิน ONTOP

15

16 รายการเงินที่จัดสรรเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ 1. งบตาม ยุทธศาสตร์ สป. 7,163,350.006,948,161.7697.00215,188.24 2. งบโครงการ พิเศษ จาก สป. 1,114,400.00613,303.0055.02501,397.00 3. งบพัฒนา รพ.สต.จาก สป. 16,098,000.008,259,117.3651.277,844,882.64 4. งบฟื้นฟูอุทกภัย9,015,000.009,007,433.7799.927,566.23 5. กรมสนับสนุน3,163,680.00880,400.0027.832,283,280.00 6. กรมอนามัย28,260.0012,830.0045.4015,430.00 7. อย.429,336.00404,861.5094.3024,474.50 รวม 37,012,326.0026,120,107.3970.5710,892,218.61

17 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เบิกได้ร้อยละ 70 ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย และตรวจสอบเอกสาร คาดว่า จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม 2555

18 ความก้าวหน้างบลงทุน สสจ.เลย

19 รายการวงเงินเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ครุภัณฑ์ DPL29,856,000-- ตึกผู้ป่วย 144 เตียง (งบ 61,600,000) 12,320000--12,320,000 อาคารพักพยาบาล รพ.เลย 25,780,0009,435,4803716,344,520 อาคารพักพยาบาล รพ.วังสะพุง 22,222,3004,080,9221818,141,378 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.หนองหิน 10,200,000-- 1. งบผูกพัน ปี 2554

20 รายการวงเงินเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ก่อสร้าง สอ.ทดแทน (แก่งม่วง,นาแขม) 4,934,0003,417,955691,516,645 ปรับโฉมบริการ ด้านหน้า (ผาขาว/ด่านซ้าย) 320,000216,25068103,750 รวม105,632,30017,150,6071688,481,693 1. งบผูกพัน ปี 2554 ( ต่อ )  รายการปรับโฉมบริการด้านหน้า จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือน กันยายน 2555  ส่วนรายการอื่น ๆ จะขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปี และได้มีการวางใบ PO แล้วทั้งหมด

21 รายการวงเงินเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ ครุภัณฑ์รพ.สต. ขนาดใหญ่ 315,000222,70070.792,300 ครุภัณฑ์ศูนย์ สุขภาพ ชุมชนกุด ป่อง 1,302,630188,00014.41,114,630 *ครุภัณฑ์ รพช.ใหม่ (หนองหิน) 3,596,0001,260,01035.02,335,990 ระบบไฟฟ้า รพ.หนองหิน 1,209,500527,21043.6682,290 * ระบบประปา รพ.หนองหิน 2,000,000-- ถนนคอนกรีต รพ.หนองหิน 900,000-- 2. งบครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปี 2555

22 รายการวงเงินเบิกจ่ายร้อยละคงเหลือ *ปรับปรุงอาคาร สสจ.เลย 500,000-- *อาคาร ผู้ป่วยนอก รพ.วังสะพุง 43,038,5002,540,8005.940,497,700 รวม 52,861,6304,738,7209.048,122,910 2. งบครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปี 2555( ต่อ ) * หมายถึง รายการที่จะขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปี (4 รายการ ) และมี 4 รายการ ที่จะเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้น ภายใน ปี 2555

23 สถานการณ์การเงินการคลัง

24 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio (เท่า) ≥ 1.5 ในจังหวัดเลย มี 5 รพ.ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.นาด้วง รพ.เชียงคาน รพ.วังสะพุง รพ.ท่าลี่ และ รพ.ผาขาว

25 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio (เท่า) ≥ 1.0 ในจังหวัดเลย มี 7 รพ.ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.เลย รพ.นาด้วง รพ.เชียงคาน รพ.ท่าลี่ รพ.วังสะพุง รพ.ผาขาว และ รพ.เอราวัณ

26 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน Cash Ratio (เท่า) ≥ 0.8 ในจังหวัดเลย มี 7 รพ.ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.เลย รพ.นาด้วง รพ.เชียงคาน รพ.ท่าลี่ รพ.วังสะพุง รพ.ผาขาว และ รพ.เอราวัณ

27 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินตามดัชนีแสดงฐานะการเงิน 7 ระดับ ในจังหวัดเลย มี 6 รพ. มีความเสี่ยงทางการเงินอยู่ในระดับ 6,7 คือ รพ.ปาก ชม รพ.นาแห้ว รพ.ภูเรือ รพ.ภูกระดึง รพ.ภูหลวง และ รพ.ด่านซ้าย

