งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube
Specimen collection ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube NaF/K-oxalate tube Heparin tube Iodoacetate tube การรัดแขนผู้ป่วยนานเกินไปทำให้ protein และสารที่จับกับโปรตีนมีค่าสูงขึ้น เช่น total protein, albumin, total calcium, enzymes, lipids, iron ภาวะ hemolysis ทำให้การทดสอบต่อไปนี้มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง: potassium, ACP, LDH, AST, ALT, Iron, Magnesium, Phosphate วิธีการเก็บ 24 h urine:ให้ผู้ป่วยปัสสาวะทิ้งไปก่อน เริ่มจับเวลาและให้ผู้ป่วยเก็บปัสสาวะทุกครั้งในภาชนะที่กำหนด จนครบ 24 h ให้ผู้ป่วยเก็บครั้งสุดท้าย อาจมีการใช้ preservative หรือเก็บปัสสาวะไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา

2 NaF or iodoacetate plasma (recommended),
Glucose NaF or iodoacetate plasma (recommended), NaF ยับยั้ง Enolase, Iodoacetate ยับยั้ง Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (เอนไซม์ในขบวนการ glycolysis) ทำให้ลดการสลายglucose Heparinized plasma, EDTA plasma, serum Electrolytes Serum, Heparinized plasma (Li-heparin) ไม่ใช้ EDTA, Oxalate, Citrate, NaF Enzymes Serum, Heparinized plasma EDTA, Oxalate, Citrate ยับยั้ง ALP, Amylase EDTA, Citrate, NaF ยับยั้ง CK Oxalate ยับยั้ง LD Blood gas Heparinized whole blood HbA1c EDTA, Citrate, or NaF whole blood Fructosamine Serum Lipids EDTA plasma, Heparinized plasma, Serum (งดอาหารอย่างน้อย 12 ชม.)

3 การวัดความเข้มแสง (Photometry)
Nephelometry Tubidimetry กรณีวัดในแนวระนาบ แสงกระจัดกระจาย โมเลกุลสาร คลื่นแสงกระทบ Absorption photometry สะท้อนกลับ ผ่านโมเลกุลสาร Reflectance photometry โดยถูกดูดกลืนไว้ส่วนหนึ่ง ปล่อยแสงค่าพลังงานแสงใหม่ Fluorescent photometry Flame emission photometry กรณีกระตุ้นให้เกิด exited atom ด้วย flame Chemiluminescent photometry กรณีกระตุ้นด้วยปฏิกิริยาเคมี ความเข้มของพลังงานแสง แปรผันตามจำนวนโมเลกุลสาร

4 Spectrophotometer วัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย หรือ
วัดความเข้มแสงที่เหลือหลังจากสารละลายดูดกลืนไว้ Visible and UV spectrophotometer cuvette Amplifier & Display device monochromator Tungsten lamp VIS light Single beam spectrophotometer Deuterium lamp UV light energy lamp photo detector Tungsten halogen lamp or Halogen lamp Xenon lamp Double beam spectrophotometer Beam Splitter or Half-mirror VIS & near UV (340 nm) Photo detectors photocell phototube photomultiplier tube photodiode phototransistor Split beam spectrophotometer

5 Entrance Slit 0.852 Monochromator Cuvette Exit Slit Amplifier &
Display device Grating 0.852 Energy Lamp Mirror Photodetector Monochromator Cuvette Exit Slit 100% peak height A Interference filters Prism Grating 50% peak height photometer spectrophotometer b b  + b half-band pass(width) องค์ประกอบของ Spectrophotometer / Photometer

6 Monochromator Photo detector Photo detector Monochromator
แบบ diode array Photo detector

7 Photometer Incident Light [ Io ] Reference Signal, mAR Blank Solution
Blank Signal, mAB mAB a IO b Photo detector Test Solution Incident Light [ Io ] Test Signal, mAT mAT a It b Transmitted Light [ It ]

