งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาโรคระบบ ทางเดินปัสสาวะ นพ. สาธิต กาสุริย์ โรงพยาบาลวานร นิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาโรคระบบ ทางเดินปัสสาวะ นพ. สาธิต กาสุริย์ โรงพยาบาลวานร นิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาโรคระบบ ทางเดินปัสสาวะ นพ. สาธิต กาสุริย์ โรงพยาบาลวานร นิวาส

2 กายวิภาคของไต

3 กายวิภาคของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

4

5

6 การควบคุมการไหลเวียนเลือดที่ หลอดฝอยไต ฮอร์โมน prostaglandin มีผลขยายหลอดเลือดที่ไต เพิ่มเลือดเลี้ยงไต

7

8 Urinary System Anatomy •2 kidneys –Nephron –Blood vessels –Formation of urine •Glomerular filtration (*dependent on BP & perfusion) •Tubular reabsorption •Tubular secretion •2 ureters •Urinary bladder •Urethra

9 Urinary System Function •Removal of toxic waste products •Regulation of blood volume •Regulation of electrolyte balance •Regulation of acid-base balance •Regulation of fluids/electrolytes in tissue fluid •Production of erythropoietin*

10 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 1. การวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis) 2. การวัดอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูไล (Glomerular filtration rate) 3. การตรวจ Tubular function

11 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urinalysis) วิธีเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 1. วิธีเก็บที่สะอาดและใช้ส่วนกลางของลำปัสสาวะ (Clean vioded midstream specimen) 2. วิธีเก็บจากการใช้สายสวนกระเพาะปัสสาวะ (Catheterized specimen) 3. วิธีเก็บจากการดูดปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ (Percutanous suprapubic aspiration of bladder)

12 ชนิดของปัสสาวะที่ส่งตรวจ 1. ปัสสาวะที่สุ่มตรวจ (Random Specimen) 2. ปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนตอนเช้า (First morning specimen) 3. ปัสสาวะที่เก็บ 24 ชั่วโมง (Twenty – four hour specimen) 4. ปัสสาวะที่เก็บแยกกลางวันและกลางคืน (Day night specimens)

13 ประเภทการตรวจของ UA 1. การตรวจทางกายภาพ สี, ความขุ่นของปัสสาวะ, กลิ่น 2. การตรวจทางเคมี PH, specific gravity, โปรตีน, กลูโคส, คีโตน, เลือดและ ฮีโมโกลบิน, บิลิรูบิน, ยูโรบิลิโนเจน, ไนไตรท์ Leukocyte esterase 3. การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ RBC, WBC, Epithelial cell, Renal tubular cells, Transitional epithelial cells, Cast, ผลึก

14 1. ลักษณะและสีของปัสสาวะ ลักษณะสาเหตุ ไม่มีสีปัสสาวะเจือจางมาก, ปัสสาวะมาก เบาจืด ขุ่น WBC, หนอง, ฟอสเฟต, คาร์บอเนต, ยูโรบิลิน, บิลิรูบิน สีส้มอม เหลือง ปัสสาวะเข้ม ภาวะขาดน้ำ, ยูโรบิลิน, พอร์ไพริน เขียวอม เหลือง bilirubin – biliverdin สีแดง RBC, ฮีโมโกลบิน, มัยโอโกลบิน, พอร์ไพริน สีชมพูแดง Phenolsultonphthalein, sulfobromophthalein สีม่วงแดงพอร์ไพริน สีน้ำตาลดำ Methemoglobin, phenols สีเขียวอมฟ้า Methylene blue, การติดเชื้อ Pseudomonas

15 2. ความขุ่นของปัสสาวะ - ผลิกของยูเรต, ฟอสเฟส - การปนเปื้อนของตกขาว, Seminal fluid, Mucous - แบคทีเรียจำนวนมาก, WBC - ห้ำเหลืองปนในปัสสาวะ (chylunia) 3. กลิ่น

16 การตรวจทางเคมี 1.pH - ค่าปกติ 6 ( 4.5 – 8.2 ) - ประเมินสภาพกรด - ด่างของร่างกาย Acid UrineAlkaline Urine - Metabolic acidosis - Starvation - Diarrhea - Respirotory acidosis - Respirotory alkalosis - Metabolic alkalosis - Gastric suction or Vomiting - Alkaline therapy