28 การเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินรายหน่วยบริการ ระดับความเสี่ยง 7 ระดับ จังหวัดเลย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555(ไตรมาส 3) หน่วยบริการCRQRCashNWC NI+Depleciation Liquid Index Status Index Survive Index Risk Scoring 1.เลย,รพท.1.101.092.158,669,780.71(9,320,037.37)1124 2.นาด้วง,รพช.1.701.471.769,032,663.27(2,029,186.89)0101 3.เชียงคาน,รพช.2.502.323.2840,555,130.78(864,797.55)0101 4.ปากชม,รพช.0.750.35(0.04)(6081840.79)(8,209,075.58)3227 5.นาแห้ว,รพช.1.320.37(0.87)1,681,279.20(2,118,662.96)3126 6.ภูเรือ,รพช.0.820.41(0.42)(1,697,228.03)(1,860,567.52)3227 7.ท่าลี่,รพช.2.572.102.0119,405,799.1312,595,091.180000 8.วังสะพุง,รพช.2.211.381.3142,106,515.6015,129,668.440000 9.กระดึง,รพช.1.050.43(1.67)921,061.59(2,935,072.67)3126 10.ภูหลวง,รพช.0.370.11(0.30)(11,963,391.08)(4,009,359.78)3227 11.ผาขาว,รพช.2.161.602.1516,407,380.095,640,270.790000 12.ด่านซ้าย,รพร.0.820.50(0.70)(5,010,761.07)(6,078,501.18)3227 13.เอราวัณ,รพช.1.481.121.1610,175,131.3820,373.041001

29 ระบบบริการ SERVICE PLAN

30 ศสม.เมือง (P1) ศสม.เมือง (P1) จำนวน 127 แห่ง ขนาด ใหญ่ 8 แห่ง ขนาด กลาง 77 แห่ง ขนาดเล็ก 42 แห่ง รพท.(S) รพช. ใหญ่ (F1) รพช. กลาง (F2) รพช. เล็ก (F3) ระดับสถานบริการ ระดับปฐมภูมิ รพ.สต. (P2) ระดับตติยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ( รพท. เลย 402 เตียง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดกลาง ) จำนวน 10 แห่ง ( รพ. ภูกระดึง (60 เตียง ) รพ. เชียงคาน ท่าลี่ ปากชม ภูเรือ นาแห้ว นาด้วง ผา ขาว ภูหลวง เอราวัณ (30 เตียง ) รพ. เลย (2 แห่ง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดเล็ก ) จำนวน 1 แห่ง ( รพ. หนองหิน 10 เตียง ) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. ขนาดใหญ่ ) จำนวน 1 แห่ง ( รพ. วังสะพุง 90 เตียง ) การจัดระดับสถานบริการ ของจังหวัดเลยตาม SERVICE PLAN รพช. แม่ข่าย (M2) ระดับทุติยภูมิ ( รพช. แม่ข่าย ) ( รพร. ด่านซ้าย 60 เตียง )

31 ปา ก คา ด โซ่ พิ สัย F2 -รพ.วังสะพุง ระดับ F1 ปี 2559 ยกระดับเป็น M2 -รพ.เชียงคาน ระดับ F2 ปี 2559 ยกระดับเป็น M2 -รพ.หนองหิน ระดับ F3 ปี 2557 ยกระดับเป็น F2

32 โรงพยาบาลประชากร จำนวนเตียง ปัจจุบัน ปี พ.ศ. รวมเตียง ทั้งหมด 25562557255825592560 เลย 119,607 4020240058484 ด่านซ้าย 50,619 6000000 วังสะพุง 110,243 90003000120 เชียงคาน5967630 000060 หนองหิน 24196 -030000 ปากชม 39,541 3000000 นาด้วง 25,695 3000000 นาแห้ว 11,247 3000000 ภูเรือ 21253 3000000 ท่าลี่ 27,476 30 00006060 ภูกระดึง 33,936 60000006060 ภูหลวง 23,824 30000003030 ผาขาว 41,032 30 00006060 เอราวัณ 34,200 3000000 รวม622,5458829054300581,124 จำนวนเตียง ต่อ ประชากร ปี 2556 (882 เตียง) = 1 : 706 ปี 2560 (1,024 เตียง) = 1 : 608

33 รายการ ปีงบประมาณ รวม 255725582559 สิ่งก่อสร้าง 412,320,40011,049,80028,227,500451,597,700 ครุภัณฑ์ (รพ.) 67,709,70012,148,0002,838,00082,695,700 ครุภัณฑ์ (รพ.สต.) 1,401,60020,148,00021,462,00055,626,000 รวมทั้งหมด 481,431,70043,345,80052,527,500589,919,400

34 บุคลากรควรมีมีอยู่ขาด แผนเพิ่มบุคลากร 25562557255825592560 แพทย์ 249961532736304133 ทันตแพทย์ 79374299888 เภสัชกร 945836566613 พยาบาลวิชาชีพ 1,1891,0181712340 5612 นักเทคนิคการแพทย์ 40281222233 นักกายภาพบำบัด 46222445555 นักรังสีการแพทย์ 135811222 นักกิจกรรมบำบัด 51411011 นักจิตวิทยาคลินิก 100 22222 นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 50511111 นักการแพทย์แผนไทย 2662044444 นักวิชาการสาธารณสุข 2812651833444 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 135811222 นักวิชาการทันตสาธารณสุข 160 33334 จพ. เวฃกิจฉุกเฉิน 6719488810 12

