งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การรัดแขนผู้ป่วยนานเกินไปทำให้ protein และสารที่จับกับโปรตีนมีค่าสูงขึ้น เช่น total protein, albumin, total calcium, enzymes, lipids, iron ภาวะ hemolysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การรัดแขนผู้ป่วยนานเกินไปทำให้ protein และสารที่จับกับโปรตีนมีค่าสูงขึ้น เช่น total protein, albumin, total calcium, enzymes, lipids, iron ภาวะ hemolysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การรัดแขนผู้ป่วยนานเกินไปทำให้ protein และสารที่จับกับโปรตีนมีค่าสูงขึ้น เช่น total protein, albumin, total calcium, enzymes, lipids, iron ภาวะ hemolysis ทำให้การทดสอบต่อไปนี้มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง: potassium, ACP, LDH, AST, ALT, Iron, Magnesium, Phosphate วิธีการเก็บ 24 h urine:ให้ผู้ป่วยปัสสาวะทิ้งไปก่อน เริ่มจับเวลาและให้ผู้ป่วยเก็บ ปัสสาวะทุกครั้งในภาชนะที่กำหนด จนครบ 24 h ให้ผู้ป่วยเก็บครั้งสุดท้าย อาจ มีการใช้ preservative หรือเก็บปัสสาวะไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา Specimen collection ชนิดของหลอดเก็บเลือด Clean tube SST tube EDTA tube Clot activator tube NaF/K-oxalate tube Heparin tube Iodoacetate tube

2 2 GlucoseNaF or iodoacetate plasma (recommended), NaF ยับยั้ง Enolase, Iodoacetate ยับยั้ง Glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (เอนไซม์ในขบวนการ glycolysis) ทำให้ ลดการสลายglucose Heparinized plasma, EDTA plasma, serum ElectrolytesSerum, Heparinized plasma (Li-heparin) ไม่ใช้ EDTA, Oxalate, Citrate, NaF EnzymesSerum, Heparinized plasma EDTA, Oxalate, Citrate ยับยั้ง ALP, Amylase EDTA, Citrate, NaF ยับยั้ง CK Oxalate ยับยั้ง LD Blood gasHeparinized whole blood HbA 1c EDTA, Citrate, or NaF whole blood FructosamineSerum LipidsEDTA plasma, Heparinized plasma, Serum (งดอาหารอย่างน้อย 12 ชม.)

3 3 การวัดความเข้มแสง (Photometry) คลื่นแสงกระทบ ผ่านโมเลกุลสารสะท้อนกลับ โดยถูกดูดกลืนไว้ส่วนหนึ่ง ปล่อยแสงค่าพลังงานแสงใหม่ แสงกระจัดกระจาย ความเข้มของพลังงานแสง แปรผันตามจำนวนโมเลกุลสาร โมเลกุลสาร Absorption photometry Nephelometry Fluorescent photometry Reflectance photometry Flame emission photometry กรณีกระตุ้นให้เกิด exited atom ด้วย flame Chemiluminescent photometry กรณีกระตุ้นด้วยปฏิกิริยาเคมี Tubidimetry กรณีวัดในแนวระนาบ

4 4 Spectrophotometer Visible and UV spectrophotometer วัดการดูดกลืนแสงของสารละลาย หรือ วัดความเข้มแสงที่เหลือหลังจากสารละลายดูดกลืนไว้ Single beam spectrophotometer Double beam spectrophotometer Beam Splitter or Half-mirror Split beam spectrophotometer Tungsten halogen lamp or Halogen lamp Xenon lamp energy lamp cuvette monochromator photo detector Amplifier & Display device VIS light UV light Tungsten lamp Deuterium lamp VIS & near UV (340 nm) Photo detectors photocell phototube photomultiplier tube photodiode phototransistor

5 5 0.852 Monochromator Energy Lamp Cuvette Photodetector Amplifier & Display device Grating Mirror Entrance Slit Exit Slit องค์ประกอบของ Spectrophotometer / Photometer Interference filters Prism Grating photometer spectrophotometer A 100% peak height 50% peak height bb + b half-band pass(width)

6 6 Monochromator Photo detector photo detector แบบ diode array

7 7 Photo detector b Incident Light [ I o ] Transmitted Light [ I t ] b Blank Solution Test Solution Blank Signal, mA B Test Signal, mA T Incident Light [ I o ] mA B  I O mA T  I t Photometer Reference Signal, mA R Incident Light [ I o ]

