งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการเบื้องต้น ของภาษาซี. ๏ ซอฟต์แวร์แปลภาษา คอมพิวเตอร์ (Translator) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แบ่งตาม ลักษณะการแปล ทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการเบื้องต้น ของภาษาซี. ๏ ซอฟต์แวร์แปลภาษา คอมพิวเตอร์ (Translator) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แบ่งตาม ลักษณะการแปล ทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักการเบื้องต้น ของภาษาซี

2 ๏ ซอฟต์แวร์แปลภาษา คอมพิวเตอร์ (Translator) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แบ่งตาม ลักษณะการแปล ทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับ หรือ ซอร์ สโคด (source code) ไปเป็นออบเจคโคด (object code) ซึ่งจะประกอบด้วยรหัสคำสั่งที่ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ได้ต่อไป 1. แอสแซมเบลอ (Assembler) 2. อินเทอพรีเตอร์ (Interpreter) 3. คอมไพเลอร์ (Compiler)

3 แอสแซมเบลอ (Assembler)  แอสเซมเบลอ (Assembler) เป็น ตัวแปลภาษาแอสแซมบลีซึ่งเป็น ภาษาระดับต่ำให้เป็นภาษาเครื่อง

4 อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) - แปลทีละบรรทัดตลอดโปรแกรม - เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ ทราบและรอการแก้ไข - ง่ายต่อการแก้ไข แต่จะใช้เวลา ค่อนข้างมาก - ภาษาที่ใช้อินเตอร์ปรีเตอร์ คือ ภาษาเบสิก

5 - แปลโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องทั้ง โปรแกรมในครั้งเดียว - เมื่อพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ทราบและ แก้ไขในครั้งเดียว - ใช้เวลาสะดวกและรวดเร็ว - ภาษาที่ใช้คอมไพเลอร์ คือ ภาษาซี, ฟอร์แทรน, ปาสคาล, โคบอล คอมไพเลอร์ (Compiler)

6 6 สิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นคำสั่งและระเบียบการ ใช้คำสั่ง  เซตของตัวอักษร (Character set)  ค่าคงที่ (Constants)  คำหลัก (Keywords)  ตัวแปร (Variables)  ตัวดำเนินการ (Operators)  นิพจน์ (Expression)  คำสั่ง (Statements) องค์ประกอบภาษาซี Elements of C language

7 7 เซตของตัว อักขระ Lowercase letters a b c d... x y z Uppercase letters A B C D... X Y Z Digits 0 1 2 3... 7 8 9 Other characters + - * / \ = ( ) [ ] { } ! ; : ? ‘ “ #, $ % ^ & _ | ~.

8 8 รหัสควบคุม (Escape sequences) Alert (bell) Backspace เลื่อนถอยหลัง 1 ตัวและลบ ตัวอักษรไปด้วย Form feed New line ขึ้นบรรทัดใหม่ เลื่อน Tab ในแนวนอน เลื่อน Tab ในแนวตั้ง ให้ตัวชี้กลับไปอยู่ต้นบรรทัด Null character Single quotation mark Double quotation mark Backslash ASCII character in octal notation ASCII character in hexadecimal notation \a \b \f \n \t \v \r \0 \’ \” \\ \ddd \xxx ความหมายรหัสควบคุม

9 9 รหัส รูปแบบ จำนวนเต็ม ทศนิยม ตัวอักษร 1 ตัวอักษร ตัวแปรชุดหรือข้อความที่เป็นสตริง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เลขจำนวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมาย ค่าของพอยน์เตอร์ พิมพ์เลข long int %d %f %c %s %0 %x %u %p %lu รูปแบบที่กำหนดรหัส รูปแบบ

10 10 ค่าคงที่  เลขจำนวนเต็ม (Integer constants)  เลขมีจุดทศนิยม (Floating- point constants)  อักขระ (Character constants)  สายอักขระ (String constants)

11 11 ค่าคงที่เลข จำนวนเต็ม  รูปแบบ 1. Digits ( เลขฐานสิบ ) 2. 0octaldigits ( เลขฐานแปด ใช้เลขศูนย์นำหน้า ) 3. 0Xhexadecimaldigits ( เลขฐานสิบหก ใช้เลข ศูนย์กับเอ็กซ์ ) 0xhexadecimaldigits  ตัวอย่าง ค่าคงที่ในรูปฐาน 10 ฐาน 8 ฐาน 16 10 012 0xa หรือ 0XA 32719 077717 0x7fcf หรือ 0X7FCF

12 12 ค่าคงที่อักขระ  รูปแบบ ‘ อักขระ ’ ‘ รหัสควบคุม ’ ตัวอย่าง ค่าคงที่ภาษา C ค่าอักขระ ‘a’ a ‘\a’ การส่งเสียงบี๊บ (alert) ‘\\’ \ (backslash) ‘\x1b’ Esc

13 13 คำ สงว น  คำที่ตัวแปลภาษากำหนดหน้าที่และ ความหมายเฉพาะ auto breakcasecharconst continuedefaultdodoubleelse enumexternfloatforgoto ifintlongregisterreturn shortsignedsizeofstaticstruct switchtypedefunionunsignedvoid volatilewhile

14 14 กฎการตั้ง ชื่อ  ต้องไม่เหมือนคีย์เวิร์ดหรือคำสงวน  ชื่อมีความยาวไม่จำกัด แต่คอมไพเลอร์ จะรู้ความแตกต่างแค่ 32 ตัวอักษรแรก  ชื่อจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z  ไม่มีการเว้นช่องว่าง  ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะมีความ แตกต่างกัน

