งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary and Final Energy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary and Final Energy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary and Final Energy
Primary energy (พลังงานขั้นต้น) พลังงานในเชื้อเพลิงตามที่ปรากฎในธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลังงานเคมีในน้ำมันดิบ

2 Primary and Final Energy
Final energy (พลังงานขั้นสุดท้าย) พลังงานที่ถูกแปรรูป (transform) และจัดส่งมายังจุดที่จะมีการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้าย เช่น น้ำมันเบนซินที่ปั๊ม (ก่อนที่จะถูกแปรรูปต่อไปเป็น useful energy)

3 Primary and Final Energy
Primary Energy = Final energy + Transformation Losses Useful Energy = Final Energy x Energy Efficiency

4 การจัดหาพลังงานขั้นต้นของไทย (Primary Energy Supply)
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 พลังงานเชิงพาณิชย์ 72,033 77,673 84,143 86,303 88,449 น้ำมัน 36,631 40,649 44,918 44,469 44,394 ก๊าซธรรมชาติ 24,311 25,815 27,053 28,770 29,615 ถ่านหิน 9,219 9,405 10,575 11,457 12,263 ไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1,872 1,804 1,597 1,607 2,177 พลังงานใหม่และหมุนเวียน 13,821 14,818 16,050 16,679 17,058 รวม 85,854 92,491 100,193 102,982 105,507

5 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทย (Final Energy Consumption)
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ประเภท 2545 2546 2547 2548 2549 พลังงานเชิงพาณิชย์ 43,936 46,538 50,746 51,573 52,264 น้ำมันสำเร็จรูป 28,765 30,447 32,684 32,460 31,650 ไฟฟ้า 8,536 9,114 9,803 10,330 10,891 ถ่านหิน 4,884 4,987 5,918 6,757 7,489 ก๊าซธรรมชาติ 1,751 1,990 2,341 2,026 2,234 พลังงานใหม่และหมุนเวียน 9,043 9,751 10,516 10,824 10,993 รวม 52,979 56,289 61,262 62,397 63,257

6 2545 2546 2547 2548 2549 Final Energy/Primary Energy 61.71% 60.86% 61.14% 60.59% 59.96%

7 ปริมาณสำรอง (Reserves)
พลังงานในรูปแร่เชื้อเพลิงมีปริมาณเหลืออยู่ใต้ดิน/น้ำอีกเท่าใด? เป็นประเด็นทั้งทางเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยา

8 ปริมาณสำรอง (Reserves)
ปัญหาในการประเมินปริมาณมี 2 มิติ ความไม่แน่นอนด้านธรณีวิทยา (geological uncertainty) ต้นทุนในการผลิต ขนส่ง แปรรูป และใช้: คุณภาพเชื้อเพลิง ขนาดของหลุม ความลึก ความไกลจากแหล่งบริโภค

9 Reserves Identified Resources Undiscovered Resources
< Increasing Cost Proved Probable Possible Known Areas Unknown Areas Economic Hypothetical Resources Speculative Resources Subeconomic Conditional Resources > Increasing Geological Uncertainty Reserves

10 ปริมาณสำรอง (Reserves)
ทั้งกล่องเสมือนทรัพยากร (resources) ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก

11 ปริมาณสำรอง (Reserves)
ปริมาณสำรอง (reserves) มุมบนซ้าย: ค้นพบ (identified) และคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ (economic) Proved: พิสูจน์แล้ว Probable: มีความน่าจะเป็นจริง (ปานกลาง) Possible: เป็นไปได้

12 ปริมาณสำรอง (Reserves)
ทรัพยากร (resources) ส่วนที่เหลือ: เจอแล้ว แต่ยังไม่คุ้มค่า (subeconomic/conditional resources) ยังไม่เจอ แต่อาจมีจริง Hypothetical (ในบริเวณที่มีความรู้ทางธรณีวิทยา) Speculative (ในบริเวณที่ยังไม่สำรวจ)

13 ปริมาณสำรอง (Reserves)
ปริมาณสำรอง ณ สิ้นปีที่ i หารด้วยปริมาณการผลิตในปีที่ i คือจำนวนปีที่สามารถใช้ปริมาณที่เหลือต่อไปได้จนหมด (สมมุติให้อัตราการผลิตคงที่) สัดส่วน: Reserves/Production หรือ R/P ratio

14 Proved reserves of Oil At end 1986 At end 1996 At end 2005 At end 2006 Thousand million Share R/P barrels of total ratio 1 Saudi Arabia 169.7 261.4 264.2 264.3 21.9% 66.7 2 Iran 92.9 92.6 137.5 11.4% 86.7 3 Iraq 72.0 112.0 115.0 9.5% * 4 Kuwait 94.5 96.5 101.5 8.4% 5 United Arab Emirates 97.2 97.8 8.1% 90.2 6 Venezuela 55.5 72.7 80.0 6.6% 77.6 7 Russian Federation n/a 79.1 79.5 22.3 8 Libya 22.8 29.5 41.5 3.4% 61.9 9 Kazakhstan 39.8 3.3% 76.5 10 Nigeria 16.1 20.8 36.2 3.0% 40.3 TOTAL WORLD 877.4 1049.0 1209.5 1208.2 100.0% 40.5 Canadian oil sands• 163.5 Proved reserves and oil sands 1373.0 1371.7

15 Crude Oil

16 Crude Oil

17 Crude Oil

18 Crude Oil

19 Crude Oil

20 Proved reserves At end 1986 At end 1996 At end 2005 At end 2006 of Natural Gas Trillion cubic Share R/P metres of total ratio 1 Russian Federation n/a 47.66 47.65 26.3% 77.8 2 Iran 13.96 23.00 27.58 28.13 15.5% * 3 Qatar 4.44 8.50 25.36 14.0% 4 Saudi Arabia 4.02 5.69 6.82 7.07 3.9% 96.0 5 United Arab Emirates 5.41 5.78 6.07 6.06 3.3% 6 USA 5.36 4.66 5.79 5.93 11.3 7 Nigeria 2.40 3.48 5.15 5.21 2.9% 8 Algeria 3.26 3.70 4.50 2.5% 53.3 9 Venezuela 2.62 4.05 4.32 2.4% 10 Iraq 0.82 3.36 3.17 1.7% TOTAL WORLD 107.67 147.89 180.20 181.46 100.0% 63.3 More than 100 years. Less than 0.05. Less than 0.05%. n/a not available.

21 Natural Gas

22 Natural Gas

23 Natural Gas

24 Natural Gas

25 Natural Gas

26 Coal Proved reserves of coal at end 2006 Anthracite Sub-
Million tonnes and bituminous Share and lignite Total of total R/P ratio 1 USA 111,338 135,305 246,643 27.1% 234 2 Russian Federation 49,088 107,922 157,010 17.3% * 3 China 62,200 52,300 114,500 12.6% 48 4 India 90,085 2,360 92,445 10.2% 207 5 Australia 38,600 39,900 78,500 8.6% 210 6 South Africa 48,750 5.4% 190 7 Ukraine 16,274 17,879 34,153 3.8% 424 8 Kazakhstan 28,151 3,128 31,279 3.4% 325 9 Poland 14,000 1.5% 90 10 Brazil 10,113 1.1% TOTAL WORLD 478,771 430,293 909,064 100.0% 147 More than 500 years. Less than 0.05%.

27 Coal

28 Coal

29

30 สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในปี ค.ศ. 2000

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt Primary and Final Energy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google