งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟถ่วงน้ำหนัก เสนอต่อ อ. ธรรมนูญ ผุยรอด จัดทำโดย น. ส. กุลชา ผลพิสิษฐ์ ม.6/7 เลขที่ 2 น. ส. ปาจรีย์ ทองอัครนิโรจน์ ม.6/7 เลขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟถ่วงน้ำหนัก เสนอต่อ อ. ธรรมนูญ ผุยรอด จัดทำโดย น. ส. กุลชา ผลพิสิษฐ์ ม.6/7 เลขที่ 2 น. ส. ปาจรีย์ ทองอัครนิโรจน์ ม.6/7 เลขที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟถ่วงน้ำหนัก เสนอต่อ อ. ธรรมนูญ ผุยรอด จัดทำโดย น. ส. กุลชา ผลพิสิษฐ์ ม.6/7 เลขที่ 2 น. ส. ปาจรีย์ ทองอัครนิโรจน์ ม.6/7 เลขที่ 4

2 กราฟถ่วงน้ำหนัก บ่อยครั้งที่ปัญหาซึ่งต้องการแก้ไขถูก จำลองโดยใช้กราฟซึ่งมีตัวเลขกำกับไว้ตาม เส้นเชื่อมต่างๆบนกราฟ เราเรียกตัวเลขกำกับ เส้นเชื่อมกำกับเส้นเชื่อมนี่ว่า “ น้ำหนัก ”(weight) และเรียกกราฟแบบนี้ว่า กราฟถ่วงน้ำหนัก (weight graph) ตัวอย่างเช่น การจำลองเส้นทางถนนใน กรุงเทพ ได้โดยใช้ข่ายงานซึ่งมีจุดยอดของ กราฟแทนทางแยก เส้นเชื่อมของกราฟแทน ส่วนของถนนที่เชื่อมระหว่างทางแยก ซึ่งมี น้ำหนักของเส้นเชื่อมแทนระยะทาง จากนั้นจึง ตั้งคำถามเช่น การหาวิถีที่สั้นที่สุดระหว่าง สถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ จากข่ายงานที่สร้าง

3 วิถีสั้นสุด การหาวิถีสั้นที่สุด (shortest path) ระหว่าง จุดยอดคู่ใดๆ ในข่ายงาน เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้น บ่อยมากโดยในที่นี้ความยาวของวิถี ถูก กำหนดให้เป็นผลรวมของน้ำหนักของเส้นเชื่อม ต่างๆ ซึ่งประกอบกันเป็นวิถีนั้น

4 ขั้นตอนวิธีของไดสค์ตรา (Dijkstra) ขั้นตอนวิธีของ ไดสค์ตรา (Dijkstra) เป็น ขั้นตอนวิธีในการหา วิถีสั้นที่สุดบน ข่ายงาน

5 ตัวอย่างสำหรับ Dijkstra’s Algorithm รอบ ที่ โหนดที่ เลือก Adj ace ncy Nod e Arc ที่ พิจารณ า Weig ht( i,j ) Weig ht(i,j)+ d(i) d(v)d(v) 2A,BC(A, C) 685 (B, C) 355 D(B, D) 244 AB C D 2 6 5 3 2 st a r t กำหนดให้เริ่มต้นที่ A A รอบ ที่ โหนดที่ เลือก Adj ace ncy Nod e Arc ที่ พิจารณ า Weig ht( i,j ) Weig ht(i,j)+ d(i) d(v)d(v) 1AB(A, B) 222 C(A, C) 666 เลือก B B เลือก D D รอบ ที่ โหนดที่ เลือก Adj ace ncy Nod e Arc ที่ พิจารณ า Wei ght (i, j) Weig ht(i,j)+ d(i) d(v)d(v) 3A,B,DC(A, C) 666 (B, C) 355 (D, C) 599 เลือก C C

6 จากกราฟ ก็จะได้ระยะทางที่สั้นที่สุด ที่เริ่ม จากจุด A ไปยังจุดต่างๆ เช่น จากจุด A ไปยัง จุด C มีระยะทางที่สั้นที่สุด คือ 5 และต้อง ผ่านจุด B เป็นต้น AB C D 2 6 5 3 2

7

8 2,2 00 5, 70 0 4, 30 0 7, 50 0 9, 60 0 8, 70 0 9, 80 0 3,5 00 4, 20 0 7, 30 0 5,8 00 7, 70 0 12,0 00

9 เอกสารอ้างอิง สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล, (2548). ภินทนคณิต ศาสตร์. หน้า 273-281. ปทุมธานี. ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.cs.montana.edu/~defrance/cla sses/spring-2003/cs223/ Lectures/graphs.html

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt กราฟถ่วงน้ำหนัก เสนอต่อ อ. ธรรมนูญ ผุยรอด จัดทำโดย น. ส. กุลชา ผลพิสิษฐ์ ม.6/7 เลขที่ 2 น. ส. ปาจรีย์ ทองอัครนิโรจน์ ม.6/7 เลขที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google