8 Absorption (A) a b . C Absorption (A) = a . b . C
6 JULY 2003 C = ความเข้มข้นของสารละลาย Incident Light [ Io ] Transmitted Light [ It ] b = ความกว้าง / ระยะทางที่แสงผ่าน Beer and Lambert’s Law Absorption (A) a b . C Absorption (A) = a . b . C cm g/L Absorptivity (สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง)

9 C = ความเข้มข้นของสารละลาย Incident Light [ Io ]
6 JULY 2003 C = ความเข้มข้นของสารละลาย Incident Light [ Io ] Transmitted Light [ It ] b = ความกว้าง / ระยะทางที่แสงผ่าน It Io Transmittance [ T ] = It I0 %Transmittance [ %T ] = x 100 = 100T 1 T Absorbance [ A or O.D. ] = log = log 1 - log T = - log T 100 %T = log = log log %T A = 2 - log %T

10 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง
Absorption (A) = e . b . C cm mol/L สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง molar absorptivity e of NADH at 340 nm = 6.22x103 L.mol-1.cm-1

11 Atomic absorption spectrophotometer
Monochromator Line spectrum light Readout device Hollow-cathode lamp Photomultiplier tube Chopper Burner Sample solution Basic components of Atomic absorption spectrophotometer Burner Nebulization= convert solution to a fine spray or aerosol Atomization = convert chemicals to atomic vapor

12 Sample solution apply to
Flame atomic absorption spectrophotometer Temperature up to 2,300o C Flameless atomic absorption spectrophotometer Graphite furnace atomic absorption spectrophotometer Platform or tube made form carbon Sample solution apply to Monochromator Line spectrum light Readout device Photomultiplier tube Hollow-cathode lamp Chopper High Voltage apply ( temperature up to 2,700o C )

13 Flameless atomic absorption spectrophotometer
Hydride generated atomic absorption spectrophotometer Monochromator Line spectrum light Readout device Cell Photomultiplier tube Hollow-cathode lamp HgH2 Sample solution Chopper Hydride generator Carrier gas

14 Filter or Wavelength Selector Collimating Len or Slit
Reflectance spectrophotometer เครื่องวัดความเข้มแสงสะท้อนจากผิวของสาร Filter or Wavelength Selector Collimating len or Slit Slit Test surface Light Source Detector Collimating Len or Slit Readout device

15 วัดความเข้มของ emission light จากอะตอม
Flame photometer or Flame emission photometer วัดความเข้มของ emission light จากอะตอม เช่น ใช้วัด Na / K / Ca Emission light Wavelength selector( filters) Readout device Photomultiplier tube Burner Sample solution

16 Fluorometer or Spectrofluorometer
วัดความเข้มของ emission light (fluorescent light) จาก โมเลกุลสารละลายหลังถูกกระตุ้นด้วยคลื่นแสง First monochromator Excitation slit Sample in cuvette Emission slit Light source Second monochromator Phosphorescent light Fluorescent light Detector Readout device chemiluminescence light

17 Basic components of nephelometer
= 15-90 Light source Collimating len Slit Filter Sample Cuvette Stray light traps Detector Signal q Particle diameters of Antigen-antibodies complex : ,500 nm ความยาวคลื่นที่ใช้วัด => nm

18 Interaction of light with particles
( Rayleigh theory ) Small particles: d < 0.1 l Light scattered symmetrically, but minimally at 90o ( Mie theory ) Very large particles: d >0.1 l Light mostly scattered forward ( Rayleigh-Debye theory ) Large particles: d < l 90 45 Light scattered preferentially forward

19 เทคนิคการวิเคราะห์ การคำนวณหาปริมาณสาร Absorption photometry
- solution - vaporized atom - vaporized molecules Reflectance photometry Beer’s Law คำนวณจากค่า e หรือ เทียบกับ standards Turbidity photometry Nephelometry Beer’s Law เทียบกับ standards Emission photometry Fluorescent photometry Chemiluminescent photometry คำนวณ ค่าความเข้มแสง เทียบกับ Standards