35 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล

36

37 แสดงจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลตามลำดับขั้น

38 แสดงสถานการณ์การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามลำดับขั้น แยกรายโรงพยาบาล ยกระดั บสู่ขั้น 2 ในปี 55 ธำรง ขั้น 2 ในปี 55

39 แสดงผลการประเมินคุณภาพงานบริหารการพยาบาลตาม มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550 เป้าหมายสถานบริการทุก แห่งต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ≥ ร้อยละ 50

40 กระบวนการพัฒนา ประเมินและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ภายในโรงพยาบาล เชื่อมโยงมาตรฐาน HA พัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่อง (COC) การบริหารยา ระดับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ทุกแห่งอยู่ในระดับ ๒ เครือข่าย พัฒนา คุณภาพการพยาบาล พัฒนาสู่การรับรอง LA อยู่ระหว่างรอผลการ รับรอง(รพ.เชียงคาน และผาขาว) ได้รับการรับรองLA ได้แก่ รพ.เลย รพ.เอราวัณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการฯ มีการประชุมสม่ำเสมอ เครือข่ายเภสัชกร เชื่อมโยงประเด็นสู่ drug safety เครือข่ายทันตแพทย์มีการประเมินคลินิก ทันตกรรมคุณภาพการดูแลรักษาและ เชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA เครือข่ายวิชาชีพ (ทันตแพทย์ เภสัชกร )

41 กระบวนการพัฒนา พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย/ ประชุมวิชาการทบทวนผู้ป่วย พัฒนาระบบสารสนเทศ (Refer link) เครือข่ายส่งต่อ รพ.เลย เป็นแม่ข่าย ออกแบบและเชื่อมโยงระบบการดูแล ผู้ป่วยกับโรงพยาบาลชุมชน เครือข่าย การดูแลผู้ป่วย (palliative,CA,NB) พัฒนาคู่มือการดำเนินงาน IC ระดับ จังหวัด อยู่ระหว่างการหารือการทำศูนย์ sterile เครื่องมือประเภทเครื่องยาง เครือข่าย IC/ จ่ายกลาง

42 กระบวนการพัฒนา เครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน เชื่อมโยงการ พัฒนาระหว่าง เครือข่ายวิชาชีพ วิชาการ - อบรมการบริหาร ความเสี่ยงเบื้องต้นใน โรงพยาบาล -อบรมทักษะการเป็น ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน -อบรมการประยุกต์ใช้ มาตรฐานLA.การควบคุม คุณภาพเครื่องมือ รวบรวมเรื่องเล่า,CQI สู่เครือข่าย R2R จุดเน้น คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ระดับจังหวัดร่วม เยี่ยมเรียนรู้ รพ. ความเข้มแข็งของ ผู้ประสานงาน คุณภาพรพ./ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

43 คุณภาพบริการด้าน มาตรฐานความปลอดภัย ด้านยาและการใช้ยา

44 ยาที่มีการทำ DUE ARBsStatinsPPIs COX-2 selective inhibitors รพ.เลย Candesartan (NED) Pravastatin (NED) Lansoprazole (NED) Celecoxib, Etoricoxib(NED) รพร.ด่านซ้าย มี Losartan (ED) รายการเดียว Atorvastatin (NED) มี Omeprazole(ED) รายการเดียว ไม่มีรายการยาในกลุ่มนี้ รพ.ท่าลี่ รพ.วังสะพุง มี simvastatin(ED) รายการเดียว รพ.เชียงคาน รพ.นาแห้ว รพ.ภูหลวง รพ.ภูกระดึง รพ.นาด้วง ไม่มีรายการยา กลุ่มนี้ในบัญชีรพ. รพ.ปากชม รพ.ผาขาว รพ.ภูเรือ รพ.เอราวัณ ตารางรายการการใช้ยา 4 กลุ่มของโรงพยาบาลในจังหวัดเลย

45 ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาจังหวัดเลย ลำดับกลุ่มยา มูลค่าการใช้ยามูลค่าการใช้/เดือน มูลค่า ลดลง ลด/ เพิ่ม ก่อนทำ DUE หลังทำ DUE ก่อนทำหลังทำ 1ยากลุ่ม Statin1,564,385955,835130,365106,20321,462 ลด 18.5% 2ยากลุ่ม ARBs2,587,185 1,128,94 5 215,598125,43890,160 ลด 41.82 % 3 ยากลุ่ม Selective COX-II inhibitors 1,712,546617,814142,71268,64674,066 ลด 51.9% 4ยากลุ่ม PPIs1,007,265345,18483,93838,35345,858 ลด 54.31 %

46 สรุป ในปี 2555 การใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ (NED) ของยา 4 กลุ่มรวมกัน มูลค่าการใช้ยา ลดลงจาก ปี 2554 เท่ากับ 55.6%

