งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ. สพป. สมุทรสาคร การศึกษา □ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม □ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ □ นิเทศศาสตร์บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ. สพป. สมุทรสาคร การศึกษา □ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม □ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ □ นิเทศศาสตร์บัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ. สพป. สมุทรสาคร การศึกษา □ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม □ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ □ นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช □ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน  พ.ศ. ๒๕๒๐ ครู ร.ร. ประสานสามัคคีวิทยา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๐ นักประชาสัมพันธ์ สปจ.นนทบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๗ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สปจ.ราชบุรี  พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา สปจ. สระบุรี  พ.ศ. ๒๕๔๖ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สพท. กทม. เขต ๓  พ.ศ. ๒๕๕๒ รอง ผอ. สพท. สมุทรปราการ เขต ๒  พ.ศ. ๒๕๕๓ รอง ผอ.สพป. สมุทรสาคร โทร ๐ ๘๑๔๕ ๒๗๔๑๗ e-mail : sommartk9@hotmail.com 1

2 การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในของ สพป./สพม.และสถานศึกษา รุ่น ๑:๒๕-๒๗ เม.ย./รุ่น ๒:๑๖-๑๘พ.ค./ รุ่น ๓ :๓๐ พ.ค.– ๑ มิ.ย.๕๕ ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายในของ สพป./สพม.และสถานศึกษา รุ่น ๑:๒๕-๒๗ เม.ย./รุ่น ๒:๑๖-๑๘พ.ค./ รุ่น ๓ :๓๐ พ.ค.– ๑ มิ.ย.๕๕ ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร : สาระความรู้ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดย สมมาต คำวัจนัง รอง ผอ. สพป. สมุทรสาคร 2

3 ขอบข่ายเนื้อหา  Checklist สำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน  การบริหารองค์กรที่ดี : การควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง/การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน : ความหมาย / วัตถุประสงค์ / แนวคิด /ประโยชน์  ตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  แนวปฏิบัติบริหารความเสี่ยงในองค์กร  ความเสี่ยงทางการศึกษา : คุณภาพของผู้เรียน  กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ทดสอบความรู้ 3

4 ทดสอบความรู้ “ การบริหารความเสี่ยง “ จำนวน ๑๐ ข้อ ง่ายจัง... 4

5 ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในองค์กรของท่าน ท่านได้จัดทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  ทำความเข้าใจกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี ?  ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยง ?  ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กำหนด ?  กำหนดนโยบายการควบคุมและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ?  ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรม ?  ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความชำนาญในระดับที่จะช่วยให้มั่นใจ ว่าผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ?  ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพ ? Checklist สำหรับผู้บริหาร 5

6 ในการนำการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ ท่านได้กระทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  ออกแบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้มี มาตรฐานไม่ต่ำกว่าตามมาตรฐานการ ควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ?  โครงสร้างการควบคุมภายในขององค์กรเหมาะสม และคุ้มค่า ?  นำระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลมาใช้ทั่วทั้ง องค์กร ?  แจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยผ่านสายการบังคับบัญชาแผนงาน และนโยบายของผู้บริหาร ?  จัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร ? ( ต่อ ) 6

7 ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของผู้ตรวจสอบภายใน ท่านได้จัดทำสิ่งต่อไปนี้หรือยัง :  จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ?  ให้การยอมรับว่างานการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของการควบคุมภายในขององค์กร ?  แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน?  ให้ความมั่นใจว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ จากกิจกรรมที่ตรวจสอบ ?  มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการ ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร ?  จัดให้มีระบบติดตามผลความคืบหน้าขององค์กรในการ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนำของ ผู้ตรวจสอบ ? ( ต่อ ) 7

8 ความเสี่ยงไม่มีวันหมด “ สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือ ไม่มีองค์กรหรือ บุคคลใดที่จะดำเนินงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ ปราศจากความเสี่ยง ทุกคนหรือทุกองค์กรจะดำรง อยู่ภายใต้ความเสี่ยงทั้งนั้น” 8

9  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรทีดี คือ การติดตาม กำกับ ควบคุมและดูแล ให้มีการจัด กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรง เป้าหมาย คุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหารองค์กรที่ดี  รากฐานที่จะช่วยให้มีการกำกับ ดูแลองค์กร ที่ดีประกอบด้วย * การควบคุมภายใน * การบริหารความเสี่ยง * การตรวจสอบภายใน 9