20 วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย NADH ที่ความยาวคลื่น 340 nm โดยใช้ cuvette กว้าง 1 ซม. ได้ค่าเท่ากับ เมื่อคำนวณความเข้มข้นของ NADH จะได้ดังนี้ ( molar absorptivity of NADH ที่ 340 nm = 6.22x103 L.mol-1.cm-1 ) A = abC = 6.22x103 L.mol-1.cm-1 x 1 cm x C C = 5.6x10-5 mol/L = 5.6x10-5 x mol/L m = mol/L m

21 A = ab C Sample absorbance Sample concentration 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
100 200 300 400 Absorbency[A] Concentration[C] Sample absorbance Sample concentration

22 AStd = ab CStd AUnk = ab CUnk AStd AUnk = CStd CUnk ของหลอด standard
ของหลอด sample AStd AUnk = CStd CUnk Calculation Factor AUnk AStd CStd x CUnk = CUnk = AUnk AStd CStd x หรือ

23 PHOTOMETRIC MEASUREMNT
วัดการดูดกลืนแสงของสาร และ ใช้ Beer and Lamber ‘s law คำนวณหาปริมาณสาร คำนวณแบบใช้ค่า e ของสาร หรือ คำนวณเทียบกับสารมาตรฐาน

24 PHOTOMETRIC MEASUREMNT
Sample Signal S1 signal Slope D Signalstd D Signalsample S0 signal S1 - S0 Reference Signal So S1 Concentration[C] S1 - S0 D Signalstd = 1 slope Calculation factor = Sample concentration = D Signalsample x Calculation factor

25 ทฤษฎีการคำนวณ ของ Beer & Lambert Law
ใช้เครื่อง Photometer ปรับ ABk = 0 ได้ As AU1 ABk U1 S1 S1 As ABk = 0, Cal Factor = S1 As U1 = AU1 x

26 ทฤษฎีการคำนวณ ของ Beer & Lambert Law
กรณีใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ As AU1 ABk U1 S1 Reference signal S1 - 0 As - ABk Cal Factor = ค่าจากการทำ Calibration ใช้ได้นานเท่าไหร่จึงไม่เปลี่ยน ? ถ้า cuvette ที่ใช้ทำ Blank มีปํญหา ? S1 - 0 As - ABk U1 = (AU1– ABk) x

27 ความคงที่ของค่า ABk สำหรับการคำนวณในเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ
มีผลกับค่าตรวจวัด S1 - 0 As - ABk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง U1 = (AU1– ABk) x ระบบจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องวิเคราะห์คงที่ ค่า ABk น่าจะคงที่ cuvette ของระบบ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน การตรวจสอบค่า ABk เปลี่ยนไปหรือไม่ ? ต้องตรวจสอบจากค่า Control sample

28 ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง U1 = (AU1– ABk) x
End-point Assay S1 - 0 As - ABk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง U1 = (AU1– ABk) x ใช้ค่าที่ได้จากการทำ Calibration Kinetic Assay S1 - 0 As - ABk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง U1 = (AU1– ABk) x ใช้ค่าที่ได้จากการทำ Calibration

29 Monochrmatic & Bichromatic measurement A
Product Reagent solution ความยาวคลื่นแสง (nm) lmax lmain lsub Bichromatic measurement Corrected A = Almain - Alsub

30 A Corrected = A1-A2 Bichromatic measurement Dichromatic measurement A1
Absorbance A1 A A A2 1 2 Wavelength (nm) ช่วยทำให้การวัดค่า A correctedได้คงที่ กรณี reference signal เปลี่ยนแปลงไม่มาก

31 PHOTOMETRIC MEASUREMNT
ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่จำเพาะต่อสารที่จะวิเคราะห์ GDH GLUCOSE + NAD D-glucono-d-lactone + NADH + H+ GDH = Glucose dehydrogenase วัดปริมาณสารผลลัพธ์ที่เกิดในปฏิกิริยา โดยวัดการดูดกลืนแสง - วัดเมื่อปฏิกิริยาอยู่ในภาวะสมดุล [ End-point or fixed-time assay ] - วัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา [ Rate assay or kinetic assay ]

