งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

517 481 Analysis and Design Algorithms เรื่องคัดเฉพาะ ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 คฑา ประดิษฐวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "517 481 Analysis and Design Algorithms เรื่องคัดเฉพาะ ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 คฑา ประดิษฐวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 517 481 Analysis and Design Algorithms เรื่องคัดเฉพาะ ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 คฑา ประดิษฐวงศ์

2 สัปดาห์ที่ 5 - 6 Data Structure

3 ประสิทธิภาพการทำงานของ อัลกอริทึมหนึ่ง ๆ นั้นผูกพันกับ ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลที่ ใช้ระหว่างการทำงานอย่างแน่น แฟ้น การเลือกโครงสร้างข้อมูล ที่เหมาะสมจะส่งผลให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ จะเลือกใช้โครงสร้างข้อมูล ประเภทใดนั้น ก็คงต้องขึ้นกับว่า เราต้องการบริการแบบใดจาก ข้อมูลที่จัดเก็บ

4 แบ่งหัวข้อที่ศึกษาออกเป็น Spay Tree Heap AVL

5 ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในต้นไม้แบบ ทวิภาคได้ดุล โดยมีกฎการ จัดเก็บว่าคีย์ที่ปมพ่อต้องมีค่า น้อยกว่าคีย์ของลูก ๆ เสมอ รากต้องมีค่าคีย์ที่น้อยสุด จึง หาคีย์น้อยสุดได้ในเวลา O(1) การเก็บฮีปแบบทวิภาค กินที่ น้อยมาก ประสิทธิภาพ รวดเร็ว Heap

6 ประสิทธิภาพของการ ดำเนินการโดยทั่วไป ของ ต้นไม้ค้นแบบทวิภาคนั้นแปร ตามความสูงของต้นไม้ ต้นไม้ส เปลย์อาศัยขั้นตอนการย้าย ตำแหน่งของปมที่สนใจให้ สูงขึ้นโดยการหมุน เช่นเดียวกับต้นไม้ AVL การ หมุนปมนั้นมีสามรูปแบบดังนี้ zig, zig – zig, zig – zag Spay Tree

7 AVL An AVL tree is a binary search tree in which the heights of the left and right subtrees of the root differ by a t most 1 and in which the left and right subtrees are again AVL trees. With each node of an AVL tree is associated a balance factor that is left high, equal, or right high according, respectively, as the left subtree has height greater than, equal to, or less than that of the right subtree


ดาวน์โหลด ppt 517 481 Analysis and Design Algorithms เรื่องคัดเฉพาะ ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 คฑา ประดิษฐวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google