งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

2 วัตถุประสงค์ 1. สะท้อนความสำเร็จการบริหารจัดการ Project - การเข้าถึงบริการ - คุณภาพการบริการ 2. กำกับติดตามการชดเชยคุ้มครองสิทธิ ผู้รับบริการ 3. พัฒนาคุณภาพการบริการการบริหาร จัดการ 4. วางแผนการบริหาร

3 จำนวนผู้ป่วยสะสม RRT ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน Active %Activ e ลงทะเ บียน Active %Act ive เชียงใหม่ 3,3232,39071.923,2832,37072.19 พิษณุโลก 91065972.4288364573.05 นครสวรรค์ 95863666.3985456766.39 สระบุรี 2,2371,50967.462,1831,44566.19 ราชบุรี 2,1661,52570.412,0801,44169.28 ระยอง 2,5211,86373.902,3861,74172.97 ขอนแก่น 1,6011,17873.581,5861,17674.15 อุดรธานี 1,7761,24269.931,7031,19770.29 นครราชสีมา 1,6181,14470.701,5321,09271.28 อุบลราชธานี 1,6941,23072.611,6351,19673.15 สุราษฎร์ธานี 1,5561,08869.921,5531,07569.22 สงขลา 90763570.0189862569.60 กรุงเทพฯ 4,4663,12469.955,1573,65370.84 รวมเขต 25,73 3 18,22 3 70.82 25,7 33 18,2 23 70.8 2

4 การบริการผู้ป่วยสะสม RRT สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด หน่วยบริการประจำ UC หน่วยบริการ ลงทะเบียน RRT ลงทะเบี ยน Active %Activ e ลงทะเ บียน Active %Act ive นนทบุรี 731483 66.07717457 63.74 ปทุมธานี 402297 73.88325240 73.85 พระนครศรีอยุธ ยา 424268 63.21408247 60.54 อ่างทอง 9443 45.747937 46.84 ลพบุรี 190146 76.84179143 79.89 สิงห์บุรี 4028 70.002617 65.38 สระบุรี 256186 72.66290202 69.66 นครนายก 10058 58.00159102 64.15 รวมเขต 2,2371,509 67.46 2,18 3 1,44 5 66.1 9 ประเทศ 25,73 3 18,22 3 70.82 25,7 33 18,2 23 70.8 2

5 การรับบริการของผู้ป่วย RRT( หน่วยบริการประจำ UC) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด ประชากร UC ณกค.53 จำนวนผ ป. มีชีพ Prevalenc e ต่อล้าน ปชก. จำนวนผป.54 (Newcas e54) Incidenc e ต่อล้าน ปชก. นนทบุรี 683,589483 706.56184269.17 ปทุมธานี 551,702297 538.33115208.45 พระนครศรี อยุธยา 499,191268 536.87145290.47 อ่างทอง 199,42943 215.6236180.52 ลพบุรี 499,620146 292.2257114.09 สิงห์บุรี 154,24928 181.521597.25 สระบุรี 441,983186 420.8385192.32 นครนายก 170,59558 339.9923134.82 รวมเขต 3,200, 358 1,509 471.51 660206.23 ประเทศ 48,611,684 18,223374.878,511175.08

6 การลงทะเบียนรับบริการ ( หน่วยบริการประจำ UC) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHD KT รับยา กดภูมิ รวม นนทบุรี 24946814731 ปทุมธานี 12026715402 พระนครศรีอยุธ ยา 23717611424 อ่างทอง 6331 94 ลพบุรี 771058190 สิงห์บุรี 829340 สระบุรี 1321159256 นครนายก 62344100 รวม 9481,225642,237

7 การลงทะเบียนให้บริการ ( หน่วยบริการลงทะเบียน RRT) แยกตามประเภท RRT จังหวัด CAPDHDKTI รวม นนทบุรี 220497 717 ปทุมธานี 1201978325 พระนครศรีอยุ ธยา 245163 408 อ่างทอง 5722 79 ลพบุรี 75104 179 สิงห์บุรี 26 สระบุรี 1631261290 นครนายก 11940 159 รวม 9991,17592,183

8 การบริหารจัดการ CAPD ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

9 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต HMAIN ลงทะเบียน CAPD ลงทะเบียน Active%Active เชียงใหม่ 1,6141,12969.95 พิษณุโลก 61344672.76 นครสวรรค์ 63641865.72 สระบุรี 99963563.56 ราชบุรี 1,10171564.94 ระยอง 1,07673768.49 ขอนแก่น 98771772.64 อุดรธานี 1,29988167.82 นครราชสีมา 1,04073870.96 อุบลราชธานี 1,23189172.38 สุราษฎร์ธานี 1,00765364.85 สงขลา 48233268.88 กรุงเทพฯ 1,6011,04765.40 รวม 13,6869,33968.24