47

48 ร้อยละการถูกปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วย 4 ระดับ ภาพรวมจังหวัด/เขต เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2554 และ 2555 ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม – มิถุนายน )  จากภาพข้างบนจะเห็นได้ว่าในปี 2555 ยังมีการปฏิเสธการส่งต่อทุกระดับ ต้องประสาน รพ.ปลายทางหลายแห่ง ซึ่งสามารถประสาน รพ.ปลายทาง เพื่อรับจาก รพ. ต้นทางสำเร็จทุกราย

49 การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน  ผู้ป่วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน(สีแดง) มาโรงพยาบาลด้วยระบบ EMS ปี 2555 ร้อยละ 17.45 (ปี 2554 ร้อยละ 10.40)  มีการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 61.79 ระดับประเทศ 70.10  มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) จังหวัดเลย จำนวน 6 ครั้ง  มีแผนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเลย โดยจัดหารถปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ FR จำนวน 30 คัน (เทศบาล/อบต.)  มีการมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัคคีภัย ในอาคารสูงร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 อุดรธานี

50

51 โรงพยาบาล เกณฑ์ CMI ค่า CMI การแปรผล CMI ปี 2555 ปี 2553ปี 2554 ปี 2555 (6 เดือน) เลย 1.0-1.41.311.41.5641สูงกว่าเกณฑ์ วังสะพุง 0.6-0.80.60.590.6223อยู่ในเกณฑ์ ด่านซ้าย 0.5-0.70.68 0.6834อยู่ในเกณฑ์ ภูกระดึง 0.5-0.70.540.490.5722อยู่ในเกณฑ์ เอราวัณ 0.4-0.60.76550.78010.7298สูงกว่าเกณฑ์ เชียงคาน 0.4-0.60.57970.7240.6535อยู่ในเกณฑ์ ปากชม 0.4-0.60.57480.63260.584อยู่ในเกณฑ์ ท่าลี่ 0.4-0.60.52410.55260.571อยู่ในเกณฑ์ ภูหลวง 0.4-0.60.59470.52330.5606อยู่ในเกณฑ์ ผาขาว 0.4-0.60.58560.58720.5597อยู่ในเกณฑ์ นาด้วง 0.4-0.60.45890.52430.511อยู่ในเกณฑ์ ภูเรือ 0.4-0.60.49250.49140.4964อยู่ในเกณฑ์ นาแห้ว 0.4-0.60.46140.4620.5022อยู่ในเกณฑ์ CMI (Case Mixed Index)

52 ค่า CMI กลุ่ม โรงพยาบาลทั่วไป ค่าเฉลี่ย CMI รพท. น้อยกว่า 300 เตียง = 0.8-1.2 ค่าเฉลี่ย CMI รพท. 300 เตียงขึ้นไป = 1-1.4 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ = 1.23

53 ค่า CMI กลุ่ม รพ. 90 เตียง ค่า CMIที่ใช้เป็นฐาน 0.6-0.8

54 ค่า CMI กลุ่ม รพ. 60 เตียง ค่ากลางประเทศ 0.5-0.7

55 ค่า CMI กลุ่ม รพ. 30 เตียง ค่ากลางประเทศ 0.4-0.6

56 อำเภอรพ.แม่ข่าย ภาพรวมค่าเฉลี่ย OP-visit หมายเหตุ เมืองเลยเลย1.69 หน่วยบริการปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์ OP visit >0.88 จำนวน 126 แห่ง ตก เกณฑ์ 1 แห่ง คือ รพ.สต.นากระเซ็ง อ.ท่าลี่ (0.82) นาด้วง 1.46 เชียงคาน 2.38 ปากชม 3.05 ด่านซ้าย 1.42 นาแห้ว 1.28 ภูเรือ 1.29 ท่าลี่ 1.88 วังสะพุง 2.56 ภูกระดึง 1.86 ภูหลวง 1.63 ผาขาว 1.99 เอราวัณ 1.51 หนองหินภูกระดึง15.05 รวมทั้งจังหวัด 2.00 OP Visit (ก.ค.54-มิ.ย.55)

57

58

59 อัตราความชุกของโรคDM/HT/DM-HT จังหวัดเลยปี 2552-2555 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย ร้อย ละ ระดับประเทศ NHES ปี 52 DM= 6.9,HT= 21.4

60 ร้อย ละ ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย อัตราการเกิดโรค DM-HT จังหวัดเลย ปี 2551 – 2555 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