10 การควบคุมภายใน ( Internal Control ) หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจ กำหนดให้มี ขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 10

11 1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ การดำเนินงาน ( Operation Objectives = o ) 2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงาน ทางการเงิน (Financial Reporting Objectives = F) 3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives = C) 11

12  แทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำให้ระบบ การควบคุมภายในเกิดขึ้น  ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น 12

13 1. ลดความผิดพลาด ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น 2. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. ส่งผลให้ระบบงานต่าง ๆ มีคุณภาพ 4. เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้การบริหาร จัดการมีคุณภาพได้มาตรฐาน 5. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับความเชื่อถือ 13

14 ความเสี่ยง ( Risk ) ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด มาตรฐาน : ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้ง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและ เหมาะสม (ที่มา : คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สพฐ.,๒๕๕๒) 14

15 ประเภทของความเสี่ยง  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk )  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk )  ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk )  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk )  ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ( Information Risk )  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) 15

16 แหล่งที่มาของความเสี่ยง ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน □ เศรษฐกิจ/สังคม/ การเมือง/ กม. □ ผู้รับบริการ □ เทคโนโลยี □ ภัยธรรมชาติ □ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร □ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร □ กระบวนการทำงาน □ ข้อมูลสารสนเทศ สพป. สพม. ศูนย์ฯ โรงเรียน ฯลฯ (สมมาต, ๒๕๕๔) 16

17 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบ ได้อย่างเป็นระบบ (ที่มา : คู่มือคำอธิบาย ตัวชี้วัดฯ ก.พ.ร. ปี งปม. ๒๕๕๔) 17

18 การตรวจสอบภายใน หมายความ ว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและ การให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระซึ่งจัด ให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ กำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ( ระเบียบ กค.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑,ข้อ ๔) การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 18

19 การควบคุม ภายใน การบริหาร ความเสี่ยง การตรวจสอบ ภายใน ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ( สมมาต,2555 ) 19

20 ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ทำให้งานไม่สำเร็จ ภารกิจหลักของเรือ : รับจ้างบรรทุกน้ำตาลไปส่งจุดหมาย วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อนำน้ำตาลทราย จำนวน ๒พันตัน ไป ส่งถึงจุดหมายภายในเวลากำหนด “เรือชนตอม่อสะพานล่มขวางลำน้ำเจ้าพระยา” ระบุปัจจัยเสี่ยง : ปัจจัยภายใน  กระบวนการทำงาน ปัจจัยภายนอก  ภัยธรรมชาติ “ค้นหาต้นเหตุ สาเหตุ” บริหารความเสี่ยง : หลังเกิดความสูญเสีย กำหนดมาตรการ การควบคุมเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก วิเคราะห์ความเสี่ยง : เกิดความเสียหายมูลค่าสูง ผลกระทบมาก 20

21 ค้นหาความเสี่ยง  ศึกษาจากอดีต  สำรวจในปัจจุบัน  เฝ้าระวังไปข้างหน้า ค้นหาความเสี่ยง  ศึกษาจากอดีต  สำรวจในปัจจุบัน  เฝ้าระวังไปข้างหน้า ประเมิน ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง  ยอมรับ  ลด/ควบคุม  โอน/กระจาย  หยุด/หลีกเลี่ยง ควบคุมความเสี่ยง  ยอมรับ  ลด/ควบคุม  โอน/กระจาย  หยุด/หลีกเลี่ยง ประเมินผล ระบบ แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 21

22  กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 22

23  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ( ข้อ 5 / ข้อ 6 )  ระเบียบ สนร. ว่าด้วยกิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ (22 มิ.ย. 54)  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของ เลขาธิการ กพฐ.ไปยัง คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่และ สถานศึกษา ( 4 ด้าน ) กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 23

24 นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น แนวปฏิบัติ  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552-2561 )  นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.  กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพท.และ มาตรฐานสำนักงาน  กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สถานศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ ฯ ล ฯ 24

25 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๒๕๔๔  ระเบียบ มี ๙ ข้อ ( ข้อ๔ /ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ มีความสำคัญ )  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 25

26 ให้ผู้กำกับดูแลและหรือฝ่ายบริหารเป็น ผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการ จัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับ ตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยรับตรวจต้องทำหน้าที่ควบคุม ภายในหรือไม่ ? ระเบียบ คตง. ข้อ ๔ เป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ของผู้บริหาร 26