10

11 การรับบริการของผู้ป่วย CAPD( หน่วยบริการลงทะเบียน ) สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด ลงทะเบี ยน Active %Acti ve Dropou t %Drop out นนทบุรี 22012958.64135 61.36 ปทุมธานี 1208772.5054 45.00 พระนครศรีอยุ ธยา 24514458.78132 53.88 อ่างทอง 572543.8633 57.89 ลพบุรี 756181.3318 24.00 สระบุรี 16311268.7167 41.10 นครนายก 1197764.7147 39.50 รวม 99963563.56486 48.65 ประเทศ 13,6869,33968.245,64141.22

12

13 220

14 ผู้ป่วยใหม่ CAPD รายหน่วย ( รวม 999 ราย )

15 Dropout/Outcome แยกตามประเภทจากหน่วย ลงทะเบียน ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด CAPDdeathKTHD recov ery ไม่ สมัคร ใจ รักษา ต่อ Temp. HD รวม นนทบุรี 8091143311220 ปทุมธานี 6633 21 120 พระนครศรี อยุธยา 104101 31 18245 อ่างทอง 2232 111 57 ลพบุรี 5714 4 75 สระบุรี 9451115 2163 นครนายก 7142 51 119 รวม 4943642 12 0 5311999

16

17 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patientdays Episodesperit onitis 1episode perptmonths 1episode perptyear เชียงใหม่ 1,614671,97722,09269631.74 พิษณุโลก 613229,7317,55313954.34 นครสวรรค์ 636224,2397,37215946.37 สระบุรี 999324,78010,67827638.69 ราชบุรี 1,101405,51213,33224354.86 ระยอง 1,076426,56314,02436438.53 ขอนแก่น 987384,83112,65231240.55 อุดรธานี 1,299484,65815,93424764.51 นครราชสีมา 1,040369,21312,13932037.93 อุบลราชธานี 1,231399,69413,14143929.93 สุราษฎร์ธานี 1,007413,56513,59737236.55 สงขลา 482164,7015,41510949.68 กรุงเทพฯ 1,601608,37320,001127157.49 รวม 13,686 5,107,83 7 167,9293,80344.16

18 สปสช.เขต จำนวนราย ที่บันทึก Patient days Episodes exitsite 1episode per pt months 1episode per pt year เชียงใหม่ 1,614671,97722,09274529.65 พิษณุโลก 613229,7317,55318540.83 นครสวรรค์ 636224,2397,37226827.51 สระบุรี 999324,78010,67824843.06 ราชบุรี 1,101405,51213,33238134.99 ระยอง 1,076426,56314,02439735.32 ขอนแก่น 987384,83112,65216676.22 อุดรธานี 1,299484,65815,93464524.70 นครราชสีมา 1,040369,21312,13945426.74 อุบลราชธานี 1,231399,69413,14126349.96 สุราษฎร์ธานี 1,007413,56513,59723458.11 สงขลา 482164,7015,41536150.41 กรุงเทพฯ 1,601608,37320,001103194.19 รวม 13,686 5,107,83 7 167,9294,12540.71

19 การบริหารจัดการ HD ปี 2554 ( ตุลาคม 2551– กันยายน 2554)

20 การรับบริการของผู้ป่วย HD ณ 30 ก. ย.2554 สปสช. เขต HMAINUC ลงทะเบียน Active%Active เชียงใหม่ 1,6281,195 73.40 พิษณุโลก 233164 70.39 นครสวรรค์ 259172 66.41 สระบุรี 1225846 69.06 ราชบุรี 997742 74.42 ระยอง 1,3671,046 76.52 ขอนแก่น 541398 73.57 อุดรธานี 405312 77.04 นครราชสีมา 520366 70.38 อุบลราชธานี 427315 73.77 สุราษฎร์ธานี 549419 76.32 สงขลา 402281 69.90 กรุงเทพฯ 2,8331,994 70.38 รวม 11,3868,250 72.46

21 การรับบริการของผู้ป่วย HD สปสช. เขต 4 สระบุรี ณ 30 ก. ย.2554 จังหวัด HMAINUC ลงทะเบียน Active%Active นนทบุรี 46831867.95 ปทุมธานี 26719773.78 พระนครศรีอยุธ ยา 17611364.20 อ่างทอง 311651.61 ลพบุรี 1058076.19 สิงห์บุรี 291862.07 สระบุรี 1158473.04 นครนายก 342058.82 รวม 1,22584669.06 ประเทศ 11,3868,25072.46

22

23 468

24 สัดส่วนผู้ป่วย CAPD:HD ณ 30 กย.54

25 HD ไม่นับรวมผู้ป่วย HD รายใหม่ ( หลัง 1 ตค.51) ได้สิทธิรับยา EPO แต่ เสียค่าฟอกเลือดเอง

26 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการข้อมูล RRT ปี 2554 ( ตุลาคม 2550– กันยายน 2554)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google