8 8 6 JULY 2003 b = ความกว้าง / ระยะทางที่แสงผ่าน Incident Light [ I o ]Transmitted Light [ I t ] C = ความเข้มข้นของสารละลาย Beer and Lambert’s Law Absorption (A)  b. C Absorption (A) = a. b. C g/Lcm Absorptivity ( สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง )

9 9 6 JULY 2003 b = ความกว้าง / ระยะทางที่แสงผ่าน Incident Light [ I o ]Transmitted Light [ I t ] Transmittanc e [ T ] = %Transmittanc e [ %T ] = Absorbance [ A or O.D. ] = log A = 2 - log %T C = ความเข้มข้นของสารละลาย = 100T x 100 = log 1 - log T 1T1T 100 %T = log = - log T = log 100 - log %T ItIoItIo ItIt I0I0

10 10 Absorption (A) = . b. C mol/Lcm สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง molar absorptivity  of NADH at 340 nm = 6.22x10 3 L. mol -1. cm -1

11 11 Hollow-cathode lamp Chopper Burner Monochromator Photomultiplier tube Readout device Sample solution Basic components of Atomic absorption spectrophotometer Atomization = convert chemicals to atomic vapor Nebulization= convert solution to a fine spray or aerosol Burner Line spectrum light Atomic absorption spectrophotometer

12 12 Hollow- cathode lamp Chopper Monochromator Photomultiplier tube Readout device Sample solution apply to Line spectrum light High Voltage apply ( temperature up to 2,700 o C ) Graphite furnace atomic absorption spectrophotometer Platform or tube made form carbon Flame atomic absorption spectrophotometer Temperature up to 2,300 o C Flameless atomic absorption spectrophotometer

13 13 Flameless atomic absorption spectrophotometer Hydride generated atomic absorption spectrophotometer HgH 2 Hollow- cathode lamp Chopper Monochromator Photomultiplier tube Readout device Sample solution Line spectrum light Hydride generator Carrier gas Cell

14 14 Ligh t Sour ce Slit Filter or Wavele ngth Selecto r Collimating len or Slit Collimating Len or Slit Detector Readout device Test surface Reflectance spectrophotometer เครื่องวัดความเข้มแสงสะท้อนจากผิวของสาร

15 15 Flame photometer or Flame emission photometer Burner Wavelength selector( filters) Photomultip lier tube Readout device Samp le soluti on Emission light วัดความเข้มของ emission light จากอะตอม เช่น ใช้วัด Na / K / Ca

16 16 First monochromator Second monochromator Light source Excitation slit Emission slit Sample in cuvette Detector Readout device Fluorometer or Spectrofluorometer วัดความเข้มของ emission light (fluorescent light) จาก โมเลกุลสารละลายหลังถูกกระตุ้นด้วยคลื่นแสง Phosphorescent light Fluorescent light chemiluminescence light

17 17 Particle diameters of Antigen-antibodies complex :250 - 1,500 nm ความยาวคลื่นที่ใช้วัด => 320 - 650 nm = 15-90 Light source Collima ting len Slit Filter Sample Cuvette Stray light traps Detector Signal q Basic components of nephelometer

18 18 Interaction of light with particles Small particles: d < 0.1 Very large particles: d >0.1 Large particles: d < 9045 Light mostly scattered forward Light scattered preferentially forward ( Rayleigh-Debye theory ) ( Mie theory ) ( Rayleigh theory ) Light scattered symmetrically, but minimally at 90 o

19 19 Absorption photometry - solution - vaporized atom - vaporized molecules Reflectance photometry Emission photometry Fluorescent photometry Chemiluminescent photometry Turbidity photometry Nephelometry Beer’s Law คำนวณจากค่า  หรือ เทียบกับ standards Beer’s Law เทียบกับ standards คำนวณ ค่าความเข้มแสง เทียบกับ Standards การคำนวณหาปริมาณสารเทคนิคการวิเคราะห์

