งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของ Stereoisomers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของ Stereoisomers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของ Stereoisomers
Glucose รูปแบบของ Stereoisomers

2 Glucose คำว่า Glucose มาจากภาษากรีก Glukus แปลว่า หวาน (sweet)
ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ Emil Fisher และได้รับรางวับโนเบลสาขาเคมี ในปี ค.ศ. 1902 Fisher ได้นำเอาทฤษฎีของ vant Hoff ในเรื่อง Asymmetric carbon atom มาประยุกต์ใช้ จนสามารถทำนายการเกิด Isomer ของสารประกอบจำพวกน้ำตาลได้หมดทุกตัว

3 Asymmetric Carbon Atom

4 Asymmetric Carbon Atom
ยกตัวอย่างมาจากหนังสือ หน้า 3 (Alanine) H CH3 C COOH NH2 โอกาสที่จะเกิด stereoisomer มี 4 รูปแบบ

5 Asymmetric carbon atom
H CH2OH ในกรณีที่เป็น Glucose มี asymmetric carbon atom จำนวน 4 ตัว คำถาม จะเกิด Stereoisomer ได้กี่รูปแบบ จะเกิด Stereoisomer ได้ = 24 =16 รูปแบบ

6 ตัวอย่าง Stereoisomer ทั้ง 16 รูปแบบ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ..... C
H CH2OH HO OH C O H CH2OH O C O H CH2OH OH HO C H HO H H C OH H OH HO C H HO H H C OH HO H H C OH CH2OH L-Glucose D-Glucose L-form D-form

7 L-form D-form Mannose Glucose Glucose Mannose

8 O O C H HO CH2OH O OH C OH H CH2OH O C H C H H C OH H C OH HO C H HO C H H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH CH2OH D-Glucose H OH C CH2OH HO O C OH H CH2OH O HO C H OH CH2OH O HO C H CH2OH O HO OH

9 O C OH HO H CH2OH O D-Galactose C H HO CH2OH O OH D-Mannose C OH H CH2OH O C H H C OH HO C H H C OH H C OH CH2OH D-Glucose D-Allose H OH C CH2OH HO O C OH H CH2OH O HO C H OH CH2OH O HO C H CH2OH O HO OH D-Altrose D-Gulose D-Idose D-Talose

10 O O O O C H C H C H C H H C OH H C OH HO C H H C OH HO C H HO C H HO C H H C OH H C OH HO C H H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH H C OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Glucose D-Galactose D-Mannose D-Allose O O O O C H C H C H C H HO C H H C OH HO C H HO C H H C OH H C OH H C OH HO C H H C OH HO C H HO C H HO C H H C OH H C OH H C OH H C OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH D-Altrose D-Gulose D-Idose D-Talose

11 หมายถึง Glucose ที่มีการหักเหของแสงไปทางขวา หรือ (+) glucose
Dextrose = Dextrorotatory glucose หมายถึง Glucose ที่มีการหักเหของแสงไปทางขวา หรือ (+) glucose Glucose ที่มีแสงหักเหไปทางขวา อาจอยู่ในรูป D(+) Glucose L(+) Glucose แต่ร่างกายนำเอา Glucose ไปใช้ในรูปแบบ D-Glucose เท่านั้น ดังนั้น Dextrose จึงหมายถึงน้ำตาล D-Glucose และไม่ต้องเขียน เครื่องหมาย + ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของ Stereoisomers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google