27 ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในวางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ แต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับโดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ (๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญใน ระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยเฉพาะ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ และจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในหน่วยรับตรวจ (๓) ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงที่สำคัญตาม (๓) สำนักงาน / ร.ร.วางระบบ การควบคุมภายในหรือยัง ? ระเบียบ คตง. ข้อ ๕ 27

28 1. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ผู้บริหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ  โดยทั่วไปจะใช้วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่มีอยู่แล้ว  ทำความเข้าใจกับภารกิจ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม มาตรฐานการควบคุมภายใน กฎหมาย มติ ครม. ระเบียบ ข้อบังคับ  สอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หมายเหตุ 1. เป็นการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ(หน้า 87-96) 2. แบบรายงานผลการประเมิน (หน้า 97) จะบอกว่าระบบที่วางไว้แล้วควรปรับปรุง ด้านใด ถ้ายัง...จะวางระบบการควบคุมภายในอย่างไร ? 28

29 2. หน่วยรับตรวจที่ต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจที่เกิดขึ้นก่อนและหลังระเบียบคตง.ที่ยังไม่ได้วาง ระบบการควบคุมภายใน ให้ดำเนินการ  จัดวางระบบการควบคุมภายใน  และจัดทำหนังสือรับรองการจัดวางรับการควบคุมภายใน เรียน คตง. โดยส่ง สตง./สตง.ภูมิภาค ( แบบรายงาน หน้า 28 ) 3. การนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ  เมื่อวางแล้ว ควรสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรทราบทั่วกัน เพื่อนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 29

30 ผู้รับตรวจมีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละ หนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน (๑) ทำความเห็นว่าระบบฯมีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้ง ข้อมูล สรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (ข) การประเมินความเสี่ยง (ค) กิจกรรมการควบคุม (ง) สารสนเทศและการสื่อสาร (จ) การติดตามประเมินผล (๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและ แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระเบียบ คตง.ข้อ ๖ การรายงานระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง ตามข้อ ๖ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจ หรือ ตสน.? ทำไมต้อง รายงาน ด้วย ? 30

31 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 1. การดำเนินงานเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (Operation : O) 2. การรายงานทางการเงิน น่าเชื่อถือ (Financial : F) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ( Compliance : C) 31

32 เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของการบริหารองค์กร ผู้กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารและ บุคลากรของหน่วยรับตรวจ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายใน โดย ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกใน เรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายและ ความสำคัญของประสิทธิผล การควบคุมภายใน เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของการบริหารองค์กร ผู้กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารและ บุคลากรของหน่วยรับตรวจ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายใน โดย ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกใน เรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายและ ความสำคัญของประสิทธิผล การควบคุมภายใน ๑.สภาพแวดล้อม ของการควบคุม ๑.สภาพแวดล้อม ของการควบคุม จุดที่ควรประเมิน ๑. ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร (๕ ประเด็น) ๒.ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (๗ ประเด็น) ๓.ความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ( 3 ประเด็น ) ๔.โครงสร้างองค์กร (๓ ประเด็น) ๕.การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ( ๒ ประเด็น ) ๖.นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร (๕ ประเด็น ) ๗.กลไกการติดตามการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ( ๒ ประเด็น ) ๘. อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ๑. ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหาร (๕ ประเด็น) ๒.ความซื่อสัตย์และจริยธรรม (๗ ประเด็น) ๓.ความรู้ ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ( 3 ประเด็น ) ๔.โครงสร้างองค์กร (๓ ประเด็น) ๕.การมอบอำนาจและหน้าที่ความ รับผิดชอบ ( ๒ ประเด็น ) ๖.นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร (๕ ประเด็น ) ๗.กลไกการติดตามการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ( ๒ ประเด็น ) ๘. อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) 32

33 ๑. วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ( ๒ ประเด็น) ๒. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ( ๓ ประเด็น ) ๓. การระบุปัจจัยเสี่ยง ( ๒ ประเด็น ) ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( ๒ ประเด็น ) ๕. การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (๔ ประเด็น) ๖. อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ๑. วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ( ๒ ประเด็น) ๒. วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ( ๓ ประเด็น ) ๓. การระบุปัจจัยเสี่ยง ( ๒ ประเด็น ) ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( ๒ ประเด็น ) ๕. การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (๔ ประเด็น) ๖. อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ๒. การประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องให้ ความสำคัญและประเมิน ความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยรับตรวจที่เกิดจาก ปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่าง เพียงพอและเหมาะสม จุดที่ควรประเมิน 33

