งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Portfolio ๔ การวิเคราะห์องค์การและการจัดทำ แผนกลยุทธ์ พัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ. ร้อยเอ็ด โดย นายเจริญ นิลสุ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม ๔..................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Portfolio ๔ การวิเคราะห์องค์การและการจัดทำ แผนกลยุทธ์ พัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ. ร้อยเอ็ด โดย นายเจริญ นิลสุ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม ๔.................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Portfolio ๔ การวิเคราะห์องค์การและการจัดทำ แผนกลยุทธ์ พัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ. ร้อยเอ็ด โดย นายเจริญ นิลสุ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม ๔.................................................................. วิสัยทัศน์โรงพยาบาล ปี พ. ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ “ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ผู้รับบริการประทับใจ ภายใต้ระบบ สุขภาพพอเพียง ” วิสัยทัศน์หน่วยงาน “ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล ” พันธกิจหน่วยงาน ๑. จัดทำแผนและบริหารแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ๒. สนับสนุนการจัดทำและบริหารแผนกลยุทธ์ ของกลุ่มงาน / ฝ่าย / หน่วยงานของโรงพยาบาล

2 การประเมินตนเอง ตามหลัก SWOT Analysis จุดแข็ง (Strength-S) ( ๓๙ )S ๑ : บุคลากรในฝ่ายเน้นการทำงานแบบมีเป้าหมาย ( ๘ ) S ๒ : โครงสร้างของฝ่ายมีความชัดเจนและเป็นเอกเทศด้านการัดทำยุทธศาสตร์ รพ. ( ๕ ) S ๓ : มีการบูรณาการงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ( ๗ ) S ๔ : บุคลากรในฝ่ายมีความรู้และทักษะในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี ( ๖ ) S ๕ : มีแผนกลยุทธ์ของฝ่ายที่ชัดเจน ( ๗ ) S ๖ : มีการใช้ KPI ฝ่ายในการติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน ( ๖ ) จุดอ่อน (Weakness-W) ( ๑๐ )W ๑ : มีบุคลากรเพียงคนเดียว ( ที่มีความรู้และทักษะด้านยุทธศาสตร์ ( ๑๐ ) โอการพัฒนา (Opportunities- O) ( ๔๔ ) O ๑ : ผู้บริหาร รพ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์อย่างพอเพียง ( ๑๐ ) O ๒ : ผู้บริหารใช้แผนยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา รพ. และมีการติดตาม ความก้าวหน้า ของแผนยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ ( ๑๐ ) O ๓ : รพ. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ( ๑๐ ) O ๔ : มีเครื่องมือในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย ( ๖ ) O ๕ : บุคลากรใน พร. ตระหนักและให้ความสำคัญต่อแผนยุทธศาสตร์ รพ. ( ๘ ) ภัยคุกคาม (Threats – T) ( ๔๐ ) T ๑ : ยังขาดการนำผลการประเมิน KPI ตามยุทธศาสตร์ รพ. มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม / ฝ่าย ( ๔๐ )

3 S BCG Matrix The Star 3.9 1 W T O 4 4.4

4 TOWS Matrix จุดแข็ง Strength-S จุดอ่อน Weakness-W โอกาส Opportunities - O SO : ( กลยุทธ์เชิงรุก ) เร่งรัดการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ รพ. สู่ความเป็นเลิศ S2,S4 : O1 – O5 WO พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ บริหาร แผนยุทธศาสตร์ รพ. W1, : O1 – O5 ภัยคุกคาม Threats - T ST : ( กลยุทธ์การอยู่กับที่ ) ผลักดันระบบการเชื่อมโยง ผลการประเมินยุทธศาสตร์ รพ. กับ ระบบการประเมินผลงาน รายบุคคล S3 : T1


ดาวน์โหลด ppt Portfolio ๔ การวิเคราะห์องค์การและการจัดทำ แผนกลยุทธ์ พัฒนา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รพ. ร้อยเอ็ด โดย นายเจริญ นิลสุ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม ๔..................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google