งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: http://www.kmitl.ac.th/~kpbumroo 12/17/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

2 Flowchart  Flowchart 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)2

3 Curve Fitting  Sample Problem 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)3

4 Curve Fitting  Least square regression  Linear regression  Polynomial regression  Multiple linear regression  Interpolation  Newton’s divided-difference  Lagrange  Splines 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)4

5 Simple Statistics  The arithmetic mean  Standard deviation about the mean 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)5

6 Simple Statistics  Variance  Coefficient of variation (c.v.) 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)6

7 Simple Statistics  Normal distribution 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)7

8 Least-Square Regression  Linear regression  Minimises the sum of the residuals 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)8 minimised

9 Least-Square Regression  Linear regression  Minimises the sum of the absolute values of discrepancies 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)9 minimised

10 Least-Square Regression  Linear regression  Minimises the maximum distance that an individual point from the line 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)10 minimised

11 Least-Square Regression  Linear regression  Minimises the sum of the square of residuals 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)11 minimised

12 Least-Squares Fit of a Straight Line  Least-Squares Fit of a Straight Line 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)12

13 Least-Squares Fit of a Straight Line  Least-Squares Fit of a Straight Line 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)13

14 Least-Squares Fit of a Straight Line  Least-Squares Fit of a Straight Line  สำคัญ: ต้องหา 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)14 Matrix: ซ้าย Vector: ขวา

15 Quantification of Error of Linear Regression  Sum of the Square of the Error of Linear Regression  Standard Deviation  Coefficient of determination 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)15

16 Quantification of Error of Linear Regression  Coefficient of determination  Correlation coefficient 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)16

17 Polynomial Regression  Polynomial Regression 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)17

18 Polynomial Regression  Polynomial Regression 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)18

19 Polynomial Regression  Polynomial Regression  ต้องหา 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)19

20 Multiple Linear Regression  Multiple linear regression 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)20

21 Least-Squares Fit of a Straight Line  MatLab M-file 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)21

22 Quiz  หา polynomial regression อันดับ 1 และ 2 ของค่า ความเร็ว v (m/s) และแรง F (kg m/s 2 ) ที่ได้จากการ ทดลอง พร้อมทั้งหาค่า drag coefficient c d (kg/m) 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)22

23 Reviews for Midterm  Roots of Equations  Bracketing Method  Bisection  False Position  Open Methods  Simple Fixed-Point Iteration  Newton-Raphson  Secant Methods 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)23 ทำซ้ำจากค่าเริ่มต้น เปลี่ยนขอบของช่วงโดยการตรวจสอบ เครื่องหมายของฟังก์ชันที่ขอบคูณกัน เปลี่ยนขอบของช่วงโดยการตรวจสอบ เครื่องหมายของฟังก์ชันที่ขอบคูณกัน

24 Reviews for Midterm  Linear Algebraic Method  Direct-Method  Cramer’s Rule  Gauss Elimination (Naïve & with pivot)  LU Decomposition  Cholesky Decomposition  Iterative Methods  Gauss-Siedel  Jacobi Iterative 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)24

25 Reviews for Midterm  Least Square Regression  Linear Regression  Polynomial Regression  Multiple Linear Regression 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)25

26 การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้น  เนื้อหา  หาค่า x ที่ f(x) = 0 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)26 Nonlinear Equation Solvers Bracketing Bisection False Position (Regula-Falsi ) GraphicalOpen Methods Newton Raphson Secant เปลี่ยนขอบ เปลี่ยนจุด การทำซ้ำๆ iterative เพื่อ ลู่เข้าหาคำตอบ การทำซ้ำๆ iterative เพื่อ ลู่เข้าหาคำตอบ

27 การเปลี่ยนขอบ เพื่อการเปลี่ยนช่วงหาคำตอบ ให้สั้นลง  เปลี่ยนขอบของช่วง เทียบกับ x l  คำตอบอยู่ช่วงล่าง  คำตอบอยู่ช่วงบน 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)27

28 เทียบกับขอบบน  เปลี่ยนขอบของช่วง เทียบกับ x u  คำตอบอยู่ช่วงล่าง  คำตอบอยู่ช่วงบน 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)28

29 Cramer’s Rule  Cramer’s Rule 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)29

30 Naive Gauss Elimination  ขั้นตอน – forward elimination 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)30

31 Naive Gauss Elimination  ขั้นตอน – back substitution 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)31

32 LU Decomposition Method  หลักการ 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)32

33 Cholesky Factorization  Symmetric matrix  Cholesky factorization (Cholesky decomposition) 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)33

34 Gauss-Siedel & Jacobi Iterative  ความแตกต่าง 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)34 Gauss-Siedel Jacobi

35 ขอให้โชคดีในการสอบทุกๆ วิชาครับ 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)35

36 ส.ค.ส. ๒๕๕๒ 12/17/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)36


ดาวน์โหลด ppt บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 12/17/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google