งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 3 การคำนวณทาง คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 3 การคำนวณทาง คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 3 การคำนวณทาง คอมพิวเตอร์

2  การคำนวณของมนุษย์จะพิจารณาจากซ้าย ไปขวาของโจทย์  คอมพิวเตอร์คำนวณตามความสำคัญของ เครื่องหมาย  มนุษย์อาจเก็บผลลัพธ์หรือตัวทดไว้ในสมอง  คอมพิวเตอร์ต้องจัดหาสิ่งที่เรียกว่าตัวแปร มารองรับ

3 ความสำคัญของเครื่องหมาย  ต่อไปนี้เป็นความสำคัญของเครื่องหมาย ทางคณิตศาสตร์เริ่มจากสูงสุดไปต่ำสุด  วงเล็บ ( ) สำคัญมากที่สุด  ยกกำลัง ^  คูณ หรือ หาร / *  บวก หรือ ลบ + - สำคัญน้อยที่สุด  ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันจะทำด้านซ้าย ก่อน

4 Example  โจทย์ให้คำนวณ 5 + 10 / 2  วิเคราะห์ :  มีเครื่องหมายคือ + และ /  หารมีความสำคัญสูงกว่า ดังนั้นทำหาร ก่อน ผลคือ  5 + 10 / 2 คำตอบคือ 10 1 2 ขั้นที่ 1. คำนวณ 10 / 2 = 5 ขั้นที่ 2. คำนวณ 5 + 5 = 10

5 Example  คำนวณ ( 100 / 5 ) * 2 ^ 3 = ?  ทำในวงเล็บก่อน แล้ว ยกกำลัง ตามด้วย คูณ  ( 100 / 5) * 2 ^ 3 12 3 ขั้นที่ 1. คำนวณ 100 / 5 = 20 ขั้นที่ 2. คำนวณ 2 ^ 3 = 8 ขั้นที่ 3 คำนวณ 20 * 8 = 160 คำตอบคือ 160

6 Practice  จงคำนวณหาคำตอบ  50 / 5 ^ 2 + (3 - 2) = ?  ((4 / 2)^2)*(20 + 8) / 4 = ?

7 แปลงสูตรให้เป็นการคำนวณ  การแปลงสูตรเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องแปลงให้ถูกต้องตามลำดับการ คำนวณ เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ  การคำนวณอาจต้องมีการเพิ่มเติม เครื่องหมายเพื่อจัดลำดับของการคำนวณ ใหม่  ตัวอย่าง ให้คำนวณหาโบนัส ซึ่งเท่ากับ 5 เท่าของ เงินเดือน  โบนัส = เงินเดือน * 5  ตัวอย่าง ให้คำนวณหาราคาสินค้า 5000 บาทเมื่อ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  ราคาสุทธิ = ราคาสินค้า + ราคาสินค้า * 7 / 100 = 5000 + 5000 * 7 / 100 = 5350

8 Example  ให้คำนวณหาราคาสินค้าเมื่อลด 50%  ราคาสินค้า 50% = ราคาสินค้า * 50 / 100  ราคาสินค้า 200 บาท  ราคาสินค้า = 200 * 50 / 100 = 100  คำว่า % ในสูตรต่างๆ ต้องนำ % คูณกับ แหล่งที่มาเสมอ เช่น 50% ของค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่าย * 50 / 100 10% ของเงินเดือน = เงินเดือน * 10 / 100

9 Tips  การคำนวณยอดชำระสุทธิ  ยอดสุทธิ = ยอดชำระก่อนหักส่วนลด - ส่วนลด  โดยที่  ยอดชำระก่อนหักสวนลด = ราคา * จำนวน  ส่วนลด = ยอดชำระก่อนหัก * ส่วนลด  รวม  ยอดสุทธิ = ( ราคา * จำนวน ) - (( ราคา * จำนวน ) * ส่วนลด ))

10 Example  จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อ ซื้อสินค้า 5 ชิ้นราคาชิ้นละ 300 บาท  ยอดสุทธิ = ( ราคา * จำนวน ) - (( ราคา * จำนวน ) * ส่วนลด )  ยอดสุทธิ = (300 * 5) - ((300 * 5) * 30 / 100) = 1500 - 450 = 1050 บาท

