งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค ๑. กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค ๑. กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค ๑. กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ๒. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน ราชการในพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครองมีความ หลากหลายทาง วัฒนธรรมทำให้มี ความยุ่งยากในการจัด การศึกษา ประชากรวัยเรียนส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มปกติที่มี ความพร้อมในการ เรียนรู้

2 ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค ๑. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ๒. นโยบายการศึกษาของหน่วย ต้นสังกัด ๓. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ ๔. บทบาทของกลุ่ม ผลประโยชน์และกลุ่มพลังทาง การเมือง พฤติกรรมทาง การเมือง รัฐมีนโยบาย การศึกษาไม่เสีย ค่าใช้จ่ายส่งผลต่อ ความพร้อมในการจัด การศึกษา อปท.เข้ามามีบทบาท ในการสนับสนุนและมี ส่วนร่วมในการจัด การศึกษาน้อย

3 ประเด็นการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เป็นโอกาสประเด็นสำคัญที่ที่เป็นอุปสรรค ๑. สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาน้ำมัน อัตราการว่างงาน อัตราค่าครองชีพ ๒. งบประมาณ/การสนับสนุน งบประมาณของรัฐบาล ราคาน้ำมันมีการ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนใน การจัดการศึกษา รัฐบาลให้การสนับสนุน และจัดตั้งงบประมาณ ด้านการศึกษาเพิ่ม สูงขึ้น

4 ประเด็นการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เป็นโอกาส ประเด็นสำคัญที่เป็น อุปสรรค ๑. จำนวนประชากรและ โครงสร้างประชากร กลุ่มเป้าหมาย ๒. สภาพของชุมชนครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย ๓. คุณภาพชีวิตของประชาชน ๔. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อค่านิยม และวัฒนธรรม ๕. แบบแผนการดำเนินชีวิตและ พฤติกรรมการประกอบอาชีพ ๖. ระดับการศึกษาและอัตราการ รู้หนังสือของประชากร ประชาชนมีระดับ การศึกษาดีส่งผลต่อ การให้การสนับสนุน ให้เด็กเข้ารับ การศึกษาอย่างทั่วถึง ชุมชนรอบโรงเรียน เป็นแหล่งซื้อขาย ยาเสพย์ติดทำให้ นักเรียนอยู่ในภาวะ เสี่ยงการติด ยาเสพย์ติดสูง

5 ประเด็นการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เป็นโอกาสประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรค วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ ดำเนินงาน เช่น -การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ - การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ สื่อสาร - การให้บริการโดยใช้อุปกรณ์ อัตโนมัติต่างๆ ความก้าวหน้าทาง ด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน สามารถนำมาใช้ใน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดการเรียนรู้ ระบบการเชื่อมต่อ Internet ความเร็ว ต่ำ ทำให้การสื่อสาร ไม่มีประสิทธิภาพ

6

7 ประเด็นสำคัญจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ๑. สถานศึกษาจัดโครงสร้างการ บริหารที่คล่องตัว สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการแบ่งส่วน ราชการภายในสถานศึกษาตามที่ หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ( มฐ. ๑๒ ) ๒. การกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐาน ของหน่วยงานที่ชัดเจน มีคำสั่ง มอบหมายงาน มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ เหมาะสมกับทิศทางการบริหาร สถานศึกษา ( มฐ. ๑๒ ) โรงเรียนมี โครงสร้างการ บริหารที่ชัดเจนมี ความคล่องตัวใน การบริหาร จัดการ การกำหนด บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดทำ มาตรฐาน การ ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ไม่ ชัดเจน

8 ด้านบริการ / ผลผลิต S ๒ Service and Products ประเด็นสำคัญจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ด้านบริการและผลผลิต ๑. คุณภาพการให้บริการ ๑. ๑ ประชากรทุก กลุ่มเป้าหมายในเขตบริการ ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่ เหมาะสมทุกคน ๑. ๒ สถานศึกษามีการจัด หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ประชากรในเขต บริการยังไม่ได้ รับการศึกษาทุก คน มีอัตราการ ออกกลางคันสูง หลักสูตร เหมาะสมกับ ผู้เรียน และ ท้องถิ่น ผ่าน ตรวจสอบของ สพป. การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ยังไม่ หลากหลาย อย่างรอบด้าน

9 ประเด็นสำคัญจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesse s) ด้านบริการ ๑. ๓ สถานศึกษามีการ จัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ ๑. ๔ สถานศึกษามีการ สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมี สภาพแวดล้อ มภายนอก ร่วมรื่น สวยงาม ปลอดภัย โรงเรียนยังมี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับ ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ ทั่วถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยังไม่เพียงพอ ด้านบริการ / ผลผลิต S ๒ Service and Products

10 ประเด็นสำคัญจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknes ses) ด้านคุณภาพผู้เรียน ๒. ๑ ผู้เรียนมีสุข ภาวะที่ดีและมี สุนทรียภาพ ๒. ๒ ผู้เรียนมี คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ น. ร. ยังขาด สุขนิสัยตาม สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ น. ร. ยังขาด คุณลักษณะ ความมี รับผิดชอบ วินัย และ ความซื่อสัตย์ น. ร. มีความรัก ความภูมิในใน ความเป็น ท้องถิ่นและ ความเป็นไทย ด้านบริการ / ผลผลิต S ๒ : Service and Products


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค ๑. กลุ่มผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเรียน เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google