20 20 วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย NADH ที่ความยาวคลื่น 340 nm โดยใช้ cuvette กว้าง 1 ซม. ได้ค่าเท่ากับ 0.350 เมื่อคำนวณความเข้มข้นของ NADH จะได้ดังนี้ C = 5.6x10 -5 mol/L 0.350 = 6.22x10 3 L.mol -1.cm -1 x 1 cm x C A = abC ( molar absorptivity of NADH ที่ 340 nm = 6.22x10 3 L.mol -1.cm -1 ) = 5.6x10 -5 x 10 6 mol/L  = 56 mol/L 

21 21 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 100200300400 Absorbency[A] Concentration[C] A = ab C Sample absorbance Sample concentr ation

22 22 A Std = ab C Std A Unk = ab C Unk ของหลอด standard ของหลอด sample A Std A Unk = C Std C Unk A U nk A S td C Std x C Unk = A U nk A S td C Std x หรือ Calculation Factor

23 23 วัดการดูดกลืนแสงของสาร และ ใช้ Beer and Lamber ‘s law คำนวณหาปริมาณสาร คำนวณแบบใช้ค่า  ของสาร หรือ คำนวณเทียบกับสารมาตรฐาน PHOTOMETRIC MEASUREMNT

24 24 S 1 - S 0 SoSo Concentration[C] S1S1 Reference Signal S 0 signal S 1 signal Sample Signal Slope  Signal std  Signal sample Calculation factor = S 1 - S 0  Signal std Sample concentration =  Signal sample x Calculation factor = 1 slope PHOTOMETRIC MEASUREMNT

25 25 A Bk S1S1 AsAs 0 A Bk = 0, Cal Factor = S1AsS1As ใช้เครื่อง Photometer ปรับ A Bk = 0 ได้ A U1 U1U1 U 1 = A U1 x S1AsS1As ทฤษฎีการคำนวณ ของ Beer & Lambert Law

26 26 S 1 - 0 A s - A Bk Cal Factor = กรณีใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ A Bk S1S1 AsAs 0 Reference signal A U1 U1U1 U 1 = (A U1 – A Bk ) x S 1 - 0 A s - A Bk ค่าจากการทำ Calibration ใช้ได้นานเท่าไหร่จึงไม่เปลี่ยน ? ถ้า cuvette ที่ใช้ทำ Blank มีปํญหา ? ทฤษฎีการคำนวณ ของ Beer & Lambert Law

27 27 ความคงที่ของค่า A Bk สำหรับการคำนวณในเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ มีผลกับค่าตรวจวัด ระบบจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องวิเคราะห์คงที่ ค่า A Bk น่าจะคงที่ cuvette ของระบบ อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน U 1 = (A U1 – A Bk ) x S 1 - 0 A s - A Bk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง การตรวจสอบค่า A Bk เปลี่ยนไปหรือไม่ ? ต้องตรวจสอบจากค่า Control sample

28 28 U 1 = (A U1 – A Bk ) x S 1 - 0 A s - A Bk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง U 1 = (  A U1 –  A Bk ) x S 1 - 0  A s -  A Bk Cal factor ได้จากการทำ Calibration การคำนวณแล้วป้อนให้เครื่อง End-point Assay Kinetic Assay ใช้ค่าที่ได้จากการทำ Calibration

29 29 A ความยาวคลื่นแสง (nm) max main sub Reagent solution Product Monochrmatic & Bichromatic measurement Corrected A = A main - A sub Bichromatic measurement

30 30 AA AA 1 2 Wavelength (nm) Absorbance Bichromatic measurement Dichromatic measurement A1A1 A2A2 A Corrected = A 1 -A 2 ช่วยทำให้การวัดค่า A corrected ได้คงที่ กรณี reference signal เปลี่ยนแปลงไม่มาก

31 31 ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่จำเพาะต่อสารที่จะวิเคราะห์ GDH = Glucose dehydrogenase GLUCOSE + NAD + D-glucono-  -lactone + NADH + H + GDH วัดปริมาณสารผลลัพธ์ที่เกิดในปฏิกิริยา โดยวัดการดูดกลืนแสง - วัดเมื่อปฏิกิริยาอยู่ในภาวะสมดุล [ End-point or fixed-time assay ] - วัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา [ Rate assay or kinetic assay ] PHOTOMETRIC MEASUREMNT

