งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์ 2 ดร. ชัชชัย คุณ บัว 1

2 2

3 3

4 ELECTRODE to PATIENT ADS1298 ECG Analog Front-End MICROCONTROLER RF Zigbee SOFTWARE COMPUTER 4 4

5 Complete Analog Front End for ECG  Small PQFP 64 pin  Low-Power  8 channel ECG input  24 Bit ADC  Gain 1,2,3,4,6,8 or 12  Onboard Oscillator 5 5

6 ADS1 298 6 6

7 7 7 ADS1298 QFP64 PCB Adapter

8  eZ430-RF2480 Devices.  MSP430F2274 processor  RF chip is CC2480  2.4GHz ZigBee network Protocol.  Design by Texas Instrument. 8 eZ430-RF2480 Dongle eZ430-RF2480 with Battery Board with Battery Board. 8

9 9 Figure 1: CC2480 Target Board Figure 2: eZ430 USB Emulator Board Figure 3: eZ430 Battery Board 9

10  The eZ430-RF2480 Demo Kit comes with the ZigBee Accelerator Sample Application (ZASA), built to demonstrate the functionality  ZASA ease of use of the CC2480 device.  ZASA runs on the MSP430F2274 and interfaces to the CC2480 device via SPI. 10 Figure : eZ430- RF2480 1010

11 11 Figure: IAR Embedded Developer 1111

12 12 Figure: packet sniffer by z-tool 2.0 1212

13 13 P3.4 is Tx slot. Battery Board P3.5 is Rx slot. 1313

14  ความล่าช้าในการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์ ที่ใช้งาน  ปัญหาในการโปรแกรม การส่ง สัญญาณด้วย Zigbee 14 1414

15  ดำเนินการต่อวงจร โดยใช้ ADS1298  รับส่ง packet ข้อมูลด้วย EZ430- RF2480 zigbee 15 1515

16 16 1616


ดาวน์โหลด ppt นายเจษฎา ช้างสีสังข์ 503040217-7 นายกรกฏ สุภา 503040757-5 COE201 0-22 อาจารย์ที่ปรึกษาดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1 ดร. นว ภัค เอื้ออนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google