งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Howard Gardner “Five minds for the Future”. ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ผู้เขียน Frames of Minds และ Changing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Howard Gardner “Five minds for the Future”. ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ผู้เขียน Frames of Minds และ Changing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Howard Gardner “Five minds for the Future”

2 ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ผู้เขียน Frames of Minds และ Changing Minds ความฉลาดหรือทักษะ แทนด้วย ” จิต ” มี 5 ประการ เป็นจิตที่มีความจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกยุค ศตวรรษที่ 21

3 จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) หมายถึงการรู้ลึกซึ้งและถ่อง แท้ในองค์ความรู้ต่างๆ ของสิ่งที่ได้ เรียนมา และสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการ ดำรงชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการเป็น ผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) หมายถึงความสามารถแยกแยะและ จับใจความสำคัญจากความรู้ทั้งหมดที่ได้ เรียนมาแล้วนำมาสังเคราะห์เป็นความรู้ ใหม่ ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิด แนวคิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม

5 จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) คือการมีความคิดสร้างสรรค์และ การคิดนอกกรอบ ซึ่งเกิดจากการฝึก ความคิดและปฏิบัติ (Practices make perfect)

6 จิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind) หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเคารพความคิดของผู้อื่น เคารพและเข้าใจในความแตกต่างทั้ง ระหว่างบุคคลและกลุ่ม รวมถึงเปิดใจ ให้กว้างรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้อื่น ที่ต่างจากความคิดของตนเอง อันจะ นำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานหรือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข

7 จิตแห่งคุณธรรม (Ethical Mind) เป็นความคิดที่ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่วนรวม มีจิตสาธารณะคำนึงถึง ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทุกฝ่าย (Think Win-win)

8 บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและ ประสบความสำเร็จได้ทั้งในด้าน การงานและการดำเนินชีวิตในโลก ยุคศตวรรษที่ 21 ได้ จะต้องมีจิต สาธารณะทั้ง 5 ประการประกอบอยู่ ในตัวของคน ๆ นั้น ทั้งนี้จิตสาธารณะ 5 ประการยังจะ ช่วยจรรโลงสังคมโลกในอนาคต เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Howard Gardner “Five minds for the Future”. ศาสตราจารย์ Howard Gardner นักวิชาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ผู้เขียน Frames of Minds และ Changing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google