32 32 GDH = Glucose dehydrogenase GLUCOSE + NAD + D-glucono-  -lactone + NADH + H + GDH ให้ NAD + และ GDH ปริมาณคงที่ ในระบบการวัดปริมาณ glucose ปริมาณ NADH ที่เกิดจากปฏิกิริยา แปรผันตรงกับปริมาณ glucose ให้ NAD + และ Glucose ปริมาณคงที่ ในระบบการวัด GDH อัตราการเกิด NADH แปรผันกับปริมาณเอนไซม์ GDH

33 33 Time Product formed A B C D Enzyme-catalyzed reaction rate as a function of time Substrate Product

34 34 TT AA Lag pahse Substrate depletion Time A log phase Fixed-time for Reading Lag timeInterval reading 1 st Read2 nd Read Continuous-monitoring assay (Kinetic assay or Rate assay) Two-point kinetic assay or Two-point rate assay End-point assay

35 35 A + B  C + D ค่าดูดกลืนแสงของ D Time (min) ตรวจวัดปริมาณ B โดยวัดการดูดกลืนแสงของ D [ End-point assay ] A มีปริมาณคงที่ B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 6 JULY 2003 T1T1 T2T2 A ไม่พอทำปฏิกิริยากับ B Incubation time

36 36 A Concentration Linearity and sensitivity SensitivityLinearity Useable range Lower limit of photo detector

37 37 Reaction Read Time Period Lag Time Period 0.750 0.700 0.650 0.600 0.550 0.500 0.450 0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000 12 345678 9 10 11 12 Lower limit and reading resolution of the instrument Reaction rates of ,, , and are stable during the reaction read time period. Absorbance Time (sec) Kinetic assay by photometric measurement Sample reagent ratio is optimized for lag and read time period of the assay. A stable reaction rate during the read time period is used to calculate the measurement value. Reading resolution of the instrument has effect on the lower detection limit of measurement. The reading absorbance and the delta absorbance per minute must greater than the resolution reading.

38 38 Lag timeInterval reading time 6 JULY 2003 Kinetic assay Time A LDH L-lactate + NADH + Pyruvate + NADH Low activity High activity

39 39 TimeAbsorbance 00:00:00 00:01:00 00:01:30 00:02:00 00:02:30 00:03:00 - 0.300 0.316 0.330 0.346 0.360 - 0.016 0.014 0.016 0.014  A/30sec. - 0.002  A/min. - 0.032 0.028 0.032 0.028 0.030 เฉลี่ย Lag time Interval reading LDH Activity (U/L) =  A/min L-lactate + NADH + Pyruvate + NADH LDH ปริมาตรรวมในหลอดทำปฏิกิริยา ปริมาตรตัวอย่าง ความกว้าง cuvette Calculation factor

40 40 Lag timeInterval reading time 6 JULY 2003 Kinetic assay Time A LDH L-lactate + NADH + Pyruvate + NADH Substrate depletion reaction มีปริมาณคงที่ High Abs limit Delta Abs limit blank  A/min limit

41 41 Lag time Interval reading time 6 JULY 2003 Fast kinetics of DataPro TM A 30 45 Incubation time 7 reading at 30 seconds intervals Sample + Reagent(s) Time (sec.) Least squares calculation Slope -->  A/min Correlation coefficient 0.9 - 1.0 : linear reaction 0.8 - 0.9 : suspect linearity < 0.8 : non linear มากกว่า Consumption limit(CL)

42 42 Lag timeInterval reading time Fast kinetics of DataPro TM A 30 45 Incubation time 7 reading at 30 seconds intervals Sample + Reagent(s) Time (sec.) Least squares calculation Slope -->  A/min Correlation coefficient 0.9 - 1.0 : linear reaction 0.8 - 0.9 : suspect linearity < 0.8 : non linear มากกว่า Consumption limit(CL) Pyruvate + NADH L-lactate + NADH + LDH

43 43 Batch analysis Sequential analysis A number of specimens are processed in the same analytical session, or run. Each specimen in the batch enters the analytical process one after another, and each result or set of results emerges in the same order as specimens are entered. Parallel analysis All specimens are subjected to a series of analytical processes at the same time in a parallel fashion. คำอธิบายระบบทำงานของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

44 44 Each specimen in the batch passes through the same continuous stream and is subjected to the same analytical reactions as every other specimen and at the same rate. Continuous flow analysis

45 45 Discrete analysis Each specimen in the batch has its own physical and chemical space, separate from every other specimen.

