งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล

2 ฝ่าย ประชาสัมพั นธ์ ฝ่ายวิศวกรรม เทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร จัดการเชื้อเพลิง ฝ่าย สิ่งแวดล้อ ม คุณสมศรี พิพัฒน์ จรัสสกุล ประธานอนุรักษ์ พลังงาน ฝ่าย วิชากา ร คุณรัชนี บุญ สุขวีระวัฒน์ รองประธาน คุณปิยะมาศ เอมอิ่มอนันต์ เลานุการ นายเทิดพันธ์ จรัสกุล คุณปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกรณ์ คุณอมรรัตน์ จันทร์นุ่ม คุณไพโรจน์ ลออจิรากุล นายมงคล แตงขวา นายพงษ์พะเยา เลาหพันธ์พงศ์ นายจตุรงค์ โชติคุต นายธรรมรัตน์ สายสุวรรณ นายบุญฤทธิ์ ทองตา คุณสมคิด จิตร ดวงวัน นายธงชัย สรรพ กิจไพศาล นายชัชวาลย์ เอื้อกิจ นายเอกรัตน์ เริ่มรัตน์ อ. คีรินทร์ ไกร เกตุ อาจารย์ที่ ปรึกษา

3 นโยบายอนุรักษ์พลังงานของ รพ.ลดใช้ 1. ลดการใช้พลังงานทุกประเภทและใช้อย่างประหยัดพลังงานปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 ได้อย่างน้อย 10% และเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ เผยแพร่นโยบายให้ทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล ดำเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย เป็นองค์กรตัวอย่างและเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการ อนุรักษ์พลังงาน กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง 2. 3. 4. 5.

4 พื้นที่ รับผิดชอ บ Control room

5  Check Up

6 เตารีดไอน้ำ ห้อง พับผ้า เครื่อ งรีด ลูกก ลิ้ง ใหญ่ เครื่องรีด ผ้าเล็ก โต๊ะ วางผ้า โต๊ะ พับผ้า เครื่ องอ บ 4 เครื่อ ง อบ 1 เครื่อ ง อบ 3 เครื่อ ง อบ 2 เครื่ อง ซัก 2 เครื่อง ซัก 1 น เครื่ อง ซัก 3 เครื่อง แพคผ้า โต๊ะ วางผ้า 1 2 3 4 5 6 แผนผังซัก รีด รับผ้า ซัก รีด อบ พับ จ่าย

7 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM   

8  4.ระบบข้อมูลข่าวสาร จุดแข็ง People : มีความเข้าใจ มีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พลังงาน จุดที่พัฒนาได้ สร้างเครือข่าย ให้ความรู้กับ ชุมชน รอบๆโรงพยาบาล ใน การอนุรักษ์พลังงาน

9 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM  6.การลงทุน จุดแข็ง มีงบประมาณสนับสนุนจาก ส่วนกลาง(ภาครัฐ) จุดที่พัฒนาได้ ระยะสั้น - อุปกรณ์ที่ต้นทุนต่ำหรือ เร่งด่วน ระยะยาว - อุปกรณ์ที่มีต้นทุนสูง แบ่งเป็นช่วงเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี

10 ผลการวิเคราะห์ด้วย EMM-จุดแข็ง 1. นโยบายการจัดการพลังงาน ทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าง เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย การจัดการองค์กร หมุนเวียนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการ/คณะทำงานในตำแหน่ง ต่างๆ การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ พัฒนาความรู้/ทักษะ/ศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ สร้างบุคคลต้นแบบ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนและช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ สู่บุคลากรในองค์กรทุกระดับ เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง 2. 3. 5.

