งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 2 ส่วนแรก: โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 2 ส่วนแรก: โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2 2 ส่วนแรก: โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่วนที่สอง : โครงสร้างเศรษฐกิจไทย โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2549 ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2549 นโยบายเศรษฐกิจในอนาคต นโยบายเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนที่สาม: สถานการณ์ด้านการคลัง สถานการณ์ด้านการคลัง หัวข้อที่จะบรรยาย

3 3 โครงสร้างกระทรวงการคลัง และ โครงสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

4 4 Comptroller General Dept. Public Debt Management Office Revenue Dept. ( กรมสรรพากร ) Excise Dept. ( กรมสรรพสามิต ) Customs Dept. ( กรมศุลกากร ) Treasury Dept. ( กรมธนารักษ์ ) Office of State Enterprise and Government Securities ( สำนักงาน คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ) โครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง Fiscal Policy Office ( สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ) Asset Management Group ( กลุ่มบริหารทรัพย์สิน ) Revenue Management Group ( กลุ่มบริหารรายได้ ) Expense and Debt Management Group ( กลุ่มบริหารรายจ่าย และหนี้สิน ) สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

5 5 - Facilitating and coordinating matters assigned by the Minister - Assisting the Minister in political matters - Handling the Minister’s appointments, clarifying petitions and public enquiresโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง สำนักงาน รัฐมนตรี

6 6 - Controlling, coordinating and inspecting planned activities of the Ministry - Formulating and reviewing rules and regulations - Providing computer services, including system development and training - Handling their civil servants’ code of conduct - Operation matters irrelevant to those of other Departmentsโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

7 7 - Providing technical advice to the Permanent Secretary and the Minister of Finance - Participating in policy formulation, and operations regarding fiscal policies, financial system policies, saving and investment policies, economic policies, - Economic analysis by macroeconomic models, - Policy on regional economic integration, - Multilateral negotiation policy - Coordination with the Work Bank, IMF and ADB Fiscal Policy Office โครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

8 8 Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary - Production of coins - Keeper of the Government real properties - Supervising and verifying the treasury reserve accounts Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group โครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

9 9 Office of State Enterprise and Government Securities Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group - Oversee SOEs, financial and accounting policies - Formulation compensation schemes and determining the level of revenue remittance - Managing enterprise whereby govt’ holding comprises less than 50% - Improving the economic efficiency of SOEs base on the international best practices - Establishing key initiatives for privatisation โครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

10 10 Office of State Enterprise and Government Securities Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group Revenue Management Group Revenue Dept. - Collection of taxes based on income and domestic consumption - Reviewing and improving laws and regulations pertaining to tax collection system - Negotiation with other countries on the avoidance to double taxation treaties to promote trade and investmentโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

11 11 Excise Dept. Office of State Enterprise and Government Securities Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group Revenue Management Group Revenue Dept. - Excise tax collection which is at present levied on 11 types of domestic and import goods and services - And carrying out suppression activities to ensure a strict law enforcementโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

12 12 Customs Dept. Excise Dept. Office of State Enterprise and Government Securities Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group Revenue Management Group Revenue Dept. - Collection of the custom tariff levied by the Customs Department itself or other taxes and duties which are levied on import and export - Prevention and suppression of customs offences - Promotion of export through tax measures and services - Supporting and approving the setting-up of bonded warehouses and container yards outside the Bangkok portโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

13 13 Customs Dept. Excise Dept. Office of State Enterprise and Government Securities Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group Revenue Management Group Revenue Dept. Comptroller General Dept. Expense and Debt Management Group - Laying out the Govt’ accounting system - Formulating and updating the nation’s fiscal rules and regulations - Managing the treasury reserve balance - Controlling the disbursement form budgetary and non-budgetary accts’ - Formulating civil servants’ pay scale, pensions, gratuities, and other remunerations - Acting as agents of the Bank of Thailand in the provinces.โครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

14 14 Public Debt Management Office Customs Dept. Excise Dept. Office of State Enterprise and Government Securities Office of the Secretary to the Minister Office of the Permanent Secretary Fiscal Policy Office Treasury Dept. Asset Management Group Revenue Management Group Revenue Dept. Comptroller General Dept. Expense and Debt Management Group - Formulating and delivering public sector borrowing public debt management policy government foreign lending policyโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงการคลัง

15 15 รองผู้อำนวยการ สศค. (3 ท่าน ) Fiscal Policy Office ผู้อำนวยการ สศค. Internal Audit GroupLegal Affairs Group Fiscal Risk Management Group Efficiency Promotion Group Technical Assistance Coordination and Implementation Group Neighboring Countries Economic Development Group Information and Communication Technology Center เลขานุการกรม สำนักนโยบายการคลัง สำนักนโยบายภาษี สำนักนโยบายระบบ การเงินฯ สำนักนโยบายการออม และการลงทุน สำนักนโยบายเศรษฐกิจ มหภาคและระหว่าง ประเทศ

