งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ใช้ ………………………………….. ระหว่างที่โปรแกรม ทำงาน ซึ่งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยจะมีชื่อ ตัวแปรไว้อ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ ว่าเก็บไว้ ตำแหน่งใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ใช้ ………………………………….. ระหว่างที่โปรแกรม ทำงาน ซึ่งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยจะมีชื่อ ตัวแปรไว้อ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ ว่าเก็บไว้ ตำแหน่งใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ใช้ ………………………………….. ระหว่างที่โปรแกรม ทำงาน ซึ่งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยจะมีชื่อ ตัวแปรไว้อ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ ว่าเก็บไว้ ตำแหน่งใด  ตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บได้  ก่อนจะสร้างตัวแปรจะต้อง ◦ รู้ชนิดของข้อมูล ว่าข้อมูลที่ต้องการเก็บนั้นมี ประเภทใด : ข้อความ, ตัวเลขจำนวนเต็ม, ทศนิยม, ค่าความจริง... ◦ รู้ขนาดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ : ตัว เลขที่ใช้มีกี่หลัก, ข้อความมีประมาณกี่อักขระ

3  ต้องขึ้นต้นด้วย a – z หรือ A-Z หรือ _ (underscore)  ตำแหน่งถัดไปสามารถเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ _ ได้  ไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลข  ไม่ให้มีการเว้นวรรค  ควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายได้ดี  ไม่ใช้ชื่อตัวแปรที่ซ้ำกับคำสงวน หรือคีย์เวิร์ด

4 __abstract__abstract 2abstract __alignof Operator array __asm__assume__basedbool __box__box 2breakcasecatch __cdeclcharclassconst const_castcontinue__declspecdefault __delegate__delegate 2delegatedeletedeprecateddeprecated 1 dllexportdllexport 1dllimportdllimport 1dodouble dynamic_castelseenumenum class enum structevent__event__except explicitexternfalse__fastcall __finallyfinallyfloatfor for each, in__forceinlinefriendfriend_as __gc__gc 2gcnewgenericgoto __hook__hook 3__identifierif__if_exists __if_not_existsinitonly__inlineinline int__int8__int16__int32 __int64__interfaceinterface classinterface struct interior_ptr__leaveliterallong __m64__m128__m128d__m128i

5 __multiple_inherita nce mutablenakednaked 1namespace new __nogc__nogc 2noinlinenoinline 1 __noopnoreturnnoreturn 1nothrownothrow 1novtablenovtable 1 nullptroperator__pin__pin 2private __property__property 2property property 1protected public__raiseref structref class registerreinterpret_castreturnsafecast __sealed__sealed 2sealedselectanyselectany 1short signed __single_inheritanc e sizeofstatic static_cast__stdcallstruct__super switchtemplatethisthreadthread 1 throwtruetry __try/__except__try/__except, __try/__finally __try/__finally __try_cast__try_cast 2typedeftypeid typename__unaligned__unhook__unhook 3union unsigned usingusing declaration, using directive using uuiduuid 1__uuidof value structvalue class__value__value 2virtual __virtual_inheritanc e voidvolatile__w64 __wchar_t, wchar_t while

6  เป็นการ ………………………………………. สำหรับตัวแปร นั้นๆ มีรูปแบบ คือ datatype var_name; datatype var_name1, var_name2;  เช่น int radius; float width, height;  และสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรได้ radius = 5; height = 3.14;

7  คือ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็ก จะมีความหมาย แตกต่างกัน int 1num; int num1: char hello; char hEllo; int check_digit; int for; double void;

8  ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐาน (Build-in type)  เป็นชนิดข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถนำมาใช้ได้ ทันที ◦ ชนิดจำนวนเต็ม เช่น boolean, char, int, long, short ◦ ชนิดจำนวนจริง เช่น float, double, long double ◦ ชนิดที่เก็บข้อมูลเป็นเซตจำนวนเต็ม เช่น enum ◦ ชนิดสร้างใหม่ตามมาตราฐาน c++ เช่น คลาส string ◦ ชนิดอื่นๆ เช่น pointer, array, class, reference

9  เก็บเฉพาะค่า …………………………………….. เท่านั้น  0 แทนค่าเท็จ นอกนั้นจำนวนเต็มใดๆ ยกเว้น 0 จะแทน ค่าจริงทั้งหมด bool x = true; bool y = false; bool z1 = 10; bool z2 = -10;  มักใช้กับนิพจน์เงื่อนไขตัดสิน เช่น if-else

10  เก็บ ………………………………………………… ขนาด 8 บิต ซึ่ง สามารถเก็บได้ 256 ค่า char c1 = ‘a’; char c2 = ‘A’; char c3 = “B”; char c4 = ‘5’;  จะใช้เลขรหัส ASCII ( แอสกี ) ในการเก็บข้อมูลรหัสอักขระ  ถ้าต้องการเก็บเป็นสตริง ( ข้อความ ) ก็สามารถทำได้โดย char str1[ ] = “welcome to c++”; char str2[ ] = “A”; char str3[5]; str3 = “abcde”

