งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Finite and Infinite Sets, Null set Finite Set is the set there are the elements equal Integer numbers or zero. If A repersents the set, then repersents.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Finite and Infinite Sets, Null set Finite Set is the set there are the elements equal Integer numbers or zero. If A repersents the set, then repersents."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Finite and Infinite Sets, Null set Finite Set is the set there are the elements equal Integer numbers or zero. If A repersents the set, then repersents the numbers of elements in the set,we write n(A) In an finite set all the members of the set can be listed. or #(A) เซตจำกัด หมายถึง เซตซึ่งมี จำนวนสมาชิกเท่ากับ จำนวนเต็มบวกใดๆ หรือ ศูนย์

2 A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Exa mple n(A) = 9 We say “ the set A is finite Set” B = {1, 2, 1, 2, 12} n(B) = 3 We say “ the set B is finite Set” C = {x | x is odd numbers between 10 and 26} C = {11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25} n(C) = 8 We say “ the set C is finite Set”

3 D = {x | x is motor-cycles in Phitsanulok Pittayakom School} We say “ the set D is finite Set” E = {x | x is a letter of the English alphabet} n(E) = 26 We say “ the set E is finite Set” F = {M, A, G, A, T, E} n(F) = 5 We say “ the set F is finite Set”

4 Infinite Set is the set A that we can continue writing down the elements of A indefintely, i,e., A has an Infinite numbers of elements. Exa mple N = {x | x is natural numbers} Since, the elements of N has an infinte numbers. We say “ the set N is Infinite Set”

5 E = {x | x is even numbers} Since, the elements of E has an infinte numbers. We say “ the set E is Infinite Set” F = {x | x is fractions} Since, the elements of F has an infinte numbers. We say “ the set F is Infinite Set” G = {x | x is squares} Since, the elements of G has an infinte numbers. We say “ the set G is Infinite Set”

6 P = {x  I| x < -4} Since, the elements of P has an infinte numbers. We say “ the set P is Infinite Set” Q = {x  R | o < x < 2} Since, the elements of Q has an infinte numbers. We say “ the set Q is Infinite Set” R = {x  I | x หารด้วย 5 ลง ตัว } Since, the elements of R has an infinte numbers. We say “ the set R is Infinite Set”

7 The empty set or the null set A set which contains non elements is called an empty set or a null set. It is denoted by { } or . Exa mple A = {x  R | x 2 = -9} We say “ the set A is null Set” Such that, A =  เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มี สมาชิกในเซต นั้นเลย

8 B = {x | x  N, x + 5 = 3} We say “ the set B is null Set” Such that, B =  C = {x  N | 1 < x < 2} We say “ the set C is null Set” Such that, C =  D = {x  I | x 2 = 3} We say “ the set D is null Set” Such that, D = 

9 Universe Set The set which contains all the orther sets in a discussion Is called the universal set. This is usually by the symbol U. Exa mple U = The set of students in Phitsanulok Pittayakom School. U = The set of positive integers.

10 Equal Sets and Equivalent Sets Definition Two set A and B equal, if and only if they have exactly the same elements. It is written A = B บทนิยาม เซต A เท่ากับเซต B ก็ ต่อเมื่อ เซตทั้งสองมีสมาชิก เหมือนกัน กล่าวคือ สมาชิกทุกตัว ของเซต A เป็นสมาชิก ของเซต B และสมาชิกทุกตัวของ เซต B เป็นสมาชิกของ เซต A เซต A เท่ากับ เซต B เขียนแทนด้วย A = B Equal Sets

11 แต่ถ้ามีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง ตัวของเซต A ที่ไม่ใช่สมาชิกของ เซต B หรือ มีสมาชิกอย่างน้อย หนึ่งตัว ของเซต B ไม่ใช่ สมาชิกของเซต A จะได้ว่า เซต A ไม่เท่ากับ เซต B หรือเขียนแทนด้วย A  B เซตสองเซตไม่ เท่ากันครับ เพราะสมาชิกทั้ง สองเซตต่างกัน บางตัว

12 Equivalent Sets Definition Two set A and B Equivalent, if and only if numbers of elements two set are equal. It is written A  B ข้อสังเกต ถ้า เซต A เท่ากับเซต B แล้ว เซต A เทียบเท่ากับ เซต B แต่ ถ้าเซต A เทียบเท่ากับ เซต B แล้ว เซต A ไม่จำเป็นต้อง เท่ากับเซต B เขียนแทนด้วย A  B

13 Exampl e 10 Let A = {2, 3, 5, 7} B = { x  I + | x is prime numbers, x < 10} B = { 2, 3, 5, 7} Hence, A = B and A  B Exampl e 11 Let E = {2, 4, 6, 8} F = { x  I | x is even numbers, x < 10} F = {..., -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8} Hence, E = F and E  F

14 Exampl e 12 Let T = {1, 2, 3, 4} S = { x  I| 0 < x  4} s = { 1, 2, 3, 4} Hence, T = S and T  S Exampl e 13 Let D = {1, {2}} F = {{1}, {2}} Hence, D = F but D  F D  F ไม่ เท่ากัน เพราะมีสมาชิก ต่างกัน

15 Example 14 Consider the following sets, two sets are aqual. A = {x | เป็นพยัญชนะในคำว่า “ สุดสวย ”} B = {x | เป็นพยัญชนะในคำว่า “ สายสวาท ”} C = {x | เป็นพยัญชนะในคำว่า “ วัยสดสวย ”} D = {x | เป็นพยัญชนะในคำว่า “ วัดสวย ”} A = { ส, ด, ว, ย } B = { ส, ย, ว, ท } C = { ว, ส, ด, ย } D = { ว, ด, ส, ย } Hence, A = C = D

16 Example 15 Consider the following sets, two sets are aqual. E = {0, 1, 2, 3, 4} F = {x  I | x 3 – 4x 2 + 3x = 0} G = {x  I | -1 < x  4} H = {x  R| -1< x  4} F = {0, 1, 3} G = {0, 1, 2, 3, 4} Hence, E = G

17


ดาวน์โหลด ppt Finite and Infinite Sets, Null set Finite Set is the set there are the elements equal Integer numbers or zero. If A repersents the set, then repersents.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google