15 15 ทศนิยม 12 หลัก เลขจำนวนจริงที่มีความ แม่นยำ 2 เท่า double ทศนิยม 6 หลัก Floating point เลขทศนิยม float 0 ถึง 65535Unsigned int เลขจำนวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย unsigned int - 4294967296 ถึง 4294967296 Long int เลขจำนวนเต็มอย่าง ยาว long int -128 ถึง 127Short interger เลขจำนวน เต็มแบบสั้น short int -32768 ถึง 32767 Integer เลขจำนวนเต็ม Int 0 ถึง 255Character ตัวอักขระ char ช่วงค่าชนิดข้อมูล ชนิดตัวแปร

16 16  ตัวดำเนินการเชิงคำนวณ (Arithmetic operators)  ตัวดำเนินการเพื่อกำหนดค่า (Assignment operators)  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Relational operators)  ตัวดำเนินการตรรกะ (Logical operators)  ตัวดำเนินการพิเศษ (Special operators)  Increment operator ++  Decrement operator --  Address operator & ตัวดำเนินการ (Operators)

17 17 สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง - Negation -x * คูณ x * 2 / หาร x / 2 % หารเก็บเศษ x % 2 + บวก x + 2 - ลบ x - 2 -- การลดค่าครั้งละ 1 a--,--a ++ การบวกค่าครั้งละ 1 a++,++a ตัวดำเนินการเชิงคำนวณ (Arithmetic operators)

18 18 int a=1, b=2,c=3, d=4; การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้น นิพจน์ นิพจน์เทียบเท่า ค่าของนิพจน์ a * b / c a + b % c * 1 8 - -d / b + c (a * b) / c 0 a + ((b % c) * 1) 3 (8 - ((-d) / b)) + c 13 Arithmetic operators

19 19 Assignment Operators สัญลักษณ์ ตัวอย่าง ความหมาย = Simple assignment x = 2 x = 2 *= Addition assignment x * = 2 x = x*2 /= Division assignment x / = 2 x = x/2 %= Remainder assignment x % = 2 x = x%2 += Addition assignment x + = 2 x = x+2 - = Subtraction assignment x - = 2 x = x-2

20 20 Assignment operators int a=1, b=2,c=3, d=4; การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้น นิพจน์ นิพจน์เทียบเท่า ค่าของนิพจน์ a += b + c b *= c = d + 5 a = (a + (b + c)) 6 b = (b * (c = (d + 5))) 18

21 21 Math library  Function prototype description double sqrt (double) หาค่ารากที่ สอง double sin (double) Sine double cos (double) Cosine double tan (double) Tangent double pow (double, double) หาค่า x y int rand () หาค่าเลข สุ่ม

22 22 นิพจ น์  รูปแบบ ตัวแปร ตัวดำนินการ ค่าคงที่ a = 5 + 2 ตัวแปร ตัวดำนินการ ตัวแปร a = b + c  ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลของนิพจน์ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของค่าคงที่ หรือตัวแปรในนิพจน์ หากค่าคงที่หรือตัวแปรมีชนิด ข้อมูลต่างกัน ค่าของนิพจน์จะมีชนิดข้อมูลตามชนิดที่ มีขนาดใหญ่  ขนาดของชนิดข้อมูล char < short < int < long < float < double < long double

23 23 รูปแบบโปรแกรม ภาษาซีอย่างง่าย Preprocessing Directives void main ( ) ส่วนของฟังก์ชั่นหลัก { Declarations ส่วนของการประกาศตัว แปร Statements คำสั่งต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อ ขั้นตอนการทำงาน } ส่วนที่ตัวแปลภาษา ต้องดำเนินการ ก่อนทำการแปล

24 24 ตัวอย่า ง #include void main() { clrscr(); int a = 1, b = 2, c = 3; x = a + b; printf(“x = %d \n”, x); }

25  ภาษาซีจัดอยู่ในภาษาระดับใด  Interpreter คือ  Compiler คือ  จงบอกว่าการตั้งชื่อตัวแปรต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้า ไม่ถูกต้องเพราะเหตุใ name$ Student_1 ID No Val_num Data1 Data-name CaseOfData 3Sum if sumofsalary แบบฝึก หัด

26 แบบฝึกหัด ( ต่อ )  จงประกาศชนิดตัวแปรต่อไปนี้  ทำให้ตัวแปร num เก็บค่าเป็นจำนวนเต็ม  ทำให้ตัวแปร price, sale เก็บค่าเป็น ทศนิยม  ทำให้ตัวแปร pi เก็บค่าที่เป็นทศนิยมที่มี ความแม่นยำสูงและเก็บค่า 3.142857142857  ทำให้ตัวแปร cas เก็บค่าที่เป็นตัวอักษร 1 ตัวอักษร  ทำให้ตัวแปร ID เก็บค่าที่เป็นจำนวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย

27 แบบฝึกหัด ( ต่อ )  จงเขียนเลขฐานต่อไปนี้ให้อยู่ใน รูปของค่าคงที่ในภาษาซี  (2147) 8 (3B1A) 16 (5) 8 (F5E) 16 (410) 8

28 จงพิมพ์โปรแกรมต่อไปนี้ลงเครื่อง คอมพิวเตอร์ คอมไพล์และรันโปรแกรม #include Void main() { int a,b,c; a = 10; b=20; c = a + b; clrscr(); printf(“%d + %d = %d”,a,b,c); }


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการเบื้องต้น ของภาษาซี. ๏ ซอฟต์แวร์แปลภาษา คอมพิวเตอร์ (Translator) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แบ่งตาม ลักษณะการแปล ทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google