16 16 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

17 17 Supply side Economy Services Manufacturing Agriculture

18 18 Y = C + I + G + (X - M) Demand side Economy

19 19 การประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2549 คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

20 20 สรุปสมมติฐานในการประมาณการ สมมติฐาน2548 2549 f (ณ กุมภาพันธ์) 1) อัตราการขยายตัวของ 11 ประเทศคู่ค้า (ร้อยละต่อปี)3.5*3.25-3.75 2) ราคาน้ำมันดิบดูไบ (ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล)48.756.4-60.4 3) อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)40.338.8-40.4 4) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าส่งออก (ร้อยละต่อปี)10.2*2.2-6.2 5) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้านำเข้า (ร้อยละต่อปี)16.1*3.0-7.0 6) อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ณ สิ้นปี (ร้อยละต่อปี)4.254.5-5.0 7) อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละต่อปี)8.38.0 8) เงินลงทุนใน Mega Projects (พันล้านบาท)43151 คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

21 21 สมมติฐานในการประมาณการ USA = 3.2% Euro = 1.4% Japan = 2.5% China = 8.0% HongKong = 5.0% Taiwan = 3.7% Singapore = 4.0% Malaysia = 5.5% Indonesia = 4.5% Philippines = 4.4%  ในปี 2549 อัตราการขยายตัวของ 11 ประเทศคู่ค้า คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.25-3.75 ต่อปี 1. อัตราการขยายตัวของ 11 ประเทศคู่ค้า คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

22 22 สมมติฐานในการประมาณการ  ในปี 2549 ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ 56.4-60.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 2. ราคาน้ำมันดิบดูไบ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

23 23 สมมติฐานในการประมาณการ  ในปี 2549 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.8-40.4 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ 3. อัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

24 24 สมมติฐานในการประมาณการ  ในปี 2549 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าส่งออกและนำเข้าจะขยายตัวในอัตรา ที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 2.2-6.2 และ 3.0-7.0 ต่อปี ตามลำดับ 4. ราคาสินค้าส่งออก และ 5. ราคาสินค้านำเข้า คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

25 25 สมมติฐานในการประมาณการ  อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate และ RP 14 วัน อยู่ที่ร้อยละ 4.5-5.0 ต่อปี 6. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate และ RP 14 วัน คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

26 26 สมมติฐานในการประมาณการ  คาดว่า ในปี 2549 มูลค่าของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในปี 2549 ยังคง ขยายตัวได้ร้อยละ 8.0 ต่อปี 7. สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

27 27 สมมติฐานในการประมาณการ  ในปี 2549 การลงทุนใน Mega Projects คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้จริงประมาณ 151 พันล้านบาท 8. Mega Projects 151 คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

28 28 ผลการประมาณการ  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2549 ขยายตัวได้ ดีกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะขยายตัวที่เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ( ช่วงการคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 4.5-5.5 ต่อปี ) 1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ Nominal GDP = 7,515-7,665 Bill.Baht Real GDP = 4,016-4,096 Bill.Baht คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

29 29 ผลการประมาณการ  ในปี 2549 ดุลการบัญชีเดินสะพัดขาดดุลใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 2.1 ของ GDP (ช่วงการคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -2.5 ต่อ GDP) 2. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอก Trade Balance = -8.5 Bill.$ Service Balance = +6.0 Bill.$ Net Income and Transfers = -1.5 Bill.$ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

30 30 ผลการประมาณการ  ในปี 2549 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยจะชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี (ช่วง การคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 2.75-3.25 ต่อปี) 3. เสถียรภาพภายในประเทศ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

31 31 สรุปผลการประมาณการ ผลการประมาณการ2548 2549 f (ณ ก.พ.) เฉลี่ยช่วง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)4.55.04.5-5.5 ดุลบัญชีเดินสะพัด (ร้อยละต่อ GDP)-2.1 (-2.5)-(-1.5) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละต่อปี)4.53.02.75-3.25 คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

32 32 ผลการประมาณการ  การบริโภครวมที่แท้จริงในปี 2549 ขยายตัวได้ร้อยละ 4.6-5.6 ต่อปี 2. อัตราการขยายตัวการบริโภครวมที่แท้จริง คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

33 33 ผลการประมาณการ  การลงทุนรวมที่แท้จริงในปี 2549 ขยายตัวได้ร้อยละ 6.4-4.7 ต่อปี 3. อัตราการขยายตัวการลงทุนรวมที่แท้จริง คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

