งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สถาบันคลังสมองของชาติ ทิศทางข้าวไทย ปี 2556: ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าว ไปอย่างไร ?

2 หัวข้อการนำเสนอ 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว 2. ข้าวใน Asia และ ASEAN.. กับอุปทานส่วนเกิน 3.สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าว ไทยที่หดตัว 4.แนวนโยบายของรัฐและข้อความเห็น การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

3 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

4  เอเชียเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก ที่มา : FAO.STAT, 2555 ปีจีน อินเดี ย อินโดนี เชีย บังคลา เทศ เวียด นามไทยอื่นๆรวม หน่วย : ล้านตันข้าวเปลือก 2553196.68135.6764.4048.1438.9532.12169.04685.09 2554192.21143.9666.4750.0640.0035.58172.85701.13 2555202.67155.7065.7550.6342.3334.59171.09722.76 ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก ( ล้านตัน ) ของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว

5  เกินกว่าสี่ในห้าส่วนของข้าวที่ผลิตได้ใช้บริโภคในเอเชีย ที่มา : 1/ World Food Statistic and Kyushu University, Faculty of Agriculture 2/ Grain : World Markets and Trade, January 2013 ภูมิภาคจำนวนประชากร (ล้านคน)1/ ปริมาณการบริโภค (ล้านตัน)2/ ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)2/ ปริมาณร้อยละปริมาณร้อยละ เอเซีย3,755.87392.3686.23419.3790.18 -เอเซียตะวันออก1550.67 156.0034.28 155.3533.41 -เอเซียใต้1610.60 135.7129.83 151.0732.48 -เอเซียตะวันออกเฉียงใต้594.60 100.6522.12 112.9524.29 ตะวันออกกลาง276.90 8.351.84 2.170.47 อเมริกา891.10 22.094.85 22.204.77 สหภาพยุโรป520.20 3.330.73 2.090.45 โซเวียตยูเนี่ยนเดิม284.80 1.420.31 1.290.28 แอฟริกา989.50 26.805.89 16.493.55 อื่นๆ84.600.670.151.410.30 รวม6,838.20 455.02100.00 465.02100.00 การบริโภค และการผลิตข้าวในรูปข้าวสาร ปี 2555 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว

6  ตลาดการค้าข้าวโลกเป็นตลาดที่บาง ที่มา : Grain : World Markets and Trade, USDA Feb. 2013 และ Rice Outlook, USDA Dec. 2012  ในปี 2555 การค้าข้าวโลกมีจำนวน 39 ล้านตันเพิ่มขึ้น 3 ล้านตันจากปี 2554 ในขณะที่มีจำนวนสต็อกประมาณ 103 ล้านตัน 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว

7  ประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญของโลก ประเทศผลผลิต 2554ผลผลิต 2555เปลี่ยน แปลง% ปริมาณการผลิต(ล้านตันข้าวสาร) จีน137.0140.7+0.82 อินเดีย96.0104.3+8.65 อินโดนีเซีย35.536.5+9.94 บังคลาเทศ33.234.0+2.41 เวียดนาม26.326.7+1.52 ไทย20.320.5+0.99 อื่นๆ104.9102.3-0.57 รวม453.2465.0+2.60 ประเทศ25542555เปลี่ยน แปลง% ปริมาณส่งออก (ล้านตัน) ไทย10.666.9-35.27 เวียดนาม7.07.7+10.00 อเมริกา3.253.3+1.54 ปากีสถาน3.43.5+2.94 อินเดีย4.6410.25+120.9 กัมพูชา0.860.8-7.50 อุรุกวัย0.701.06+51.43 เมียนมาร์0.780.70-10.26 บราซิล1.31.2-0.77 จีน0.320.26-18.75 อื่นๆ3.293.4+3.34 รวม36.2039.07+7.93  ประเทศผู้ผลิตข้าวสำคัญของโลก ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, January 2013 จีน 45.02 ล้านตัน อินเดีย 25.10 ล้านตัน อินโดนีเซีย 4.83 ล้านตัน ไทย 9.4 ล้านตัน เวียดนาม 1.77 ล้านตัน  สต็อกข้าวของประเทศที่สำคัญ  ประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าว(ในรูปข้าวสาร)ที่สำคัญของโลก ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, January 2013 1. แหล่งผลิตและบริโภคข้าวที่สำคัญของโลกและการค้าข้าว

8 2. ข้าวในอาเซียน..กับอุปทานส่วนเกิน 8 สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