34 ๓. กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานซึ่งกำหนดหรือ ออกแบบเพื่อป้องกันหรือลด ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้อง จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความ เสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน จุดที่ควรประเมิน ๑.กิจกรรมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล การประเมินความเสี่ยง ๒.บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม ๓.กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อนุมัติของผู้บริหารไว้ชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร ๔. มีมาตรการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกุมและเพียงพอ ๕. แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือที่ เสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น การอนุมัติ การ บันทึกบัญชี ดูแลรักษาทรัพย์สิน ๖. มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและ บทลงโทษ ๗. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ๑.กิจกรรมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล การประเมินความเสี่ยง ๒.บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม ๓.กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงิน อนุมัติของผู้บริหารไว้ชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร ๔. มีมาตรการป้องกัน ดูแลรักษาทรัพย์สิน อย่างรัดกุมและเพียงพอ ๕. แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือที่ เสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น การอนุมัติ การ บันทึกบัญชี ดูแลรักษาทรัพย์สิน ๖. มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและ บทลงโทษ ๗. มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ ดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. 34

35 ๔. สารสนเทศและ การสื่อสาร ๔. สารสนเทศและ การสื่อสาร ส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน การกำหนด กลยุทธ์ ประเมิน ความเสี่ยงและกิจกรรมการ ควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มี สารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสาร ให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึ่ง จำเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นใน รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา จุดที่ควรประเมิน ๑.มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๒. จัดทำและรวบรวมข้อมูล งานการเงิน การ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. จัดเก็บข้อมูล /เอกสารการจ่ายเงินและการ บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นหมวดหมู่ ๔. รายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๕. มีระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างพอเพียง เชื่อถือได้ และทันกาล ๖. สื่อสารชัดเจนให้ทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา จุดอ่อน ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ๗. มีกลไก ช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ดำเนินงานขององค์กร ๘. รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ๑.มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๒. จัดทำและรวบรวมข้อมูล งานการเงิน การ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. จัดเก็บข้อมูล /เอกสารการจ่ายเงินและการ บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นหมวดหมู่ ๔. รายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและ ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ ๕. มีระบบติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก อย่างพอเพียง เชื่อถือได้ และทันกาล ๖. สื่อสารชัดเจนให้ทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา จุดอ่อน ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ๗. มีกลไก ช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ดำเนินงานขององค์กร ๘. รับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 35

36 ๕.การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่าย บริหารมั่นใจว่าระบบการควบคุม ภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่าย บริหารต้องจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล ในระหว่างการ ปฏิบัติงาน และเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนดหรือ ออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง จุดที่ควรประเมิน ๑. เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๒. กรณีผลไม่เป็นตามแผนมีการดำเนินการแก้ไข ๓. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ๔. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๕. มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมิน CSA และ/หรือประเมินอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ๖. มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง ๗. ติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการ ประเมินและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๘.กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลใน กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัย ว่าทุจริต ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่อาจมี ผลกระทบต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญ ๑. เปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและ รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๒. กรณีผลไม่เป็นตามแผนมีการดำเนินการแก้ไข ๓. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ๔. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ๕. มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล ของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมิน CSA และ/หรือประเมินอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ๖. มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง ๗. ติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการ ประเมินและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๘.กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลใน กรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัย ว่าทุจริต ไม่ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่อาจมี ผลกระทบต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญ 36

37 ความสัมพันธ์ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กับหน่วยรับตรวจ ประธานรัฐสภา - มาตรฐานการ ควบคุมภายในและ การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ตรวจสอบภายใน ให้หน่วยรับตรวจ นำไปปฏิบัติ ม.15 (3) (ก) - มาตรการป้องกัน หรือควบคุมความ เสียหายให้หน่วยรับ ตรวจปฏิบัติในกรณีที่ เห็นว่าอาจเกิดความ เสียหาย ม.15(3) (ข) - มาตรฐานการจัดทำ และแบบการรายงาน จัดทำและแบบการ รายงานที่จำเป็นให้ หน่วยงานรับตรวจ จัดทำ ม.15 (3)(ค) - มาตรการอื่นๆ ที่ เห็นสมควร ม.15(3) (ง) คณะกรรมาธิการ พิจารณา งบประมาณรายจ่าย คณะกรรมาธิการ ของรัฐสภาที่ เกี่ยวข้อง - กรณีหน่วยรับตรวจมี เจตนาหรือปล่อยปละ ละเลยในการปฏิบัติ ตามมาตรฐานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ หรือตามข้อเสนอแนะ ของ คตง.มีอำนาจ เสนอข้อสังเกตและ พฤติการณ์ของหน่วย รับตรวจต่อประธาน รัฐสภา เพื่อแจ้งไปยัง คณะกรรมาธิการของ รัฐสภาที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมาธิการ พิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ รัฐสภา ม.16 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - จัดส่ง รายงานตาม ม.15 (3) (ค) วางระบบ ควบคุมภายใน และตรวจสอบ ภายใน (ที่มา: www.oag.go.th/ AboutOAG/StandardOAG) 37