11 มาตรการและการคำนวณผลประหยัด ผลสำรวจ : เครื่องชิลเลอร์ ความถี่กำลังไฟฟ้า = 50 Hz เปอร์เซ็นต์การทำงาน = 80 % เวลาทำงาน = 24 ชั่วโมง/วัน วันทำงาน = 365 วัน/ปี ก่อนกำหนดมาตรการ ใช้พลังงาน 438000 kwh/ปี มาตรการด้านเทคนิคและการประชาสัมพันธ์ 1. ติดตั้งระบบ VSD ให้กับระบบ เพื่อควบคุมปั๊มน้ำเย็นชิลเลอร์ 2. เผยแพร่ผลของการประหยัดแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผลประหยัด พลังงานไฟฟ้า = ( 25.6x24x365 = 214256 kwh/ปี (438000-214256) = 213744 kwh/ปี ค่าไฟฟ้า= 3.45 บาท/หน่วย 213744x3.45= 737416 บาท/ปี เงินลงทุน 500000 บาท คืนทุน = 500000/737416 = 0.67 ปี

12 มาตรการเปลี่ยนหลอด T8 ที่ Ward ทำงาน 24 Hr. เป็นหลอด T8 ประสิทธิภาพ สูง + บัลลาสอิเลคทรอนิค + หรี่แสง หลอด T8 จำนวน 50 หลอด หลอดละ 36w+ บัลลาส 12w = 48w ใช้งาน 24Hr. ((48X50)/1000)X24 = 57.6 หน่วย / วัน = 21,024 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 2,1024X3.45 = 72,532.8 บาท / ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอดขั้วเขียว + บัลลาสอิเลคทรอนิค ให้แสงสว่างเท่าเดิมใช้ กำลังไฟ 30w คิดเป็น ((30X50)/1000)X24 = 36 หน่วย / วัน = 13,140 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 13,140X3.45 =45,333 บาท / ปี ผลประหยัด 72,532.8-45,333 = 27,199.8 บาท / ปี เงินลงทุน ประกอบด้วย หลอดขั้วเขียว 50 หลอด X65 บาท =3,250 บาท บัลลาสอิเลคทรอนิค 50 ตัว X150 บาท =7,500 บาท ดริมเมอร์ 1 ตัว =1,200 บาท รวม =11,950 บาท จุดคืนทุน 11,950/27,199.8 = 0.44 ปี = 5 เดือน

13 มาตรการเปลี่ยนหลอดเดิม T8 ที่ Ward ทำงาน 24 Hr. เป็นหลอด T5+ บัล ลาส 3w หลอด T8 จำนวน 50 หลอด หลอดละ 36w+ บัลลาส 12w = 48w ใช้งาน 24Hr. ((48X50)/1000)X24 = 57.6 หน่วย / วัน = 21,024 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 2,1024X3.45 = 72,532.8 บาท / ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอด T5 28w+ บัลลาส 3w ใช้กำลังไฟ 31w คิดเป็น ((31X50)/1000)X24=37.2 หน่วย / วัน = 13,578 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 13,578X3.45 =46,844.1 บาท / ปี ผลประหยัด 72,532.8-46,844.1 = 25,688.7 บาท / ปี เงินลงทุน ประกอบด้วย หลอด T5 50 หลอด X290 บาท = 14,500 บาท จุดคืนทุน 14,550/25,688.7 = 0.56 ปี = 6.72 เดือน

14 มาตรการเปลี่ยนหลอด Halogen ที่ Ward ทำงาน 24 Hr. เป็น หลอด LED หลอด Halogen จำนวน 100 หลอด หลอดละ 50w = 5,000 w ใช้งาน 24Hr. = 5 หน่วย X24Hr. = 120 หน่วย / วัน = 43,800 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 43,800X3.45 = 151,110 บาท / ปี หลังเปลี่ยนเป็นหลอด LED 3w 100 หลอดใช้กำลังไฟ 300w 24hr. คิดเป็น 0.3X24 =7.2 Kw/ วัน = 2,628 หน่วย / ปี คิดเป็นเงิน 2,628X3.45 = 9,066.6 บาท / ปี ผลประหยัด 151,110-9,066.6 = 142,043.4 บาท / ปี เงินลงทุน LED 100 หลอด X450 บาท = 450,00 บาท จุดคืนทุน 45,000/142,043.4 = 3.72 เดือน

