งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูลRRTปี2554 (ตุลาคม2550–กันยายน2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูลRRTปี2554 (ตุลาคม2550–กันยายน2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูลRRTปี2554 (ตุลาคม2550–กันยายน2554)
(ตุลาคม2550–มิถุนายน2554)

2 วัตถุประสงค์ 1.สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการProject -การเข้าถึงบริการ -คุณภาพการบริการ 2.กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ 3.พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหารจัดการ 4.วางแผนการบริหาร

3 จำนวนผู้ป่วยสะสมRRTณ30ก.ย.2554
สปสช.เขต หน่วยบริการประจำUC หน่วยบริการลงทะเบียนRRT ลงทะเบียน Active %Active เชียงใหม่ 3,323 2,390 71.92 3,283 2,370 72.19 พิษณุโลก 910 659 72.42 883 645 73.05 นครสวรรค์ 958 636 66.39 854 567 สระบุรี 2,237 1,509 67.46 2,183 1,445 66.19 ราชบุรี 2,166 1,525 70.41 2,080 1,441 69.28 ระยอง 2,521 1,863 73.90 2,386 1,741 72.97 ขอนแก่น 1,601 1,178 73.58 1,586 1,176 74.15 อุดรธานี 1,776 1,242 69.93 1,703 1,197 70.29 นครราชสีมา 1,618 1,144 70.70 1,532 1,092 71.28 อุบลราชธานี 1,694 1,230 72.61 1,635 1,196 73.15 สุราษฎร์ธานี 1,556 1,088 69.92 1,553 1,075 69.22 สงขลา 907 635 70.01 898 625 69.60 กรุงเทพฯ 4,466 3,124 69.95 5,157 3,653 70.84 รวมเขต 25,733 18,223 70.82 ข้อมูลสะสม... แก้ไข

4 การบริการผู้ป่วยสะสมRRTสปสช.เขต 4 สระบุรี ณ30ก.ย.2554
จังหวัด หน่วยบริการประจำUC หน่วยบริการลงทะเบียนRRT ลงทะเบียน Active %Active นนทบุรี 731 483 66.07 717 457 63.74 ปทุมธานี 402 297 73.88 325 240 73.85 พระนครศรีอยุธยา 424 268 63.21 408 247 60.54 อ่างทอง 94 43 45.74 79 37 46.84 ลพบุรี 190 146 76.84 179 143 79.89 สิงห์บุรี 40 28 70.00 26 17 65.38 สระบุรี 256 186 72.66 290 202 69.66 นครนายก 100 58 58.00 159 102 64.15 รวมเขต 2,237 1,509 67.46 2,183 1,445 66.19 ประเทศ 25,733 18,223 70.82 ข้อมูลสะสม... แก้ไข

5 การรับบริการของผู้ป่วยRRT(หน่วยบริการประจำUC)สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ30ก
จังหวัด ประชากรUC ณกค.53 จำนวนผป. มีชีพ Prevalence ต่อล้านปชก. จำนวนผป.54 (Newcase54) Incidence นนทบุรี 683,589 483 706.56 184 269.17 ปทุมธานี 551,702 297 538.33 115 208.45 พระนครศรีอยุธยา 499,191 268 536.87 145 290.47 อ่างทอง 199,429 43 215.62 36 180.52 ลพบุรี 499,620 146 292.22 57 114.09 สิงห์บุรี 154,249 28 181.52 15 97.25 สระบุรี 441,983 186 420.83 85 192.32 นครนายก 170,595 58 339.99 23 134.82 รวมเขต 3,200,358 1,509 471.51 660 206.23 ประเทศ 48,611,684 18,223 374.87 8,511 175.08 Prevalenceคิดจากจำนวนผู้ป่วยมีชีพสะสม18,223หารด้วย48,611,684คูณ1,000,000จะได้ความชุก375ต่อล้านประชากรของประเทศแล้วจึงนำไปหารายจังหวัด incidenceคิดจากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ปี548,511หารด้วย48,611,684คูณ1,000,000จะได้อุบัติการณ์175ต่อล้านประชากรของประเทศแล้วจึงนำไปหารายจังหวัด ขอเปลี่ยนการนำเสนอ(วิภาวี) ค่าprevalenceจากสไลด์4เพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์เช่นจะดูได้เลยว่าเขต5ราชบุรีมีค่าP.มากกว่าค่าประเทศมี4จว.ที่P.ต่ำกว่าค่าประเทศและ.จ.กาญจนบุรีมีค่าP.ต่ำสุด Inidenceเช่นเดียวกันค่ะ