61 Acute MI - กำหนดนโยบายเพื่อ ปรับ พฤติกรรม - ดูแลคนให้มีวิถีชีวิตดี การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์. ในชุมชน/ องค์กร ประชาชน สื่อมวลชน ภาครัฐ อปท. NGO รณรงค์ ประชาสัมพันธ์. ในชุมชน/ องค์กร ประชาชน สื่อมวลชน ภาครัฐ อปท. NGO การสนับสนุน/R&D - case manager / system manager/กลุ่มวิชาชีพ/อสม. - ระบบข้อมูล /ระบบรายงาน - บริหารจัดการ - NCD board - วิจัยพัฒนา - KM/R&D - รพท. - รพช. - รพ.สต. - สสอ. - สสจ. 7.1 % คัดกรอง DM/HT 7.2 % คัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน 7.3 % ตำบลจัดการ สุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย 3. ลดการเกิดโรค - pre DM DM - pre HT HT 2. ลดภาวะแทรกซ้อน - ลดตาบอด - ลด CKD - ลดสูญเสียเท้า 1. ลดตาย 4.% Good Control - DM - HT 5. พฤติกรรม 3อ 2ส 6. หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ลดโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ชุมชนเข้มแข็ง - จัดทำ SRM - แผน อปท. - เตรียมกลุ่ม เป้าหมาย - แผนเฝ้าระวัง - มาตรการสังคม - การสื่อสาร รพ.สต. อปท. อสม. แกนนำชุมชน การเฝ้าระวัง/ จัดการโรค - คัดกรองประชาชน - คัดกรองผู้ป่วย - จัดตั้งคลิน DPAC DM/HT Stroke STEMI รพ.สต. รพช. รพศ./รพท. ศูนย์วิชาการกรม Outcome Output Impact Stroke กระบวนการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดเลย

62 บุคคล ครอบครัว รับรู้ ข่าวสาร ตระหนักในการดูแลตนเอง ชุมชนสร้างนโยบายสุขภาพสาธารณะ สร้างภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมเอื้อต่อสุขภาพ เสริมพลังชุมชน ระบบสุขภาพการออกแบบระบบบริการ (กลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย) สนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบข้อมูล ภาคีเครือข่ายสนับสนุน พร้อมร่วมมือกับชุมชน ทีมสุขภาพที่มีความพร้อมและกระตือรือล้น ผลลัพธ์สุขภาพของประชากรดีขึ้น การบริหารจัดการที่เป็นระบบ (System Management)

63 ผลการดำเนินงาน

64 ร้อยละของการตรวจคัดกรอง DM–HT จังหวัดเลย ปี 2548 – 2555 ร้อย ละ ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย

65 ร้อยละผลการคัดกรอง DM,HT จำแนกตามสภาวะสุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2552 - 2555 ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย ร้อยละ คัดกรอง HT คัดกรอง DM

66 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงป่วยเป็นเบาหวาน ปี 2553 – 2555 ปี 2553ปี 2554ปี 2555 กลุ่มเสี่ยงสูง ทั้งหมด 24,87926,02324,629 ผู้ป่วยรายใหม่2,99516024,362 ร้อยละ12.046.164.13 เกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 5

67 ปี 2553 ปี 2554ปี 2555 กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด37,94742,08951,578 ผู้ป่วยรายใหม่4,2912,2631,339 ร้อยละ11.315.382.60 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงสูงป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ปี 2553 – 2555 เกณฑ์ไม่ เกินร้อยละ 10

68 ที่มา : 21 File /รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย ร้อยละความครอบคลุมการให้บริการ Secondary Prevention ใน ผู้ป่วย DM,HT จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2553 - 2554 Pt HT Pt DM ร้อยละ

69 Pt DM Pt HT ที่มา 21 file/รง.ประจำเดือน DM-HT จังหวัดเลย ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล,ความดันได้ และผล LDL<100 mg% จังหวัดเลย ปี 2553-2555 ร้อยละ

70 ที่มา : 21 File / รง.ประจำเดือน DM-HTจังหวัดเลย สัดส่วนของผู้ป่วย DM,HT ที่มารับการรักษาที่ รพ./รพ.สต. จังหวัดเลย ปี 2554 - 2555 ร้อยละ Pt HT

71 อัตราเพิ่มของผู้ป่วย DM, HT ที่มารับบริการที่ รพ.สต. โรคปี 2554ปี 2555เพิ่ม(ร้อยละ) DM4,3705,337967 (22.1) HT3,6785,5681,890 (51.4)

72 ผลลัพธ์การดำเนินงาน KPIผลงาน (ร้อยละ) ผู้ป่วย DM มีระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุม ได้ เพิ่มขึ้น 1.01 ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตได้เพิ่มขึ้น 0.54 ผู้ป่วยDM HT ได้รับการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน DM - ไต 60.13 - ตา 62.88 - เท้า 65.89 HT - ไต 60.04

73 ผลลัพธ์การดำเนินงาน KPI ผลงาน ( ร้อยละ ) หมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพ ดี วิถีชีวิตไทย เพิ่มเป็น 2 แห่ง / รพ. สต. และไม่น้อย กว่า 1 แห่ง / รพช. 123.97 รพ. สต. ขนาดใหญ่ ผ่านเกณฑ์ตำบล จัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ตามมาตรฐานที่กำหนด ดี = 11.11 ดีมาก = 77.78 ดีเยี่ยม = 11.11 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับ ยา Streptokinase หรือได้รับการ ส่งต่อฯ 61.11