17 2. ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) - ค่าปกติ (1.003 – 1.035) - ประเมินความสามารถในการกระทำให้ปัสสาวะเข้มข้น หรือ เจือจางของไต > 1.035> 1.020< 1.009Fixed 1.010 - Contrast media - Manitol - Dehydration Fever sweeting - Vomitting - diarrhea - CHF SIADH - Excess water ingrstion Diuresis Hypothermia - Diabetes insipidos Severe renal damage

18 โปรตีน - ปกติ 100 - 150 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 10 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร trace =5 – 20 mg/dl 1+ =30 mg/dl 2+ =100 mg/dl 3+ =300 mg/dl 4+ => 1,000 mg/dl

19 กลูโคส - ตรวจพบเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 160 - 180 mg/dl สาเหตุที่พบกลูโคสในปัสสาวะ 1. กลุ่มที่พบกลูโคสในปัสสาวะ แต่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูง - ภาวะตั้งครรภ์ (Glycosuria of pregnercy) - ความผิดปกติในการดูดกลับกลูโคสของหลอดเลือดฝอย ไต (renal glycosuria) 2. กลุ่มที่พบกลูโคสในปัสสาวะ เนื่องจากมีระดับน้ำตาลในเลือด - เบาหวาน - ได้สารอาหาร (Alimentary glycosuria) - Cushing syndrome

20 คีโตน (Acetone, diacetic acid) - พบในภาวะ Diacetic Ketoacidosis, stravation, alcoholism, severe dehydration เลือดและฮีโมโกลบิน - ให้ผลบวกเมื่อมีภาวะ Hemoglobinuria และ Myoglobinuria -Homaturia (RBC > 3 ตัว / HP)

21 บิลิรูบิน (Bilirubin) - พบใน Liver disease (obstructive civer disease) - ค่าปกติ 0.02 mg/dl ยูโรบิลิโนเจน (Urobilinogen) - ค่าปกติ 0.1 – 1.0 Ehrlich unit/dl - พบในภาวะ Hemolysis, Infections hepatitis Cirrhosis)

22 ความสัมพันธ์ของการทดสอบ ยูโรบิลิโนเจน และ ปิริรูปิน คนปกติ Hemolysis โรคตับท่อน้ำดีอุด ตัน ยูโรบิลิโน เจน บิลิรูบิน ปกติ ไม่มี เพิ่มขึ้น ไม่มี เพิ่มขึ้น มีหรือไม่มี ต่ำหรือไม่มี มี

23 ไนโตรท์ (Nitrite) - การทดสอบให้ผลบวก แสดงว่ามีแบคทีเรียในปัสสาวะ มากกว่า 10 ตัวต่อมิลลิลิตร Leukocyte esterase - การทดสอบหา WBC ในปัสสาวะ - ผล trace มี WBC 5 – 15 cell / HF

24 การตรวจทางกล้อง จุลทรรศน์ - Red blood cells (Hematuria) - ปกติไม่ควรเกิน 3 – 5 Cell/HF การแยกภาวะเลือดออกในปัสสาวะที่เกิดจากโรคโกลเมอรูไลและ โรคที่ระดับอื่นๆ ในทางเดินปัสสาวะ ExtraglomerulerGlomeruler Color Clots Proteinuria RBC morphology RBC Cast Red or pink May be present < 500 mg/ วัน Normal Absent Red,smoky brown or “coca cola” Absent May be > 500 mg/ วัน Dysmorphic, Acanthocyst May be present

25 White blood cell (Leukocyuria, Pyuria) - ผิดปกติเมื่อ WBC > 5 cell / HF - เกิดจากภาวะ Inflamnation at any level Urinary trat - Neutrophile : Infection or Noninfaction inflammation - Eosinophils : Allergic interstitial nephrith - Epithelial cells - ปกติ < 3 – 5 cell / HF - Renal tubulor cells ( เซลล์ของหลอดฝอยไต ) - ปริมาณเซลล์เพิ่มขึ้นพบใน Acute tubular necrosis, nephrotoxin injury