9  สัดส่วนการผลิต การบริโภคข้าว อาเซียนเทียบกับของโลกในปี 2555 ที่มา: Grain: World Market and Trade, USDA, January 2013 2. ข้าวในอาเซียน..กับอุปทานส่วนเกิน  ASEAN+3 (จึน ญี่ปุ่น เกาหลี) การผลิตข้าว 265.5 ล้านตัน การบริโภค 253.3 ล้านตัน มีส่วนเกิน 12.2 ล้านตัน มีตลาดการค้าประมาณ 7.3 ล้านตัน  ข้อมูลการผลิตการบริโภคของ ASEAN การผลิตข้าว 113 ล้านตัน คิดเป็น 24% ของ การผลิตข้าวโลก (465ล้านตัน) การบริโภค 101 ล้านตัน คิดเป็น 22% ของการ บริโภคข้าวโลก( 455 ล้านตัน) ทำให้มีส่วนเกิน 12 ล้านตัน มีตลาดการค้าประมาณ 5.41 ล้านตันหรือร้อย ละ 11 ของการค้าข้าวโลก ประมาณ 39 ล้านตัน อินเดีย 10.25 ล้านตัน เวียดนาม 7.70 ล้านตัน ไทย 6.90 ล้านตัน รวมการส่งออก 24.85 ล้านตัน  ผู้ส่งออกข้าว 3 ลำดับ สำคัญของโลก ฟิลิปปินส์ 1.5 ล้านตัน อินโดนีเซีย 1.7 ล้านตัน มาเลเชีย 1.09 สิงคโปร์ 0.41 ล้านตัน จำนวนรวม 5.41ล้านตัน  ผู้นำเข้าสำคัญของ อาเซียน 9

10 2. ข้าวในอาเซียน..กับอุปทานส่วนเกิน ที่มา : USDA อ้างใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012  แนวโน้มการเติบโตของการส่งออกและนำเข้าข้าวของ อาเซียน

11 อ้างใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012  Southeast Asia’s Net Rice Exports, 1990-2011 ASEAN ที่เป็นผู้นำเข้า อินโดนีเชีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเชีย นำเข้าปี 2555 ของ ASEAN รวม 5.41 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2554 ซึ่งนำเข้า 6.50 ล้านตัน ลดลง 1.09 ล้านตัน ASEAN ที่เป็นผู้ส่งออก ไทย เวียดนาม เขมร พม่า ลาว ปี 2555 ส่งออกของ ASEAN รวม 16.15 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2554 ซึ่งส่งออก 19.25 ล้านตัน ลดลง 3.1 ล้านตัน ประเทศผู้นำเข้าในเอเชียมีนโยบายพึ่งพาตนเอง มากขึ้นมีผลต่อการหดตัวของการนำเข้าในขณะที่ ประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกมีผลผลิตขยายตัวมาก ขึ้น 2. ข้าวในอาเซียน..กับอุปทานส่วนเกิน

12  การผลิต การบริโภคและการค้าอาเซียนและอาเซียน + 3 ประเทศ ประชากร (ล้านคน)ปริมาณข้าวสาร 2555(ล้านตัน) ส่งออกนำเข้าการผลิตในประเทศ การบริโภคใน ประเทศ สิงคโปร์5.2-na- มาเลเซีย29.0na1.091.091.732.82 ฟิลิปปินส์95.0-1.5010.7012.85 อินโดนีเซีย242.0-1.7036.5039.55 บรูไนดารุสซาลาม0.4-na - เวียดนาม88.07.7-27.0719.65 ไทย70.06.90-20.4610.40 ลาว6.3-na Na กัมพูชา14.30.80-4.273.45 พม่า48.30.70-10.8210.19 รวม ASEAN598.516.105.41112.95100.65 จีน13540.262.60140.70139.60 ญี่ปุ่น1270.200.657.658.05 เกาหลีใต้50-0.244.224.98 รวม ASEAN + 3211919.957.25265.52253.28 อินเดีย124110.25-104.3292.34 ที่มา : ข้อมูลจำนวนประชากร จาก World Bank, ข้อมูลข้าว จาก Grain : World Market and Trade, USDA ; January 2013  การผลิต การบริโภค และการค้าข้าวประเทศในกลุ่มอาเซียน 2. ข้าวในอาเซียน..กับอุปทานส่วนเกิน