38 ยึดหลักธรรมาภิบาล 38

39 10 องค์ประกอบ ของ หลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ ของ หลักธรรมาภิบาล 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2.หลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3.หลัก การตอบสนอง (Responsiveness) 4.หลักภาระ รับผิดชอบ (Accountability) 5.หลัก ความโปร่งใส (Transparency) 6.หลัก การมีส่วนร่วม (Participation) 7.หลักการ กระจายอำนาจ (Decentralization) 8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9.หลัก ความเสมอภาค (Equity) 10.หลักมุ่งเน้น ฉันทามติ (Consensus Oriented) 39

40 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสพฐ. 1. ด้านบริหาร  ให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง/สพป./สพม./สศษ. แจ้งสถานศึกษานำไปปฏิบัติ  สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน มุ่งมั่น พยายาม ริเริ่มในการสร้างความโปร่งใสในองค์กร 2. ด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ  มีมาตรฐานการให้บริการ  เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ  สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็น  นำผลมาประเมิน เพื่อปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯ  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  มีการประสานงานแจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ หรือการแจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติ 40

41 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ สพฐ.(ต่อ ) 4. ด้านการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  มีหน่วยงานและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ  ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม  แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ 5. ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน  กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องการเงินและบัญชี  มีการนำผลการตรวจสอบและควบคุมภายใน มาปรับปรุงการทำงาน 41

42 ☼ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย อำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ☼ ประกาศ สพฐ.เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและ การจัดการศึกษาของเลขาธิการกพฐ.ไปยัง คณะกรรมการ สพท. และสถานศึกษา กระจายอำนาจ 4 ด้าน 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านบริหารงานบุคคล 4. ด้านบริหารทั่วไป 42

43 การบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School – Based Management) เป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ได้รับความสนใจ เพราะ เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๙ ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและ การจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 43

44 ตัวบ่งชี้มาตรฐาน การบริหารและการ จัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน ตัวบ่งชี้มาตรฐาน การบริหารและการ จัดการศึกษาโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน ตบช.ที่ ๑ มีการบริหารและจัดการศึกษา รองรับการกระจายอำนาจ ตบช.ที่ ๑ มีการบริหารและจัดการศึกษา รองรับการกระจายอำนาจ ตบช.ที่ ๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้ หลักการมีส่วนร่วม ตบช.ที่ ๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้ หลักการมีส่วนร่วม ตบช.ที่ ๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตบช.ที่ ๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตบช.ที่ ๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ตบช.ที่ ๖ มีการใช้ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ พัฒนายกระดับคุณภาพ ตบช.ที่ ๖ มีการใช้ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ พัฒนายกระดับคุณภาพ ตบช.ที่ ๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานศึกษา ตบช.ที่ ๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานศึกษา 44

45 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๕ มาตรฐาน ๑๑ ตัวบ่งชี้ มฐ. ที่ ๑ สพท. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร การจัดการภาครัฐ ( PMQA ) มฐ. ที่ ๒ สพท. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จนบรรลุเป้าหมายและส่งผลผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา มฐ. ที่ ๓ สพท. มีการกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง มฐ. ที่ ๔ สพท. บริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การเป็นมืออาชีพ มฐ. ที่ ๕ สพท. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน การจัดการศึกษา 45

46 ความเสี่ยง ทางการศึกษา 46

47 ความเสี่ยงต่อคุณภาพ การศึกษา 47

48 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านโอกาสทางการศึกษา  เด็กออกกลางคัน ร้อยละ 0.25  เด็กตกหล่น ร้อยละ 4.52  นร.ที่ไม่เรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 6.55 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การกระจายอำนาจพบว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหลักค่าเฉลี่ย ไม่เป็นที่น่าพอใจและมีแนวโน้มลดลงทุกปี (ที่มา : สรุปจากแผนปฏิบัติการ 2555 สพฐ.) 48