26 White blood cell (Leukocyuria, Pyuria) - ผิดปกติเมื่อ WBC > 5 cell / HF - เกิดจากภาวะ Inflamnation at any level Urinary trat - Neutrophile : Infection or Noninfaction inflammation - Eosinophils : Allergic interstitial nephrith - Epithelial cells - ปกติ < 3 – 5 cell / HF - Renal tubulor cells ( เซลล์ของหลอดฝอยไต ) - ปริมาณเซลล์เพิ่มขึ้นพบใน Acute tubular necrosis, nephrotoxin injury

27 - Transitional epithelial cells : - พบในการอักเสบของท่อไต, กระเพราะปัสสาวะ, transitional cell carcinoma -Squamous epithelial cells - มักพบการปนเบื้อนของตกขาว

28 แคสท์ (Casts) - ประกอบด้วย Tamm – Horsfall protein และอาจ พบสารหรือเซลล์อื่น ๆ -Granular cast -Waxy casts -RBC casts -WBC casts -Oval fatbody cast

29 ผลิก (crystal) - ภาวะเป็นกรด = กรดยูริค, แคลเซียมออกซาเลท - ภาวะเป็นด่าง = triple phosphate, ammoniun biurate

30 ความผิดปกติที่พบจากการตรวจ ปัสสาวะของโรคต่าง ๆ Glomerular disease Glomerulopathy ; pvoteinuna Acute qlomerulonephritis; RBC cast,proteinuria Tubulointerstitial Disease pyelonephitis ; pyuria,leukocyte cast, Positive Urine culture Interstitial nephritis; pyuria, Leukocyte cast, sterile urine culture

31 Allergicinterstitialnephritis; eosinophiluria,pyuria,leukocyte cast Acute tubular necrosis; Epithelial cell,Muddy brown cast Vascular disease Renal artery stenosis; Leukocyte cast Vasculitis: RBC casts,protienuria

32 การวัดอัตราการกรองผ่านโก เมอรูไล (Glomerular Filtration rate (GFR) เป็นการประเมินปริมาณของเยื่อไตที่ยังสามารถทำงานได้ เพื่อ 1. ตรวจหาความคผิดปกติของไต 2. ประเมินความรุนแรงของการกำเนิดโรค, เพื่อประเมินการ ตอบสนองต่อการรักษา, และดูพยากรณ์โรค 3. ประเมินภาวะไตวาย เรื้อรังเพื่อพิจารณาล้างไต 4. ประเมินการขจัดยาของไตเพื่อปรับยาให้เหมาะสม

33 -GFR ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ, ขนาดของร่างกาย - ชาย : 130 ± 8 มิลลิลิตรต่อนาที - หญิง : 120 ± 14 มิลลิลิตรต่อนาที - หลังอายุ 40 ปี GFR ลดลง 1 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อปี

34 วิธีวัด GFR 1.Serum Creatinine ค่าปกติ : ชาย : 0.8 – 1.3 มิลลิกรัมต่อ เดซิเมตร หญิง : 0.6 – 1.0 มิลลิกรัมต่อ เดซิเมตร Blood Urea nitrogen (BUN) ปกติ 10 – 20 mg/dl

35 ความสัมพันธ์ของ GFR และ Pcr 2 4 6 8 2020 6060 8080 10 0 12 0 GFR ml/min Pcr mg/dl

36 ภาวะที่มีผลต่อค่า BUN, Creatinin ในเลือด โดยการกรองของเสียของไตยังปกติ Increased BUN - Catabolic states - Increase protein intake - Gastrointestinal bleeding - Corticosteroid Increase serum creatinine - Rhabdomyolysis - Drugs : Cimetidine, Trimethoprim - Ketone - Cephalosporins

37 อัตราการขจัดครีอะติชิน (Creatinine Clearance : CCr) CCr = (140 - อายุ ) x น้ำหนัก ( กก.) / Pcr x 72 คำนวณในผู้หญิงให้คูณค่านี้ด้วย 0.85 ค่าปกติ ผู้หญิง 95 ± 20 ml/min ผู้ชาย 120 ± 25 ml/min


ดาวน์โหลด ppt การรักษาโรคระบบ ทางเดินปัสสาวะ นพ. สาธิต กาสุริย์ โรงพยาบาลวานร นิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google