46 46 Single-channel analysis ( single test analysis ) Multi-channel analysis ( multitest analysis ) Discretionary multi- channel analysis Each specimen is subjected to a single process so that results for a single analyte are produced. Each specimen is subjected to multiple analytical processes so that a set of test results is obtained. Continuous flow multi-channel analysis

47 47 ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจวัด Reaction cuvette Pipetting probe Tested cuvette & Reagent blank cuvette Precision Contamination during pipetting Photometric accuracy Energy lamp Wavelength accuracy Electrical noise

48 48 การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Chemistry Auto Analyzer Photometry measurement Endpoint Assay Kinetic Assay ISE measurement Direct ISEวัด free ion ในตัวอย่าง Indirect ISEวัด total ion ในตัวอย่าง ปัญหาสำคัญของการวัด: ความคงที่ของสัญญาณอ้างอิง (reference signal), noise ค่าสัญญาณ Blank ที่ใช้ประกอบการคำนวณ ค่าศักย์ไฟฟ้าของ Reference electrode ความคงที่ของการตอบสนองของ ISE electrode สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำ คือ “electrode de-protein”

49 49 Glucose dehydrogenase Gluconic acid Glucose 2 Ferricyanide (ox) 2 ferrocyanide (red) + 2 H + 2 e - Glucose oxidase Point of care testing (POCT) 2 e -

50 50 การแยกสาร(separation)อาศัยความแตกต่างของ คุณสมบัติการละลาย ขนาดโมเลกุล ค่าประจุไฟฟ้า Precipitation Extraction Filtration Dialysis Gel filtration chromatography Electrophoresis Ion exchange chromatography Drying (Evaporation) and Lyophilization เทคนิคต่างๆ ในงานวิเคราะห์

51 51 โครมาโทกราฟี (chromatography) Stationary phase Mobile phase แยกสารโดย สารตัวพาเคลื่อนที่ (mobile phase) พาสารให้ เคลื่อนที่ได้ต่างกันบนตัวกลางที่อยู่กันที่ (stationary phase) Planar chromatography Column chromatography ทิศทางการเคลื่อนที่ของ mobile phase

52 52 Mobile phase Stationary phase ชนิดโครมาโทกราฟี จำแนกตาม phase ที่ใช้ LiquidSolidLiquid chromatography (LSC) GasLiquid Gas Liquid chromatography (GLC) Liquid Liquid liquid chromatography (LLC) จำแนกตามกลไกการแยก Adsorption chromatography Partition chromatography Ion exchange chromatography Gel filtration chromatography Affinity chromatography

53 53 Partition chromatography เช่น paper chromatography

54 54 สารมาตรฐาน sample

55 55 Gas liquid chromatography

56 56 Chromatogram

57 57 Molecular Exclusion Chromatography Gel filtration chromatography or

58 58 มีน้ำหนักโมเลกุล Blue dextranประมาณ 2 ล้านดาลตัน Dinitrophenyl lysine (DNP lysine) ประมาณ 30 ดาลตัน Blue dextran จะไหลออกมาก่อน ปริมาตรที่ blue dextran ออกมา เรียก void volume (Vo) DNP lysine จะไหลออกมาช้าที่สุด ปริมาตรที่ DNP lysine ออกมา เรียก total volume (Vt) ปริมาตรที่ สารต้องการแยกออกมา เรียก elution volume (Ve) สารที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการเคลื่อนที่ใน column

59 59 Relative migration (K) Log M r Relative migration

60 60 Ion exchange chromatography Matrix Ion exchanger Anion-exchanger มีประจุลบ Cation-exchanger มีประจุบวก

61 61 Affinity Chromatography

62 62 Paper electrophoresis Cellulose electrophoresis Starch gel electrophoresis Agarose gel electrophoresis Polyacrylamide gel electrophoresis Type of electrophoresis แบ่งตามชนิดของตัวกลางค้ำจุน Polyacylamide gel เกิดจากการ cross-link ของ acrylamide กับ methylene-bis acrylamide โดยมี ammonium persulfate เป็น ตัวเร่ง และ TEMED เป็นตัวทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพื่อเริ่มต้นปฏิกิริยา cross-link