32 GLUCOSE + NAD+ D-glucono-d-lactone + NADH + H+
GDH GLUCOSE + NAD D-glucono-d-lactone + NADH + H+ GDH = Glucose dehydrogenase ให้ NAD+ และ GDH ปริมาณคงที่ ในระบบการวัดปริมาณ glucose ปริมาณ NADH ที่เกิดจากปฏิกิริยา แปรผันตรงกับปริมาณ glucose ให้ NAD+ และ Glucose ปริมาณคงที่ ในระบบการวัด GDH อัตราการเกิด NADH แปรผันกับปริมาณเอนไซม์ GDH

33 Substrate Product A B C Product formed D Time Enzyme-catalyzed reaction rate as a function of time

34 Fixed-time for Reading End-point assay
Substrate depletion A log phase DA Lag pahse Time DT Lag time Interval reading Continuous-monitoring assay (Kinetic assay or Rate assay) 1st Read 2nd Read Two-point kinetic assay or Two-point rate assay Fixed-time for Reading End-point assay

35 A ไม่พอทำปฏิกิริยากับ B B3 B4
6 JULY 2003 ตรวจวัดปริมาณ B โดยวัดการดูดกลืนแสงของ D [ End-point assay ] A B C D A มีปริมาณคงที่ A ไม่พอทำปฏิกิริยากับ B B3 B4 ค่าดูดกลืนแสงของ D B2 B1 Time (min) T1 Incubation time T2

36 Linearity and sensitivity
Lower limit of photo detector Useable range Concentration Sensitivity Linearity

37 Kinetic assay by photometric measurement
Sample reagent ratio is optimized for lag and read time period of the assay. A stable reaction rate during the read time period is used to calculate the measurement value. Reading resolution of the instrument has effect on the lower detection limit of measurement. The reading absorbance and the delta absorbance per minute must greater than the resolution reading. Absorbance Reaction Read Time Period 0.750 0.700 0.650 0.600 0.550 0.500 0.450 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 Reaction rates of ,,, and  are stable during the reaction read time period. 9 10 11 12 Lower limit and reading resolution of the instrument Time (sec) Lag Time Period

38 Kinetic assay LDH A High activity Low activity Time
6 JULY 2003 Kinetic assay LDH L-lactate + NADH Pyruvate + NADH A High activity Low activity Lag time Interval reading time Time

39 LDH Activity (U/L) = DA/min Calculation factor
L-lactate + NADH Pyruvate + NADH Time Absorbance DA/30sec. DA/min. 00:00:00 00:01:00 00:01:30 00:02:00 00:02:30 00:03:00 - 0.300 0.316 0.330 0.346 0.360 - 0.016 0.014 - 0.002 - 0.032 0.028 Lag time Interval reading เฉลี่ย 0.030 ปริมาตรรวมในหลอดทำปฏิกิริยา LDH Activity (U/L) = DA/min ความกว้าง cuvette Calculation factor ปริมาตรตัวอย่าง

40 Substrate depletion reaction
6 JULY 2003 Kinetic assay มีปริมาณคงที่ LDH L-lactate + NADH Pyruvate + NADH A Substrate depletion reaction High Abs limit DA/min limit Delta Abs limit blank Lag time Interval reading time Time

41 Fast kinetics of DataProTM
6 JULY 2003 Fast kinetics of DataProTM Lag time A Interval reading time มากกว่า Consumption limit(CL) Least squares calculation Correlation coefficient : linear reaction : suspect linearity < : non linear Slope --> DA/min Time (sec.) 30 45 7 reading at 30 seconds intervals Incubation time Sample + Reagent(s)

42 Least squares calculation
Fast kinetics of DataProTM LDH Pyruvate + NADH L-lactate + NADH+ Incubation time A 7 reading at 30 seconds intervals Least squares calculation 30 45 Correlation coefficient : linear reaction : suspect linearity < : non linear Slope --> DA/min มากกว่า Consumption limit(CL) Time (sec.) Lag time Interval reading time Sample + Reagent(s)

43 Batch analysis Sequential analysis Parallel analysis
คำอธิบายระบบทำงานของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Batch analysis A number of specimens are processed in the same analytical session, or run. Sequential analysis Each specimen in the batch enters the analytical process one after another, and each result or set of results emerges in the same order as specimens are entered. Parallel analysis All specimens are subjected to a series of analytical processes at the same time in a parallel fashion.