13 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาด ส่งออกข้าวไทยที่หดตัว สถาบันคลังสมองของชาติ 13 การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ การส่งออกปี 2554 และปี 2555 ในช่วง 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 541 ม.ค. -31 ธ.ค. 55+/- (%) 10.676.93-35.05

14 ที่มา : Grain : World Market and Trade, USDA ; February 2013  เวียดนามเป็นผู้ตัดราคาข้าว(ไทย)ในตลาดการค้าโลกแข่ง กับอินเดีย 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

15  ความต่างของราคาระหว่างไทยกับเวียดนามมีมากเท่าไร ? ไทยก็จะส่งออกได้ลดลงและคงจะต้องรอขายเป็นรายสุดท้าย ซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไร ? ที่มา : USDA Grain World Markets and Trade, January 2013 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

16 ภูมิภาคปี 2554ปี 2555เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (%) มูลค่า (%) เอเชีย3,374,78461,4551,187,69828,253-64.80-54.03 เอเชีย ตะวันออก962,77620,854583,10614,513-39.43-30.41 อาเซียน1,672,08929,835603,16613,702-63.93-54.07 เอเชียใต้739,91910,7661,4273939-99.81-97.28 ตะวันออกกลาง1,425,90423,8141,224,15523,159-14.15-2.75 ยุโรป451,54111,099279,5668,424-38.09-24.10 โซเวียตยูเนี่ยน48,79085012,066258-75.27-69.65 อเมริกา532,41118,635459,01615,690-13.79-15.80 ออสเตรเลีย174,8044,751123,4553,779-29.38-20.46 อาฟริกา4,653,38274,5003,420.20162,661-26.50-15.89 อื่นๆ41,87696528,053746-13.82-22.69 รวมทั่วโลก10,703,491196,0696,734,215142,970-37.08-17.93  การหดตัวของตลาดข้าวไทยในปี 2555 เทียบกับปี 2554 หดตัวในทุกตลาดการค้า ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกาตร ด้วยความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากร 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

17 Source: USDA, Economic Research Service 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว  ต้นทุนข้าวเปลือกที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย

18  อาฟริกาเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของไทยทำอย่างไรจึงจะ รักษาให้ได้ ? นอกจากตลาดข้าวพรีเมี่ยม ที่มา : คำนวณจากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

19 เปรียบเทียบปริมาณการส่งออกข้าวไทยปี 2555 กับปี 2554 แยกตามประเภทข้าว  การหดตัวของตลาดส่งออกข้าวไทยตามประเภทของข้าว ส่งออก ที่มา : วิเคราะห์จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกาตร ด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

20  การหดตัวของตลาดข้าวไทยในอาเซียน และบางประเทศใน เอเชีย เทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2554 ประเทศ25542555เปลี่ยนแปลง อาเซียนตันล้านาทตันล้านาทปริมาณ%มูลค่า% อินโดนีเซีย901,30814,595337,7115,891-62.53-59.64 สิงคโปร์184,8864,860127,7063,730-30.93-23.25 มาเลเซีย330,9326,03570,7682,147-78.58-64.42 บรูไน32,8051,04240,0261,448+22.01+38.96 ลาว21,99628011,240196-48.90-30.00 ฟิลิปปินส์185,9662,8153,32394-98.20-96.66 กัมพูชา8,210857,22288-12.03+3.52 เวียดนาม4,186954,10484-2.0-11.58 เมียนมาร์1,799271,06524-40.80-11.11 รวม1,672,08929,835603,16613,702-63.93-54.07 East Asia จีน303,2377,126176,2144,699-41.89-34.26 ญี่ปุ่น291,9324,708196,8023,402-32.59-27.74 เกาหลี117,3751,70334,811571-70.34-98.35 ฮ่องกง219,2196,580161,2595,487-26.44-16.61 West Asia บังคลาเทศ718,38510,435973-99.99-99.97 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว ที่มา : คำนวณจากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร

