งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล AMC4301

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล AMC4301"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล AMC4301
Week 3 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล AMC4301 อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ) MB

2 การวิเคราะห์องค์กร (Company)
การวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด (Situation Analysis) 5 C’s การวิเคราะห์องค์กร (Company) การวิเคราะห์คู่แข่งขันขององค์กร (Competitor) การวิเคราะห์ลูกค้าขององค์กร (Consumer) การวิเคราะห์พันธมิตรที่เอื้อต่อองค์กร (Collaborator) การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร(Context) การเมือง Political เศรษฐิกจ Economic สังคม Social เทคโนโลยี Technology

3

4 คำว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์
TOWS Analysis TOWS Matrix กลยุทธ์ขจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง O T การเน้นการสร้างกลุ่มวัฒนธรรมของศูนย์ฯ (Community) ที่เน้นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าบ่งบอกความเป็นตัวตน การใช้ WWW. ของศูนย์เพื่อเป็นสื่อกลางบอกเล่าไปยังกลุ่มลูกค้า SO Strategies สร้างจุดแข็งต่อรองโอกาสทางธุรกิจ ความแตกต่างที่เป็นตัวตน คือ การสร้างเอกลักษณ์ นำเสนอสินค้าและบริการเน้นการให้ความรู้ และตำนานของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ST Strategies ใช้จุดแข็งที่มีป้องกันภัยคุกคาม S OW Strategies ใช้โอกาสที่มีเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง WT Strategies หาวิธีเอาตัวรอด การเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผู้มาใช้บริการ การลดต้นทุน การสร้างพันธมิตรทางการค้า W ตัวอย่างการวิเคราะห์

6 TOWS Matrix

7 หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดแล้ว   ก็จะนำมาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ           ในการนำเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้          1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า ประสิทธิผลของการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทำให้การกำหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม          2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทำให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

8 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
 ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ

9 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีข้อจำกัด คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้     ทั้งหมดสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

10 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการทำงานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการทำงานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration)

11 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบข้อจำกัด คือ ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดนำมากำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนที่นำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น

12 Homework งานเดี่ยว ชิ้นที่ 2
วิเคราะห์ 4 P – 4 C ยกตัวอย่างจากสิ่งที่ไปศึกษามา ให้นศ.ศึกษาว่าเขาใช้รูปแบบการตลาดและกลยุทธ์การตลาด โดยการทำการโฆษณาแบบใด ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร และจงวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเค้าอยู่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ขั้นไหนและใช้กลยุทธ์อะไร (ศึกษาโดยละเอียด จากการหาข้อมูลเพิ่มเติม) งานกลุ่ม ชิ้นที่ 1 กรณีศึกษา บอกสิ่งที่ตนเองจะทำ 4 P – 4 C ในรูปแบบของธุรกิจดิจิทัล

13 HOMEWORK งานเดี่ยว งานเดี่ยว จงบอกธุรกิจที่ไปศึกษาจากตลาด 4 P – 4 C
วิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด (Situation Analysis) 5 C’s วิเคราะห์ SWOT ส่ง Week 5 TOWS Matrix ส่ง Week 6

14 ด้วยความรัก อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ) เจ้าใฝ่ จงใฝ่รู้ และเรียนดู
เปิดหู เปิดตา เปิดให้เห็น เป็นซึ่งเป็น เห็นซึ่งเห็น ถึงลำเค็ญ และทุกเข็ญ เจ้าสู้ เจ้าจะรู้ ว่าครู เป็นผู้ หวังเจ้า เฝ้าสำเร็จ ด้วยความรัก อ. อิสรี ไพเราะ (อ.ต๊ะ)

15 งานกลุ่ม (ไฟล์ PPT เตรียม Present และ ไฟล์ Word รูปเล่ม)
กรณีศึกษา บอกสิ่งที่ตนเองจะทำ ในรูปแบบของธุรกิจานดิจิทัล 4 P – 4 C (งานกลุ่มชิ้นที่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด (Situation Analysis) 5 C’s วิเคราะห์ SWOT TOWS Matrix


ดาวน์โหลด ppt การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล AMC4301

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google