6 การลงทะเบียนรับบริการ(หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภทRRT
จังหวัด CAPD HD KTรับยากดภูมิ รวม นนทบุรี 249 468 14 731 ปทุมธานี 120 267 15 402 พระนครศรีอยุธยา 237 176 11 424 อ่างทอง 63 31 94 ลพบุรี 77 105 8 190 สิงห์บุรี 29 3 40 สระบุรี 132 115 9 256 นครนายก 62 34 4 100 948 1,225 64 2,237 ตารางนี้ต้องการดูข้อมูลว่าผป.ที่มีหน่วยบริการประจำอยู่ในแต่ละจว.รับบริการRRTแต่ละประเภทเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อดูการเข้าถึงบริการ(วิภาวี) KTผ่าตัด+ยาคือที่ผ่าตัดในโครงการUCและรับยาด้วย,ยากดภูมิ, (ไม่แยกตารางเพราะมีผ่าตัดต่างประเทศ4รายไม่ระบุ7ราย(กัญจนา)

7 การลงทะเบียนให้บริการ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT)แยกตามประเภทRRT
จังหวัด CAPD HD KTI รวม นนทบุรี 220 497 717 ปทุมธานี 120 197 8 325 พระนครศรีอยุธยา 245 163 408 อ่างทอง 57 22 79 ลพบุรี 75 104 179 สิงห์บุรี 26 สระบุรี 126 1 290 นครนายก 119 40 159 999 1,175 9 2,183 HD=HCODEล่าสุด ตารางนี้เพื่อดูว่าcenterCAPD/HD/KTให้บริการผป.แต่ละประเภทเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อสื่อถึงผลงานการบริการ/workloadดังนั้น CAPDนับตามการลงทะเบียนที่centerเราใช่หรือไม่หากใช่ก็OKค่ะ HDหากเป็นข้อมูลตามการรับบริการครั้งสุดท้ายก็OKค่ะ KTนี้คือตามหน่วยบริการcenterของเราใช่หรือไม่ค่ะทำไม่ของราชบุรีมีการรักษาผป.ราชบุรีไม่มีcenterKT(วิภาวี)

8 การบริหารจัดการCAPDปี2554 (ตุลาคม2550–กันยายน2554)

9 การรับบริการของผู้ป่วยCAPDณ30ก.ย.2554
สปสช.เขต HMAINลงทะเบียนCAPD ลงทะเบียน Active %Active เชียงใหม่ 1,614 1,129 69.95 พิษณุโลก 613 446 72.76 นครสวรรค์ 636 418 65.72 สระบุรี 999 635 63.56 ราชบุรี 1,101 715 64.94 ระยอง 1,076 737 68.49 ขอนแก่น 987 717 72.64 อุดรธานี 1,299 881 67.82 นครราชสีมา 1,040 738 70.96 อุบลราชธานี 1,231 891 72.38 สุราษฎร์ธานี 1,007 653 64.85 สงขลา 482 332 68.88 กรุงเทพฯ 1,601 1,047 65.40 รวม 13,686 9,339 68.24

