งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 34 ปี พ. ศ. 2518 - 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 34 ปี พ. ศ. 2518 - 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 34 ปี พ. ศ. 2518 - 2552

2 เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา •Per capita GDP (USD) เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 7 • มีเสถียรภาพ ภายในประเทศโดย อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ ที่ระดับร้อยละ 4.4* CAGR = ~7% GDP per capita (USD) ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศ ไทย หมายเหตุ : * อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2523 - 2552

3 หลายปีที่ผ่านมาตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้มี ขนาดและบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีขนาด รวมใหญ่กว่าระบบธนาคารพาณิชย์ราว 1.5 เท่า ที่มา : เงินกู้ธนาคาร – ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี พันธบัตร – ThaiBMA ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี หุ้นทุน ( รวม SET และ mai) – SETSMART ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี หน่วย : พันล้านบาท เงินกู้ธนาคารหุ้นทุน พันธบัต ร เงินกู้ธนาคาร หุ้นทุน พันธบัตร มูลค่ารวมตลาดทุนไทย มีขนาดใหญ่กว่ายอด สินเชื่อคงค้างในระบบ ธนาคารพาณิชย์ ประมาณ 1.5 เท่า ข้อมูล ณ สิ้นปี 2552 6,114 5,912 7,807

4 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจนถึงสิ้นปี 2552 มีจำนวน 535 บริษัท ที่มา : SETSMART ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี จำนวนบริษัทจด ทะเบียนเข้าใหม่ จำนวนบริษัทจดทะเบียน จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมตลาด SET และ mai หน่วย : บริษัท

5 ดัชนี Black Monday ( ต. ค. 2530) Mini Black Monday ( ต. ค. 2532) สงคราม อ่าวเปอร์เซีย ( ส. ค. 2533) คณะ รสช. ปฏิวัติ ( ก. พ. 2534) เหตุการณ์จลาจล ขั้นรุนแรงจากการ ประท้วงพฤษภา ทมิฬ ( พ. ค. 2535) การเก็งกำไร จากการ เพิ่มขึ้นของ ราคา อสังหาริมทรัพย์ (2532) วิกฤติค่าเงินเปโซ ของ เม็กซิโก ( ม. ค. 2538) แบริ่ง ซิเคียว ริตี้ส์ใน สิงคโปร์ ขาดทุนจาก การค้าตราสาร อนุพันธ์ ( ก. พ. 2538) คลัง - ธปท. ประกาศ ค่าเงินบาทลอยตัว ( ก. ค. 2540) การปิดสถาบันการเงิน ( ธ. ค. 2540) การได้รับความช่วยเหลือ จาก IMF ( ส. ค. 2540) วิกฤติสถาบันการเงิน ในเอเชีย (2540) มาตรการฟื้นฟูสถาบันการเงิน (14 ส. ค. 2542) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ภาคเอกชน ( ส. ค. 2542) การเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่ ( ม. ค. 2544) การลดน้ำหนักการ ลงทุนของ MSCI ( พ. ค. 2544) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ( มี. ค. 2542) การก่อ วินาศกรรมใน สหรัฐฯ (11 ก. ย. 2544) วิกฤตการณ์ น้ำมัน และปัญหา บริษัท ราชาเงินทุน (2522) เงินตึง และ อัตรา ดอกเบี้ยสูง ทั่วโลก (2524) เกิด รัฐประหาร ( เม. ย. 2524) เกิด รัฐประหาร ( ก. ย. 2528) ยุบสภา ( พ. ค. 2529) วิกฤตเวิลด์ คอม ( มิ. ย. 2545) สงคราม สหรัฐฯ กับอิรัก ( ก. ค. 45- เม. ย. 46) การแพร่ ระบาดของ โรค SARS ( มี. ค. 46) การฟื้นตัว ของ เศรษฐกิจ ประเทศ ( ม. ค.- ธ. ค. 46) การแพร่ ระบาดของ โรคไข้หวัด นก ( ม. ค.- ก. พ. 47) ความไม่ สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ( ก. พ.- เม. ย. 47) การต่อต้าน การ แปรรูป กฟผ. ( ก. พ. - มี. ค. 47) แนวโน้มราคา น้ำมันและ อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น ( พ. ค. – ก. ค. 47) ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยมีการพัฒนาไปตามสภาวะการณ์ทั้งในและนอก ประเทศ ดัชนีต่ำสุดในปี 2519 ที่ระดับ 76.43 จุดเมื่อวันที่ 17 มี. ค. 2519 ดัชนีสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 1,753.73 จุดเมื่อวันที่ 4 ม. ค. 2537 ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เกิด รัฐประหาร ( ก. ย. 2549) ประกาศ ยกเลิก มาตรการ กันสำรอง 30% ( ก. พ. 2551) กลุ่ม พันธมิตร ประชาชน เพื่อ ประชาธิป ไตยปิด ล้อม สนามบิน ( พ. ย. 2551) มาตรการ กันสำรอง 30% ( ธ. ค. 2549) รัฐบาล ดูไบขอ เลื่อน ชำระหนี้ ของ บริษัท ดูไบ เวิล์ด ( พ. ย. 2552) ศาลปกครอง ระงับ 76 โครงการ ลงทุนในมาบ ตาพุด ( ก. ย. 2552)

6 ด้านการออม ตลาดทุนให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้เป็นตัวเงินจากการถือหุ้น มากกว่าที่ได้จากเงินฝากประมาณ 4 เท่า ที่มา : SET analysis ถึง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 Total nominal return 2518-2552 Unit: index (point); assumed that initial investment in year 2517 = 1000 40,368 21,816 10,473 8,590

7 • อัตราผลตอบแทน สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 118 ในปี 2532 • อัตราผลตอบแทน ต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ - 52 ในปี 2540 ถ้าหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ ตลาดทุนยังคงให้อัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า โดยผลตอบแทนที่ได้ เป็นตัวเงินจากการถือหุ้นมากกว่าที่ได้จากเงินฝากราว 4 เท่า Total real return 2518-2552 Unit: index (point); assumed that initial investment in year 2517 = 1000 ที่มา : SET analysis ถึง ณ สิ้น เดือนธันวาคม 2552 7,994 4,320 2,074 1,701


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 34 ปี พ. ศ. 2518 - 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google