21  การหดตัวของตลาดข้าวไทยในบางประเทศของอาฟริกา ยุโรป และฮเมริกา เทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2554 ประเทศ25542555เปลี่ยนแปลง อาฟริกาตันล้านาทตันล้านาทปริมาณ%มูลค่า% ไนจีเรีย1,511,81323,2721,182,51820,792-21.78-10.66 ไอโวรีโคสต์1/602,8569,930356,8077,365-40.81-15.76 อาฟริกาใต้585,40710,021366,7456,979-43.26-30.36 เบนิน199,7993,135335,0965,843+67.72+86.38 แคเมอรูน206,8442,978278,4364,332+34.61+45.47 กานา301,3756,179139,3963,948-53.75-36.11 โมซัมบิก179,2812,636202,4563,152+12.93+19.57 อังโกลา162,2432,592153,5462,775-5.36+7.06 คองโก136,1042,033119,1381,825-12.47-10.23 เชเนกัล235,3133,14890,0001,635-61.75-48.06 โตโก100,5621,60442,526896-57.71-44.14 อื่นๆ รวมอาฟริกา4,653,38174,5003,420,20662,661-26.50-15.89 America USA393,61814,913361,72212,527-8.10-15.60 Europe รวมยุโรป451,54111,099279,5668,424-38.09-24.10 1/ มีชื่อปัจจุบันว่าสาธารณรัฐโกตติวัวร์ 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว ที่มา : คำนวณจากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร

22  การหดตัวของตลาดข้าวไทยในบางประเทศของตะวันออก กลางเทียบระหว่างปี 2555 กับปี 2554 ประเทศ25542555เปลี่ยนแปลง ตะวันออก กลาง ตันล้านาทตันล้านาทปริมาณ%มูลค่า% อิหร่าน278,0124,5162,69366-99.03-97.55 อิรัก629,4329,282778,86813,360+23.74+43.93 เยเมน146,0692,215117,1942,004-19.77-9.52 ซาอุดิอาราเบีย115,9842,48470,8001,894-38.96-23.75 อาหรับอิมิเรส111,9202,15355,3981,332-50.50-38.13 ซีเรีย21,82236394,2131,739+331.73+379.06 อื่นๆ รวมตะวันออก กลาง1,425,90423,8141,224,15523,159-14.15-2.75 ที่มา : คำนวณจากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว

23  ฤๅนโยบายข้าวของไทยจะเป็นพ่อบุญอุ้มให้อุตสาหกรรมข้าว ของอาเซียนเติบโตและด้วยต้นทุนของลูกหลานไทยในวัน ข้างหน้า 3. สถานการณ์ด้านราคาข้าวของไทยและตลาดส่งออกข้าวไทยที่หดตัว ที่มา : USDA อ้างใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012

24 4. แนวนโยบายของรัฐและข้อความเห็น สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

25 4. แนวนโยบายของรัฐ  การจัดการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กขช. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ ๒ คณะให้มี หน้าที่พิจารณาแนวทางการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล คือ 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์ เป็นประธานอนุกรรมการ กับมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็น อนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ ชนิด ปริมาณ และ เงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในโกดังกลางที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกโครงการรับ จำนำข้าวของรัฐบาล รวมทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารอื่น ๆ ที่คงเหลือของรัฐาล ที่ เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตลาดโดยรวม ตลอดจนกำกับดูแลแก้ไขปัญหา ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายข้าว 2. คณะอนุกรรมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย (AFET) มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานอนุกรรมการ และ รองธิบดีกรมการค้าภายในเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาและ วางระบบการระบายข้าวที่ได้รับจัดสรรผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อตลาด การค้าข้าวสารโดยรวมของประเทศ

26  การระบายข้าวจำหน่ายในประเทศ 1. การจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ภายในประเทศ ได้มีรายงานการจำหน่ายข้าวให้ผู้ประกอบการ จำนวน 0.32 ล้านตัน 2. การจำหน่ายให้ประชาชน การจัดทำข้าวถุงธงฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพ เป็นข้าวสาร 5% จำนวน 0.50 ล้าน ตัน และข้าวเหนี่ยว 10% จำนวน 0.1 ล้านตัน เพื่อนำไปบรรจุเป็นข้าวถุง 3. การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นำข้าว 5% จาก คลังของ อตก. และ อคส. แห่งละ 0.03 ล้านตัน เพื่อ ให้กับผู้ประสบภัย 4. การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย นำข้าว 5% จาก คลังของ อตก. และ อคส. แห่งละ 0.03 ล้านตัน เพื่อ ให้กับผู้ประสบภัย 4. แนวนโยบายของรัฐ

