งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สำนักวิจัยสังคมและ สุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สำนักวิจัยสังคมและ สุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สำนักวิจัยสังคมและ สุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์และ ความสำคัญ • ความตื่นตัวต่อ ทางเลือกของชีวิต • ข้อจำกัดการแพทย์ กระแสหลัก • ผลแทรกซ้อน เทคโนโลยีใหม่ ๆ • ทุกข์จากการตาย เรื้อรัง • ประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น • ค่าใช้จ่ายทาง การแพทย์สูงมาก • การแสวงหา ความหมายของชีวิต • ความตื่นตัวต่อ ทางเลือกของชีวิต • ข้อจำกัดการแพทย์ กระแสหลัก • ผลแทรกซ้อน เทคโนโลยีใหม่ ๆ • ทุกข์จากการตาย เรื้อรัง • ประชากรผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น • ค่าใช้จ่ายทาง การแพทย์สูงมาก • การแสวงหา ความหมายของชีวิต

3 Near-Sighted Vision & Tubular Vision Rethinking Death & Dying MYOPIC NEGLIGENCE : From philosophical and cultural perspectives

4 ขยายกรอบวิธีคิดเรื่อง ชีวิตและสุขภาพ สันติภ าพ อิสรภาพ สุนทรียภาพ ความเป็นมนุษย์

5 วัฒนธรรมให้ความหมาย การตายแตกต่างกัน • ขงจื้อ - ความตายตอกย้ำ คุณธรรม • เต๋า - การกลับสู่ ธรรมชาติ ความเป็นสามัญ • คริสต์ - การพิพากษาและ การไปหาพระเจ้า • อิสลาม - การคืนกลับไปสู่ พระเจ้า • ผี พราหมณ์ - การไปสู่ ภพหน้า พรหมโลก • พุทธ - อนิจจัง กรรม การ เวียนว่าย • ขงจื้อ - ความตายตอกย้ำ คุณธรรม • เต๋า - การกลับสู่ ธรรมชาติ ความเป็นสามัญ • คริสต์ - การพิพากษาและ การไปหาพระเจ้า • อิสลาม - การคืนกลับไปสู่ พระเจ้า • ผี พราหมณ์ - การไปสู่ ภพหน้า พรหมโลก • พุทธ - อนิจจัง กรรม การ เวียนว่าย

6 ความหมายการตาย ต่างกันตามยุคสมัย • ยุคโบราณ : • ยุคโบราณ : Tamed Death • ยุคกลาง : Mortality & Failure • ยุคฟื้นฟู : Challenged & Distantiated • ยุคใหม่ : Rationalizing & Defiance • ยุคหลังสมัยใหม่ : Reinventing • ยุคโบราณ : • ยุคโบราณ : Tamed Death • ยุคกลาง : Mortality & Failure • ยุคฟื้นฟู : Challenged & Distantiated • ยุคใหม่ : Rationalizing & Defiance • ยุคหลังสมัยใหม่ : Reinventing

7 การตายอย่าง สันติ • วิธีคิดแบบลดส่วนเป็น ความรุนแรงทางญาณ วิทยา • ความตายกับความโกรธ เกลียด และกลัว • ความอ่อนโยนต่อชีวิต / อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ • ความหมายของชีวิต The more we have made our lives meaningful, the less we will regret at the time of death.

8 Scientific knowledge as oppose to cultural knowledge วิทยาศา สตร์ วัฒนธร รม The Mutual Exclusivity of Science & Culture

9 Science as a Cultural System Culture as Practical Reasoning A Shift toward Reciprocity of Science & Culture Ethno botany Ethno medicine Transcultural Psychology Noetic Science New Biology Quantum Physics Relativity Theory Science of Complexity วิทยาศา สตร์ วัฒนธร รม

10 การตายอย่าง สันติ • วิธีคิดแบบลดส่วนเป็น ความรุนแรงทางญาณ วิทยา • ความตายกับความโกรธ เกลียด และกลัว • ความอ่อนโยนต่อชีวิต / อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ • ความหมายของชีวิต The more we have made our lives meaningful, the less we will regret at the time of death.

11 Assessing Palliative Care: Strength §Practical approach for humanistic care §The availability of concepts and tools §Active and energetic practitioners at various organizations §Moral/political soundness §Availability & access to cultural resource

12 Assessing Palliative Care: Weakness §Inadequate quality trainers & advocates §Inability to negotiate for more suitable working situations §Insufficiency of “best practice models” §Lack continuing technical support & networking for interested parties §Poor internal coordination & management

13 Assessing Palliative Care: Opportunity §The growing ageing population and the eventual increase of economic burden §The advent of new scientific knowledge §The felt needs of technical know-how §The awakening of medical schools and health professionals §Possible support: policy and financial

14 Assessing Palliative Care: Threats §Unfavorable developmental paradigm §Strong biomed. oriented medical system §Institutional and legal constrains §Changing family structures and values §Declining of shared understanding of cultural symbols and meanings

15 §Developing relevant research agenda §Encouraging more research activities by engaging research institute and potential researchers §Promoting of high quality academic work §Establishing forums for continuing technical exchange §Developing usable models, approaches, and tools under a set of clear conceptual principles Strategies: Initial Proposals Strategy 1: Knowledge Production and Management

16 §Initiating collaborative graduate level research program at various universities §Building up channels for communication and dialogue between concerned parties §Creating policy umbrella for qualitative work and quality development §Strengthening coordinating mechanism §Engaging politics in appropriate manners Strategies: Initial Proposals Strategy 2: Mobilizing Resources and Institutional Strengthening

17 Strategies: Initial Proposals §Collecting and circulating stories and narratives of good death and dying in peace. §Publicizing professional experiences on humanistic palliative care. §Building up exemplars of successful cases. §Regular seminars, public lectures, and media events Strategy 3: Breaking Professional Silence, Inspiring Public Discussion

18 New Cosmology: An Ever Ending Successive Life The Brain, Consciousness, and the Subtle Mind Meditate constantly about death Rehearse the process of death


ดาวน์โหลด ppt สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สุขภาวะทางจิต วิญญาณ และการตาย อย่างสันต ิ สำนักวิจัยสังคมและ สุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google