15 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Splittype ประสิทธิภาพสูง 100 ชุด ประสิทธิภาพแอร์เดิม 1.5 Kw/Ton ประสิทธิภาพแอร์ใหม่ 1.1 Kw/Ton เปลี่ยนแอร์ขนาด 24,000 btu 100 ชุดใช้งาน 12 ชม./ วัน = 2,400,000btu =2,400,000/12,000 = 200 Ton แอร์เก่าใช้พลังงาน = 1.5 kwX200X0.8 = 240 kw = 240X12X365 = 1,051,200 หน่วย / ปี แอร์ใหม่ใช้พลังงาน = 1.1X200X0.8 = 176 kw = 176X12X365 = 770,880 หน่วย / ปี ผลประหยัด = 1,051,200- 770,880 = 280,320 หน่วย / ปี X3.45 = 967,104 บาท / ปี

16 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Splittype ประสิทธิภาพสูง 100 ชุด เงินลงทุน = 2,800,000 บาท จากรัฐบาล 20% = 576,000 บาท คงเหลือเงินลงทุน = 2,224,000 บาท คืนทุน = 2,224,000/967,104 = 2.3 ปี

17 แผนการดำเนินงาน ลำดับประเภทรายละเอียดกิจกรรมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ผู้รับผิดชอบงบประมาณคืนทุน (บาท)ปี 1people wareประกวดจัดทำอนุรักษ์พลังงาน ปิยวรรณ์+ทีม5500 ประกวดคำขวัญด้านอนุรักษ์พลังงาน ปิยวรรณ์+ทีม6000 อบรมปลูกจิตสำนึกบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ธงชัย+ทีม50000 โปสเตอร์ผู้บริหารเป็นผู้นำการรณรงค์ ปิยวรรณ์+ทีม30000 ประกวดพื้นที่ต้นแบบ ปิยวรรณ์+ทีม10000 จัดทำเสื้อทีม ปิยวรรณ์+ทีม30000 จัดทำนิทรรศการ ปิยวรรณ์+ทีม20000 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ ธงชัย+ทีม50000 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิยวรรณ์+ทีม5000 2system wareประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน สมศรี - แต่งตั้งคณะกรรมการ สมศรี - ประเมินสถานการณ์จัดการพลังงานเบื้องต้น (EMM) ไพโรจน์+ทีม - การประสัมพันธ์ ปิยวรรณ์+ทีม - การประเมินศักยภาพด้านเทคนิค ไพโรจน์+ทีม10000 การกำหนดมาตารการเป้าหมายและคำนวนผลตอบแทนทางการเงิน ไพโรจน์+ทีม - จัดทำแผนปฏิบัติการ ปิยะมาศ - การดำเนินการตามแผน ปิยะมาศ+ทีม - การทบทวนผลการดำเนินการที่ผ่านมา ปิยะมาศ+ทีม - 3Hard wareระบบปรับอากาศ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (high EER) ไพโรจน์+ทีม2500000 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรอบมอเตอร์ (VSD)ที่ปั้มน้ำเย็นระบบ chiller ธรรมรัตน์+ทีม200000 ระบบแสงสว่าง ติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T8 ประสิทธิภาพสูง +บัลลาสอิเลคทรอนิค ไพโรจน์+ทีม250,000 เปลี่ยนหลอด T5ทดแทนหลอดไฟเดิม ไพโรจน์+ทีม250,000 เปลี่ยนหลอด LED ทดแทนหลอดไฟเดิม ไพโรจน์+ทีม250,000 รวม 3666500

18 สิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้และนำ กลับไปใช้ได้ทันที 1. HK (Housekeeping) 2. PI (Process improvement) 3. MC (Machine change)

19 ความในใจ.... ที่ลดใช้..... อยากบอกต่อ

20


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารประเภทโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google