งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

2 วัตถุประสงค์ 1. สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการ Project - การเข้าถึงบริการ - คุณภาพการบริการ 2. กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิ ผู้รับบริการ 3. พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหาร จัดการ 4. วางแผนการบริหาร

3 จำนวนผู้ป่วยสะสม RRT ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน Active %Activ e ลงทะเ บียน Active %Act ive เชียงใหม่ 3,3232, ,2832, พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี 2,2371, ,1831, ราชบุรี 2,1661, ,0801, ระยอง 2,5211, ,3861, ขอนแก่น 1,6011, ,5861, อุดรธานี 1,7761, ,7031, นครราชสีมา 1,6181, ,5321, อุบลราชธานี 1,6941, ,6351, สุราษฎร์ธานี 1,5561, ,5531, สงขลา กรุงเทพฯ 4,4663, ,1573, รวมเขต 25, , , ,

4 การบริการผู้ป่วยสะสม RRT สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน Active %Activ e ลงทะเ บียน Active %Act ive นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวมเขต 2,2371, ,18 3 1, ประเทศ 25, , , ,

5 การรับบริการของผู้ป่วย RRT( หน่วยบริการประจำ UC) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด ประชากร UC ณกค.53 จำนวนผ ป. มีชีพ Prevalenc e ต่อล้าน ปชก. จำนวนผป.54 (Newcas e54) Incidenc e ต่อล้าน ปชก. นนทบุรี 683, ปทุมธานี 551, พระนครศรี อยุธยา 499, อ่างทอง 199, ลพบุรี 499, สิงห์บุรี 154, สระบุรี 441, นครนายก 170, รวมเขต 3,200, 358 1, ประเทศ 48,611,684 18, ,

6 การลงทะเบียนรับบริการ ( หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวม 9481,225642,237

7 การลงทะเบียนให้บริการ ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHDKTI รวม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุ ธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี 26 สระบุรี นครนายก รวม 9991,17592,183

8 การบริหารจัดการ CAPD ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

9 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต HMAIN ลงทะเบียน CAPD ลงทะเบียน Active%Active เชียงใหม่ 1,6141, พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี 1, ระยอง 1, ขอนแก่น อุดรธานี 1, นครราชสีมา 1, อุบลราชธานี 1, สุราษฎร์ธานี 1, สงขลา กรุงเทพฯ 1,6011, รวม 13,6869,

10

11 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD( หน่วยบริการลงทะเบียน ) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด ลงทะเบี ยน Active %Acti ve Dropou t %Drop out นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุ ธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก รวม ประเทศ 13,6869, ,

12

13 220

14 ผู้ป่วยใหม่ CAPD รายหน่วย ( รวม 999 ราย )

15 Dropout/Outcome แยกตามประเภทจากหน่วย ลงทะเบียน ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด CAPDdeathKTHD recov ery ไม่ สมัคร ใจ รักษา ต่อ Temp. HD รวม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก รวม

16

17 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patientdays Episodesperit onitis 1episode perptmonths 1episode perptyear เชียงใหม่ 1,614671,97722, พิษณุโลก ,7317, นครสวรรค์ ,2397, สระบุรี ,78010, ราชบุรี 1,101405,51213, ระยอง 1,076426,56314, ขอนแก่น ,83112, อุดรธานี 1,299484,65815, นครราชสีมา 1,040369,21312, อุบลราชธานี 1,231399,69413, สุราษฎร์ธานี 1,007413,56513, สงขลา ,7015, กรุงเทพฯ 1,601608,37320, รวม 13,686 5,107, ,9293,

18 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes exitsite 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,614671,97722, พิษณุโลก ,7317, นครสวรรค์ ,2397, สระบุรี ,78010, ราชบุรี 1,101405,51213, ระยอง 1,076426,56314, ขอนแก่น ,83112, อุดรธานี 1,299484,65815, นครราชสีมา 1,040369,21312, อุบลราชธานี 1,231399,69413, สุราษฎร์ธานี 1,007413,56513, สงขลา ,7015, กรุงเทพฯ 1,601608,37320, รวม 13,686 5,107, ,9294,

19 การบริหารจัดการ HD ปี 2554 ( ตุลาคม 2551– กันยายน 2554)

20 การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต HMAINUC ลงทะเบียน Active%Active เชียงใหม่ 1,6281, พิษณุโลก นครสวรรค์ สระบุรี ราชบุรี ระยอง 1,3671, ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพฯ 2,8331, รวม 11,3868,

21 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด HMAINUC ลงทะเบียน Active%Active นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก รวม 1, ประเทศ 11,3868,

22

23 468

24 สัดส่วนผู้ป่วย CAPD:HD ณ 30 กย.54

25 HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่ เสียค่าฟอกเลือดเอง

26 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google