34 34 ผลการประมาณการ  ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2549 ขยายตัวได้ ร้อยละ 5.6-6.6 ต่อปี  มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2549 ขยายตัวได้ ร้อยละ 10-11 ต่อปี 4. อัตราการขยายตัวปริมาณ และมูลค่าส่งออกสินค้าและบริการ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

35 35 ผลการประมาณการ  ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการในปี 2549 ขยายตัวได้ ร้อยละ 3.6-4.6 ต่อปี  มูลค่าการนำเข้าสินค้าและบริการในปี 2549 ขยายตัวได้ ร้อยละ 9-10 ต่อปี 5. อัตราการขยายตัวปริมาณ และมูลค่านำเข้าสินค้าและบริการ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

36 36 ผลการประมาณการ  ในปี 2549 ดุลการค้าขาดดุล -9.5 ถึง -7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้เคียงปี 2548 ที่ขาดดุล -8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 6. ดุลการค้า Export Value = 9.5-10.5 %yoy Import Value = 8.5-9.5 %yoy คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

37 37 ผลการประมาณการ  ในปี 2549 ดุลการบัญชีเดินสะพัดขาดดุล -5.0 ถึง -3.0 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ -2.5 ถึง -1.5 ต่อปี 7. ดุลบัญชีเดินสะพัด Trade Balance = -8.5 Bill.$ Service Balance = +6.0 Bill.$ Net Income and Transfers = -1.5 Bill.$ คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

38 38 ผลการประมาณการ  ในปี 2549 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.75-3.25 ต่อปี ชะลอตัวลง จากปี 2548 ที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี 8. อัตราเงินเฟ้อทั่วไป คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

39 39 สรุปผลการประมาณการ ผลการประมาณการ2548 2549 f (ณ ก.พ.) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)4.54.5-5.5 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ร้อยละต่อ GDP -3.7 -2.1 (-5.0)-(-3.0) (-2.5)-(-1.5) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (ร้อยละต่อปี)4.52.75-3.25 คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

40 40 นโยบายเศรษฐกิจในอนาคต คณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

41 41 เป้าหมายของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ การรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Resource Allocation) การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม (Equitable Income Distribution)

42 42 ????????? Internal Track = เศรษฐกิจ ภายในขยายตัวอย่างมี เสถียรภาพ / สร้างรายได้ - ลด รายจ่าย - ขยายโอกาสสู่ เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น External Track = เน้นการ ส่งออก /FTA 4 ปีต่อจากนี้ไป4 ปีที่ผ่านมา Dual Track Policies / Demand Management นโยบายเศรษฐกิจปี 2548 - 2551

43 43 Supply Constraints วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 จุดเปลี่ยนนโยบายมาสู่การ จัดการด้านอุปทาน รัฐบาลปัจจุบันเข้ามา บริหาร

44 44 ควรให้ความสำคัญกับเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และการกระจายรายได้ มากกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ Economic Stability Economic Stability Economic Efficiency Economic Efficiency Economic Distribution Economic Distribution Economic Growth Economic Growth Supply Management Demand Management

45 45 Supply Management Factors Endowment Productivity National Saving Innovation and Value Added Demand Management Consumption Investment Export of Goods and Services Government Expenditure เศรษฐกิจดีต้องมาจากรากฐานที่เข้มแข็ง GrassrootsMicro-economiesMacro-economiesSectors

46 46  Internal Track = เศรษฐกิจ ภายในขยายตัวอย่างมี เสถียรภาพ / สร้างรายได้ - ลด รายจ่าย - ขยายโอกาสสู่ เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น  External Track = เน้นการ ส่งออก /FTA 4 ยุทธศาสตร์ในการบริหารเศรษฐกิจไทย  การรักษาความมั่นคงและ เสถียรภาพด้านการเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง  การปรับเปลี่ยนคนไทยสู่มิติ คุณภาพ  สร้างสังคมเชิงวิทยาการ ให้มีชุมชน ที่เข้มแข็ง และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  นำเศรษฐกิจไทยให้ผลิตภาพและ แข่งขันได้ นโยบายเศรษฐกิจปี 2548 - 2551 4 ปีต่อจากนี้ไป4 ปีที่ผ่านมา Value Creation / Supply Management Dual Track Policies / Demand Management

47 47 มีเสถียรภาพการเงิน และการคลัง สร้างสังคมเชิงวิทยาการ ชุมชนที่เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมชีวิตที่ดี นำเศรษฐกิจให้มีผลิต ภาพและแข่งขันได้ นำคนไทยเข้า สู่มิติคุณภาพ นำเศรษฐกิจและสังคมไทย สู่การพัฒนาเชิงคุณภาพ Value Creation / Supply Management

48 48 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 2 ส่วนแรก: โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างกระทรวงการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google