49 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสอบ O-net : ชั้น ม. 6 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554เพิ่ม/ลด ภาษาไทย42.6141.88- 00.73 สังคมศึกษาฯ46.5133.39- 3.12 ภาษาอังกฤษ19.2221.80  + 1.58 คณิตศาสตร์14.9922.73  +7.74 วิทยาศาสตร์30.9027.90- 3.00 สุขศึกษา/พละฯ62.8654.61- 8.25 ศิลปะ32.6228.54- 4.08 การงานอาชีพฯ43.6948.72  + 5.03 ที่มา : สรุปจาก นสพ.มติชน, 24 มี.ค.55 49

50 ความเสี่ยง : คะแนน 5 วิชาลดลง ระบุปัจจัยเสี่ยง : หาต้นเหตุ / สาเหตุ เกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอก ข้อค้นพบ : ปัจจัยภายใน/ภายนอก (จากผู้ที่เกี่ยวข้อง) 1. เด็กอาจไม่ตั้งใจทำข้อสอบ เนื่องจากสอบรับตรง เข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนสอบ โอเน็ต 2. กระบวนการออกข้อสอบยังมีปัญหาและไม่ได้มาตรฐาน 3. นักเรียนไม่สามารถทำข้อสอบ ที่ออกโดย สทศ. มีสาเหตุ - เด็กไทยเรียนไม่รู้เรื่อง - การเรียนการสอนไม่ดี - ข้อสอบโอเน็ตมีปัญหา 4. อาจเป็นเพราะเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบจาก ปรนัย 4 ตัวเลือก เป็น 5 ตัวเลือก วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : สพฐ.ต้องการให้คะแนนสอบสูงขึ้น ( ปี กศ. 54 เข้าสอบ 397,889 คน ) กรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง : ผลโอเน็ต ต่ำ 5 วิชา วิเคราะห์ความเสี่ยง : เกิดความเสียหายสูง /ผลกระทบมาก 50

51 ภารหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 51

52 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข “ ดี เก่ง มีความสุข” 52

53 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “ ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้ระบบประกันคุณภาพบรรลุตามมาตรฐาน” 53

54 หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มาตรา ๕๘-๖๒) มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศให้จัดการศึกษา ดังนี้ (๑)............................................................. (๒)............................................................ 54

55 มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทาง การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและ การประเมิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ๑.ให้เกิด ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ๒. ความเชื่อถือ รายงานทางการเงิน ๓. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ” 55

56 ปัจจัยความสำเร็จของการศึกษา Context Input Process Output ปัจจัยเชิงระบบ 56

57 - ได้รับจัดสรร 273,230,016,900 บาท จำแนกตามงบรายจ่าย ปี 2555 1) งบบุคลากร 198,972,784,700 บาท 2) งบดำเนินงาน 17,004,287,500 บาท 3) งบลงทุน 12,925,538,400 บาท 5) งบรายจ่ายอื่น 481,260,100 บาท 4) งบเงินอุดหนุน 43,846,146,200 บาท 6 ผลผลิต ( 217,035,520,900 ) 8 โครงการ ( 56,194,496,000 ) สรุป งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 150,000,000 บาท สำหรับคนพิการ รวม 273,380,016,900 บาท (ที่มา : สรุปจากแผนปฏิบัติการ 2555 สพฐ.) 57

58 ยุทธศาสตร์และ ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) ระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์และ ชุดโครงการสำคัญ (Flagship) ระดับกระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้าง ทุนปัญญาของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร มนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร มนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๘ โครงการ 58

59 มาตรฐานการศึกษาของ สพท. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐาน SBM มาตรฐานการควบคุมภายใน คุณภาพ ผู้เรียน ดี เก่ง มีความ สุข ฯ ล ฯ (สมมาต, ๒๕๕๔) ความเสี่ยง : ผลไม่เป็นตามมาตรฐาน 59

60 “ ความสำเร็จของการควบคุมภายใน เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองค์กร “ สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ – ชื่อสกุล นายสมมาต คำวัจนัง รอง ผอ. สพป. สมุทรสาคร การศึกษา □ ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม □ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ □ นิเทศศาสตร์บัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google