27 (1) บันทึกความตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) ว่าด้วยการซื้อ ขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ทำเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะซื้อขายข้าวระหว่างกันปี ละ 1 ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี  ประเด็น MOA และ MOU (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล อินโดนีเซีย โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซียได้ขยายข้อตกลงจะซื้อขาย ข้าว 15%-25% ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ไปถึงปี 2559 โดยมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายใน ตลาดโลก  การจำหน่ายต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานว่าได้ทำสัญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไปแล้ว จำนวน 6 สัญญา จำนวน 7.328 ล้านตัน มีรายงานถึงกรอบ MOU ซื้อขายข้าว ปริมาณ ๘ ล้านตัน โดยคาด ว่าจะส่งออกในปี 2556 จำนวน 5.56 ล้านตัน มีรายงานการส่งออกข้าว ม. ค.- ธ. ค.2555 จำนวน 1.76 ล้านตัน 4. แนวนโยบายของรัฐ

28 (4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาล ไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัททุกรูปแบบในการผลักดันการค้าข้าวระหว่าง 2 ประเทศ และแสวงหาตลาดข้าวระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ การตลาด และจะส่งเสริมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทของแต่ละประเทศ ให้มีการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านการค้าข้าวอย่างเหมาะสมบนพื้นฐาน ของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความสอดคล้องกับ สัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ (5) มีข้อตกลงขายข้าวแบบ G to G ให้กับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ปริมาณ 0.24 ล้าน ตัน พร้อมกับได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวฯ (MOU) ระหว่าง ไทยกับโกตดิวัวร์ด้วย (3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล บังกลาเทศ ตกลงจะซื้อขายข้าวนึ่ง ปริมาณไม่เกินปีละ ๑ ล้านตัน ระหว่างปี 2555-2556 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละ ประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก  ประเด็น MOA และ MOU ( ต่อ ) 4. แนวนโยบายของรัฐ

29  สถานภาพการส่งออกข้าวของไทยไปยังประเทศที่มี MOA และ MOU ในปี 2555 เทียบกับปี 2554 ประเทศ25542555เปลี่ยนแปลง อาเซียนตันล้านาทตันล้านาทปริมาณ%มูลค่า% อินโดนีเซีย901,30814,595337,7115,891-62.53-59.64 ฟิลิปปินส์185,9662,8153,32394-98.20-96.66 East Asia จีน303,2377,126176,2144,699-41.89-34.26 West Asia บังคลาเทศ718,38510,435973-99.99-99.97 Africa โกตติวัวร์602,8569,930356,8077,365-40.81-15.76 ที่มา : คำนวณจากฐานข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยความร่วมมือกับกรมศุลกากร 4. แนวนโยบายของรัฐ

30 เปรียบเทียบการส่งออก(ล้านตัน)ปี 2554 และปี 2555 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 541 ม.ค. -31 ธ.ค. 55+/- (%) 10.676.93-35.05 เปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกปี 2554 และปี 2555 หน่วย: ล้านบาท+/- (%) 192,956147,040-45.11 มูลค่าต่อหน่วยของข้าวไทยส่งออกในปี 2555 สูงขึ้นแต่น้อยกว่าปริมาณ ส่งออกที่ลดลง 30 เฉลี่ยมูลค่าต่อตัน 18,084 บาท+ 3,134 บาทต่อตัน หรือ+17.33%เฉลี่ยมูลค่าต่อตัน 21,218 บาท 4. แนวนโยบายของรัฐ เปรียบเทียบราคาข้าวในตลาดส่งออกของประเทศต่างๆเดือน กุมภาพันธ์, 2556 ชนิดข้าวสหรัฐฯไทยเวียดนามอินเดียปากีสถาน 4-5%625616 5%599385430420 10%615593380415 15%600592370410 25%584360385370 ข้าวนึ่ง603430450 ข้าวหอมมะลิ1,197 หน่วย: US$ ต่อตัน ที่มา: FAO rice price update November 2012 ใน http://www.thairiceexporters.or.th/ http://www.thairiceexporters.or.th/

31 ตลาดส่งออกที่แข่งขันกันมากในปี 2556 จะมีผลต่อการลดลงของราคา ข้าว และจะกระทบต่อการส่งออกข้าวในสต็อกของไทย ซึ่งในปัจจุบัน คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 18 ล้านตันข้าวสาร 31 4. แนวนโยบายของรัฐ ภาวะกดดันที่จะต้องระบายข้าวเก่าในสต็อกออกจะกดดันให้ระดับราคา ข้าวส่งออกของรัฐต้องตก การสร้าง Thailand Team ภายใต้การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชน อย่างโปร่งใสจะช่วยให้การขาดทุนจากการสต็อกข้าวของรัฐลดลง  ข้อความเห็น ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว “ทิศทางข้าวไทยในปี 2556” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00-12.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google