11  ใช้ …………………………………………. สามารถเก็บได้ 3 แบบ ◦ short int ◦ int ◦ long int short s; s = 10000; int m = 50000; long y = 555555L; int oct_value = 0123; int hex_value = 0X456;

12  ชนิดข้อมูลจำนวนจริง หรือจำนวนที่มีจุดทศนิยม float f1 = 9.8; float f2 = -133.5095F; double d1 = 10.5e-2; double d2 = -232.23d; long double pi = 3.141621092783L;

13  ใช้พิมพ์ข้อมูลออกทาง standard output ในการใช้งาน ต้องมีการเรียกใช้ library iostream ไว้ในโปรแกรมก่อน ทุกครั้ง cout << “test for cout” int x = 100; cout << “x value is ” << x; cout << ‘\n’ cout << “\n”

14  ใช้อ่านข้อมูลจาก keyboard  ใช้ร่วมกับตัวดำเนินการ >> int x,y; cout << “please enter x :”; cin >> x;// รับข้อมูลจากผู้ใช้เก็บไว้ ในตัวแปร x cout << “please enter x and y separated by spacebar”; cin >> x >> y; cout << x << " and " << y ;

15  ตัวดำเนินการนี้จะคืนขนาดชนิดข้อมูลที่ใช้ว่าใช้พื้นที่ หน่วยความจำเก็บข้อมูลขนาดกี่ไบต์ มีรูปแบบการใช้ดังนี้  sizeof(data_type) ใช้กับชนิดข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น int, char, bool  sizeof(object) ใช้กับชนิดข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น คลาส

16 #include using namespace std; int main() { cout << "char = "<< sizeof(char) << "bytes\n"; cout << "bool = "<< sizeof(bool) << "bytes\n"; cout << "short int = "<< sizeof(short) << "bytes\n"; cout << "int = "<< sizeof(int) << "bytes\n"; cout << "long int = "<< sizeof(long) << "bytes\n"; cout << "float = "<< sizeof(float) << "bytes\n"; cout << "double = "<< sizeof(double) << "bytes\n"; cout << "long double = "<< sizeof(long double) << "bytes\n"; cin.get(); return 0; }

17  ตัวดำเนินการ (operator) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ กระทำกับข้อมูล เช่น +, -, *, /, %, sizeof  นิพจน์ (expression) คือ การนำข้อมูลมากระทำต่อกัน ตั้งแต่หนึ่งจำนวนขึ้นไป เช่น int a, b=1,c=5; a = b+c; c = (23 * -12.379) / b + a;

18  ตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น +, -, *, /, %  % ตัวดำเนินการ …………………….. คือ ………………………………………….  เช่น 5% 3 = 2 5 % 3.0 = ? 100 / 3 = ? 100.0 / 3.0 = ? 100 / 3.0 = ?  เมื่อใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ระหว่างข้อมูลต่าง ชนิดกัน ผลลัพธ์จะเป็นชนิดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่สุด เช่น int กับ long ผลลัพธ์จะเป็น long

19  กรณีที่มีหลายๆ นิพจน์ เช่น a + b * c / (d – 10)  โปรแกรมจะคำนวนตามตัวดำเนินการที่มีลำดับ ความสำคัญสูงสุดก่อน  ถ้ามีลำดับความสำคัญเท่ากัน จะทำจากซ้ายไปขวา  เช่น a + b * c / d – 10 เมื่อ a = 1, b= 4, c = 3, d = 2 ผลลัพธ์จะเท่ากับ.............  ถ้า (a + b) * (c / d) – 10 เมื่อ a = 1, b= 4, c = 3, d = 2 ผลลัพธ์จะเท่ากับ.............

20  อักขระพิเศษที่ถูกกันไว้ เพื่อตีความหมายเป็นอย่าง อื่น จะใช้สัญลักษณ์ ‘\’ เป็นตัวกัน Escape SequenceRepresents \nNew line \bBackspace \tHorizontal tab \’Single quotation mark \aBell (alert) \\Backslash \”Double quotation mark \?Literal question mark

21  ลองแสดงข้อความต่อไปนี้

22 1. จงเขียนโปรแกรมหาผลรวมของ 2 ข้อมูล ( มีชนิดเป็นเลข ทศนิยม ) โดยรับค่าจากผู้ใช้ แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทาง หน้าจอ

23 2. จงเขียนโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ของสมการ f(x) = x 2 + 10/x เมื่อ x เป็นค่าใดๆ ( ชนิดจำนวนเต็ม ) แต่ไม่ใช่ 0 กำหนดให้รับค่า x จากผู้ใช้งาน

24 3. จงเขียนโปรแกรมแสดงการแปลงค่าสกุลเงินจากเงิน บาท เป็นเงินดอลลาร์ กำหนดให้ผู้ใช้กรอกจำนวนเงินหน่วย เป็นบาท ( สามารถกรอกเป็นทศนิยมได้ ) และ 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 33.25 บาท


ดาวน์โหลด ppt  ใช้ ………………………………….. ระหว่างที่โปรแกรม ทำงาน ซึ่งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ โดยจะมีชื่อ ตัวแปรไว้อ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ ว่าเก็บไว้ ตำแหน่งใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google