งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Wisdom KnowledgeInformation Data ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Wisdom KnowledgeInformation Data ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Wisdom KnowledgeInformation Data ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Data 1. ลำดับ คำน้ำหน้า ชื่อ - สกุล 2. สถานภาพ 3. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 4. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 5. หมายเลขโทรสาร 6.E-mail 7. ชื่อธุรกิจ 8. จังหวัด 9. ดังนี้ ข้อมูลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Data : ข้อมูลที่ต้องการ

3 Free Powerpoint Templates Page 3 ข้อมูลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative แก่ ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Information สารสนเทศโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Information: สารสนเทศ สรุปข้อมูลผู้ผ่านการอบรม มีผู้เข้ารับการ อบรมทั้งสิ้น 204 คน รวมจำนวนวันที่ใช้ ในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเป็นจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง มีราย ละเอียดข้อมูลของผู้ผ่าน การอบรมดังนี้ เป็นเพศชายจำนวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 46 และเพศหญิงจำนวน 111 คนคิดเป็น ร้อยละ 54 และแยกตามสถานภาพเป็น ทายาทเจ้าของกิจการจำนวน 8 คนคิดเป็น ร้อยละ 4 เป็นผู้ประกอบการจำนวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 86 และผู้ประกอบการ ใหม่จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10

5 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Information แยกตามเพศ เพศราย % เพศชาย 9346 เพศหญิง 11154 รวม 20 4100 แยกตามสถานภาพ สถานภาพราย % ทายาทเจ้าของกิจการ 84 ผู้ประกอบการ 17686 ผู้ประกอบการใหม่ 2010 รวม 204100 สารสนเทศโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Information: สารสนเทศ

6 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Knowledge: ความรู้ Knowledge ทำให้เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รับรู้ว่าควรจะ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ อย่างชัดเจนมายิ่งขึ้น รับทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม ธุรกิจอะไร จัดเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างไร ให้ เหมาะสม วิทยากรที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ จัดสถานที่ที่ไหน ควรจะติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างไร เลือกช่องการการประชาสัมพันธ์ให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

7 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] ปัญญาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Wisdom: ปัญญา Wisdom คู่มือการ ปฏิบัติงาน โครงการ Lanna Creative หลักในการเขียน โครงการ

8 อ้างอิง Specialized People (Drucker, 1953) Know-how and Know-why (Argyris,1973) Believe and Commitment, Related to Action, Social Values (Nonaka, 1995) KM MAR 2 KM701 Session ll ( อ. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ) http://kitt.kvc.ac.th/content/projectSEMINAR.pdf


ดาวน์โหลด ppt ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Wisdom KnowledgeInformation Data ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา 542132028 สาขาการ จัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google