งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19-22 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19-22 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19-22 มิถุนายน 2555

2 ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง จงไปวัดก่อนมีทุกข์

3 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

4 ระดับสูง กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Purpose inspiration Objective What business we want to be in? Environment O Resources S Value Opportunities Scenarios Strengths Challenges OS strategy What to become ?

5 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

6 หัวข้อที่เรียนไปแล้ว ► ► PESTLE analysis รู้เขา ► ► Scenario planning สร้างภาพอนาคต ► ► Internal analysis รู้เรา ► ► Business Ideas (Strategic Thinking) ► ► OS strategy

7 ► ► PESTLE Driving forces เป็นประเด็นหลักๆใน อนาคตที่จะเป็นแรงมากดดัน เป็นคำนามไม่มีการ วิเคราะห์หรือให้ความเห็น เป็นสิ่งที่เป็นไปตาม ความจริง สิ่งที่ควรเป็น ไม่ใช่สิ่งที่อยากเห็นหรือ อยากให้เป็น ► ► Scenario เป็นภาพที่เกิดขึ้นจาก Driving forces มีหลายภาพ ทั้งภาพที่แง่ดีและไม่ดี พิจารณาจาก ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ► ► Challenges คือข้อท้าทายที่ไปรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงหรือแรงกดดัน ► ► Vision คือภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอนาคต ข้อ ท้าทายที่สำเร็จในภาพอนาคต

8 มอบหมายงานครั้งต่อไป 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 3 เรื่อง 1. ค้นคว้าเดี่ยว ครั้งที่ 3 เรื่อง SWOT analysis ppt. file ภาษาอังกฤษ ส่งทางเมล์ระบุวิชาและใส่รหัสด้วย ภายใน 25 มิถุนายน ก่อน 16.00 น. 2. งานกลุ่ม ไปทบทวน Business Ideas และ ยืนยันมา 1 ธุรกิจเป็น Dummy project เริ่มไป ศึกษาเรื่อง Business Environment 3. การส่งงาน ส่งไม่ตรง e-mail ที่กำหนด ไม่ระบุ รหัสและไม่ส่งไฟล์แนบจะไม่มีการเตือนอีกและ ไม่มีคะแนนให้

9 รู้ไหมลึกๆสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการ อุปสงค์ ของลูกค้าคืออะไร โอกาสทางธุรกิจ รู้ไหมเราขายอะไร ท่านมีอะไรดี รู้ไหมว่าที่เราขายลูกค้าถูกใจ ท่านขายอะไร ความแตกต่าง คู่แข่งทำได้ไหม ? คู่แข่งไม่ทำไหม ? คู่แข่งทำแต่เราทำดีกว่าไหม What the Firm Can Do What the Firm Might Do Sustainable Competitive Advantage

10 External Environment What the Firm Might Do Internal Environment What the Firm Can Do SustainableCompetitiveAdvantage Business Model

11 Mission Statement Answers the Question “What is Our Business?” “What is Our Business?” Vision Statement Answers the Question “What Do We Want to Become?” “What Do We Want to Become?” Vision Versus Mission

12 Mission ► ► Gives reason for organization’s existence ► ► Tells what company is providing to society ► ► Defines fundamental, unique purposes to differentiate from other firms ► ► Identifies scope of operations in terms of products and markets ► ► Includes philosophy, treats employees

13 Example Missions ► ► Maytag Corporation:   To improve the quality of home life by designing, building, marketing, and sevicing the best appliances in the world. ► ► Newport News Shipbuilding:   We shall build good ships here -- at a profit if we can -- at a loss if we must -- but always good ships.

14 Objectives ► ► End results of planned activities ► ► State what is to be accomplished by when ► ► Should be quantified if possible ► ► Some possible areas are: -- profitability-- efficiency -- growth-- shareholder wealth -- reputation-- survival -- market leadership-- utilization of resources

15 Strategies ► ► Form a comprehensive master plan ► ► State how the corporation will achieve mission and objectives ► ► Maximize competitive advantage ► ► Minimize competitive disadvantage

16 Vision ► ► Prepares company for the future ► ► Defines the business position   ‘Who are we?’   ‘What do we do? ► ► Defines target market ► ► Establishes long-term direction   ‘Where are we going?’ ► ► Not simply ‘making a profit’ Future Importance of COMMUNICATING the vision

17 17 Four Types of Strategies WT Strategies ST Strategies WO Strategies SO Strategies Threats Opportunities Weaknesses Strengths (TOWS)

18 โอกาสข้อจำกัด จุดแข็งรุกปรับตัว จุดอ่อนปรับตัวตั้งรับ

19 19 TOWS Matrix WT Strategies Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

20 การวิเคราะห์ SWOT และการสร้าง Grand strategy ด้วย TOWS matrix 1. 1. รู้เขา รู้เรา คือหลักการพื้นฐานการวางแผน เชิงกลยุทธ์ จะวิเคราะห์อะไรก่อน 2. 2. รู้เขาก่อน จะวิเคราะห์อย่างไร วิเคราะห์ อะไรก่อนอะไรหลัง 3. 3. วิเคราะห์ไปเพื่ออยากรู้อะไร 4. 4. รู้เขาแล้ววิเคราะห์รู้เรา วิเคราะห์อย่างไร 5. 5. รู้เขา รู้เราแล้วทำอะไรต่อ 6. 6. SWOT so what ? 7. 7. TOWS matrix 8. 8. ผลที่ได้รู้กลยุทธ์ว่า What business we want to be in?

21 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PEST analysis เทคโนโลยี 1. 1. เทคโนโลยี สารสนเทศ +/- 2. 2. เทคโนโลยีชีวภาพ + / - การเมือง 1. 1. การค้าเสรี + / - 2. 2. นโยบาย SMEs ของรัฐบาล + เศรษฐกิจ 1. การเติบโตทาง เศรษฐกิจ 2. ราคาน้ำมัน 3. การจ้างงาน 4. อัตราแลกเปลี่ยน สังคม 1. โครงสร้างประชา การ 2. คุณภาพชีวิต 3. Life style

22 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( รู้เรา ) 1. 1. ศิลปวัฒนธรรมล้านนา + /- 2. 2. พื้นที่สูง + /- 3. 3. ทรัพยากรธรรมชาติ + / - 4. 4. พื้นที่ชายแดน + 5. 5. คนที่มีไมตรีจิต +

23 Opportunities 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปิดการค้าเสรี 3. คุณภาพชีวิต 4.Lifestyle Threats 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เปิดการค้าเสรี 3. สิ่งแวดล้อม Strengths 1. มีฐานวัฒนธรรมล้านนา 2. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3. ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses 1. วัฒนธรรมเจือจาง 2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม SWOT analysis

24 TOWS matrix Opportunities 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปิดการค้าเสรี 3. คุณภาพชีวิต 4.Lifestyle Threats 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เปิดการค้าเสรี 3. สิ่งแวดล้อม Strengths 1. มีฐานวัฒนธรรมล้านนา 2. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3. ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses 1. วัฒนธรรมเจือจาง 2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม O/S Aggressive 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน O/W Turnaround 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน T/W Defensive 1. ฟื้นฟูวัฒนธรรม 2. สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม T/S Diversified 1. สร้างพันธมิตรการค้า 2. พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารและการคิด เชิงกลยุทธ์ มิถุนายน 2555 19-22 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google