74 ผู้ป่วย STEMI 72 ราย - ได้รับยา SK 44 ราย( 61.11 %) - ได้รับยา SK แล้วเสียชีวิต 4 ราย - เสียชีวิตโดยไม่ได้รับ SK 7 ราย - ส่งต่อ 3 ราย Door to needdle time ภายใน 30 นาที = 21 ราย - ค่าเฉลี่ย = 40.84 นาที ผู้ป่วย STEMI 72 ราย - ได้รับยา SK 44 ราย( 61.11 %) - ได้รับยา SK แล้วเสียชีวิต 4 ราย - เสียชีวิตโดยไม่ได้รับ SK 7 ราย - ส่งต่อ 3 ราย Door to needdle time ภายใน 30 นาที = 21 ราย - ค่าเฉลี่ย = 40.84 นาที เครือข่ายโรคหัวใจ

75 ผู้ป่วย Stroke 311 ราย - Stroke Fast Track 45 ราย - ได้รับThrombolytic Agent 45 ราย : มีภาวะแทรกซ้อนจากยา 3 ราย : เสียชีวิต 2 ราย (โรค=1,Bleed=1) Door to needdle time = 1 ชม. ผู้ป่วย Stroke 311 ราย - Stroke Fast Track 45 ราย - ได้รับThrombolytic Agent 45 ราย : มีภาวะแทรกซ้อนจากยา 3 ราย : เสียชีวิต 2 ราย (โรค=1,Bleed=1) Door to needdle time = 1 ชม. เครือข่าย Stroke

76 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มีนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีงบประมาณในการดำเนินงาน มีทีมงานทุกระดับที่เข้มแข็ง ชุมชน/ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน

77 ปัญหา/อุปสรรค  ระบบข้อมูล การออกรายงาน การประมวลผล ยังไม่ครบถ้วน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีน้อย  การตรวจคัดกรองส่วนใหญ่ดำเนินงานในไตรมาส ที่ 3,4 ทำให้ผลงานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และการจัดกิจกรรมบริการลดเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครอบคลุม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และยังไม่มีการติดตามประเมินผล อย่างจริงจัง

78 ข้อเสนอแนะ  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้สามารถนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน  เร่งรัดการตรวจคัดกรองDM-HTให้แล้วเสร็จไม่เกิน กลางไตรมาส 2  เน้นการดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผล อย่างจริงจัง / ต่อเนื่อง  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้สามารถนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน  เร่งรัดการตรวจคัดกรองDM-HTให้แล้วเสร็จไม่เกิน กลางไตรมาส 2  เน้นการดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย และมีการติดตามประเมินผล อย่างจริงจัง / ต่อเนื่อง

79 แนวทางการพัฒนาในปี 2556  พัฒนาศักยภาพของ จนท.ทุกระดับ  พัฒนาระบบข้อมูล  พัฒนาระบบการติดตาม กำกับและประเมินผล  พัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง  พัฒนาระบบส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนา System Manager / Case Manager ระดับอำเภอ ตำบล  พัฒนาศักยภาพของ จนท.ทุกระดับ  พัฒนาระบบข้อมูล  พัฒนาระบบการติดตาม กำกับและประเมินผล  พัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง  พัฒนาระบบส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนา System Manager / Case Manager ระดับอำเภอ ตำบล

80 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

81

82 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

83 หมู่บ้าน อสม. เฝ้าระวัง ร้อยละ100 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัด กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ภาพรวมของจังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภอฯ ผ่านเกณฑ์ ปี 2555 ร้อยละ 85.17 และ SRRT อำเภอผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  รพ.สต.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านระบาดวิทยา โรคติดต่อ 5 มาตรฐาน ร้อยละ 78.78 อำเภอ เป้าหมาย 60% self assessment = 85.17% ตำบล SRRT ตำบลเป้าหมาย 127 ทีม ( ร้อยละ 100 )

84 การดูแลปัญหาสุขภาพจิต

85 จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามดูแลตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2553 – 2555 ข้อมูลพื้นฐาน/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 25532554 2555 (ตค.54-กค.55) ผู้พยายามทำร้ายตัวเอง198202183 ผู้ทำร้ายตัวเองซ้ำ3217 อัตราการติดตามดูแล ผู้พยายามฆ่าตัวตาย เป็นไปตามเกณฑ์ 100 สถานการณ์อัตราการฆ่าตัวตายจังหวัดเลย

86 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องชุมชน เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจหลังภัยน้ำ ท่วม (28 ก.พ.55) อบรมแพทย์เวชปฏิบัติ ทั่วไปใน รพช. ทุกแห่ง เรื่องการวินิจฉัยและรักษา โรคซึมเศร้า(8 ส.ค.55) อบรมพัฒนาสุขภาพจิต ครอบครัวบ้านกุดวรรค์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย (20 เมษายน 55) ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิต ชี้แจงแผนการ ดำเนินงาน แนวทางการคัดกรอง และดูแลผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้มีภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ในผู้สูงอายุ (10 พ.ค.55) อบรมหลักสูตร การช่วยเหลือเยียวยา จิตใจ ผู้ประสบภาวะ วิกฤติน้ำท่วม (30-31 ก.ค.55) ออกนิเทศติดตามงานสุขภาพ ระดับอำเภอ 14 อำเภอ (28 พ.ค.-18 มิ.ย.55) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุขภาพจิตผ่านสื่อ วิทยุชุมชน(19มิ.ย.55) ผลการดำเนินงานสุขภาพจิต ปี 2555

