งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 มีนาคม 2555

2 2 หญ้าปักกิ่ง กับ การ รักษาโรคมะเร็ง

3 3 จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9 โดย นายแพทย์ไพรัช เทพมงคล การเกิดมะเร็ง

4 4

5 5 ฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็ง ของหญ้าปักกิ่ง ต้านการอักเสบ ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการแบ่งเซลล์ ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis เป็นพิษกับเซลล์ กระตุ้นเอ็นไซม์ dt- diaphorase

6 6 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ • หญ้าปักกิ่ง มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase และ lipooxygenase • สารจากหญ้าปักกิ่ง (bractenolide A และ B) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS (inducible nitric oxide synthase) ( ทดสอบใน LPS-activated macrophages)

7 7 ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ • สารสกัดหญ้าปักกิ่งด้วยแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ต้าน การก่อกลายพันธุ์ของเชื้อ Salmonella typhimurium strain TA 100 และ TA98 ที่เกิด จากการเหนี่ยวนำด้วย Aflatoxin B และ IQ ( อุษณีย์และคณะ, 1996 และ สีหณัฐ และคณะ, 2549)

8 8 ฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ • สารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทา นอล 80% ของหญ้าปักกิ่ง ไม่มี ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( เชียงใหม่เวชสาร 2001 Vol.40(4),195- 203 )

9 9 ความเป็นพิษต่อเซลล์ • สารสกัดน้ำ และสารสกัดเอทานอล 80% ของ หญ้าปักกิ่ง ไม่เป็นพิษต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาว ( เชียงใหม่เวชสาร 2001 Vol.40(4),195-203 ) • สารสกัด (fractions) ไม่ยับยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็งเต้านมทั้ง 3 ชนิดที่ทำการ ทดสอบ (THE SIXTH PRINCESS CHULABHORN INTERNATIONAL SCIENCE CONGRESS (VOL.II), BANGKOK THAILAND, NOV 25-29, 2007 2007 Vol.(II),238)

10 10 ความเป็นพิษต่อเซลล์ • น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งเต้านมของคน ( การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ, 20-22 ตุลาคม 2542 1999) • น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ปอด ตับ รังไข่ ปากมดลูก ( ในขนาดความ เข้มข้นสูง ) ( งานสัมมนา เรื่องการเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่อ อุตสาหกรรม กรุงเทพฯ, 28-29 ก. ย. 2549)

11 11 ฤทธิ์ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis • สารสกัดน้ำใบหญ้าปักกิ่ง มี 1 รายงานว่ามีผล แต่มี 2 รายงาน ว่า ไม่มีผลเหนี่ยวนำให้เซลล์ ตายแบบ apoptosis

12 12

13 13 ฤทธิ์กระตุ้นเอ็นไซม์ dt- diaphorase •DT-diaphorase เป็นเอนไซม์สำคัญในการ ทำลายพิษของสารแปลกปลอม ทำให้ได้ สารที่ไม่ก่อกลายพันธุ์ • สารสกัดหญ้าปักกิ่งด้วย แอลกอฮอล์ 80% สามารถ เหนี่ยวนำศักยภาพของ dt- diaphorase ในเซลล์

14 14 ฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็ง ของหญ้าปักกิ่ง ต้านการอักเสบ  ต้านการก่อกลายพันธุ์  ต้านการแบ่งเซลล์ X ทำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis , X เป็นพิษกับเซลล์ , X กระตุ้นเอ็นไซม์ dt- diaphorase 

15 15 ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งใน สัตว์ทดลอง • สารสกัดน้ำมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเนื้องอกบน ผิวหนังสัตว์ทดลอง (3 ก./ กก.) • สารสกัดเอทานอล 80% ขนาด 0.1 ก./ กก. ยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูแรท ( เหนี่ยวนำด้วย azoxymethane) ในระยะเริ่มต้น และระยะส่งเสริมได้ 39% และ 17% ตามลำดับ ( มีฤทธิ์อ่อน ) [ เชียงใหม่เวชสาร 1999 Vol.38(1-2),1-6]

16 16 สารสำคัญ : glycospingolipid 1  -O-D-glucopyranosyl-2-(2’-hydroxy-6’- ene-cosamide)-sphingosine Jiratchariyakul W, P Moongkrandi, H Okabe H and AW Frabm. A study of antitumor compounds from Thai medicinal plants. การประชุมวิชาการ โรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ, 20-22 ตุลาคม 2542 Cytotoxic glycosphingolipid from Murdannia loriformis (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy. Thai Journal of Phytopharmacy Vol.5(1)Jun 1998.

17 17 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ ของหญ้าปักกิ่ง  กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (1.6 ก./ กก.)  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (0.5 – 1 ก./ กก.)  ความเป็นพิษ

18 18 ความเป็นพิษ • น้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่ง –LD50 มีค่า > 120 ก./ นน. หนูแรท โดยการ ป้อน – ป้อนหนูแรทด้วยน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งสด 14 ก./ กก. ติดต่อกัน 3 เดือน ไม่ทำให้เกิดความ ผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต เคมีเลือดและ พยาธิสภาพของอวัยวะสำคัญ – น้ำคั้นหญ้าปักกิ่ง มีความปลอดภัยสูง

19 19 ความเป็นพิษ ( ต่อ ) • หญ้าปักกิ่ง – ผสมในอาหาร ร้อยละ 6 ให้นกกระทา กินนาน 6 สัปดาห์ ไม่พบความเป็นพิษ

20 20 ขอบคุณ ค่ะ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://WWW.medplant.mahidol.ac. th โทร 02-354-4327 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร. 0372-11088 ต่อ 3152


ดาวน์โหลด ppt 1 หญ้าปักกิ่ง Murdannia bracteata (C.B. Clarke) J.K. Morton ex D.Y. Hong รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google