44 Continuous flow analysis
Each specimen in the batch passes through the same continuous stream and is subjected to the same analytical reactions as every other specimen and at the same rate.

45 Discrete analysis Each specimen in the batch has its own physical and chemical space, separate from every other specimen.

46 Single-channel analysis ( single test analysis )
Each specimen is subjected to a single process so that results for a single analyte are produced. Multi-channel analysis ( multitest analysis ) Each specimen is subjected to multiple analytical processes so that a set of test results is obtained. Continuous flow multi-channel analysis Discretionary multi-channel analysis

47 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจวัด
Reaction cuvette Tested cuvette & Reagent blank cuvette Pipetting probe Precision Contamination during pipetting Photometric accuracy Energy lamp Wavelength accuracy Electrical noise

48 การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Chemistry Auto Analyzer
ปัญหาสำคัญของการวัด: ความคงที่ของสัญญาณอ้างอิง (reference signal), noise Photometry measurement Endpoint Assay Kinetic Assay ค่าสัญญาณ Blank ที่ใช้ประกอบการคำนวณ ISE measurement Direct ISE วัด free ion ในตัวอย่าง Indirect ISE วัด total ion ในตัวอย่าง ค่าศักย์ไฟฟ้าของ Reference electrode ความคงที่ของการตอบสนองของ ISE electrode สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำ คือ “electrode de-protein”

49 Point of care testing (POCT)
Glucose oxidase Glucose Gluconic acid 2 e- 2 e- Glucose dehydrogenase 2 e- 2 Ferricyanide (ox) 2 ferrocyanide (red) + 2 H+

50 เทคนิคต่างๆ ในงานวิเคราะห์
การแยกสาร(separation)อาศัยความแตกต่างของ คุณสมบัติการละลาย ขนาดโมเลกุล ค่าประจุไฟฟ้า Filtration Dialysis Gel filtration chromatography Precipitation Extraction Electrophoresis Ion exchange chromatography Drying (Evaporation) and Lyophilization

51 โครมาโทกราฟี (chromatography)
Mobile phase Stationary phase แยกสารโดย สารตัวพาเคลื่อนที่ (mobile phase) พาสารให้ เคลื่อนที่ได้ต่างกันบนตัวกลางที่อยู่กันที่ (stationary phase) Planar chromatography Column chromatography ทิศทางการเคลื่อนที่ของ mobile phase

52 Liquid chromatography (LSC) Gas
Mobile phase Stationary phase ชนิดโครมาโทกราฟี จำแนกตาม phase ที่ใช้ Liquid Solid Liquid chromatography (LSC) Gas Gas Liquid chromatography (GLC) Liquid liquid chromatography (LLC) จำแนกตามกลไกการแยก Adsorption chromatography Partition chromatography Ion exchange chromatography Gel filtration chromatography Affinity chromatography

53 Partition chromatography
เช่น paper chromatography

54 สารมาตรฐาน sample

55 Gas liquid chromatography

56 Chromatogram

57 Gel filtration chromatography or
Molecular Exclusion Chromatography

58 สารที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนที่ใน column
มีน้ำหนักโมเลกุล Blue dextran ประมาณ 2 ล้านดาลตัน Dinitrophenyl lysine (DNP lysine) ประมาณ 30 ดาลตัน Blue dextran จะไหลออกมาก่อน ปริมาตรที่ blue dextran ออกมา เรียก void volume (Vo) DNP lysine จะไหลออกมาช้าที่สุด ปริมาตรที่ DNP lysine ออกมา เรียก total volume (Vt) ปริมาตรที่ สารต้องการแยกออกมา เรียก elution volume (Ve)

59 Relative migration (K)
Log Mr Relative migration

60 Ion exchange chromatography
Matrix Ion exchanger Anion-exchanger มีประจุลบ Cation-exchanger มีประจุบวก

61 Affinity Chromatography

62 Paper electrophoresis Cellulose electrophoresis
Type of electrophoresis แบ่งตามชนิดของตัวกลางค้ำจุน Paper electrophoresis Cellulose electrophoresis Starch gel electrophoresis Agarose gel electrophoresis Polyacrylamide gel electrophoresis Polyacylamide gel เกิดจากการ cross-link ของ acrylamide กับ methylene-bis acrylamide โดยมี ammonium persulfate เป็น ตัวเร่ง และ TEMED เป็นตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพื่อเริ่มต้นปฏิกิริยา cross-link

