งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]
Data Information Knowledge Wisdom ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ รหัสนักศึกษา สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]
ข้อมูลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Data :ข้อมูลที่ต้องการ ลำดับ คำน้ำหน้า ชื่อ-สกุล สถานภาพ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ชื่อธุรกิจ จังหวัด ดังนี้ Data

3 ข้อมูลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative แก่ผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]
สารสนเทศโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Information: สารสนเทศ สรุปข้อมูลผู้ผ่านการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 204 คน รวมจำนวนวันที่ใช้ในการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเป็นจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง มีราย ละเอียดข้อมูลของผู้ผ่านการอบรมดังนี้ Information เป็นเพศชายจำนวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 46 และเพศหญิงจำนวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 54 และแยกตามสถานภาพเป็นทายาทเจ้าของกิจการจำนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 4 เป็นผู้ประกอบการจำนวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 86 และผู้ประกอบการใหม่จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10

5 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]
สารสนเทศโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Information: สารสนเทศ แยกตามเพศ เพศ ราย % เพศชาย 93 46 เพศหญิง 111 54 รวม 204 100 Information แยกตามสถานภาพ สถานภาพ ราย % ทายาทเจ้าของกิจการ 8 4 ผู้ประกอบการ 176 86 ผู้ประกอบการใหม่ 20 10 รวม 204 100

6 ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Knowledge: ความรู้
ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Knowledge: ความรู้ Knowledge ทำให้เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรับรู้ว่าควรจะ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนมายิ่งขึ้น รับทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มธุรกิจอะไร จัดเนื้อหาการฝึกอบรมอย่างไร ให้เหมาะสม วิทยากรที่เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ จัดสถานที่ที่ไหน ควรจะติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร เลือกช่องการการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

7 ปัญญาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Wisdom:ปัญญา
ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] ปัญญาโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Lanna Creative Wisdom:ปัญญา Wisdom คู่มือการปฏิบัติงานโครงการ Lanna Creative หลักในการเขียนโครงการ

8 อ้างอิง Specialized People (Drucker, 1953) Know-how and Know-why (Argyris,1973) Believe and Commitment, Related to Action, Social Values (Nonaka, 1995) KM MAR 2 KM701 Session ll (อ.ปิติพงษ์ ยอดมงคล)


ดาวน์โหลด ppt ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google