87 การดูแลสุขภาพแม่และเด็กและผู้สูงอายุ

88 ระบบและกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งแห่งครอบครัวระดับทอง

89 ผลลัพธ์เป้าหมาย ผลงาน 25542555 Birth Asphyxia ไม่เกิน 30 /พัน การเกิดมีชีพ 14.50 7.23 Low Birth weight ไม่เกินร้อยละ 7 7.68 7.56 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง เดียว 6 เดือน ร้อยละ 25 44.97 50.96 เด็กแรกเกิด-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90 99.74 กำลัง ดำเนินการ มารดาที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 16.09 18.72 ผลการดำเนินงาน รพ.สายใยรัก ฯ จังหวัดเลย ปี 2554-2555

90 โรงพยาบาลผ่านการประเมินหมายเหตุ โรงพยาบาลเลยระดับทองประเมินปี 2551 โรงพยาบาลภูเรือระดับทอง ประเมินปี 2551 โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชด่านซ้าย ระดับทอง ประเมินปี 2551 โรงพยาบาลเอราวัณระดับทอง ประเมินปี 2552 โรงพยาบาลผาขาวระดับทอง ประเมินปี 2552 โรงพยาบาลวังสะพุงระดับทองประเมินปี 2552 โรงพยาบาลเชียงคานระดับทองประเมินปี 2553 โรงพยาบาลท่าลี่ระดับทองประเมินปี 2553 โรงพยาบาลภูหลวงระดับทองประเมินปี 2554 โรงพยาบาลนาด้วงกำลังขอรับการประเมิน โรงพยาบาลนาแห้วกำลังขอรับการประเมิน โรงพยาบาลปากชมยังไม่ได้รับการประเมิน โรงพยาบาลภูกระดึงยังไม่ได้รับการประเมิน โรงพยาบาลที่ผ่านโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง จังหวัดเลย

91 การจัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ

92 ตัวชี้วัดหน่วยวัด ผลการดำเนินงาน (ปี) 255325542555 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ คุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6/14 (42.85%) 11/14 (78.57%) 11/14 (78.57%) ตำบลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์ ด้านการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care:LTC) อย่างน้อย 2 ตำบล ตำบล 1 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ 100 % 1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง 100% 2 ต.กุดป่อง อ.เมือง ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว 100% ผลการดำเนินงานการจัดตั้งและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ปี 2553-2555

93 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

94 กระบวนการกำกับดูแลมาตรฐานและ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปราศจาก การปนเปื้อนและเป็นไปตามมาตรฐาน

95 ตัวชี้วัดหน่วยนับ 1.การกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย นมโรงเรียน ณ แหล่งผลิต 1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 1.2 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต เพื่อ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐาน ครั้ง/ปี 2 ครั้ง 2. ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ณ แหล่งผลิต 2.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว(แห่งที่ผ่าน/แห่ง ที่ตรวจ) 2.2 เก็บตัวอย่างผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ณ สถานที่ผลิต(จำนวน ตัวอย่างที่ผ่าน/ตัวอย่างที่เก็บ) 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เส้น ก๋วยเตี๋ยว(จำนวนตัวอย่างที่ผ่าน/ตัวอย่างที่เก็บ) แห่ง ตัวอย่าง 0/1 1/1 7/7 3. เฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ผลการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานตามแผนของพื้นที่

96 ตัวชี้วัดหน่วยนับ 3. เฝ้าระวังความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร ณ สถานที่จำหน่าย 3.1 ร้อยละความปลอดภัยของอาหารจากสารปนเปื้อน และน้ำมันทอดซ้ำ ร้อยละ 99.32 4. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค/น้ำแข็ง(ในสภาวะปกติ) 1) ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็ง - จำนวนสถานที่ตรวจผ่าน/จำนวนสถานที่ที่ตรวจ - ร้อยละตัวอย่างที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ 2) การเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท - จำนวนสถานที่ตรวจผ่าน/จำนวนสถานที่ที่ตรวจ - ร้อยละตัวอย่างที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ 3) การดำเนินการตามกฎหมาย - ร้อยละการดำเนินการหากพบการกระทำผิด 4) รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค(ทุกไตรมาส) แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ ครั้ง 11/11 100 46/46 100 4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ผลการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานตามแผนของพื้นที่

97 ตัวชี้วัดหน่วยนับ 5. การดำเนินงานที่เป็นปัญหาของจังหวัด 5.1 ความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง - ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง - สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยงที่มีชื่อไม่ซ้ำกับ เครื่องสำอางที่เคยประกาศและวิเคราะห์ผลแล้ว 6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้บริโภค แห่ง ตัวอย่าง ครั้ง 79 8 2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ผลการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานตามแผนของพื้นที่