11 Example  จงหายอดชำระเมื่อหักส่วนลด 30 % เมื่อ ซื้อสินค้า 5 ชิ้นราคาชิ้นละ 300 บาท  คิดใหม่จากสูตร  ยอดสุทธิ = ( ราคา * จำนวน ) * (100 - เปอร์เซ็นต์ ) / 100  ยอดสุทธิ = ( ราคา * จำนวน ) * 70 / 100  ยอดสุทธิ = (300 * 5 * 70 / 100) = 1050 บาท เท่ากันหรือไม่

12 ตัวแปร : Variable  ตัวแปร คือ แหล่งเก็บข้อมูล ที่จะนำไปใช้ใน การทำงานของโปรแกรม อันที่จริงอาจ หมายถึงหน่วยความจำตำแหน่งหนึ่ง ที่ถูก กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว  ชนิดของตัวแปร  ตัวแปรตัวอักษร (String)  ตัวแปรตัวเลข (Number)  ตัวแปรตรรกะ (Boolean)  ตัวแปรอาเรย์ (Array)  ตัวแปรตัวชี้ (Pointer)

13 String  ตัวแปรในกลุ่มตัวอักษร อาจเป็นข้อความ สัญลักษณ์ หรือตัวเลขที่ไม่ใช้ในการ คำนวน  Character ตัวแปรเก็บค่าตัวอักษรเพียง ตัวเดียว  String ตัวแปรเก็บข้อความหรือตัวอักษร ได้มากกว่า 1 ตัว

14 Number  ตัวแปรประเภทตัวเลข ซึ่งสามารถนำไป คำนวณได้  Integer เก็บค่าจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม อาจแบ่งเป็น longinteger หรือ integer  Real เก็บค่าจำนวนที่ประกอบไปด้วย ทศนิยม  ตัวแปรตัวเลขจะมีช่วงของการเก็บค่าของ มันเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปลภาษาจะเป็น ตัวกำหนด เช่น integer มีค่าได้ตั้งแต่ - 32767 ถึง 32767 ในภาษาปาสคาล

15 Boolean  เป็นข้อมูลชนิดตรรกะ มีค่าได้เพียง 2 แบบ คือจริง (True) และเท็จ (False) เท่านั้น  มักใช้ในการเปรียบเทียบ หรือทำงานแบบ ตรงข้ามกันเช่น on กับ off เป็นต้น

16 Array  เป็นกลุ่มของตัวแปรจำนวนมาก  ซึ่งทั้งชุดจะเก็บค่าเดียวกัน  เรียกใช้งานโดยระบุ index หรือลำดับที่ ว่า จะใช้ลำดับที่เท่าไร  อาจกำหนดให้อยู่ในรูป 1, 2 หรือ 3 มิติได้  ตัวแปรชนิดนี้มักใช้หน่วยความจำ ค่อนข้างมาก

17 Pointer  เป็นตัวแปรประเภทตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล  ตัวแปรชนิดนี้มักถูกใช้งานในการเขียน โปรแกรมขั้นสูง  ผู้ใช้งานต้องมีความชำนาญ เนื่องจากเป็น การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง หาก ผิดพลาดจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

18 การกำหนดค่า  กำหนดให้ตัวแปร A,B,C เป็น integer กำหนดให้ A = 10 อ่านว่า นำ 10 เก็บที่ A B = 50 อ่านว่า นำ 50 เก็บที่ B C = A+B อ่านว่า นำค่า A บวก B แล้ว เก็บไว้ที่ C

19 จงพิจารณา  ให้ A, B, C เป็น integer C = 50.5 ผลคือ ……………Error A = B / C ผลคือ …………..Error  ต่อไปนี้ควรเป็นตัวแปรชนิดใด  เงินเดือน  ชื่อ - นามสกุล  หมายเลขโทรศัพท์  รหัสประจำตัว  ที่อยู่  อายุ  คำตอบ ถูก / ผิด

20 พิจารณาแล้ว  ให้ A, B, C เป็น integer C = 50.5 Error เพราะ C ต้องเก็บจำนวน เต็ม A = B / C Error เพราะผลการหารได้ ทศนิยม  ต่อไปนี้ควรเป็นตัวแปรชนิดใด  เงินเดือนทศนิยม  ชื่อ - นามสกุลข้อความ  หมายเลขโทรศัพท์ข้อความ  รหัสประจำตัวข้อความ  ที่อยู่ข้อความ  อายุจำนวนเต็ม  คำตอบ ถูก / ผิดตรรกะ

21 End.


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม บทที่ 3 การคำนวณทาง คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google