10

11 จังหวัด ลงทะเบียน Active %Active Dropout %Dropout นนทบุรี 220 129
การรับบริการของผู้ป่วยCAPD(หน่วยบริการลงทะเบียน)สปสช.เขต 4 สระบุรี ณ30ก.ย.2554 จังหวัด ลงทะเบียน Active %Active Dropout %Dropout นนทบุรี 220 129 58.64 135 61.36 ปทุมธานี 120 87 72.50 54 45.00 พระนครศรีอยุธยา 245 144 58.78 132 53.88 อ่างทอง 57 25 43.86 33 57.89 ลพบุรี 75 61 81.33 18 24.00 สระบุรี 163 112 68.71 67 41.10 นครนายก 119 77 64.71 47 39.50 รวม 999 635 63.56 486 48.65 ประเทศ 13,686 9,339 68.24 5,641 41.22

12

13 220 แม้วแผนภูมินี้ ถ้าใสจำนวนรวมไว้บนสุดด้วยก็น่าจะดีนะ

14 ผู้ป่วยใหม่CAPD รายหน่วย (รวม 999 ราย)
แม้วแผนภูมินี้ ถ้าใสจำนวนรวมไว้บนสุดด้วยก็น่าจะดีนะ(เหมือนกัน)

15 Dropout/Outcomeแยกตามประเภทจากหน่วยลงทะเบียน ณ30ก.ย.2554
จังหวัด CAPD death KT HD recovery ไม่สมัครใจรักษาต่อ Temp.HD รวม นนทบุรี 80 91 1 43 3 220 ปทุมธานี 66 33 21 120 พระนครศรีอยุธยา 104 101 31 8 245 อ่างทอง 22 32 57 ลพบุรี 14 4 75 สระบุรี 94 51 15 2 163 นครนายก 71 42 5 119 494 364 11 999

16

17 Peritonitisตค.50–กย.54 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patientdays Episodesperitonitis 1episode perptmonths 1episode perptyear เชียงใหม่ 1,614 671,977 22,092 696 31.74 พิษณุโลก 613 229,731 7,553 139 54.34 นครสวรรค์ 636 224,239 7,372 159 46.37 สระบุรี 999 324,780 10,678 276 38.69 ราชบุรี 1,101 405,512 13,332 243 54.86 ระยอง 1,076 426,563 14,024 364 38.53 ขอนแก่น 987 384,831 12,652 312 40.55 อุดรธานี 1,299 484,658 15,934 247 64.51 นครราชสีมา 1,040 369,213 12,139 320 37.93 อุบลราชธานี 1,231 399,694 13,141 439 29.93 สุราษฎร์ธานี 1,007 413,565 13,597 372 36.55 สงขลา 482 164,701 5,415 109 49.68 กรุงเทพฯ 1,601 608,373 20,001 127 157.49 รวม 13,686 5,107,837 167,929 3,803 44.16 แม้ว อธิบายวิธีคิดด้วยนะจ๊ะ(ปรับแก้ไข Heading ค่ะ) ความหมาย 1. Patient daysหมายถึงจำนวนวันทั้งหมดที่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรม 2. Patientmonthsofexperienceหมายถึงจำนวนเดือนทั้งหมดที่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรมสูตร =Patient days คูณด้วย 12 หารด้วย Number of episodes of peritonitis หมายถึง จำนวนอุบัติการณ์การติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบซ้ำทั้งหมดตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรม ในโปรแกรม DMIS หน่วยบริการ บันทึกได้มากกว่า 1 ชนิด และ มากกว่า 1 ครั้งใน 1 เดือนจะนำมาปรับนับเป็น 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น 4. PT rate =1 episode per patient months_peritonitisหมายถึงอัตราการติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบ 1 อุบัติการณ์ต่อจำนวนเดือนที่พบการติดเชื้อ 1 ครั้ง ตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรมสูตร= Patientmonths หารด้วย episodes of peritonitis ข้อจำกัด = ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้