63 63 http://www.funsci.com/fun3_en/exper1/exper1_21.gif

64 64 http://web.siumed.edu/~bbartholomew/images/chapter6/F06-21.jpg Polyacrylamide gel electrophoresis (Discontinuous electrophoresis)

65 65 Two dimensional electrophoresis แยกสารด้วยไฟฟ้าครั้งที่ 1 แล้วพลิก support media ไป 90 องศา และ แยกสารด้วยไฟฟ้าครั้งที่ 2 ช่วยแยกสารที่เคลื่อนที่แตกต่างกันน้อยได้ดีขึ้น

66 66 01)ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี photometry ที่วัดการ ดูดกลืนคลื่นแสงแบบ end-point assay โดยเปรียบเทียบกับสาร มาตรฐาน ก. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20  L เป็น 10  L โดยใช้ปริมาตร น้ำยาเท่าเดิม จะทำให้ sensitivity ของวิธีตรวจวัดเพิ่มขึ้น ข. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20  L เป็น 10  L โดยใช้ปริมาตร น้ำยาเท่าเดิม จะทำให้ linearity ของวิธีตรวจวัดเพิ่มขึ้น ค. ถ้าเปลี่ยนปริมาตรตัวอย่างจาก 20  L เป็น 10  L และใช้ปริมาตร น้ำยาลดลงครึ่งหนึ่ง จะทำให้ linearity ของวิธีตรวจวัดลดลงครึ่งหนึ่ง ง.กรณีวิธีกำหนดให้วัดค่าดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 405 nm ถ้า เครื่องตรวจวัดมีเพียง filter 410 nm จะใช้เครื่องนั้นตรวจวัดไม่ได้ จ.จ.สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ

67 67 02) ข้อใดเป็นหลักการวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการวัดความเข้ม แสงที่ scatter หลังการปล่อยให้คลื่นแสงกระทบกับโมเลกุล สาร ก.Atomic absorption spectrohotometry ข.Chemiluminescence phoptometry ค.Emission phptometry ง.Nephelometry จ.จ. Fluorometry

68 68 03) วิธีตรวจวัด Alkaline phosphatase โดยการวัดค่า ดูดกลืนคลื่นแสงของ p-nitrophenol แบบ kinetic assay ใช้ปริมาตรน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 3 มล. และ ปริมาตรตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ถ้าวัดอัตราการดูดกลืน คลื่นแสงของหลอดปฏิกิริยาของตัวอย่างได้เท่ากับ 0.020 A/min ข้อใดคือค่า Alkaline phosphatase activity [สัมประสิทธิ์ดูดกลืนคลื่นแสงของ p-nitrophenol เท่ากับ 18.75x10 3 L  mole -1  cm -1, ใช้ cuvette กว้าง 1.0 ซม.] ก.17U/Lข.80U/L ค.81U/Lง.160U/L จ.161U/L

69 69 04)นำสารละลาย B ปริมาตร 2 ml ใส่ cuvette (กว้าง 1 cm) ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 nm ได้ 0.300 สารละลาย B มีความเข้มข้นเท่ากับข้อใด [สัมประสิทธิ์ดูดกลืนคลื่นแสงของ B เท่ากับ 18.75x10 3 L  mole -1  cm -1 ] ก.0.008mmole/Lข.8mmole/L ค.0.016mmole/Lง.16mmole/L จ.คำนวณไม่ได้เพราะ มีข้อมูลไม่เพียงพอ 0.300 = 18.75x10 3 x 1.00 x C 0.016x10 -3 mole/L

70 70 05)นำสารละลาย A (ความเข้มข้น 6 mole/L) ปริมาตร 3 ml ใส่ cuvette (กว้าง 1 cm) ไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว คลื่น 540 nm ได้ 0.300 ถ้านำสารละลาย A ปริมาตร 2 ml ใส่ cuvette (กว้าง 0.5 cm) ไปวัดค่าดูดกลืนแสงได้ จะได้ค่าดูดกลืนแสงเท่าใด ก.0.100ข.0.150 ค.0.200ง.0.300 จ.0.450

71 71 http://home.kku.ac.th/wiskun


ดาวน์โหลด ppt 1 การรัดแขนผู้ป่วยนานเกินไปทำให้ protein และสารที่จับกับโปรตีนมีค่าสูงขึ้น เช่น total protein, albumin, total calcium, enzymes, lipids, iron ภาวะ hemolysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google