98 กระบวนการพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

99 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2555) การดำเนินงาน 1.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จำนวน 6 แห่ง - สปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง - นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง 2. อำเภออื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับ จังหวัด 2. สำรวจสถานประกอบการที่มีความพร้อมให้ เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาเพื่อขอรับรอง มาตรฐาน 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้ยื่น ขอรับการรับรองมาตรฐาน 4. ยังไม่มีสถานประกอบการยื่นขอรับรอง มาตรฐาน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้คุณภาพมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด

100 การส่งเสริมการใช้บริการแผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

101 ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้วย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

102 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน/ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน(ต.ค.54-มิ.ย.55) 1.ผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผน ไทยและหรือการแพทย์ทางเลือก(ไม่น้อย กว่าร้อยละ10) 1. โรงพยาบาลเลย ร้อยละ 3.9 2. โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 3.9 3. รพ.สต. ร้อยละ 15 2. มูลค่าการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการ สาธารณสุข (เกณฑ์ รพศ.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 รพท.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 รพช./รพ.สต. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 1. โรงพยาบาลเลย ร้อยละ 0.1 2. โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 0.5 3. รพ.สต. ร้อยละ 1.7 มีจำนวนผู้ป่วยรับบริการด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น

103 ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 1. การจัดสรรงบที่ได้รับจาก สปสช.มีความ ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการแพทย์ แผนไทยตามแผนและการบริหารจัดการ ด้านการเงินสำหรับจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการระดับ รพ.สต. 1. รพท. รพช. รพ.สต. ที่มีศักยภาพในด้าน เงินบำรุง ควรจ้างนักการแพทย์แผนไทยเพื่อ พัฒนางานแพทย์แผนไทยและสามารถดูแล ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังในชุมชน ลดความแออัด ในหน่วยบริการ 2. การสั่งใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการทุก ระดับมีน้อย เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น ในประสิทธิภาพของยาสมุนไพรและ ขาดข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร 2. หน่วยบริการที่มีนักการแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน ควรมีงบสนับสนุนเพื่อพัฒนางาน ด้านการแพทย์แผนไทย 3. CUP ควรจัดหายาสมุนไพรให้ครบอย่าง น้อย 20 รายการ เพื่อสนับสนุนให้ รพ.สต. ที่มีนักการแพทย์แผนไทย สามารถสั่งใช้ยา สมุนไพรสำหรับผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

104 การพัฒนา Datacenter และคุณภาพข้อมูล

105 11 จังหวัดเลย เป็นจังหวัด ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 10 ในการพัฒนา Datacenter ซึ่ง สนย. ได้ประชุมชี้แจงนโยบายและ เตรียมความพร้อมของระบบ วันที่ 3-4 พ.ค. 55 22 33 44 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ข้อมูล จ.เลย (1 พ.ค. 55) ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ/ โรงพยาบาล (16 พ.ค.55, 8 ส.ค. 55) แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาคลังข้อมูลด้าน การแพทย์ และสุขภาพ จังหวัดเลย การดำเนินการ แจ้งผู้บริหาร ใน การประชุม กวป. เดือน พ.ค. 55

106 55 ประสานงานกับ สนย. เพื่อ ติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานเป็นระยะ ซึ่งมีการอบรมผู้ดูแลระบบ ระดับจังหวัด และการใช้ ประโยชน์จากข้อมูล ใน เดือนกันยายน 55 66 เตรียมความพร้อม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ และระบบสื่อสารข้อมูล ออกแบบระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล และคัดเลือกอำเภอที่ จะเป็นอำเภอต้นแบบ 3 อำเภอ คือ นาด้วง ผาขาว และเชียงคาน พัฒนาคุณภาพข้อมูล เช่น โครงสร้างให้เป็นตาม มาตรฐาน สนย. ความถูกต้อง และครบถ้วน ของข้อมูล รายบุคคล แจ้งผลเรื่องคุณภาพข้อมูล ผ่านเวปไซต์ สสจ.เลย ทุก เดือน การดำเนินการ (ต่อ)

107 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน -นโยบายแจ้งล่าช้า -เครื่องมือของ สนย. ที่จัดทำให้ยังไม่ แล้วเสร็จ -ปริมาณข้อมูล บางอย่างยังมีน้อยกว่า ความเป็นจริง เช่น EPI ANC PP เป็นต้น การดำเนินงานต่อไป ใน ปี 56 การดำเนินงานต่อไป ใน ปี 56 มุ่งการจัดการ ฐานข้อมูล ให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลา) เพื่อรองรับ Datacenter

108 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย. ปากชม นาด้วง เชียงคาน เมือง เลย วังสะพุง เอราวัณ ผาขาว หนองหิน ภูกระดึง ภูหลวง ท่า ลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google