งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการตายอย่างสันติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการตายอย่างสันติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการตายอย่างสันติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์และความสำคัญ
ความตื่นตัวต่อทางเลือกของชีวิต ข้อจำกัดการแพทย์กระแสหลัก ผลแทรกซ้อนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทุกข์จากการตายเรื้อรัง ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงมาก การแสวงหาความหมายของชีวิต

3 Rethinking Death & Dying
From philosophical and cultural perspectives MYOPIC NEGLIGENCE: Near-Sighted Vision & Tubular Vision

4 ขยายกรอบวิธีคิดเรื่องชีวิตและสุขภาพ
ความเป็นมนุษย์ สุนทรียภาพ อิสรภาพ สันติภาพ ปัญญา-จิตวิญญาณ อารมณ์-สังคม ชีวภาพ ขยายกรอบวิธีคิดเรื่องชีวิตและสุขภาพ

5 วัฒนธรรมให้ความหมายการตายแตกต่างกัน
ขงจื้อ - ความตายตอกย้ำคุณธรรม เต๋า - การกลับสู่ธรรมชาติ ความเป็นสามัญ คริสต์ - การพิพากษาและการไปหาพระเจ้า อิสลาม - การคืนกลับไปสู่พระเจ้า ผี พราหมณ์ - การไปสู่ภพหน้า พรหมโลก พุทธ - อนิจจัง กรรม การเวียนว่าย

6 ความหมายการตายต่างกันตามยุคสมัย
ยุคโบราณ: Tamed Death ยุคกลาง: Mortality & Failure ยุคฟื้นฟู: Challenged & Distantiated ยุคใหม่: Rationalizing & Defiance ยุคหลังสมัยใหม่: Reinventing

7 การตายอย่างสันติ วิธีคิดแบบลดส่วนเป็น ความรุนแรงทางญาณวิทยา
ความตายกับความโกรธ เกลียด และกลัว ความอ่อนโยนต่อชีวิต/อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความหมายของชีวิต The more we have made our lives meaningful, the less we will regret at the time of death.

8 Scientific knowledge as oppose to cultural knowledge
The Mutual Exclusivity of Science & Culture วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

9 วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม Science as a Cultural System
Culture as Practical Reasoning A Shift toward Reciprocity of Science & Culture Ethno botany Ethno medicine Transcultural Psychology Noetic Science New Biology Quantum Physics Relativity Theory Science of Complexity วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม

10 การตายอย่างสันติ วิธีคิดแบบลดส่วนเป็น ความรุนแรงทางญาณวิทยา
ความตายกับความโกรธ เกลียด และกลัว ความอ่อนโยนต่อชีวิต/อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความหมายของชีวิต The more we have made our lives meaningful, the less we will regret at the time of death.

11 Assessing Palliative Care: Strength
Practical approach for humanistic care The availability of concepts and tools Active and energetic practitioners at various organizations Moral/political soundness Availability & access to cultural resource

12 Assessing Palliative Care: Weakness
Inadequate quality trainers & advocates Inability to negotiate for more suitable working situations Insufficiency of “best practice models” Lack continuing technical support & networking for interested parties Poor internal coordination & management

13 Assessing Palliative Care: Opportunity
The growing ageing population and the eventual increase of economic burden The advent of new scientific knowledge The felt needs of technical know-how The awakening of medical schools and health professionals Possible support: policy and financial

14 Assessing Palliative Care: Threats
Unfavorable developmental paradigm Strong biomed. oriented medical system Institutional and legal constrains Changing family structures and values Declining of shared understanding of cultural symbols and meanings

15 Strategies: Initial Proposals
Strategy 1: Knowledge Production and Management Developing relevant research agenda Encouraging more research activities by engaging research institute and potential researchers Promoting of high quality academic work Establishing forums for continuing technical exchange Developing usable models, approaches, and tools under a set of clear conceptual principles

16 Strategies: Initial Proposals
Strategy 2: Mobilizing Resources and Institutional Strengthening Initiating collaborative graduate level research program at various universities Building up channels for communication and dialogue between concerned parties Creating policy umbrella for qualitative work and quality development Strengthening coordinating mechanism Engaging politics in appropriate manners

17 Strategies: Initial Proposals
Strategy 3: Breaking Professional Silence, Inspiring Public Discussion Collecting and circulating stories and narratives of good death and dying in peace. Publicizing professional experiences on humanistic palliative care. Building up exemplars of successful cases. Regular seminars, public lectures, and media events

18 An Ever Ending Successive Life
New Cosmology: An Ever Ending Successive Life The Brain, Consciousness, and the Subtle Mind Meditate constantly about death Rehearse the process of death


ดาวน์โหลด ppt และการตายอย่างสันติ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google