18 ExitSite ตค.50 – กย.54 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes exitsite 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,614 671,977 22,092 745 29.65 พิษณุโลก 613 229,731 7,553 185 40.83 นครสวรรค์ 636 224,239 7,372 268 27.51 สระบุรี 999 324,780 10,678 248 43.06 ราชบุรี 1,101 405,512 13,332 381 34.99 ระยอง 1,076 426,563 14,024 397 35.32 ขอนแก่น 987 384,831 12,652 166 76.22 อุดรธานี 1,299 484,658 15,934 645 24.70 นครราชสีมา 1,040 369,213 12,139 454 26.74 อุบลราชธานี 1,231 399,694 13,141 263 49.96 สุราษฎร์ธานี 1,007 413,565 13,597 234 58.11 สงขลา 482 164,701 5,415 36 150.41 กรุงเทพฯ 1,601 608,373 20,001 103 194.19 รวม 13,686 5,107,837 167,929 4,125 40.71 แม้วช่วยอธิบายวิธิคิดให้ด้วยนะจ๊ะ(ปรับแก้ไข Heading ค่ะ) ความหมาย 1. Patient daysหมายถึงจำนวนวันทั้งหมดที่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรม 2. Patientmonthsofexperienceหมายถึงจำนวนเดือนทั้งหมดที่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรมสูตร =Patient days คูณด้วย 12 หารด้วย Number of episodes of exitsite หมายถึง จำนวนอุบัติการณ์การติดเชื้อของช่องสายออกซ้ำทั้งหมดตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรม ในโปรแกรม DMIS หน่วยบริการ จะเลือกบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะนับว่ามี exit site infection กรณีเลือก Acute ES infection หรือ Chronic ES infection เท่านั้น 4. PT rate =1 episode per patient months_exitsiteหมายถึงอัตราการติดเชื้อของช่องสายออก 1 อุบัติการณ์ต่อจำนวนเดือนที่พบการติดเชื้อ 1 ครั้ง ตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในโปรแกรมสูตร= Patientmonths หารด้วย episodes of exitsite ข้อจำกัด = ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้

19 การบริหารจัดการHDปี2554 (ตุลาคม2551–กันยายน2554)

20 การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ 30 ก.ย.2554
สปสช.เขต HMAINUC ลงทะเบียน Active %Active เชียงใหม่ 1,628 1,195 73.40 พิษณุโลก 233 164 70.39 นครสวรรค์ 259 172 66.41 สระบุรี 1225 846 69.06 ราชบุรี 997 742 74.42 ระยอง 1,367 1,046 76.52 ขอนแก่น 541 398 73.57 อุดรธานี 405 312 77.04 นครราชสีมา 520 366 70.38 อุบลราชธานี 427 315 73.77 สุราษฎร์ธานี 549 419 76.32 สงขลา 402 281 69.90 กรุงเทพฯ 2,833 1,994 รวม 11,386 8,250 72.46

21 การรับบริการของผู้ป่วยHDสปสช.เขต 4 สระบุรี ณ30ก.ย.2554
จังหวัด HMAINUC ลงทะเบียน Active %Active นนทบุรี 468 318 67.95 ปทุมธานี 267 197 73.78 พระนครศรีอยุธยา 176 113 64.20 อ่างทอง 31 16 51.61 ลพบุรี 105 80 76.19 สิงห์บุรี 29 18 62.07 สระบุรี 115 84 73.04 นครนายก 34 20 58.82 รวม 1,225 846 69.06 ประเทศ 11,386 8,250 72.46

22

23 468 Slide นี้รวมทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนสะสมมาทั้งหมดใช่ไม๊จ๊ะ(รวมทั้ง Activeและdropout? )รวมทั้งหมดเลย ..กัญจนา

24 สัดส่วนผู้ป่วยCAPD:HD ณ 30 กย.54

25 สัดส่วนผู้ป่วยCAPD:HD ณ 30 กย.54
HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ (หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่เสียค่าฟอกเลือดเอง

26 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูลRRTปี2554 (ตุลาคม2550–กันยายน2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google