63

64 Polyacrylamide gel electrophoresis
(Discontinuous electrophoresis)

65 Two dimensional electrophoresis
แยกสารด้วยไฟฟ้าครั้งที่ 1 แล้วพลิก support media ไป 90 องศา และ แยกสารด้วยไฟฟ้าครั้งที่ 2 ช่วยแยกสารที่เคลื่อนที่แตกต่างกันน้อยได้ดีขึ้น

66 01)ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี photometry ที่วัดการ ดูดกลืนคลื่นแสงแบบ end-point assay โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ก. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20 L เป็น 10 L โดยใช้ปริมาตรน้ำยาเท่าเดิม จะทำให้ sensitivity ของวิธีตรวจวัดเพิ่มขึ้น ข. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20 L เป็น 10 L โดยใช้ปริมาตรน้ำยาเท่าเดิม จะทำให้ linearity ของวิธีตรวจวัดเพิ่มขึ้น ค. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20 L เป็น 10 L และใช้ปริมาตรน้ำยาลดลงครึ่งหนึ่ง จะทำให้ linearity ของวิธีตรวจวัดลดลงครึ่งหนึ่ง ง. กรณีวิธีกำหนดให้วัดค่าดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 405 nm ถ้าเครื่องตรวจวัดมีเพียง filter 410 nm จะใช้เครื่องนั้นตรวจวัดไม่ได้ จ. สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ

67 02) ข้อใดเป็นหลักการวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการวัดความเข้มแสงที่ scatter หลังการปล่อยให้คลื่นแสงกระทบกับโมเลกุลสาร ก. Atomic absorption spectrohotometry ข. Chemiluminescence phoptometry ค. Emission phptometry ง. Nephelometry จ. Fluorometry

68 03) วิธีตรวจวัด Alkaline phosphatase โดยการวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสงของ p-nitrophenol แบบ kinetic assay ใช้ปริมาตรน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 3 มล. และปริมาตรตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ถ้าวัดอัตราการดูดกลืนคลื่นแสงของหลอดปฏิกิริยาของตัวอย่างได้เท่ากับ A/min ข้อใดคือค่า Alkaline phosphatase activity [สัมประสิทธิ์ดูดกลืนคลื่นแสงของ p-nitrophenol เท่ากับ 18.75x103 Lmole-1cm-1, ใช้ cuvette กว้าง 1.0 ซม.] ก. 17 U/L ข. 80 ค. 81 ง. 160 จ. 161

69 [สัมประสิทธิ์ดูดกลืนคลื่นแสงของ B เท่ากับ 18.75x103 Lmole-1cm-1] ก.
04) นำสารละลาย B ปริมาตร 2 ml ใส่ cuvette (กว้าง 1 cm)ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 nm ได้ สารละลาย B มีความเข้มข้นเท่ากับข้อใด [สัมประสิทธิ์ดูดกลืนคลื่นแสงของ B เท่ากับ 18.75x103 Lmole-1cm-1] ก. 0.008 mmole/L ข. 8 ค. 0.016 ง. 16 จ. คำนวณไม่ได้เพราะ มีข้อมูลไม่เพียงพอ 0.300 = 18.75x103 x 1.00 x C 0.016x10-3 mole/L

70 05) นำสารละลาย A (ความเข้มข้น 6 mole/L) ปริมาตร 3 ml ใส่ cuvette (กว้าง 1 cm) ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm ได้ ถ้านำสารละลาย A ปริมาตร 2 ml ใส่ cuvette (กว้าง 0.5 cm) ไปวัดค่าดูดกลืนแสงได้จะได้ค่าดูดกลืนแสงเท่าใด ก. 0.100 ข. 0.150 ค. 0.200 ง. 0.300 จ. 0.450

71


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google